Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tájékoztatás a szociális és gyermekjóléti intézmények engedélyezési és ellenőrzési eljárásában a 2012. évben bekövetkezett változásokról Dr. Szarka Anikó.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tájékoztatás a szociális és gyermekjóléti intézmények engedélyezési és ellenőrzési eljárásában a 2012. évben bekövetkezett változásokról Dr. Szarka Anikó."— Előadás másolata:

1 Tájékoztatás a szociális és gyermekjóléti intézmények engedélyezési és ellenőrzési eljárásában a évben bekövetkezett változásokról Dr. Szarka Anikó hivatalvezető Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala

2 Hatáskörváltozás 2011. július 1-től valamennyi gyermekjóléti és szociális szolgáltatás működési engedélyezése és ellenőrzése a szociális és gyámhivatalok hatáskörébe került a korábban jegyzői hatáskörbe tartozó működési engedélyeseket legkésőbb december 31-ig az iratok alapján és a helyszínen kell ellenőrizni (321/2009.(XII.29.) Korm. rendelet 22/A. § és a 259/2002.(XII.18.) Korm. rendelet 19/B.) a Munka- és Ellenőrzési terv a –n érhető el

3 Gyermekjóléti alapellátási és szakellátási intézmények megoszlása Békés megyében
43 db állami fenntartó:  49 db intézmény/szolgáltató,   92 db szolgáltatás  3 db egyházi fenntartó:   7 db intézmény/szolgáltató,  7 db szolgáltatás 21 db nem állami fenntartó:  28 db intézmény/szolgáltató  28 db szolgáltatás

4 Szociális intézmények megoszlása Békés megyében
64 db állami fenntartó:  67 db intézmény/szolgáltató,   533 db szolgáltatás  23 db egyházi fenntartó:   28 db intézmény/szolgáltató,  92 db szolgáltatás  46 db nem állami fenntartó:  54 db intézmény/szolgáltató  121 db szolgáltatás  

5 Új jogszabályok 2011. évi CLIV. tv. a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről 258/2011.(XII.7.) Korm. rendelet a megyei intézményfenntartó központokról, valamint a megyei önkormányzatok konszolidációjával, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egészségügyi intézményeinek átvételével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról 2011. évi CLXXXVIII. tv. Magyarország évi központi költségvetéséről 328/2011.(XII.29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról 5

6 Módosult jogszabályok
1993. évi III. tv. (Szt.) 1997. évi XXXI. tv. (Gyvt.) 321/2009.(XII.29.) Korm. rendelet (Szmr.) 259/2002.(XII.18.) Korm. rendelet (Gymr.) 226/2006.(XI.20.) Korm. rendelet (regiszter) 331/2010.(XII.27.) Korm. rendelet (NRSZH) 213/2009.(IX.29.) Korm. rendelet (normatív állami támogatásról) 29/1993.(II.17.) Korm. rendelet (szociális ellátások térítési díjáról) 1/2000.(I.7.) SZCSM rendelet (szociális intézményekről) 36/2007.(XII.22.) SZMM rendelet (gondozási szükséglet) 3/2008.(IV.15.) SZMM rendelet (módszertani díj) 9/1999.(XI.24.) SZCSM rendelet (szoc. ellátások igénybevételéről) 15/1998.(IV.30.) NM rendelet (gyermekjóléti, gy.védelmi intézmények) 6

7 Új elemek Megyei intézményfenntartó központok
Piaci alapú idősotthoni ellátás Megszűnt az egyházi kiegészítő támogatás megfizetése alóli mentesség Kapacitásszabályozás – befogadás Új finanszírozott ellátások – utcai szociális munka, krízisközpont Gyermekvédelemben új térítési díj szabályok TAJ alapú nyilvántartás: Központi Elektronikus Nyilvántartás a Szolgáltatást Igénybevevőiről (KENYSZI) 7

8 1. Megyei intézményfenntartó központ
Megyei önkormányzatok által fenntartott valamennyi intézmény átkerült (szociális, gyermekvédelmi, oktatási, művelődési, közművelődési) Állami fenntartónak minősül – fenntartói jogok gyakorlója Alapvetően vagyonkezelő szervezet A megyei önkormányzat intézményekhez kapcsolódó adósságait is átvette Szolgáltató, intézmény létrehozásához, átszervezéséhez, megszüntetéséhez miniszteri jóváhagyás Feladatellátási megállapodás, ellátási szerződés megkötéséhez, módosításához, megszüntetéséhez miniszteri jóváhagyás A szociális és gyermekvédelmi működési engedélyek módosítása január 31-ig hivatalból megtörtént 8

9 2. Piaci alapú idősotthoni ellátás
férőhelyszám 15%-ig lehetséges gondozási szükséglettel nem rendelkező személy esetében írásbeli vállalás a teljes önköltség megfizetésére személyi térítési díjként normatíva nem vehető igénybe nem vonatkoznak rá a térítési díj számítás általános szabályai (jövedelemvizsgálat, jövedelemkorlát, zsebpénz) a térítési díj törzslapot (3. sz. mell.) nem kell vezetni egy év után kérhető a gondozási szükséglet vizsgálat 9

10 3. Egyházi normatíva alóli mentesség
az Szt. 127/A.§ (6) bekezdés és a Gyvt. 145/A.§ (5) bekezdés hatályon kívül került – megszűnt az önkormányzatok egyházi kiegészítő támogatás megfizetése alóli mentessége a mentességre akkor volt lehetőség, ha a fenntartóváltásról, illetve új intézmény létrehozásáról szóló működési engedély december 31-ig jogerőre emelkedett ha önkormányzat, nem állami fenntartó egyháznak ad át intézményt – a korábbi fenntartó az egyházi kiegészítő támogatás összegét 5 éven keresztül folyamatosan köteles megtéríteni MÁK külön eljárásban dönt határozattal 10

11 4. A befogadás I. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény illetve gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI törvény módosítása miatt a december 31-én jogerős működési engedéllyel nem rendelkező fenntartó köteles befogadást kérni Szakhatóság: Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Az NRSZH a rendelkezésre álló kapacitástól függetlenül befogadja: Az olyan szolgáltatást, férőhelyet, illetve ellátotti számot, amelynek kialakítására a fenntartó hazai vagy európai uniós támogatásban részesült Az olyan állami, illetve önkormányzati fenntartót, amely a szolgáltatás létrehozásával vagy bővítésével feladat ellátási kötelezettségének tesz eleget

12 4. A befogadás II. Nem állami fenntartású házi segítségnyújtás:
már működő intézményekre/szolgáltatókra is kiterjed, nemcsak az újakra a dec. 31-én ellátási szerződéssel nem érintett ellátotti létszámra vonatkozik ellátási terület szerinti települési önkormányzat hozzájáruló nyilatkozata szükséges testületi döntés szükséges működési engedély módosítást április 1-ig kell kérelmezni MÁK június 30-ig köt szerződést 12

13 4. A befogadás III. Önkormányzat hozzájárulását különösen akkor adja meg, ha a nem állami fenntartó olyan területen biztosít szolgáltatást: Ahol az önkormányzati / kistérségi szolgáltatás nem elérhető Többletszolgáltatást biztosít, ami kiegészíti az önkormányzat által nyújtott ellátást Ha az ellátási területen az önkormányzatok társulásban biztosítanak szolgáltatást: a települések több mint felének hozzájárulása kell, feltéve, hogy ezen települések együttes lakosságszáma meghaladja az összlakosságszám 60 %-át vagy a települések több mint 60%-ának hozzájáruló nyilatkozata kell, feltéve, hogy ezen települések együttes lakosságszáma meghaladja az összlakosságszám felét. 13

14 5. Finanszírozott ellátások
Jogszabályi háttér: 191/2008. (VII.30.) Korm. rendelet 112/2006. (V.12.) Korm. rendelet Pályázatos szolgáltatások: Támogató szolgáltatás – január 1-től új ciklus Közösségi ellátások – január 1-től új ciklus Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás – december 31-ig Szociális foglalkoztatás – december 31-ig Utcai szociális munka – január 1-től 3 évre Krízisközpont – január 1-től 3 évre Központi dokumentációk: 14

15 6. Új térítési díj szabályok a gyermekvédelemben I
6. Új térítési díj szabályok a gyermekvédelemben I. Intézményi térítési díj a fenntartó megállapítja az intézményi térítési díjat - a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbözete a szolgáltatási önköltséget a tárgyévre tervezett adatok alapján a tárgyév április elsejéig kell meghatározni a szolgáltatási önköltség évközben egyszer korrigálható, ha azt a folyamatok indokolják. bölcsőde esetében külön kell meghatározni a gyermek gondozására és a gyermekétkeztetésére az intézményi térítési díjat, függetlenül attól, hogy bevezetésre kerül-e a gondozási díj, avagy sem! a fenntartó a kiszámított intézményi térítési díjat alacsonyabb összegben is meghatározhatja. ha a fenntartó úgy dönt, hogy nem szednek a gondozásra térítési díjat, abban az esetben az intézményi térítési díjat nullában kell meghatározni – önkormányzati rendeletben a jegyzőnek az intézmény ellátási területén élő lakosságot a helyben szokásos módon tájékoztatnia kell - 328/2011. (XII.29.) Korm. r. 3. § (1) bek.

16 6. Új térítési díj szabályok a gyermekvédelemben II
6. Új térítési díj szabályok a gyermekvédelemben II. Személyi térítési díj Az intézményvezető a személyi térítési díjat konkrét összegben állapítja meg. Megállapítja a gyermekétkeztetésre, valamint a fenntartó döntésétől függően a gondozásra is. A kötelezett vállalhatja a mindenkori intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését, vagy a mindenkori intézményi térítési díj és a számára megállapítható személyi térítési díj különbözete egy részének a megfizetését is. - Írásban! A személyi térítési díj összege - az étkezéssel együtt - nem haladhatja meg a család egy főre eső nettó jövedelmének a 25 %-át.

17 7. Központi Elektronikus Nyilvántartás a Szolgáltatást Igénybevevőiről (KENYSZI) I.
adatszolgáltatási kötelezettség arra az engedélyesre terjed ki, amely bármely általa nyújtott szolgáltatás után az adott időpontban normatív állami hozzájárulásban részesül (a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet 13/B. §-a alapján) A rendelet 13/C. § (1) bekezdése alapján az igénybevevői nyilvántartásba történő adatszolgáltatásért a fenntartó felel 2012. március 1-től június 30-ig: napi jelentési kötelezettség teljesítés elindulása jogkövetkezmény nélkül 2012. július 1-től: a napi jelentés elmulasztása az állami normatív hozzájárulás visszavonásával jár Call-center: 06-1/

18 7. Központi Elektronikus Nyilvántartás a Szolgáltatást Igénybevevőiről (KENYSZI) II.
Nem terjed ki az igénybevevői nyilvántartásba történő adatszolgáltatási kötelezettség az alábbi fenntartókra: Szociális szolgáltatások: Családsegítés esetében, amennyiben a külön jogszabályban meghatározott szakmai tevékenység az első interjú kapcsán tett intézkedéssel lezárható falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás, népkonyha, szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása, utcai szociális munka esetén a gyermekvédelmi szolgáltatások: alternatív napközbeni ellátás esetén, házi gyermekfelügyelet esetén, gyermekjóléti szolgáltatás esetén, ha a gyermekjóléti szolgáltatás nyújtása az első találkozást követően tett intézkedéssel lezárható, a gyermekjóléti központ speciális szolgáltatásai közül az utcai és lakótelepi szociális munka, a kórházi szociális munka és a készenléti szolgálat esetén.

19 Elérhetőségeink: Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 5600 Békéscsaba, Árpád sor 2/6. +36-66/

20 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Tájékoztatás a szociális és gyermekjóléti intézmények engedélyezési és ellenőrzési eljárásában a 2012. évben bekövetkezett változásokról Dr. Szarka Anikó."

Hasonló előadás


Google Hirdetések