Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A minősítési rendszer filozófiája

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A minősítési rendszer filozófiája"— Előadás másolata:

1 A minősítési rendszer filozófiája

2 Filozófia nemzetközi és hazai tapasztalatok (OECD kutatás, McKinsey-jelentés, Szárny és teher) minden fejlődő társadalom versenyképességének az alapja az oktatás sikeressége a fejlett és fejlődő országok jelentős része felismerte a pedagógusmunka minőségének a jelentőségét: az oktatás színvonalának emelését a pedagógusok egyéni szakmai fejlődésének támogatásával biztosítják a magas presztízsű értelmiségi szakmák esetében a társadalmi megbecsültség, a szakmai életutak és a szakma gyakorlóinak elégedettsége között szoros kapcsolat mutatható ki

3 Filozófia a magyar pedagógus- életpályamodell központi eleme a pedagógusok szakmai fejlesztése, minőségi munkavégzésük elismerése a minősítési rendszer a szakmai színvonalat és a többletteljesítményt jutalmazza a különböző minőségi fokozatokba való besorolással és a fokozatokhoz rendelt anyagi és szakmai természetű jutalmazással az életpályamodell a hangsúlyt a pedagógiai szakmai továbbfejlődés irányaira helyezi, összekapcsolva a szaktanácsadást, az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzést és a minősítési eljárást a minőség javítása érdekében

4

5 A minősítési rendszer céljai:
A közoktatás rendszerének eredményesebbé tétele. Az oktató-nevelő munka értékelésében egy országosan egységes rendszer kialakítása. Az iskolai munka eredményességének növelése. A minőség elismerése és jutalmazása. A pedagógusok hivatásbeli továbbfejlődésének ösztönzése. A pedagógusok motiválása saját teljesítményük javítására.

6 A minősítési rendszer középpontjában a teljesítményértékelés, a minőségi munkavégzés értékelése áll.
A teljesítmények értékelését a pedagóguskompetenciák értékelésén keresztül kívánja megvalósítani.

7 KOMPETENCIA-SZTENDERD-INDIKÁTOR
A pedagóguskompetenciák a tudásnak, az attitűdöknek és a képességeknek azon összességét jelentik, amelyek alkalmassá teszik a pedagógusokat arra, hogy tevékenységüket, pedagógiai feladataikat eredményesen elláthassák. A kompetenciák adott életpálya szakaszban elérhető fejlettségi állapotai a sztenderdek. A sztenderdeknek megfelelő kompetenciaelemek meglétét jelző tevékenységleírások az indikátorok.

8 A pedagóguskompetenciák
1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 2. kompetencia: Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók 3. kompetencia: A tanulás támogatása 4. kompetencia: A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség 5. kompetencia: A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, osztályfőnöki tevékenység 6. kompetencia: Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése 7. kompetencia: Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás 8. kompetencia: Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért

9 SZTENDERDEK A magyarországi minősítési rendszer felépítése
Minősítővizsga, minősítési eljárás Az életpálya szakaszai: 1. Gyakornoki időszak 2. Pedagógus I. 3. Pedagógus II. 4. Mesterpedagógus 5. Kutatótanár 1 2 1 3 4 5 3

10 KOMPETENCIÁK-SZTENDERDEK -INDIKÁTOROK kompetencia 1.indikátor
Gyakornok Pedagógus I. Pedagógus II. Mesterpedagógus Kutatótanár kompetencia 1.indikátor 2.indikátor 3.indikátor 2.kompetencia 3.kompetencia 4.kompetencia 5.kompetencia 6. kompetencia 7.kompetencia 8. kompetencia

11 INDIKÁTOROK 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1.1. Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. 1.2. Rendelkezik a szaktárgy tanításához szükséges tantervi és szakmódszertani tudással. 1..3. Fogalomhasználata pontos, következetes. 1.4. Kihasználja a tananyag kínálta belső és külső kapcsolódási lehetőségeket (a szaktárgyi koncentrációt). 1.5. A szaktárgy tanítása során képes építeni a tanulók más forrásokból szerzett tudására. 1.6. A rendelkezésére álló tananyagokat, eszközöket – a digitális anyagokat és eszközöket is – ismeri, kritikusan értékeli és megfelelően használja. 1.7. A szaktárgynak és a tanítási helyzetnek megfelelő, változatos oktatási módszereket, taneszközöket alkalmaz. 8. Tanítványait önálló gondolkodásra, a tanultak alkalmazására neveli. 1.9. Törekszik az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazási lehetőségeinek felismertetésére. 1.10. Tanítványaiban kialakítja az online információk befogadásának, feldolgozásának, továbbadásának kritikus, etikus módját.

12 A kompetenciák értékelése
A portfólió értékelési táblázata Az óra/foglalkozás kompetenciaalapú értékelőlapja Kompetenciaalapú összesítő értékelőlap az előzetes értékelés szerint

13 Előmeneteli rendszer

14 Pedagógus I. A gyakornok a sikeres minősítővizsgát követően Pedagógus I. fokozatba lép. Min. 2 év gyakornoki idő a Pedagógus I. fokozatban lévő pedagógus következő minősítésének legkorábban a fokozatban töltött 6. évet követően, de legkésőbb a 9. év során kell megtörténnie.

15 Pedagógus II. Min. 8 éves pedagógusi gyakorlat
a pedagógus kompetenciáinak meghatározott fejlettségének igazolása a Pedagógus II. fokozat megszerzése feltétele a pályán maradásnak, ugyanakkor pályája végéig maradhat ebben a fokozatban

16 Mesterpedagógus min. 14 év szakmai gyakorlat pedagógus-szakvizsga
nem kötelező vannak olyan munkakörök (pl. szakértői, szaktanácsadói, vezetőtanári, mentori vagy vezetői megbízás), amelyek betöltéséhez jogszabályok előírják az általános pedagógusi kompetenciáinak megfelelő szintű fejlettsége mellett a pedagógus által meghatározott speciális szakmai feladatokhoz kapcsolódó kompetenciák és az e téren végzett tevékenység eredményességének igazolása

17 doktori cselekményben szerzett tudományos fokozat
KUTATÓTANÁR doktori cselekményben szerzett tudományos fokozat rendszeresen publikációs tevékenység legalább 14 éves szakmai gyakorlat Ped. 2


Letölteni ppt "A minősítési rendszer filozófiája"

Hasonló előadás


Google Hirdetések