Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A minősítési rendszer filozófiája. Filozófia nemzetközi és hazai tapasztalatok (OECD kutatás, McKinsey- jelentés, Szárny és teher) minden fejlődő társadalom.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A minősítési rendszer filozófiája. Filozófia nemzetközi és hazai tapasztalatok (OECD kutatás, McKinsey- jelentés, Szárny és teher) minden fejlődő társadalom."— Előadás másolata:

1 A minősítési rendszer filozófiája

2 Filozófia nemzetközi és hazai tapasztalatok (OECD kutatás, McKinsey- jelentés, Szárny és teher) minden fejlődő társadalom versenyképességének az alapja az oktatás sikeressége a fejlett és fejlődő országok jelentős része felismerte a pedagógusmunka minőségének a jelentőségét: az oktatás színvonalának emelését a pedagógusok egyéni szakmai fejlődésének támogatásával biztosítják a magas presztízsű értelmiségi szakmák esetében a társadalmi megbecsültség, a szakmai életutak és a szakma gyakorlóinak elégedettsége között szoros kapcsolat mutatható ki

3 Filozófia a magyar pedagógus- életpályamodell központi eleme a pedagógusok szakmai fejlesztése, minőségi munkavégzésük elismerése a minősítési rendszer a szakmai színvonalat és a többletteljesítményt jutalmazza a különböző minőségi fokozatokba való besorolással és a fokozatokhoz rendelt anyagi és szakmai természetű jutalmazással az életpályamodell a hangsúlyt a pedagógiai szakmai továbbfejlődés irányaira helyezi, összekapcsolva a szaktanácsadást, az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzést és a minősítési eljárást a minőség javítása érdekében

4

5 A minősítési rendszer céljai : A közoktatás rendszerének eredményesebbé tétele. Az oktató-nevelő munka értékelésében egy országosan egységes rendszer kialakítása. Az iskolai munka eredményességének növelése. A minőség elismerése és jutalmazása. A pedagógusok hivatásbeli továbbfejlődésének ösztönzése. A pedagógusok motiválása saját teljesítményük javítására.

6 A minősítési rendszer középpontj á ban a teljesítményértékelés, a minőségi munkavégzés értékelése á ll. A teljesítmények értékelését a pedagóguskompetenci á k értékelésén keresztül kív á nja megvalósítani.

7 A pedagóguskompetenciák a tudásnak, az attitűdöknek és a képességeknek azon összességét jelentik, amelyek alkalmassá teszik a pedagógusokat arra, hogy tevékenységüket, pedagógiai feladataikat eredményesen elláthassák. A kompetenciák adott életpálya szakaszban elérhető fejlettségi állapotai a sztenderdek. A sztenderdeknek megfelelő kompetenciaelemek meglétét jelző tevékenységleírások az indikátorok. KOMPETENCIA-SZTENDERD- INDIKÁTOR

8 A pedagóguskompetenci á k 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 2. kompetencia: Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók 3. kompetencia: A tanulás támogatása 4. kompetencia: A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség 5. kompetencia: A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, osztályfőnöki tevékenység 6. kompetencia: Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése 7. kompetencia: Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás 8. kompetencia: Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért

9 SZTENDERDEK A magyarorsz á gi minősítési rendszer felépítése Minősítővizsga, minősítési eljárás Az életpálya szakaszai: 1. Gyakornoki időszak 2. Pedagógus I. 3. Pedagógus II. 4. Mesterpedagógus 5. Kutatótanár 3 1 1 2 3 4 5

10 GyakornokPedag ó gus I.Pedag ó gus II.Mesterpedag ó gusKutat ó tan á r 1.kompetencia 1.indik á tor 2.indik á tor 3.indik á tor … 2.kompetencia 1.indik á tor 2.indik á tor 3.indik á tor … 3.kompetencia 1.indik á tor 2.indik á tor 3.indik á tor … 4.kompetencia 1.indik á tor 2.indik á tor 3.indik á tor … 5.kompetencia 1.indik á tor 2.indik á tor 3.indik á tor … 6. kompetencia 1.indik á tor 2.indik á tor 3.indik á tor … 7.kompetencia 1.indik á tor 2.indik á tor 3.indik á tor … 8. kompetencia 1.indik á tor 2.indik á tor 3.indik á tor … KOMPETENCIÁK-SZTENDERDEK -INDIKÁTOROK

11 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudom á nyos, szakt á rgyi, tantervi tud á s 1.1. Alapos, á tfog ó é s korszerű szaktudom á nyos é s szakt á rgyi tud á ssal rendelkezik. 1.2. Rendelkezik a szakt á rgy tan í t á s á hoz sz ü ks é ges tantervi é s szakm ó dszertani tud á ssal. 1..3. Fogalomhaszn á lata pontos, k ö vetkezetes. 1.4. Kihaszn á lja a tananyag k í n á lta belső é s k ü lső kapcsol ó d á si lehetős é geket (a szakt á rgyi koncentr á ci ó t). 1.5. A szakt á rgy tan í t á sa sor á n k é pes é p í teni a tanul ó k m á s forr á sokb ó l szerzett tud á s á ra. 1.6. A rendelkez é s é re á ll ó tananyagokat, eszk ö z ö ket – a digit á lis anyagokat é s eszk ö z ö ket is – ismeri, kritikusan é rt é keli é s megfelelően haszn á lja. 1.7. A szakt á rgynak é s a tan í t á si helyzetnek megfelelő, v á ltozatos oktat á si m ó dszereket, taneszk ö z ö ket alkalmaz. 1.8. Tan í tv á nyait ö n á ll ó gondolkod á sra, a tanultak alkalmaz á s á ra neveli. 1.9. T ö rekszik az elm é leti ismeretek gyakorlati alkalmaz á si lehetős é geinek felismertet é s é re. 1.10. Tan í tv á nyaiban kialak í tja az online inform á ci ó k befogad á s á nak, feldolgoz á s á nak, tov á bbad á s á nak kritikus, etikus m ó dj á t. INDIKÁTOROK

12 A kompetenci á k értékelése A portfólió értékelési t á bl á zata Az óra / foglalkoz á s kompetenciaalapú értékelőlapja Kompetenciaalapú összesítő értékelőlap az előzetes értékelés szerint

13 Előmeneteli rendszer

14 A gyakornok a sikeres minősítővizsgát követően Pedagógus I. fokozatba lép. Min. 2 év gyakornoki idő a Pedagógus I. fokozatban lévő pedagógus következő minősítésének legkorábban a fokozatban töltött 6. évet követően, de legkésőbb a 9. év során kell megtörténnie. Pedagógus I.

15 Min. 8 éves pedagógusi gyakorlat a pedagógus kompetenciáinak meghatározott fejlettségének igazolása a Pedagógus II. fokozat megszerzése feltétele a pályán maradásnak, ugyanakkor pályája végéig maradhat ebben a fokozatban Pedagógus II.

16 min. 14 év szakmai gyakorlat pedagógus-szakvizsga Ped. 2 nem kötelező vannak olyan munkakörök (pl. szakértői, szaktanácsadói, vezetőtanári, mentori vagy vezetői megbízás), amelyek betöltéséhez jogszabályok előírják az általános pedagógusi kompetenciáinak megfelelő szintű fejlettsége mellett a pedagógus által meghatározott speciális szakmai feladatokhoz kapcsolódó kompetenciák és az e téren végzett tevékenység eredményességének igazolása Mesterpedagógus

17 doktori cselekményben szerzett tudományos fokozat rendszeresen publikációs tevékenység legalább 14 éves szakmai gyakorlat Ped. 2 KUTATÓTANÁR


Letölteni ppt "A minősítési rendszer filozófiája. Filozófia nemzetközi és hazai tapasztalatok (OECD kutatás, McKinsey- jelentés, Szárny és teher) minden fejlődő társadalom."

Hasonló előadás


Google Hirdetések