Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának lehetőségei Előadó: Boros Attila osztályvezető Foglalkozási Rehabilitációs és Akkreditációs.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának lehetőségei Előadó: Boros Attila osztályvezető Foglalkozási Rehabilitációs és Akkreditációs."— Előadás másolata:

1 A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának lehetőségei Előadó: Boros Attila osztályvezető Foglalkozási Rehabilitációs és Akkreditációs Főosztály

2 Általános tudnivalók a bér- és költségtámogatásról Bér- és költségtámogatás Pályázati úton nyújtott Akkreditált foglalkoztatók részére 2013. január 1-től Rehabilitációs kártya Minden arra jogosult után igénybe vehető a pályázattól függetlenül. A pályázaton nyertes munkáltatók is igénybe vehetik a támogatás mellett azon munkavállalóikra, akik erre jogosultak.

3 Az akkreditáció struktúrája Három szint (2012): alap – 5 év rehabilitációs – 3 év kiemelt – 2 év (feltételes) Egy szint (2013): rehabilitációs akkreditációs tanúsítvány időbeli hatály nélkül!

4 Alapvető követelmények (egységes rendszer) Nincs szervezeti, illetve működési forma megkötés Bírósági, hatósági nyilvántartásba vétel (minimális működési idő kikötése nélkül) Létesítő okiratában a foglalkozási rehabilitáció megjelenik A megváltozott munkaképességű munkavállalók létszáma a 30 főt, vagy arányuk a 25%-ot eléri Köztartozás-mentesség Nem áll csőd-, felszámolási eljárás végelszámolás vagy kényszertörlési eljárás alatt Rendezett munkaügyi kapcsolatok Szolgáltatói kapcsolatrendszer Akadálymentesített környezet Megfelelő szakmai személyzeti, technikai háttér Kellő vagy elégséges számú munkafolyamat biztosítása (tranzitfoglalkoztatás)

5 A munkáltató által biztosítandó személyi háttér Segítő személy: munkába járás, munkavégzés segítése Rehabilitációs mentor (munkaviszonyban): közvetlen kapcsolat a megváltozott munkaképességű munkavállalókkal Rehabilitációs tanácsadó (munkaviszony vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszony)

6 Ellenőrzés Hatáskör: az akkreditációs követelményeknek, illetve a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkozási rehabilitációjával összefüggésben kötött megállapodásokban foglalt előírások, vállalások vizsgálata. Típusai: tervezett eseti ellenőrzések rendkívüli ellenőrzés komplex ellenőrzés (pályázat kiírása előtt)

7 Az ellenőrzés szankciói Negatív értékelőpontok ↓ jogsértő magatartás megszüntetésére irányuló felszólítás (végzés) ↓ támogatási szerződés megkötésének mérlegelése Tanúsítvány részleges visszavonása Tanúsítvány visszavonása

8 Negatív értékelőpontok kiszabhatóságának esetei Akkreditációs követelmények be nem tartása Foglalkoztatási megállapodásban foglalt kikötések be nem tartása A foglalkoztatás támogatására kötött keretszerződés, illetve az éves finanszírozási szerződés rendelkezéseinek be nem tartása Munkabér késedelmes megfizetése Munkaügyi kapcsolatai nem rendezettek, munkavédelmi bírságot szabtak ki Nem minősül köztartozásmentes adózónak (60 napon túl folyamatosan fennálló) Csődeljárással, felszámolással, végelszámolással vagy kényszertörlési eljárással kapcsolatos bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget

9 Akkreditációs tanúsítvány visszavonása Kérelemre Tevékenységét, illetve a rehabilitációs foglalkoztatást megszünteti Jogerősen felszámolás, végelszámolás vagy kényszertörlési eljárás alatt áll Munkabér meg nem fizetése (30 napon túli késedelem) Állásidő (egy éven belül legalább 30 munkanap, a munkavállalók legalább 30%-a érintett) Három éven belül 12 negatív értékelőpontot gyűjtött össze Valótlan tartalmú nyilatkozat, elhallgatás

10 A támogatás során megváltozott munkaképességű személy Tranzit foglalkoztatott: aki a komplex minősítés alapján rehabilitálható (B1, C1 kategória), Tartós foglalkoztatott: akinek rehabilitációja a komplex minősítés alapján nem javasolt (B2, C2, D kategória), akinek rehabilitációja a komplex minősítés alapján javasolt de a kérelem benyújtása vagy a felülvizsgálat időpontjában az öregségi nyugdíjkorhatárt 5 éven belül eléri.

11 A támogatás során m egváltozott munkaképességű személy Tartós foglalkoztatott: Akinek foglalkoztatása alapján a munkáltató 2012. decemberében költségvetési támogatásban részesült és 2011. december 31-én III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban,rendszeres szociális járadékban részesült és az öregségi nyugdíjkorhatárt több, mint öt év múlva éri el, a felülvizsgálat alapján hozott döntés jogerőre emelkedésének napjáig, a fenti csoportba nem tartozó megváltozott munkaképességű személy (pl. ellátásban nem részesül, 2011. december 31-én II. csoportos rokkantsági nyugdíjas volt), az Mmtv 26.§ alapján kiállítható hatósági bizonyítvány kiállításának napjáig, de legkésőbb 2013. december 31-ig megváltozott munkaképességű személynek kell tekinteni.

12 Tranzit foglalkoztatás A komplex minősítés során rehabilitálhatónak minősített (B1 és C1 kategória) MMK-s munkavállalók esetében Nyílt munkaerőpiacra történő kivezetésre felkészítés Cél: Legalább 6 hónapos nyílt piaci foglalkoztatás, ezen idő alatt a munkáltató mentori szolgáltatás biztosít. Maximum három évre állapítható meg (szerződés 2013-ban egy évre köthető)

13 Munkapróba RSZSZ hozzájárulásával megállapodás keretében MMK-s munkavállaló nyílt piaci foglalkoztatása munkatapasztalat és munkagyakorlat szerzése céljából. Maximum 4 hónap (akár több munkahelyen, több munkakörben).

14 Tartós foglalkoztatás 3 évre állapítható meg, de korlátozás nélkül meghosszabbítható Képességek megőrzése, fejlesztése védett körülmények között

15 Pályázati eredmények Regisztrált pályázó 408 db Benyújtott pályázat 346 db Nyertes pályázat 334 db, 30.521 főre Szerződést kötött munkáltatók száma: 324 db, 30.410 főre Tartós foglalkoztatásra 28.000 fő Tranzit foglalkoztatásra 2.410 fő

16 Támogatásban részesülő akkreditált munkáltatók megyei eloszlása 2013 Összesen: 324 13 33 28 42 48 15 13 9 23 59 12 8 21 12 31 19 10 9 8

17 2013-ban támogatott tranzit és tartós foglalkoztatottak megyei eloszlása Összesen: 30410 fő 1124 2248 1390 2248 2628 1527 414 466 2585 1546 2686 765 475 1854 574 4058 1179 1341 734 568

18 Támogatható költségek a) a megváltozott munkaképességű munkavállaló után fizetendő bérköltség, b) a megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatásának a megváltozott munkaképességből fakadó többletköltségei Az egy főre jutó támogatás 2013-ban 1.120.000 Ft

19 Megváltozott munkaképességű munkavállaló után fizetendő bérköltség Egyéni támogatási keretösszegen belül Bérköltségek maximum 75%-a, Maximum 100%-a, amennyiben közhasznú jogállású egyesület, alapítvány, vagy nonprofit gazdasági társaság és nem gazdasági-vállalkozási tevékenység keretében. A Rehabilitációs kártya nyújtotta kedvezmény a támogatás mellett igénybe vehető!

20 Többletköltségek Kizárólag a fogyatékkal élő munkavállalók segítésével foglalkozó személyek alkalmazásához kapcsolódó költségek, a megváltozott munkaképességű személyek részére juttatott munkaruha, és egyéni védőeszköz költségei, munkába járással kapcsolatos utazási költségek közül a munkavállaló munkaképességének megváltozásából adódó utazási többletköltségek, foglalkoztatáshoz kapcsolódó munkásszállítás költsége, a munkavégzéséhez használt munkaeszközök költségei, munka-alkalmassági vizsgálatának költsége, a telephelyek közötti szállítás költségei, logisztikai tevékenység közül a szállítással összefüggő információ feldolgozás költsége az irányítási, munkaszervezési, ügyviteli tevékenységet végzők munkabére és szociális hozzájárulási adó költségei az irányítási és ügyviteli tevékenységgel közvetlenül összefüggő költségek, a helyiségek átalakításának költségei, a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásához szükséges létesítmények létrehozásának, üzembe helyezésének, vagy kibővítésének költségei.

21 Egyéb fontos információk A szerződés szerinti létszámot éves szinten kell teljesíteni. Bejelentési kötelezettség: napi munkaidő, munkakör változása, telephelyek közötti létszámmozgás. Az NRSZH jóváhagyása, szerződésmódosítás szükséges! A napi munkaidőnek a 4 órát el kell érnie!

22 A támogatás folyósítása, ellenőrzése A támogatás pénzügyi ellenőrzését a Magyar Államkincstár, szakmai ellenőrzését az NRSZH látja el. Folyósítás minden hónap 8. napjáig történik meg. Első alkalommal egyéni támogatás éves keretösszegének 1/12-ed része. Ezt követően az előző havi elszámolással (minden hónap 20-a) módosított összeg. Beszámolási határidők Részbeszámoló I. félév: 2013. szeptember 1. Záróbeszámoló 2013. év: 2014. március 1.

23 Rehabilitációs kártya Jogosultak köre: a) foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható (B1), b) tartós foglalkozási rehabilitációt (C1) igényel. aki 2011. december 31-én III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban, rendszeres szociális járadékban, rehabilitációs járadékban részesült. A munkaadó az érvényes Rehabilitációs kártyával rendelkező megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatása esetén adókedvezményben részesülhet, a minimálbér kétszeresének 27%-áig. Foglalkoztatottak száma: 16 000 fő Munkáltatók száma: 4 400

24 Rehabilitációs hozzájárulás A munkaadó a megváltozott munkaképességű személyek foglalkozási rehabilitációjának elősegítése érdekében rehabilitációs hozzájárulás fizetésére köteles, ha az általa foglalkoztatottak létszáma a 25 főt meghaladja, és az általa foglalkoztatott megváltozott munkaképességű személyek száma nem éri el a létszám 5 százalékát. A rehabilitációs hozzájárulás mértéke 964 500 forint Ft/év/fő.

25 TÁMOP 1.1.1-12/1 - általános jellemzők A projekt teljes forrása: 11 700 000 000 Forint Projektidőszak: 2012. november 1. 2015. június 30. (32 hónap) Fő kedvezményezett, megvalósító: Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Célcsoport: rehabilitációs ellátásban részesülő ügyfelek rehabilitációs járadékban részesülő ügyfelek

26 TÁMOP 1.1.1-12/1 - indikátorok Előkészítő szakaszba bevont ügyfelek:13.000 fő Programba bevont személyek száma:10.000 fő Programot sikeresen befejezők száma: 6.000 fő A programmegvalósítás időszakában legalább 3 hónapig foglalkoztatott ügyfelek száma: 5.000 fő A támogatott képzést sikeresen befejezettek száma: 2.500 fő

27 TÁMOP 1.1.1-12/1 programelemek Humánszolgáltatások Bérköltség-támogatás bér és járulékai 100%-a 5 hónap időtartam maximum 150.000 Forint/hó foglalkozás-egészségügyi vizsgálat Képzési támogatás képzés költségének 100%-a képzési-alkalmassági vizsgálat Utazási költségek szolgáltatáshoz munkába járáshoz képzéshez

28 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának lehetőségei Előadó: Boros Attila osztályvezető Foglalkozási Rehabilitációs és Akkreditációs."

Hasonló előadás


Google Hirdetések