Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Magyar népünk az eurázsiai sztyeppén alakult ki Kr.e. 1200-500 között. Gyökereink az itt élő török és részben finnugor népekhez köthetőek. Az Ural- hegységtől.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Magyar népünk az eurázsiai sztyeppén alakult ki Kr.e. 1200-500 között. Gyökereink az itt élő török és részben finnugor népekhez köthetőek. Az Ural- hegységtől."— Előadás másolata:

1

2 Magyar népünk az eurázsiai sztyeppén alakult ki Kr.e. 1200-500 között. Gyökereink az itt élő török és részben finnugor népekhez köthetőek. Az Ural- hegységtől vándoroltunk a Kárpát- medencéig, mint lovas- nomádok a „népek országútján”. 830 körül a Duna és a Don közti területen Álmos fejedelem vezérletével megalakult az önálló magyar nomádállam.

3 895 és 907 között Árpád fejedelem vezényletével bevonultunk és elfoglaltuk a Kárpát-medencét. Mi magyarok ezt tekintjük Honfoglalásnak. Íjfeszítő lovasaink a 10.század folyamán bejárták egész Európát. Katonáink a német, frank, itáliai tartományurak egymás elleni harcaiban vettek részt valamely fél szövetségeseként.

4 1000-ben a honfoglaló Árpád egyik utóda Szent István felvette a latin kereszténységet, koronát kapott II.Szilveszter pápától és megalapította a Magyar Királyságot Független uralkodóként törvénykönyveket és okleveleket ad ki. Saját pénzt veret. Felesége boldog Gizella bajor hercegnő II.Henrik német-római császár testvére Megszervezi a katolikus Egyház intézményrendszerét. Esztergomban önálló érseki központ, Székesfehérváron királyi székhely alakul.

5 Királyi dinasztiáink 1456-ban Nándorfehérvárnál legyőztük a törökök szultáni főseregét. Ennek emlékét őrzi a déli harangszó. 1241-ben országunk nagy részét elpusztították a mongolok. 1414-1418 között ülésező konstanzi zsinaton Zsigmond királyunk érdeme, hogy megszűnt Európa egyházszakadása Hunyadi Mátyás fényes reneszánsz udvart tart Budán. Jelentős könyvtárat, egyetemet alapít, itáliai művészeket hív budai udvarába.

6 1526 és 1699 között a Magyar Királyság három részre szakadt 1526-ban Mohácsnál súlyos, megrendít ő vereséget szenvedtünk a törökökt ő l. 1552-ben Eger várát sikeresen megvédtük a többszörös túler ő vel szemben Erdélyben erőskezű protestáns fejedelmek uralkodtak Erdély volt Európa legkeletibb állama, ahová eljutott a gótika, a rendiség és a protestantizmus eszméje. Buda és az ország nagy része török kézre került. A megszállás és az állandó háborúk hatalmas pusztulást okoztak e területeken. 1635-ben a nyugat- magyarországi Nagyszombaton alapították a jezsuiták és Pázmány Péter érsek országunk ma is működő egyetemét. Debrecen a magyar kálvinisták központja ahol messze földről híres kollégium működött. A Habsburg és a oszmán birodalom szorításában is sikeresen megőriztük államunkat, gyarapítottuk anyanyelvünket kultúránkat.

7 Magyarország a Habsburg birodalom önálló államisággal rendelkező országa. 1703-1711 között zajlott a magyarság egyik legnagyobb szabadságharca a Habsburg abszolutizmus ellen II.Rákóczi Ferenc vezetésével Az ország törvényeit kétkamarás országgyűlésen szavazták meg A kormányzati munkát a bécsi udvarból irányították, sokszor abszolutista módszerekkel. Selmecbányán működött a Birodalom egyetlen bányászati és kohászati akadémiája. A magyar huszárok a 18.század háborúiban váltak Európa szerte híres alakulatokká Joseph Haydn 1761-től az Eszterházy hercegi család szolgálatában alkotta remekműveit. Gr. Festetics György (a képen látható keszthelyi kastély ura) Georgikon néven gazdasági főiskolát alapított, amelynek bármely vallású és nemzetiségű fiatal, tandíj nélkül hallgatója lehetett. A felvilágosodás jegyében olvasókörök, újságok és folyóiratok köré a magyar nyelvet ápoló és megújító értelmiségiek tömörültek.

8 Magyarország reformok útján a polgári nemzetállamiság útjára lép. A polgári átalakulás programját elsőként Gr. Széchenyi István fogalmazta meg. Széchenyi gróf építette Budapest első kőhídját (ld.képen), megtervezte nagy folyamaink szabályozását, sokat tett a gőzhajózás és a vasútépítés ügyéért. Nemzetünk e korban arra törekedett, hogy törvényes reformokkal modernizáljuk országunk államszervezetét és gazdaságát, elkerülve ezzel a pusztító forradalmakat. Ő alapította a Magyar Tudományos Akadémiát. 1832 és 1848 között négy reformországgyűlés vitatta meg a szükséges változtatásokat.Ezek nagy részét az udvar megakadályozta. Kossuth Lajos a liberális reformellenzék vezéralakja. 1849- től Angliában és az USA-ban képviselte a magyar szabadság ügyét 1846-ban megnyílt az első vasútvonal Nagy küzdelmek árán a magyar nyelv 1844-ben hivatalos lett. Virágzott irodalmi életünk, Kölcsey Ferenc 1823-ban megírta nemzeti himnuszunkat.

9 Itália, Párizs és Bécs sodrában 1848 március 15-én Budapesten is forradalom tört ki. Ennek ellenére országunk nem tért le a törvényesség útjáról. A gyökeres változásokat a pozsonyi országgyűlés hozta. Gr. Batthyány Lajos vezetésével megalakult az első magyar kormány 1848 áprilisában megszületik Magyarország első polgári alkotmánya Szabadságunk védelmében hosszú háborúra kényszerültünk. Honvédseregünk fényes győzelmeket aratott a császáriak felett. Végül a Szent Szövetség jegyében az orosz intervenció legyőzött bennünket. 1849 október 6-án egy napon végezték ki Batthyány miniszterelnököt és 13 tábornokot. Magyarországra az elnyomás évei köszöntöttek.

10 Déri,Bláthy,Zipernowsky feltalálták a zárt vasmagú transzformátort 1867-ben az olasz és német egységállam kialakulása nyomán létrejött a Habsburg-ház és a magyar politikusok kiegyezése. Létrejött az Nemzetünk békében élt, gyarapodott. Budapesten indult a kontinens első földalatti vasútja. A villanymozdony első tervezője Kandó Kálmán magyar mérnök. Puskás Tivadar megalkotja az első telefonközpontot Egy bencés paptanár Jedlik Ányos elektromos motort és dinamót szerkeszt jóval Siemens szabadalma előtt. Gr. Andrássy Gyula a Monarchia külügyminisztereként sokat tett Ausztria-Magyarország és Németország szövetségéért Nagy ünnepségsorozattal emlékeztünk meg országunk ezer éves fennállásáról.

11 Katonáink a központi hatalmak oldalán végigharcolták az első világháborút Olaszországban, Szerbiában és a Kárpátok hágóin. 516 ezer katonánk halt hősi halált. 1918-ban kikiáltották az első magyar köztársaságot. 1919-ben szovjet mintájú kommunista diktatúra került hatalomra. A Monarchia felbomlása után a versailles-i Trianon palotában íratták alá velünk a győztesek a számunkra oly fájó békét. Magyarország lélekszáma 20 886 487-ről 7 615 117-ra csökkent. 3,3 millió magyar került határainkon kívül. A szétesett köztársaság és a vörös terror után a Monarchia utolsó admirálisa Horthy Miklós stabilizálta a politikai viszonyokat. A választott parlament visszaállította a királyságot. Habsburg IV. Károlyt megfosztották trónjáról és Horthy a Korona nevében kormányzó lett.

12 A két világháború között Magyarország politikai, gazdasági, kulturális viszonyai konszolidálódtak. Külpolitikánk legfőbb célja Trianon békés revíziója lett. Új pénzünk a pengő Gazdag és sokszínű irodalmi élet bontakozott ki Új egyetemek alakultak Szegeden és Debrecenben Több, mint ötezer népiskola épült fel, korszerűsödött. 1924-ben megszólalt a Magyar Rádió. Szent-Györgyi Albert 1937-ben a C- vitamin felfedezéséért Nobel díjat kapott

13 A második világháború során több, mint 900 ezer magyar ember halt meg. Harcoltunk a Balkánon és a Szovjetunió ellen. Végül 1944-től országunk területe a háború végjátékának fő hadszíntere lett. A sztálingrádi fordulat után a szovjet túlerő legyőzte a 2. magyar hadsereget. A magyar zsidóság köréből kb.600 ezren estek áldozatul a náci terrornak. 1943-ban titkos fegyverszünetet kötöttünk Angliával, a kiugrást azonban lehetetlenné tette a balkáni partraszállás elmaradása. 1944 március 19-én a német hadsereg megszállta Magyarországot 1944/45-ben Magyarország szovjet megszállás alá került. Csapataik csak 1991 -ben távoztak hazánkból. A szovjet megszállás mérhetetlen sok szenvedést okozott népünknek. Százezrek kerültek hadifogságba és a GULÁG-okra.

14 Egyetlen vigaszunk ez időben kiváló sportolóink voltak. Legendás focistáink sokáig nem találtak legyőzőre és 1952- es Helsinki olimpián 16 arannyal a 3. legeredményesebb nemzet lettünk. 1945 után szovjet segítséggel kommunista diktatúra és terror bontakozott ki. Államosították a teljes magyar gazdaságot. A diktátorok saját személyük kultuszát erőltették. Több ezer családot kitelepítettek Gulág-szerű büntetőtáborok működtek szerte az országban. A leghírhedtebb Recsken. Egyházainkat az ateista propaganda nevében likvidálni akarták. Mindszenty József bíboros érsek a bíróság előtt. - életfogytiglani fegyházra ítélték. A hírhedt államrendőrség az ÁVO börtöneiben tízezrek sínylődtek. A fizikai és lelki erőszak minden formáját alkalmazták. -feloszlatták a szerzetesrendeket - államosították az egyházi iskolákat Feloszlatták a polgári pártokat, társadalmi egyesületeket, érdekképviseleteket.

15 Október 23-án tört ki a kommunista diktatúra elleni legnagyobb felkelés. A forradalom a lengyel munkások iránti szimpátiatüntetéssel kezdődött. Egyszerű munkásfiatalok ezrei az utcai gerillaharc módszereivel vették fel a harcot a világ legnagyobb haderejével. Szabadságot, félelem nélküli életet, szabad és semleges Magyarországot akartunk! A forradalom időszakában soha nem látott nemzeti egység bontakozott ki. A szovjet túlerő ugyan leverte a szabadságharcot de 1956 be nem gyógyuló sebet ejtett a kommunizmus világrendszerén!

16 1956 után a szovjetek által hatalomra juttatott pártvezetés kegyetlen megtorlásba kezdett. - több, mint 300 kivégzés - 23.761 főt ítéltek el politikai jellegű bűncselekményért. - több, mint 300 kivégzés - 23.761 főt ítéltek el politikai jellegű bűncselekményért. Kb. 200 ezer többségében fiatal kényszerű emigrációba vonult. Ellentmondásokkal teli viszonylagos konszolidáció kezdődött. Tervgazdálkodás keretében többszázezer panellakás épült. Az Ikarus, a szovjet blokk meghatározó autóbusza. A pártállami diktatúra töretlenül folytatódott. A szocialista kollektivizált termelőszövetkezet

17 A 80-as évek végén ellenzéki mozgalmak és pártok alakultak 1988. Tüntetés az erdélyi falvakért Tiltakozás a dunai vízlépcső ellen 1989 Nagy Imre 1956 mártír miniszterelnök és sorstársai újratemetése. 1990, szabad választások


Letölteni ppt "Magyar népünk az eurázsiai sztyeppén alakult ki Kr.e. 1200-500 között. Gyökereink az itt élő török és részben finnugor népekhez köthetőek. Az Ural- hegységtől."

Hasonló előadás


Google Hirdetések