Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Magy szág aror.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Magy szág aror."— Előadás másolata:

1 Magy szág aror

2 Magyar népünk az eurázsiai sztyeppén alakult ki Kr. e. 1200-500 között
Magyar népünk az eurázsiai sztyeppén alakult ki Kr.e között. Gyökereink az itt élő török és részben finnugor népekhez köthetőek. Az Ural- hegységtől vándoroltunk a Kárpát-medencéig, mint lovas-nomádok a „népek országútján”. 830 körül a Duna és a Don közti területen Álmos fejedelem vezérletével megalakult az önálló magyar nomádállam.

3 895 és 907 között Árpád fejedelem vezényletével bevonultunk és elfoglaltuk a Kárpát-medencét. Mi magyarok ezt tekintjük Honfoglalásnak. Íjfeszítő lovasaink a 10.század folyamán bejárták egész Európát. Katonáink a német, frank, itáliai tartományurak egymás elleni harcaiban vettek részt valamely fél szövetségeseként.

4 1000-ben a honfoglaló Árpád egyik utóda Szent István felvette a latin kereszténységet, koronát kapott II.Szilveszter pápától és megalapította a Magyar Királyságot Független uralkodóként törvénykönyveket és okleveleket ad ki. Felesége boldog Gizella bajor hercegnő II.Henrik német-római császár testvére Saját pénzt veret. Megszervezi a katolikus Egyház intézményrendszerét. Esztergomban önálló érseki központ, Székesfehérváron királyi székhely alakul.

5 1000-1526 Jagelló Hunyadi Habsburg Királyi dinasztiáink Árpádház Anjou
1241-ben országunk nagy részét elpusztították a mongolok. Hunyadi 1456-ban Nándorfehérvárnál legyőztük a törökök szultáni főseregét. Ennek emlékét őrzi a déli harangszó. Luxemburgi Habsburg között ülésező konstanzi zsinaton Zsigmond királyunk érdeme, hogy megszűnt Európa egyházszakadása Jagelló Hunyadi Mátyás fényes reneszánsz udvart tart Budán. Jelentős könyvtárat, egyetemet alapít, itáliai művészeket hív budai udvarába.

6 1526 és 1699 között a Magyar Királyság három részre szakadt
1526-ban Mohácsnál súlyos, megrendítő vereséget szenvedtünk a törököktől. 1552-ben Eger várát sikeresen megvédtük a többszörös túlerővel szemben Erdélyben erőskezű protestáns fejedelmek uralkodtak Erdély volt Európa legkeletibb állama, ahová eljutott a gótika, a rendiség és a protestantizmus eszméje. 1635-ben a nyugat-magyarországi Nagyszombaton alapították a jezsuiták és Pázmány Péter érsek országunk ma is működő egyetemét. Buda és az ország nagy része török kézre került. A megszállás és az állandó háborúk hatalmas pusztulást okoztak e területeken. Debrecen a magyar kálvinisták központja ahol messze földről híres kollégium működött. A Habsburg és a oszmán birodalom szorításában is sikeresen megőriztük államunkat, gyarapítottuk anyanyelvünket kultúránkat.

7 Magyarország a Habsburg birodalom önálló államisággal rendelkező országa. között zajlott a magyarság egyik legnagyobb szabadságharca a Habsburg abszolutizmus ellen II.Rákóczi Ferenc vezetésével Az ország törvényeit kétkamarás országgyűlésen szavazták meg A kormányzati munkát a bécsi udvarból irányították, sokszor abszolutista módszerekkel. A magyar huszárok a 18.század háborúiban váltak Európa szerte híres alakulatokká Selmecbányán működött a Birodalom egyetlen bányászati és kohászati akadémiája. A felvilágosodás jegyében olvasókörök, újságok és folyóiratok köré a magyar nyelvet ápoló és megújító értelmiségiek tömörültek. Gr. Festetics György (a képen látható keszthelyi kastély ura) Georgikon néven gazdasági főiskolát alapított, amelynek bármely vallású és nemzetiségű fiatal, tandíj nélkül hallgatója lehetett. Joseph Haydn 1761-től az Eszterházy hercegi család szolgálatában alkotta remekműveit.

8 Magyarország reformok útján a polgári nemzetállamiság útjára lép. Nemzetünk e korban arra törekedett, hogy törvényes reformokkal modernizáljuk országunk államszervezetét és gazdaságát, elkerülve ezzel a pusztító forradalmakat. 1832 és 1848 között négy reformországgyűlés vitatta meg a szükséges változtatásokat .Ezek nagy részét az udvar megakadályozta. A polgári átalakulás programját elsőként Gr. Széchenyi István fogalmazta meg. Széchenyi gróf építette Budapest első kőhídját (ld.képen), megtervezte nagy folyamaink szabályozását, sokat tett a gőzhajózás és a vasútépítés ügyéért. Ő alapította a Magyar Tudományos Akadémiát. Nagy küzdelmek árán a magyar nyelv 1844-ben hivatalos lett. Virágzott irodalmi életünk, Kölcsey Ferenc 1823-ban megírta nemzeti himnuszunkat. Kossuth Lajos a liberális reformellenzék vezéralakja től Angliában és az USA-ban képviselte a magyar szabadság ügyét 1846-ban megnyílt az első vasútvonal

9 1848 áprilisában megszületik Magyarország első polgári alkotmánya
Itália, Párizs és Bécs sodrában 1848 március 15-én Budapesten is forradalom tört ki. Ennek ellenére országunk nem tért le a törvényesség útjáról. A gyökeres változásokat a pozsonyi országgyűlés hozta. 1848 Gr. Batthyány Lajos vezetésével megalakult az első magyar kormány Szabadságunk védelmében hosszú háborúra kényszerültünk. Honvédseregünk fényes győzelmeket aratott a császáriak felett. 1848 áprilisában megszületik Magyarország első polgári alkotmánya Végül a Szent Szövetség jegyében az orosz intervenció legyőzött bennünket október 6-án egy napon végezték ki Batthyány miniszterelnököt és 13 tábornokot. Magyarországra az elnyomás évei köszöntöttek.

10 Osztrák-Magyar Monarchia
1867-ben az olasz és német egységállam kialakulása nyomán létrejött a Habsburg-ház és a magyar politikusok kiegyezése. Létrejött az Osztrák-Magyar Monarchia Nemzetünk békében élt, gyarapodott. Budapesten indult a kontinens első földalatti vasútja. Gr. Andrássy Gyula a Monarchia külügyminisztereként sokat tett Ausztria-Magyarország és Németország szövetségéért Déri,Bláthy,Zipernowsky feltalálták a zárt vasmagú transzformátort Nagy ünnepségsorozattal emlékeztünk meg országunk ezer éves fennállásáról. A villanymozdony első tervezője Kandó Kálmán magyar mérnök. Egy bencés paptanár Jedlik Ányos elektromos motort és dinamót szerkeszt jóval Siemens szabadalma előtt. Puskás Tivadar megalkotja az első telefonközpontot

11 1914-1920 1918-ban kikiáltották az első magyar köztársaságot.
Katonáink a központi hatalmak oldalán végigharcolták az első világháborút Olaszországban, Szerbiában és a Kárpátok hágóin. 516 ezer katonánk halt hősi halált. 1918-ban kikiáltották az első magyar köztársaságot. 1919-ben szovjet mintájú kommunista diktatúra került hatalomra. A Monarchia felbomlása után a versailles-i Trianon palotában íratták alá velünk a győztesek a számunkra oly fájó békét. Magyarország lélekszáma ről ra csökkent. 3,3 millió magyar került határainkon kívül. A szétesett köztársaság és a vörös terror után a Monarchia utolsó admirálisa Horthy Miklós stabilizálta a politikai viszonyokat. A választott parlament visszaállította a királyságot. Habsburg IV. Károlyt megfosztották trónjáról és Horthy a Korona nevében kormányzó lett.

12 A két világháború között Magyarország politikai, gazdasági, kulturális viszonyai konszolidálódtak.
Új pénzünk a pengő Külpolitikánk legfőbb célja Trianon békés revíziója lett. Szent-Györgyi Albert 1937-ben a C-vitamin felfedezéséért Nobel díjat kapott Gazdag és sokszínű irodalmi élet bontakozott ki Több, mint ötezer népiskola épült fel, korszerűsödött. 1924-ben megszólalt a Magyar Rádió. Új egyetemek alakultak Szegeden és Debrecenben

13 1943-ban titkos fegyverszünetet kötöttünk Angliával, a kiugrást azonban lehetetlenné tette a balkáni partraszállás elmaradása. A második világháború során több, mint 900 ezer magyar ember halt meg . Harcoltunk a Balkánon és a Szovjetunió ellen. Végül 1944-től országunk területe a háború végjátékának fő hadszíntere lett. 1944 március 19-én a német hadsereg megszállta Magyarországot A magyar zsidóság köréből kb.600 ezren estek áldozatul a náci terrornak. A sztálingrádi fordulat után a szovjet túlerő legyőzte a 2. magyar hadsereget. 1944/45-ben Magyarország szovjet megszállás alá került. Csapataik csak 1991-ben távoztak hazánkból. A szovjet megszállás mérhetetlen sok szenvedést okozott népünknek. Százezrek kerültek hadifogságba és a GULÁG-okra.

14 1945 után szovjet segítséggel kommunista diktatúra és terror bontakozott ki.
Feloszlatták a polgári pártokat, társadalmi egyesületeket, érdekképviseleteket. Egyházainkat az ateista propaganda nevében likvidálni akarták. Államosították a teljes magyar gazdaságot. feloszlatták a szerzetesrendeket államosították az egyházi iskolákat Mindszenty József bíboros érsek a bíróság előtt. A diktátorok saját személyük kultuszát erőltették. - életfogytiglani fegyházra ítélték. A hírhedt államrendőrség az ÁVO börtöneiben tízezrek sínylődtek. A fizikai és lelki erőszak minden formáját alkalmazták. Több ezer családot kitelepítettek Egyetlen vigaszunk ez időben kiváló sportolóink voltak. Legendás focistáink sokáig nem találtak legyőzőre és 1952-es Helsinki olimpián 16 arannyal a 3. legeredményesebb nemzet lettünk. Gulág-szerű büntetőtáborok működtek szerte az országban. A leghírhedtebb Recsken.

15 1956 Október 23-án tört ki a kommunista diktatúra elleni legnagyobb felkelés. Szabadságot, félelem nélküli életet , szabad és semleges Magyarországot akartunk! Egyszerű munkásfiatalok ezrei az utcai gerillaharc módszereivel vették fel a harcot a világ legnagyobb haderejével. A forradalom a lengyel munkások iránti szimpátiatüntetéssel kezdődött. A forradalom időszakában soha nem látott nemzeti egység bontakozott ki. A szovjet túlerő ugyan leverte a szabadságharcot de 1956 be nem gyógyuló sebet ejtett a kommunizmus világrendszerén!

16 1956 után a szovjetek által hatalomra juttatott pártvezetés kegyetlen megtorlásba kezdett. - több, mint 300 kivégzés főt ítéltek el politikai jellegű bűncselekményért. Ellentmondásokkal teli viszonylagos konszolidáció kezdődött. Kb. 200 ezer többségében fiatal kényszerű emigrációba vonult. Tervgazdálkodás keretében többszázezer panellakás épült. Az Ikarus, a szovjet blokk meghatározó autóbusza. A pártállami diktatúra töretlenül folytatódott. A szocialista kollektivizált termelőszövetkezet

17 1989-90. A szocializmus összeomlik.
A 80-as évek végén ellenzéki mozgalmak és pártok alakultak 1990, szabad választások 1989 Nagy Imre 1956 mártír miniszterelnök és sorstársai újratemetése. 1988. Tüntetés az erdélyi falvakért Köszönjük figyelmét! Tiltakozás a dunai vízlépcső ellen


Letölteni ppt "Magy szág aror."

Hasonló előadás


Google Hirdetések