Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

K ORMÁNYTISZTVISELŐI H IVATÁSETIKAI K ÓDEX 2013 M AGYAR K ORMÁNYTISZTVISELŐI K AR T ERÜLETI E TIKAI B IZOTTSÁGOK KÉPZÉSE Hajdúszoboszló, 2013. augusztus.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "K ORMÁNYTISZTVISELŐI H IVATÁSETIKAI K ÓDEX 2013 M AGYAR K ORMÁNYTISZTVISELŐI K AR T ERÜLETI E TIKAI B IZOTTSÁGOK KÉPZÉSE Hajdúszoboszló, 2013. augusztus."— Előadás másolata:

1 K ORMÁNYTISZTVISELŐI H IVATÁSETIKAI K ÓDEX 2013 M AGYAR K ORMÁNYTISZTVISELŐI K AR T ERÜLETI E TIKAI B IZOTTSÁGOK KÉPZÉSE Hajdúszoboszló, 2013. augusztus 29-30. ÁROP-2.2.5-2008-0001 „Humánerőforrás-gazdálkodás a központi közigazgatásban” című projekt

2 Bemutatkozás ÁROP-2.2.5-2008-0001 „Humánerőforrás-gazdálkodás a központi közigazgatásban” című projekt Hivatásetikai Kódex - MKK Területi Etikai Bizottságok képzése - Hajdúszoboszló, 2013. augusztus 29-30. 2 Oktatók: Dr. Dargay Eszter Gáldi Edit Dr.File Beáta Dr. Tahy Ábel

3 Az etikai eljárás főbb részei ÁROP-2.2.5-2008-0001 „Humánerőforrás-gazdálkodás a központi közigazgatásban” című projekt Hivatásetikai Kódex - MKK Területi Etikai Bizottságok képzése - Hajdúszoboszló, 2013. augusztus 29-30. 3 Eljárási szakaszLefolytató 1.Döntés az elsőfokú eljárás megindításáról a gyanút megalapozó cselekmény körülményeinek figyelembe vételével TEB 2.Elsőfokú eljárásTEB elnök által kijelölt etikai tanács 3.Másodfokú eljárásOEB elnök által kijelölt etikai tanács 4.Bírósági szakasz – közigazgatási perKözigazgatási és Munkaügyi Bíróság

4 Eljárási alapelvek ÁROP-2.2.5-2008-0001 „Humánerőforrás-gazdálkodás a központi közigazgatásban” című projekt Hivatásetikai Kódex - MKK Területi Etikai Bizottságok képzése - Hajdúszoboszló, 2013. augusztus 29-30. 4 A Kódex eljárási alapelvei Jogszerűség és tisztességesség elve. Ártatlanság vélelme, jó hírnévhez való jog. Egyenlőség elve. Egyszerű eljárás elve.

5 Jogszerűség és tisztességesség elve ÁROP-2.2.5-2008-0001 „Humánerőforrás-gazdálkodás a központi közigazgatásban” című projekt Hivatásetikai Kódex - MKK Területi Etikai Bizottságok képzése - Hajdúszoboszló, 2013. augusztus 29-30. 5 Jogszerűség elve : a szakszerűségnek és a megbízhatóságnak az egyik leglényegesebb alkotóeleme. Tisztességes eljárás elve : tágabb értelemben véve magában foglalja az összes eljárási alapelv érvényesülését, azaz a kormánytisztviselők eljárásban való egyenlőségét épp úgy, mint a kormánytisztviselő megfelelő tájékoztatását. A tisztességes eljárás követelménye így nem csupán a szabályok megtartását jelenti, azonban a tisztességes eljárásnak feltétele a jogszerűség. Jogszerűség Tisztességesség

6 Ártatlanság vélelme, jó hírnévhez való jog ÁROP-2.2.5-2008-0001 „Humánerőforrás-gazdálkodás a központi közigazgatásban” című projekt Hivatásetikai Kódex - MKK Területi Etikai Bizottságok képzése - Hajdúszoboszló, 2013. augusztus 29-30. 6 Ártatlanság vélelme : senki nem tekinthető vétkesnek mindaddig, amíg felelőssége jogerős határozatban nem került megállapításra. Jó hírnév védelme : az ember munkájának, munkájával kapcsolatos emberi magatartásának etikai értékelése a személyhez fűződő jogokat érinti, ezért alkalmas lehet a jó hírnév megsértésére. Kiemelt figyelemmel kell lenni: Jogok tiszteletben tartása mellett az eljárás jogszerűségére Az eset körülményeinek és a bizonyítékok teljes körű feltárására Az eljárás során csak a szükséges, lehető legszűkebb kör bevonására Csak a jogerős döntésről történő foglalkoztatói tájékoztatásra Titoktartás és a befolyásmentesség biztosítására

7 Egyenlőség és egyszerű eljárás elve ÁROP-2.2.5-2008-0001 „Humánerőforrás-gazdálkodás a központi közigazgatásban” című projekt Hivatásetikai Kódex - MKK Területi Etikai Bizottságok képzése - Hajdúszoboszló, 2013. augusztus 29-30. 7 Egyenlőség elve: Ez biztosítja a pártatlan és részrehajlás nélküli eljárást, amely egyben a személyek egyenlő méltóságúként történő kezelését is jelenti. Fegyverek egyenlősége Bizonyítékok és dokumentumok megismerésének joga Hallgatás joga Egyszerű eljárás elve: Eljárási terhek minimalizálása, ésszerű, szakszerű és gyors eljárás. A Kódex nagyfokú eljárási szabadságot biztosít a TEB-ek részére, így tekintettel lehetnek a hely sajátosságaira is.

8 A Kódex általános rendelkezései ÁROP-2.2.5-2008-0001 „Humánerőforrás-gazdálkodás a központi közigazgatásban” című projekt Hivatásetikai Kódex - MKK Területi Etikai Bizottságok képzése - Hajdúszoboszló, 2013. augusztus 29-30. 8 Általános rendelkezések: mind az elsőfokú, mind a másodfokú eljárásra vonatkoznak, ezért folyamatosan figyelni kell, hogy nem merül-e fel az alkalmazásukra okot adó körülmény. Általános rendelkezések többek között határidők számítása hatáskör vizsgálata illetékesség vizsgálata igazolási kérelem benyújtása eljárás megindítását kizáró okok összeférhetetlenség vizsgálata

9 Határidők számítása I. ÁROP-2.2.5-2008-0001 „Humánerőforrás-gazdálkodás a központi közigazgatásban” című projekt Hivatásetikai Kódex - MKK Területi Etikai Bizottságok képzése - Hajdúszoboszló, 2013. augusztus 29-30. 9 A napokban megállapított határidőbe nem számít be az a nap, amelyre a határidő kezdetére okot adó körülmény esik (kezdő nap). Ha a határidő utolsó napja munkaszüneti nap, a határidő a következő munkanapon jár le.

10 Határidők számítása II. ÁROP-2.2.5-2008-0001 „Humánerőforrás-gazdálkodás a központi közigazgatásban” című projekt Hivatásetikai Kódex - MKK Területi Etikai Bizottságok képzése - Hajdúszoboszló, 2013. augusztus 29-30. 10 Az etikai eljárásban az eljárás valamennyi részvevője tekintetében beadványnak és más iratoknak a határidő utolsó napján meg kell érkeznie azok címzettjéhez. Ha a határidő utolsó napja munkaszüneti nap, a határidő a következő munkanapon jár le. Az etikai eljárásban a határidők, az eljárás megindítására vonatkozó határidők kivételével, indokolt esetben határidőnként egy alkalommal legfeljebb 15 nappal meghosszabbíthatók. (A Kódexben megtalálható fontosabb határidőket a diasor végén mellékelt kiegészítő diák tartalmazzák.)

11 Igazolási kérelem I. ÁROP-2.2.5-2008-0001 „Humánerőforrás-gazdálkodás a központi közigazgatásban” című projekt Hivatásetikai Kódex - MKK Területi Etikai Bizottságok képzése - Hajdúszoboszló, 2013. augusztus 29-30. 11 Határidők elmulasztása – igazolási kérelem Igazolási kérelem fogalma Határidők önhibán kívül történő elmulasztása esetén az érintett igazolási kérelmet terjesszen elő. Az igazolási kérelem előterjesztésével egyidejűleg pótolni kell az elmulasztott cselekményt. Igazolási kérelem benyújtásának határideje Az igazolási kérelem előterjesztésére a mulasztásról való tudomásszerzést vagy az akadály megszűnését követő 8 napon belül van lehetőség. Jogvesztő határidő: az igazolási kérelmet legkésőbb az elmulasztott határnaptól vagy az elmulasztott határidő utolsó napjától számított egy hónapon belül lehet előterjeszteni.

12 Igazolási kérelem II. ÁROP-2.2.5-2008-0001 „Humánerőforrás-gazdálkodás a központi közigazgatásban” című projekt Hivatásetikai Kódex - MKK Területi Etikai Bizottságok képzése - Hajdúszoboszló, 2013. augusztus 29-30. 12 Határidők elmulasztása – igazolási kérelem Igazolási kérelem tartalma Kimentési ok lehet: az érintett önhibáján kívüli akadályoztatása és az eljáró bizottság közrehatása Önhibáján kívül akadályoztatva van pl. az, aki baleset vagy súlyos betegség miatt nem tud eleget tenni valamely kötelezettségének. Az eljáró bizottság közrehatása folytán következik be a mulasztás, ha az tévesen jelölte meg a teljesítési határidőt vagy késedelmesen adta postára a hivatalos iratot.

13 Hatáskör vizsgálata I. ÁROP-2.2.5-2008-0001 „Humánerőforrás-gazdálkodás a központi közigazgatásban” című projekt Hivatásetikai Kódex - MKK Területi Etikai Bizottságok képzése - Hajdúszoboszló, 2013. augusztus 29-30. 13 Kormánytisztviselő követte el a cselekményt? Az MKK etikai eljárást csak az MKK tagjaival szemben folytathat le, függetlenül attól, hogy az etikai vétséget belföldön vagy külföldön követte el, ezért a TEB elnökének először azt kell megvizsgálnia, hogy az etikai vétséggel gyanúsított személy egyáltalán kormányzati szolgálati jogviszonyban áll-e vagy sem.

14 Hatáskör vizsgálata II. ÁROP-2.2.5-2008-0001 „Humánerőforrás-gazdálkodás a központi közigazgatásban” című projekt Hivatásetikai Kódex - MKK Területi Etikai Bizottságok képzése - Hajdúszoboszló, 2013. augusztus 29-30. 14 Etikai vétség a cselekmény? A hatáskör kérdésének tisztázásához szükséges annak vizsgálata, hogy az adott cselekmény etikai vétség-e egyáltalán, mert ha nem, akkor az MKK nem járhat el az ügyben. Etikai vétségnek minősül a kormánytisztviselők hivatásetikai alapelveket vagy hivatásetikai részletszabályokat megszegő azon cselekménye, amely a Kttv. etikai szabályaival, a Kormánytisztviselői Hivatásetikai Kódex, valamint az Alapszabály rendelkezéseivel ellentétes és az nem minősül bűncselekménynek, szabálysértésnek vagy fegyelmi vétségnek. A Kttv. által meghatározott hivatásetikai elvek és a Kódex rendelkezéseinek megsértése esetén elsősorban etikai eljárást kell lefolytatni, amelynek a végén – amennyiben az OEB úgy látja, hogy az etikai szankciók önmagukban nem elég súlyosak– az MKK fegyelmi eljárást kezdeményezhet a munkáltatónál.

15 ÁROP-2.2.5-2008-0001 „Humánerőforrás-gazdálkodás a központi közigazgatásban” című projekt Hivatásetikai Kódex - MKK Területi Etikai Bizottságok képzése - Hajdúszoboszló, 2013. augusztus 29-30. 15 Az eljárás alá vont kormánytisztviselő azon TEB illetékességi területéhez tartozik, amelynek területén a kinevezési okiratában szereplő munkavégzési helye, illetve „változó munkavégzési hely” esetén, ahol a foglalkoztató közigazgatási szerv székhelye található. A TEB illetékességi területe a legtöbb területi közgyűlés tekintetében egyértelműen meghatározható (területi közgyűlés=megye=TEB illetékességi terület). Illetékesség vizsgálata I. (Főszabály)

16 ÁROP-2.2.5-2008-0001 „Humánerőforrás-gazdálkodás a központi közigazgatásban” című projekt Hivatásetikai Kódex - MKK Területi Etikai Bizottságok képzése - Hajdúszoboszló, 2013. augusztus 29-30. 16 Pest megyei és a fővárosi TEB-ek illetékességének meghatározása: amennyiben a kormánytisztviselő Budapesten székhellyel rendelkező országos illetékességű szervnél dolgozik, a fővárosi TEB az illetékes (pl.: OTH) amennyiben a kormánytisztviselő Budapesten székhellyel rendelkező, Pest megyei illetékességű területi szervnél dolgozik, a Pest megyei TEB az illetékes (pl.: Pest Megyei Kormányhivatal) amennyiben a kormánytisztviselő Budapesten székhellyel rendelkező több megyére kiterjedő illetékességgel rendelkező területközi szervnél dolgozik, a fővárosi választókerületi TEB az illetékes (NAV Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága), amennyiben a kormánytisztviselő Budapesten székhellyel rendelkező fővárosi illetékességű területi szervnél dolgozik, a fővárosi TEB az illetékes (pl.: Budapest Főváros Kormányhivatala) Illetékesség vizsgálata II. (Főszabály)

17 Illetékesség vizsgálata III. (Kiegészítő szabályok) ÁROP-2.2.5-2008-0001 „Humánerőforrás-gazdálkodás a központi közigazgatásban” című projekt Hivatásetikai Kódex - MKK Területi Etikai Bizottságok képzése - Hajdúszoboszló, 2013. augusztus 29-30. 17 Megelőzés Ha a kormánytisztviselővel szemben több etikai vétséget megalapozó, időben egymástól elkülönülő cselekmény is a TEB tudomására jut és a kormánytisztviselő ezek közül valamelyik cselekményt más TEB illetékessége alá tartozó kormánytisztviselőként követte el, az etikai eljárást ott kell lefolytatni, ahol az illetékesség alapján előbb indult meg az eljárás Illetékesség változása összeférhetetlenség ok miatt Ha az összeférhetetlenség vizsgálatakor merül fel az, hogy a főszabály alkalmazása alapján illetékes TEB elnöke, vagy a TEB tagjai legalább fele összeférhetetlen az adott ügy tekintetében, akkor a TEB nem járhat el. Ebben az esetben az OEB elnöke által kijelölt TEB az illetékes.

18 Illetékesség vizsgálata IV. (Határidők) ÁROP-2.2.5-2008-0001 „Humánerőforrás-gazdálkodás a központi közigazgatásban” című projekt Hivatásetikai Kódex - MKK Területi Etikai Bizottságok képzése - Hajdúszoboszló, 2013. augusztus 29-30. 18 Az illetékesség vizsgálata Az illetékesség megállapítására és az illetékesség hiánya esetén a bejelentés illetékes TEB-nek történő továbbküldésére a TEB elnökének a tudomásra jutástól számított 3 munkanap áll a rendelkezésére. Amennyiben nincs az illetékesség megállapításához elég adat: a TEB elnöke jogosult a bejelentőt a bejelentés kiegészítésére felszólítani, aki a kézhezvételtől számított 8 napon belül köteles ezt teljesíteni. Amennyiben a TEB elnöke nem tudja megállapítani az illetékességet: az egész iratanyagot megküldi az OEB részére, aki kijelöli az ügyben eljáró TEB-et.

19 Az etikai eljárás megindításának feltételei ÁROP-2.2.5-2008-0001 „Humánerőforrás-gazdálkodás a központi közigazgatásban” című projekt Hivatásetikai Kódex - MKK Területi Etikai Bizottságok képzése - Hajdúszoboszló, 2013. augusztus 29-30. 19 Etikai vétség a kormánytisztviselők hivatásetikai alapelveket vagy hivatásetikai részletszabályokat megszegő cselekménye. Eljárás megindítását kizáró okok Felelősséget kizáró okok fennállása (V/3.1.) Elévülés (V/7.) Kódex V/9.3. pontjában meghatározott okok A Kttv. 31. § (14) bekezdésében meghatározott ok

20 Eljárás megindítását kizáró okok I. ÁROP-2.2.5-2008-0001 „Humánerőforrás-gazdálkodás a központi közigazgatásban” című projekt Hivatásetikai Kódex - MKK Területi Etikai Bizottságok képzése - Hajdúszoboszló, 2013. augusztus 29-30. 20 1. Felelősséget kizáró okok fennállása (V/3.1.) Etikai vétségért nem felelős az, aki cselekményét tévedésben, vagy önhibáján kívüli nem beszámítható állapotában követte el, akinek az etikai vétség elkövetésekor, a tőle elvárható gondosság ellenére sem volt tudomása cselekedetének következményeiről, aki cselekményét kényszer vagy fenyegetés hatása alatt, továbbá jogos védelmi helyzetben követte el.

21 Eljárás megindítását kizáró okok II. ÁROP-2.2.5-2008-0001 „Humánerőforrás-gazdálkodás a központi közigazgatásban” című projekt Hivatásetikai Kódex - MKK Területi Etikai Bizottságok képzése - Hajdúszoboszló, 2013. augusztus 29-30. 21 2. Elévülés (V/7.) A cselekmény elévült és így nem lehet etikai eljárást indítani, ha az etikai vétség gyanújára vonatkozó bejelentés óta három hónap, illetve az etikai vétség elkövetése óta egy év eltelt. Az elévülés határidejének kezdő napja az etikai vétség megvalósulását követő nap. Etikai eljárás megindítása az elévülési időt megszakítja. 3. Kódex V/9.3. pontjában meghatározott okok 4. A Kttv. 31. § (14) bekezdésében meghatározott ok Nem kell az eljárást megindítani, ha a bejelentés nyilvánvalóan megalapozatlan vagy az a kormánytisztviselő munkájának ellehetetlenítésére irányul

22 Az összeférhetetlenség vizsgálata ÁROP-2.2.5-2008-0001 „Humánerőforrás-gazdálkodás a központi közigazgatásban” című projekt Hivatásetikai Kódex - MKK Területi Etikai Bizottságok képzése - Hajdúszoboszló, 2013. augusztus 29-30. 22 Az összeférhetetlenség fogalma, célja és következménye első fokon Az összeférhetetlenség a Kódexben meghatározott pozíciók és az eljáró tanácsi megbízatás egyidejű betöltésének tilalma. Amennyiben az összeférhetetlenségi kifogásnak helyt ad, a TEB elnöke másik tanácstagot jelöl ki. Ha nem lehet a TEB tagjai közül elfogulatlannak tekinthető háromtagú tanácsot kijelölni, az etikai eljárást az OEB elnöke által kijelölt TEB folytatja le. A képviselővel kapcsolatos különös szabály A Területi Közgyűlés tisztségviselői, és a TEB tagjai az első fokú, az OEB és az Országos Elnökség tagjai a másodfokú eljárásban képviselőként nem járhatnak el.

23 Összeférhetetlenségi okok ÁROP-2.2.5-2008-0001 „Humánerőforrás-gazdálkodás a központi közigazgatásban” című projekt Hivatásetikai Kódex - MKK Területi Etikai Bizottságok képzése - Hajdúszoboszló, 2013. augusztus 29-30. 23 Összeférhetetlenségi okok a) az eljárás kezdeményezője (bejelentő), b) az eljárás alá vont kormánytisztviselő, c) az előző pontokban felsoroltak képviselője, illetve Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozói, Közeli hozzátartozók Ptk. szerinti fogalma (Ptk. 685.§ b) pont) d) akinek tanúként vagy szakértőként történő meghallgatása az eljárásban szükségessé válhat, illetve akit meghallgattak, e) másodfokú eljárásban az, aki az elsőfokú eljárásban eljárt, f) az eljárás alá vont kormánytisztviselő felettese, g) az, akitől az ügy elfogulatlan elbírálása egyéb okból nem várható.

24 ÁROP-2.2.5-2008-0001 „Humánerőforrás-gazdálkodás a központi közigazgatásban” című projekt Hivatásetikai Kódex - MKK Területi Etikai Bizottságok képzése - Hajdúszoboszló, 2013. augusztus 29-30. 24 Az összeférhetetlenségi ok bejelentésének határideje az eljárás folyamán – folyamatosan vizsgálni kell és az ok tudomásra jutást követően azonnal be kell jelenteni. az eljárás kezdetekor – az eljárás alá vont kormánytisztviselő az eljárás megindításáról szóló határozat kézhezvételét követő 8 napon belül küldi meg az összeférhetetlenségről szóló bejelentést. Összeférhetetlenségi ok bejelentése és döntés I.

25 ÁROP-2.2.5-2008-0001 „Humánerőforrás-gazdálkodás a központi közigazgatásban” című projekt Hivatásetikai Kódex - MKK Területi Etikai Bizottságok képzése - Hajdúszoboszló, 2013. augusztus 29-30. 25 Összeférhetetlenségi ok bejelentése és döntés II. Kinek kell bejelenteni az összeférhetetlenségi okot? Az eljáró tanács tagjai magukkal szemben: az első fokon eljáró tanács tagjai a TEB elnökének, másodfokon eljáró tanács tagjai az OEB elnökének jelentik be. Az eljárás alá vont kormánytisztviselő: alapos indoklás mellett első fokon a TEB elnökének másodfokon az OEB elnökének jelenthet be összeférhetetlenséget

26 ÁROP-2.2.5-2008-0001 „Humánerőforrás-gazdálkodás a központi közigazgatásban” című projekt Hivatásetikai Kódex - MKK Területi Etikai Bizottságok képzése - Hajdúszoboszló, 2013. augusztus 29-30. 26 Ki dönt az összeférhetetlenség kérdésében? Az eljáró tanács tagjai tekintetében: első fokon eljáró tanács tagjai tekintetében a TEB elnöke határoz. másodfokon eljáró tanács tagjai tekintetében az OEB elnöke határoz. A Bizottságok elnökei tekintetében: a TEB elnöke ellen bejelentett összeférhetetlenségi kifogás kérdésében az OEB elnöke határoz. az OEB elnöke ellen bejelentett összeférhetetlenségi kifogás kérdésében az MKK elnöke határoz. Összeférhetetlenségi ok bejelentése és döntés III.

27 ÁROP-2.2.5-2008-0001 „Humánerőforrás-gazdálkodás a központi közigazgatásban” című projekt Hivatásetikai Kódex - MKK Területi Etikai Bizottságok képzése - Hajdúszoboszló, 2013. augusztus 29-30. 27 Összeférhetetlenség esetén ki jelöli ki az eljáró tanács új tagját?  A TEB tagjával szemben fennálló összeférhetetlenség esetén a TEB elnöke jelöli ki a tanácstagot.  Elsőfokú ügyben eljáró TEB elnöke vagy a TEB tagjai többségének (azaz legalább három fő) összeférhetetlensége esetén a tanács tagjait az OEB elnöke jelöli ki.  Az OEB elnöke, vagy az OEB tagjai többségének összeférhetetlensége esetén a tanács tagjait az MKK elnöke jelöli ki. Összeférhetetlenségi ok bejelentése és döntés IV.

28 Az elsőfokú eljárás megindítása ÁROP-2.2.5-2008-0001 „Humánerőforrás-gazdálkodás a központi közigazgatásban” című projekt Hivatásetikai Kódex - MKK Területi Etikai Bizottságok képzése - Hajdúszoboszló, 2013. augusztus 29-30. 28 Az eljárás megindításának jogkövetkezményei: beáll az illetékes TEB-et terhelő eljárási kötelezettség, megindulnak az eljárás lefolytatására megállapított határidők

29 Az elsőfokú eljárás megindítása ÁROP-2.2.5-2008-0001 „Humánerőforrás-gazdálkodás a központi közigazgatásban” című projekt Hivatásetikai Kódex - MKK Területi Etikai Bizottságok képzése - Hajdúszoboszló, 2013. augusztus 29-30. 29 Az eljárás megindításának módjai: Bejelentésre: o írásbeli o szóbeli Hivatalból

30 Az elsőfokú eljárás megindítása ÁROP-2.2.5-2008-0001 „Humánerőforrás-gazdálkodás a központi közigazgatásban” című projekt Hivatásetikai Kódex - MKK Területi Etikai Bizottságok képzése - Hajdúszoboszló, 2013. augusztus 29-30. 30 Az írásos bejelentés Címzett: a TEB elnöke Tartalma: az ügy megítélése szempontjából jelentős tények és adatok, lehetőség szerint a bizonyítékok, valamint a bejelentő neve és elérhetősége

31 Az elsőfokú eljárás megindítása ÁROP-2.2.5-2008-0001 „Humánerőforrás-gazdálkodás a központi közigazgatásban” című projekt Hivatásetikai Kódex - MKK Területi Etikai Bizottságok képzése - Hajdúszoboszló, 2013. augusztus 29-30. 31 Az elektronikus úton érkezett írásos bejelentés Az Országos Iroda minden TEB-nek elektronikus postafiókot biztosít A bejelentő személyét tisztázni kell! Ha ez nem sikerül: névtelen bejelentésként kell kezelni

32 Az elsőfokú eljárás megindítása A bejelentések kezelése Biztosítani kell, hogy o a bejelentés tartalmát illetéktelenek ne ismerhessék meg, o a határidők és az egyes eljárási cselekmények nyomon követhetőek legyenek. Nyilvántartás, iktatás! ÁROP-2.2.5-2008-0001 „Humánerőforrás-gazdálkodás a központi közigazgatásban” című projekt Hivatásetikai Kódex - MKK Területi Etikai Bizottságok képzése - Hajdúszoboszló, 2013. augusztus 29-30. 32

33 Az elsőfokú eljárás megindítása A szóbeli bejelentés A szóbeli bejelentésről jegyzőkönyvet kell felvenni A jegyzőkönyv felvételére fő szabályként a TEB elnöke jogosult Adatvédelmi szempontok: adminisztrátori támogatás kerülendő! ÁROP-2.2.5-2008-0001 „Humánerőforrás-gazdálkodás a központi közigazgatásban” című projekt Hivatásetikai Kódex - MKK Területi Etikai Bizottságok képzése - Hajdúszoboszló, 2013. augusztus 29-30. 33

34 Az elsőfokú eljárás megindítása A névtelen bejelentés Eljárás megindítása akkor, ha a bejelentett cselekmény a hivatásetikai követelmények súlyos megszegését jelenti ÉS rendelkezésre áll annyi információ, amely valós esélyt nyújt az ügy feltárására. ÁROP-2.2.5-2008-0001 „Humánerőforrás-gazdálkodás a központi közigazgatásban” című projekt Hivatásetikai Kódex - MKK Területi Etikai Bizottságok képzése - Hajdúszoboszló, 2013. augusztus 29-30. 34

35 Az elsőfokú eljárás megindítása A bejelentés visszavonása A bejelentés az elsőfokú döntés meghozataláig vonható vissza. Nem befolyásolja az eljárás lefolytatását, azaz a TEB vagy az eljárás későbbi szakaszában a tanács dönthet úgy, hogy az eljárás megalapozottan folytatható. ÁROP-2.2.5-2008-0001 „Humánerőforrás-gazdálkodás a központi közigazgatásban” című projekt Hivatásetikai Kódex - MKK Területi Etikai Bizottságok képzése - Hajdúszoboszló, 2013. augusztus 29-30. 35

36 Az elsőfokú eljárás megindítása Az eljárás hivatalból történő megindítása Az etikai vétség a TEB tudomására jut, azaz a TEB valamely tagja a TEB elnökénél kezdeményezi, hogy a TEB rendelje el az eljárást. Értékelendő szempontok: o kellően hitelesek az információk? o lesz elegendő bizonyíték az eljárás lefolytatásához? ÁROP-2.2.5-2008-0001 „Humánerőforrás-gazdálkodás a központi közigazgatásban” című projekt Hivatásetikai Kódex - MKK Területi Etikai Bizottságok képzése - Hajdúszoboszló, 2013. augusztus 29-30. 36

37 Az elsőfokú eljárás megindítása Az eljárás hivatalból történő megindítása Tipikus esete lehet: a bizonyítékok több elkövetőre utalnak, azonban csak egy kormánytisztviselő ellen érkezett bejelentés, egy eljárás nem folyhat több kormánytisztviselővel szemben Hivatalból indul eljárás ÁROP-2.2.5-2008-0001 „Humánerőforrás-gazdálkodás a központi közigazgatásban” című projekt Hivatásetikai Kódex - MKK Területi Etikai Bizottságok képzése - Hajdúszoboszló, 2013. augusztus 29-30. 37

38 Az elsőfokú eljárás megindítása A bejelentés alapján teendő intézkedések I. A TEB elnökének feladatai: Az ügy iktatása Hatáskör és illetékesség vizsgálata Hiánypótlási felhívás Bejelentés és mellékletei TEB tagjai részére történő megküldése TEB összehívása vagy elektronikus döntéshozatal ÁROP-2.2.5-2008-0001 „Humánerőforrás-gazdálkodás a központi közigazgatásban” című projekt Hivatásetikai Kódex - MKK Területi Etikai Bizottságok képzése - Hajdúszoboszló, 2013. augusztus 29-30. 38

39 Az elsőfokú eljárás megindítása A bejelentés alapján teendő intézkedések II. a hiánypótlási felhívás A hatáskörrel rendelkező: a TEB elnöke Figyelmeztetés: ha a bejelentő nem válaszol, akkor a TEB a rendelkezésre álló adatok alapján fog dönteni Határidő: legfeljebb 8 nap biztosítható, azonban kérelemre ez egy alkalommal legfeljebb 15 nappal meghosszabbítható Módja: előnyben részesítendők a gyors kapcsolattartási módok ÁROP-2.2.5-2008-0001 „Humánerőforrás-gazdálkodás a központi közigazgatásban” című projekt Hivatásetikai Kódex - MKK Területi Etikai Bizottságok képzése - Hajdúszoboszló, 2013. augusztus 29-30. 39

40 Az elsőfokú eljárás megindítása Döntés az eljárás megindításáról A hatáskör címzettje a TEB A TEB eljárásrendjét célszerű ügyrendben szabályozni: o kapcsolattartás, o döntéshozatal módjai ÁROP-2.2.5-2008-0001 „Humánerőforrás-gazdálkodás a központi közigazgatásban” című projekt Hivatásetikai Kódex - MKK Területi Etikai Bizottságok képzése - Hajdúszoboszló, 2013. augusztus 29-30. 40

41 Az elsőfokú eljárás megindítása Az eljárás megindításáról szóló határozat Határidő: a gyanú tudomására jutásától számított 8 napon belül (kivéve ha hiánypótlás szükséges) A határidő számításának szabályai! ÁROP-2.2.5-2008-0001 „Humánerőforrás-gazdálkodás a központi közigazgatásban” című projekt Hivatásetikai Kódex - MKK Területi Etikai Bizottságok képzése - Hajdúszoboszló, 2013. augusztus 29-30. 41

42 Az elsőfokú eljárás megindítása Bejelentés módjaTudomásra jutás napja A 8 napos határidő kezdete Papír alapú a bejelentés TEB elnök által történő átvétele az átvételt követő nap Elektronikus az e-mail TEB elnökéhez érkezésének napja a megérkezést követő nap Szóbeli, ha a jegyzőkönyvet a TEB elnöke veszi fel a jegyzőkönyv TEB elnöke általi felvételének napja a jegyzőkönyv felvételét követő nap Szóbeli, ha a jegyzőkönyvet TEB tag veszi fel a jegyzőkönyv TEB elnökéhez érkezésének napja a jegyzőkönyv TEB elnökhöz érkezését követő nap Hivatalbóli megindításaz a nap, amikor a TEB tagjának az eljárás megindítására vonatkozó javaslata a TEB elnökéhez megérkezik a megérkezést következő nap ÁROP-2.2.5-2008-0001 „Humánerőforrás-gazdálkodás a központi közigazgatásban” című projekt Hivatásetikai Kódex - MKK Területi Etikai Bizottságok képzése - Hajdúszoboszló, 2013. augusztus 29-30. 42

43 Az elsőfokú eljárás megindítása A határozat tartalma Az etikai vétség megjelölése Az eljáró tanács tagjainak személye Figyelemfelhívás, miszerint o 8 napon belül védekezés, valamint észrevétel terjeszthető elő, o összeférhetetlenségi ok jelenthető be, o a tárgyalás időpontjáról a tanács később küld értesítést, o a kormánytisztviselő képviselőt bízhat meg Fellebbezési lehetőség kizárása ÁROP-2.2.5-2008-0001 „Humánerőforrás-gazdálkodás a központi közigazgatásban” című projekt Hivatásetikai Kódex - MKK Területi Etikai Bizottságok képzése - Hajdúszoboszló, 2013. augusztus 29-30. 43

44 Az elsőfokú eljárás megindítása Intézkedések az eljárás megindításakor a határozatról a kormánytisztviselőt és a bejelentőt értesíteni kell, a kormánytisztviselő részére meg kell küldeni a bejelentés másolatát, valamint annak esetleges mellékleteit Átvétel megfelelő dokumentálása! Az ügy összes iratát át kell adni a kijelölt tanácsnak, aki ettől kezdve kizárólagos jogkörrel rendelkezik az eljárás lefolytatására. ÁROP-2.2.5-2008-0001 „Humánerőforrás-gazdálkodás a központi közigazgatásban” című projekt Hivatásetikai Kódex - MKK Területi Etikai Bizottságok képzése - Hajdúszoboszló, 2013. augusztus 29-30. 44

45 Az eljárás megindítása megtagadásának esetei I. hatáskör hiánya: a cselekmény nem etikai vétség illetékesség hiánya Az illetékességi ok eljárás folyamán történő megváltozása irreleváns! a bejelentés nyilvánvalóan megalapozatlan ÁROP-2.2.5-2008-0001 „Humánerőforrás-gazdálkodás a központi közigazgatásban” című projekt Hivatásetikai Kódex - MKK Területi Etikai Bizottságok képzése - Hajdúszoboszló, 2013. augusztus 29-30. 45

46 Az eljárás megindítása megtagadásának esetei II. Az etikai vétség elkövetésének alapos gyanúja nem állapítható meg Alapos gyanú feltételei: a vétség elkövetése valószínűsíthető, azaz a leírt cselekmény a Kódexben foglalt valamely tényállásnak megfelel ÉS a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján valószínűsíthető, hogy a vétséget a bejelentésben foglalt kormánytisztviselő követte el ÁROP-2.2.5-2008-0001 „Humánerőforrás-gazdálkodás a központi közigazgatásban” című projekt Hivatásetikai Kódex - MKK Területi Etikai Bizottságok képzése - Hajdúszoboszló, 2013. augusztus 29-30. 46

47 Az eljárás megindítása megtagadásának esetei III. a felelősségre vonhatóság megszűnt a bejelentésben foglalt tények miatt már jogerős határozatot hoztak Teljes tényállási egyezőség szükséges! a cselekményt fegyelmi, szabálysértési vagy büntetőeljárás során már elbírálták ÁROP-2.2.5-2008-0001 „Humánerőforrás-gazdálkodás a központi közigazgatásban” című projekt Hivatásetikai Kódex - MKK Területi Etikai Bizottságok képzése - Hajdúszoboszló, 2013. augusztus 29-30. 47

48 Az eljárás megindításának megtagadása esetén teendő intézkedések A határozatról a bejelentőt kell értesíteni A határozatot a meghozatalától számított 8 napon belül az iratokkal együtt az OEB-nek meg kell küldeni. Az OEB felkérheti a TEB-et, hogy fontolja meg az eljárás megindításának elrendelését ÁROP-2.2.5-2008-0001 „Humánerőforrás-gazdálkodás a központi közigazgatásban” című projekt Hivatásetikai Kódex - MKK Területi Etikai Bizottságok képzése - Hajdúszoboszló, 2013. augusztus 29-30. 48

49 Az elsőfokú eljárás lefolytatásának részletes szabályai Alapvető elvek Az eljáró tanácsot terheli a tényállás tisztázásának kötelezettsége Szabad bizonyítás Az eljárás alá vont kormánytisztviselőt megillető garanciális jogok: o képviselet joga o nyilatkozattételi jog o nyilvánosság kizárása ÁROP-2.2.5-2008-0001 „Humánerőforrás-gazdálkodás a központi közigazgatásban” című projekt Hivatásetikai Kódex - MKK Területi Etikai Bizottságok képzése - Hajdúszoboszló, 2013. augusztus 29-30. 49

50 Az elsőfokú eljárás lefolytatásának részletes szabályai A tárgyalás kitűzése Tárgyalás tartása kötelező Határidők: 1. tárgyalás: a tanács kijelölésétől számított 30 napon belül 2. tárgyalás: az első tárgyalástól számított 30 napon belül Tárgyalási időköz: 8 nap Az első tárgyalás előkészítését a tanács kijelölését követően haladéktalanul meg kell kezdeni! ÁROP-2.2.5-2008-0001 „Humánerőforrás-gazdálkodás a központi közigazgatásban” című projekt Hivatásetikai Kódex - MKK Területi Etikai Bizottságok képzése - Hajdúszoboszló, 2013. augusztus 29-30. 50

51 Az elsőfokú eljárás lefolytatásának részletes szabályai A tárgyaláson való megjelenés elmulasztásának jogkövetkezményei: A kormánytisztviselő részéről: ha a tárgyalást szabályszerű értesítés ellenére mulasztotta el, azt távollétében is meg lehet tartani – a védekezés ezen eszközéről lemond Tanú oldalán: kormánytisztviselőként a tanúként való közreműködés a Kódex anyagi része szerinti alapelveknek megfelelő magatartás tanúsítását jelenti ÁROP-2.2.5-2008-0001 „Humánerőforrás-gazdálkodás a központi közigazgatásban” című projekt Hivatásetikai Kódex - MKK Területi Etikai Bizottságok képzése - Hajdúszoboszló, 2013. augusztus 29-30. 51

52 Az elsőfokú eljárás lefolytatásának részletes szabályai A tárgyalás megtartása A tárgyalást az elnök vezeti: o meghatározza az eljárás menetét; o nyilatkozattételre felhív és megadja a szót; o biztosítja a tárgyalás rendjét A tárgyalás célja: o a tényállás tisztázása; o nyilatkozattételi jogok gyakorlásának biztosítása; o egyéb bizonyítékok ismertetése ÁROP-2.2.5-2008-0001 „Humánerőforrás-gazdálkodás a központi közigazgatásban” című projekt Hivatásetikai Kódex - MKK Területi Etikai Bizottságok képzése - Hajdúszoboszló, 2013. augusztus 29-30. 52

53 Az elsőfokú eljárás lefolytatásának részletes szabályai A tárgyaláson elhangzottak dokumentálása Jegyzőkönyvet kell készíteni, melyben a lényeges nyilatkozatokat és megállapításokat kell rögzíteni. Célszerű hangrögzítésre alkalmas eszközt is alkalmazni! A jegyzőkönyvet az elnök által kijelölt tanácstag vezeti. A kormánytisztviselő és a tanács tagjai oldalanként aláírják. ÁROP-2.2.5-2008-0001 „Humánerőforrás-gazdálkodás a központi közigazgatásban” című projekt Hivatásetikai Kódex - MKK Területi Etikai Bizottságok képzése - Hajdúszoboszló, 2013. augusztus 29-30. 53

54 Az elsőfokú eljárás lefolytatásának részletes szabályai A bizonyítékok ismertetése A bizonyítékokat teljes körűen ismertetni kell. A bizonyítékok ismertetésének elsődleges színtere a tárgyalás. A tanács kiegészítő jellegű bizonyítékokat a tárgyaláson kívül is ismertethet, azaz külön megküldheti a felek részére Ekkor azonban kiemelt figyelmet kell szánni arra, hogy a felek nyilatkozattételi jogukkal tudjanak élni és eljárási jogaik ne sérüljenek! ÁROP-2.2.5-2008-0001 „Humánerőforrás-gazdálkodás a központi közigazgatásban” című projekt Hivatásetikai Kódex - MKK Területi Etikai Bizottságok képzése - Hajdúszoboszló, 2013. augusztus 29-30. 54

55 Az eljárás felfüggesztése A felfüggesztés esetei I. A kormánytisztviselő tartós akadályoztatása miatt önhibáján kívül nem tud részt venni a tárgyaláson és írásban sem tudja előterjeszteni védekezését: Legfeljebb 90 napig – ha 90 napon túl a körülmény nem szűnik meg, az eljárást meg kell szüntetni! A felfüggesztés alapjául szolgáló indok megszűnését a kormánytisztviselőnek kell jeleznie! ÁROP-2.2.5-2008-0001 „Humánerőforrás-gazdálkodás a központi közigazgatásban” című projekt Hivatásetikai Kódex - MKK Területi Etikai Bizottságok képzése - Hajdúszoboszló, 2013. augusztus 29-30. 55

56 Az eljárás felfüggesztése A felfüggesztés esetei II. Az eljárás alapjául szolgáló kötelességszegés miatt büntető- vagy szabálysértési eljárás indult Honnan szerez a tanács erről tudomást? A tanács az eljárás megindításakor vagy legkésőbb a tárgyaláson nyilatkozattételre hívja fel a kormánytisztviselőt. ÁROP-2.2.5-2008-0001 „Humánerőforrás-gazdálkodás a központi közigazgatásban” című projekt Hivatásetikai Kódex - MKK Területi Etikai Bizottságok képzése - Hajdúszoboszló, 2013. augusztus 29-30. 56

57 Az eljárás felfüggesztése A felfüggesztésről szóló határozat A határozatban figyelmeztetni kell a feleket, hogy ha tudomást szereznek a felfüggesztés okának megszűnéséről, akkor azt jelezzék a tanács részére. A határozatot a bejelentőnek és az eljárás alá vont kormánytisztviselőnek meg kell küldeni. Fellebbezési lehetőség nincs. ÁROP-2.2.5-2008-0001 „Humánerőforrás-gazdálkodás a központi közigazgatásban” című projekt Hivatásetikai Kódex - MKK Területi Etikai Bizottságok képzése - Hajdúszoboszló, 2013. augusztus 29-30. 57

58 Az elsőfokú eljárást lezáró határozatok A határozat meghozatalának módja A tanács a határozatot zárt ülésen hozza – elektronikus úton történő szavazás nem lehetséges! Minden tagnak jelen kell lennie, tartózkodásnak nincs helye. Az ülés dokumentálása a tanács elnökének feladata! A határozatot 8 napon belül írásba kell foglalni; a tanács elnöke írja alá. ÁROP-2.2.5-2008-0001 „Humánerőforrás-gazdálkodás a központi közigazgatásban” című projekt Hivatásetikai Kódex - MKK Területi Etikai Bizottságok képzése - Hajdúszoboszló, 2013. augusztus 29-30. 58

59 Az elsőfokú eljárást lezáró határozatok A határozat meghozatalának határideje Legkésőbb az utolsó tárgyalás napjától számított 30. napon, de legfeljebb az első tárgyalási naptól számított 90. napon Határidő meghosszabbítása: indokolt esetben egy alkalommal legfeljebb 15 nappal A felfüggesztés időtartama nem számít bele a fenti határidőkbe. ÁROP-2.2.5-2008-0001 „Humánerőforrás-gazdálkodás a központi közigazgatásban” című projekt Hivatásetikai Kódex - MKK Területi Etikai Bizottságok képzése - Hajdúszoboszló, 2013. augusztus 29-30. 59

60 Az eljárás megszüntetése A megszüntetés okai I. Amelyekről már volt szó: az eljárás alá vont kormánytisztviselő kormányzati jogviszonya megszűnik; a kormánytisztviselőt büntető-, szabálysértési vagy fegyelmi eljárásban jogerősen elmarasztalták; az eljárás megindítását kizáró ok merül fel, vagy már fennállt, csak a tanács nem észlelte; felelősségre vonást kizáró ok áll fenn; a felfüggesztés végső határideje (90 nap) letelt ÁROP-2.2.5-2008-0001 „Humánerőforrás-gazdálkodás a központi közigazgatásban” című projekt Hivatásetikai Kódex - MKK Területi Etikai Bizottságok képzése - Hajdúszoboszló, 2013. augusztus 29-30. 60

61 Az eljárás megszüntetése A megszüntetés okai II. A kormánytisztviselő a terhére rótt etikai vétséget nem követte el - „felmentő” döntés Ez esetben a bizonyítékok alapján megállapítható, hogy bár történt etikai vétség, de annak elkövetője minden kétséget kizáróan nem az eljárás alá vont személy VAGY az elkövetett cselekmény nem vétség ÁROP-2.2.5-2008-0001 „Humánerőforrás-gazdálkodás a központi közigazgatásban” című projekt Hivatásetikai Kódex - MKK Területi Etikai Bizottságok képzése - Hajdúszoboszló, 2013. augusztus 29-30. 61

62 Az eljárás megszüntetése A megszüntetés okai III. Az etikai vétség elkövetése nem bizonyítható – bizonyítottság hiánya A tanács ez esetben arra az álláspontra jut, hogy nem lehet minden kétséget kizáróan megállapítani a vétség elkövetését VAGY azt, hogy a vétséget az eljárás alá vont személy követte el. ÁROP-2.2.5-2008-0001 „Humánerőforrás-gazdálkodás a központi közigazgatásban” című projekt Hivatásetikai Kódex - MKK Területi Etikai Bizottságok képzése - Hajdúszoboszló, 2013. augusztus 29-30. 62

63 A felelősséget megállapító határozat A tanács a bizonyítékok alapján kétséget kizáróan megállapította, hogy vétséget követtek el ÉS azt az eljárás alá vont kormánytisztviselő terhére kell róni. ÁROP-2.2.5-2008-0001 „Humánerőforrás-gazdálkodás a központi közigazgatásban” című projekt Hivatásetikai Kódex - MKK Területi Etikai Bizottságok képzése - Hajdúszoboszló, 2013. augusztus 29-30. 63

64 A felelősséget megállapító határozat Az elmarasztaló határozat tartalmi elemei I. Rendelkező részben: pontosan meg kell jelölni, hogy a kormánytisztviselő a Kódex mely rendelkezésének megszegésében vétkes; szerepeltetni kell a kiszabott szankciót; jelezni kell az elmarasztalás MKK tagnyilvántartásában történő rögzítésére vonatkozó felhívást; tájékoztatást kell adni a jogorvoslat lehetőségéről, a benyújtás helyéről és határidejéről. ÁROP-2.2.5-2008-0001 „Humánerőforrás-gazdálkodás a központi közigazgatásban” című projekt Hivatásetikai Kódex - MKK Területi Etikai Bizottságok képzése - Hajdúszoboszló, 2013. augusztus 29-30. 64

65 A felelősséget megállapító határozat Az elmarasztaló határozat tartalmi elemei II. Indokolási részben: teljes körűen számot kell adni a bizonyítékokról és azok mérlegelésének szempontjairól, a felajánlott, de mellőzött bizonyítás indokairól; szerepeltetni kell azokat a jogszabályhelyeket, amelyek alapján a tanács meghozta a határozatát; az esetleges méltatlanság fennállására vonatkozó körülményeket is ismertetni kell; tájékoztatást kell adni az elmarasztalás tagnyilvántartásból való törlésére vonatkozó szabályokról. ÁROP-2.2.5-2008-0001 „Humánerőforrás-gazdálkodás a központi közigazgatásban” című projekt Hivatásetikai Kódex - MKK Területi Etikai Bizottságok képzése - Hajdúszoboszló, 2013. augusztus 29-30. 65

66 A felelősséget megállapító határozat Szankciók Figyelmeztetés: az eset összes körülményének mérlegelése alapján elegendő az etikus magatartásra való felhívás Megrovás: a szankció céljának eléréséhez az MKK erkölcsi rosszallásának nyomatékos kifejezése szükséges ÁROP-2.2.5-2008-0001 „Humánerőforrás-gazdálkodás a központi közigazgatásban” című projekt Hivatásetikai Kódex - MKK Területi Etikai Bizottságok képzése - Hajdúszoboszló, 2013. augusztus 29-30. 66

67 A felelősséget megállapító határozat Mikor kell figyelmeztetést és mikor kell megrovást alkalmazni? A tanács mérlegeli a cselekmény tárgyi súlyát; vétkesség fokát (szándékosság, gondatlanság) ; a magatartás következményeit (pl.: helyrehozhatatlan következmény előállt-e) ; az elkövető személyében fennálló körülményeket (pl.: vezetői beosztás, kormánytisztviselői jogviszony hossza, eddigi életút) ÁROP-2.2.5-2008-0001 „Humánerőforrás-gazdálkodás a központi közigazgatásban” című projekt Hivatásetikai Kódex - MKK Területi Etikai Bizottságok képzése - Hajdúszoboszló, 2013. augusztus 29-30. 67

68 A felelősséget megállapító határozat Szankció jellegű intézkedések: méltatlanságra utaló körülmények szerepeltetése az indokolási részben – ez azonban a munkáltatót nem köti! az MKK az etikai eljárás eredménye alapján a munkáltatónál fegyelmi eljárást kezdeményezhet (Kttv. 83. § (4) bekezdése) ÁROP-2.2.5-2008-0001 „Humánerőforrás-gazdálkodás a központi közigazgatásban” című projekt Hivatásetikai Kódex - MKK Területi Etikai Bizottságok képzése - Hajdúszoboszló, 2013. augusztus 29-30. 68

69 A döntés közlése I. ÁROP-2.2.5-2008-0001 „Humánerőforrás-gazdálkodás a központi közigazgatásban” című projekt Hivatásetikai Kódex - MKK Területi Etikai Bizottságok képzése - Hajdúszoboszló, 2013. augusztus 29-30. 69 Az eljáró tanács a határozatot a döntését követően 8 napon belül írásba foglalja és kézbesíti az eljárás alá vont kormánytisztviselőnek, meghatalmazott képviselőjének A határozatot az eljáró tanács elnöke írja alá Szabályszerű értesítés:  hivatalos iratként tértivevénnyel  eljáró tanács tagja adja át személyesen – átvétel ténye, időpontja kétséget kizáróan megállapítható legyen

70 ÁROP-2.2.5-2008-0001 „Humánerőforrás-gazdálkodás a központi közigazgatásban” című projekt Hivatásetikai Kódex - MKK Területi Etikai Bizottságok képzése - Hajdúszoboszló, 2013. augusztus 29-30. 70 Kézbesítés időpontja:  kézbesítés megkísérlése napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett v. képviselője úgy nyilatkozik, hogy nem veszi át a küldeményt  az irat „nem kereste”jelzéssel érkezik vissza – ellenkező bizonyításáig – a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő 5. munkanapon kell kézbesítettnek tekinteni.  személyes átvétel esetén, átvétel napja A jogorvoslati idő ezektől a napoktól számítódik. A döntés közlése II.

71 ÁROP-2.2.5-2008-0001 „Humánerőforrás-gazdálkodás a központi közigazgatásban” című projekt Hivatásetikai Kódex - MKK Területi Etikai Bizottságok képzése - Hajdúszoboszló, 2013. augusztus 29-30. 71 A fellebbezéssel meg nem támadott I. fokú határozat a fellebbezési határidő lejártával jogerőssé válik. A jogerőssé válástól számított 8 napon belül a határozatot meg kell küldeni:  eljárás alá vont kormánytisztviselőnek és képviselőjének  etikai szankció kiszabása esetén a munkáltatónak  MKK Országos Irodájának Az eljáró tanács a bejelentőnek határozatot NEM, csak levelet küld, és az eljárás határozattal történő lezárásának tényéről tájékoztatja. A döntés közlése III.

72 Jogorvoslati eljárás I. ÁROP-2.2.5-2008-0001 „Humánerőforrás-gazdálkodás a központi közigazgatásban” című projekt Hivatásetikai Kódex - MKK Területi Etikai Bizottságok képzése - Hajdúszoboszló, 2013. augusztus 29-30. 72 Az eljárás alá vont kormánytisztviselő az I. fokú határozat ellen jogorvoslati kérelmet nyújthat be, a bejelentő NEM Fellebbezni bármely okból lehet, melyre tekintettel az érintett a döntést sérelmesnek tartja A kormánytisztviselő a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül a TEB-hez nyújthat be írásbeli fellebbezést (fellebbezést az OEB-nak kell címezni) TEB feladata: kézhezvételtől számított 8 napon belül az OEB-hez köteles felterjeszteni az összes keletkezett irattal együtt

73 Jogorvoslati eljárás II. ÁROP-2.2.5-2008-0001 „Humánerőforrás-gazdálkodás a központi közigazgatásban” című projekt Hivatásetikai Kódex - MKK Területi Etikai Bizottságok képzése - Hajdúszoboszló, 2013. augusztus 29-30. 73 OEB elnökének feladata a fellebbezés megvizsgálásakor:  kézhezvételtől számított 8 napon belül megvizsgálja a fellebbezés szabályszerűségét és határidőben történő benyújtását  elutasítja: ha elkésett, vagy nem a jogosult terjesztette elő - elutasító határozat ellen nincs helye fellebbezésnek  kijelöli a másodfokon eljáró etikai tanácsot  vizsgálja az összeférhetetlenséget Az eljáró etikai tanács másodfokon az I. fokú határozatot teljes terjedelmében felülbírálhatja.

74 Jogorvoslati eljárás III. ÁROP-2.2.5-2008-0001 „Humánerőforrás-gazdálkodás a központi közigazgatásban” című projekt Hivatásetikai Kódex - MKK Területi Etikai Bizottságok képzése - Hajdúszoboszló, 2013. augusztus 29-30. 74 A II. fokon eljáró etikai tanács döntései:  I. fokú határozatot helybenhagyja, ha a fellebbezés megalapozatlan  I. fokú határozatot részben vagy egészben megváltoztatja, ha a fellebbezés megalapozott  I. fokú határozatot hatályon kívül helyezi és új eljárásra utasít többek között, ha az I. fokú határozat megalapozatlan, a tényállás hiányos, tisztázatlan, ellentétes az iratok tartalmával, helytelen ténybeli következtetéseket tartalmaz, továbbá az ügy érdemére kihatóan megszegésre kerültek az eljárási szabályok

75 Jogorvoslati eljárás IV. ÁROP-2.2.5-2008-0001 „Humánerőforrás-gazdálkodás a központi közigazgatásban” című projekt Hivatásetikai Kódex - MKK Területi Etikai Bizottságok képzése - Hajdúszoboszló, 2013. augusztus 29-30. 75 A II. fokú etikai tanács – ha a fellebbezést nem utasítja el – 45 napon belül határozattal dönt. Eljáró tanács elnöke a határozatot 15 napon belül megküldi:  eljárás alá vont kormánytisztviselőnek és képviselőjének  I. fokon eljáró TEB-nek  MKK Elnökének A másodfokú etikai tanács döntése a közléssel jogerős és végrehajtható - MKK tagnyilvántartásában rögzítésre kerül.

76 Jogorvoslati eljárás V. ÁROP-2.2.5-2008-0001 „Humánerőforrás-gazdálkodás a központi közigazgatásban” című projekt Hivatásetikai Kódex - MKK Területi Etikai Bizottságok képzése - Hajdúszoboszló, 2013. augusztus 29-30. 76 A másodfokú határozat ellen az eljárás alá vont kormánytisztviselő bírósághoz fordulhat a határozat közlésétől számított 30 napon belül. A keresetlevelet a TEB-hez kell benyújtani, aki 3 napon belül továbbítja az OEB felé. A TEB az elkésetten benyújtott keresetlevelet nem utasíthatja el, köteles továbbítani még akkor is, ha nincs mellé csatolva igazolási kérelem. MKK bíróság előtti képviseletéről az MKK Országos Irodája gondoskodik.

77 ÁROP-2.2.5-2008-0001 „Humánerőforrás-gazdálkodás a központi közigazgatásban” című projekt Hivatásetikai Kódex - MKK Területi Etikai Bizottságok képzése - Hajdúszoboszló, 2013. augusztus 29-30. 77 Fontosabb eljárási határidők I. 3 hónap 1 év V/7.1. Nem lehet etikai eljárást indítani, ha az etikai vétség gyanújára vonatkozó bejelentés óta három hónap, illetve az etikai vétség elkövetése óta egy év eltelt. 8 nap V/5.2. Aki az eljárás során valamely határnapot, határidőt önhibáján kívül elmulasztott, igazolási kérelmet terjeszthet elő a mulasztásról való tudomásszerzést vagy az akadály megszűnését követő 8 napon belül. V/9.1. Az etikai eljárás megindításáról a TEB dönt. A TEB a gyanú tudomására jutásától számított 8 napon belül határozatban dönt az etikai eljárás megindításának kérdésében. V/9.2. A TEB elnöke a bejelentőt a bejelentés kiegészítésére, illetve hiánypótlásra szólíthatja fel, amit a bejelentő a levél kézhezvételétől számított 8 napon belül tehet meg.

78 ÁROP-2.2.5-2008-0001 „Humánerőforrás-gazdálkodás a központi közigazgatásban” című projekt Hivatásetikai Kódex - MKK Területi Etikai Bizottságok képzése - Hajdúszoboszló, 2013. augusztus 29-30. 78 Fontosabb eljárási határidők II. 8 nap V/9.7. A TEB elnöke az etikai eljárás megindításáról az eljárás alá vont kormánytisztviselőt írásban értesíti, megküldi a bejelentés másolatát, megjelöli, hogy milyen etikai vétséggel gyanúsítják és felhívja figyelmét, hogy 8 napon belül a bejelentésben foglaltakra előterjesztheti védekezését, észrevételeit, valamint a tanács tagjaival szemben összeférhetetlenségi okot jelenthet be. V/10.2. Az elsőfokú etikai tanács tárgyalását úgy kell kitűzni, hogy arról az érintettek – akiknek megjelenése a tárgyaláson szükséges – az értesítést a tárgyalás előtt legalább 8 nappal korábban megkapják. V/13.6. A határozatot az eljáró tanács elnöke írja alá. A határozatot 8 napon belül írásba kell foglalni és az érdekeltek részére kézbesíteni kell. V/17.3. Az OEB elnöke a fellebbezés kézhezvételétől számított 8 napon belül megvizsgálja, hogy a fellebbezést szabályszerűen és határidőben nyújtották-e be.

79 ÁROP-2.2.5-2008-0001 „Humánerőforrás-gazdálkodás a központi közigazgatásban” című projekt Hivatásetikai Kódex - MKK Területi Etikai Bizottságok képzése - Hajdúszoboszló, 2013. augusztus 29-30. 79 Fontosabb eljárási határidők II. 15 nap V/5.3. Az etikai eljárásban a határidők, az eljárás megindítására vonatkozó határidők kivételével, indokolt esetben egy alkalommal legfeljebb 15 nappal meghosszabbíthatók. V/16.1. Az első fokú határozat ellen az eljárás alá vont kormánytisztviselő a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül a TEB-hez benyújtott, de az OEB-nek címzett írásbeli fellebbezéssel élhet. A TEB az ügyet 8 napon belül köteles felterjeszteni az OEB-hez az összes keletkezett irattal együtt. V/17.11. A másodfokú etikai tanács a határozatát és annak indokait az eljárás alá vont kormánytisztviselő, a képviselője, valamint az első fokon eljáró TEB és az MKK Elnöke részére 15 napon belül közli.

80 ÁROP-2.2.5-2008-0001 „Humánerőforrás-gazdálkodás a központi közigazgatásban” című projekt Hivatásetikai Kódex - MKK Területi Etikai Bizottságok képzése - Hajdúszoboszló, 2013. augusztus 29-30. 80 Fontosabb eljárási határidők III. 3 mnap V/8.5. Amennyiben az írásos bejelentés nem az illetékes TEB elnökéhez érkezik (nem az illetékes TEB elnök a címzett), akkor a bejelentés címzettje köteles 3 munkanapon belül az illetékes TEB elnökéhez a bejelentést megküldeni, biztosítva azt, hogy illetéktelen ne férjen hozzá. V/17.13. Amennyiben a másodfokú etikai tanács határozatát a kormánytisztviselő bíróság előtt megtámadja, az MKK bíróság előtti képviseletéről az MKK Országos Irodája gondoskodik. A TEB a hozzá beérkezett másodfokú határozattal szemben benyújtott kereseteket 3 munkanapon belül továbbítja az OEB felé. 1 hónap V/5.2. Aki az eljárás során valamely határnapot, határidőt önhibáján kívül elmulasztott, igazolási kérelmet terjeszthet elő a mulasztásról való tudomásszerzést vagy az akadály megszűnését követő 8 napon belül. A kérelmet legkésőbb az elmulasztott határnaptól vagy az elmulasztott határidő utolsó napjától számított egy hónapon belül lehet előterjeszteni. A kérelem előterjesztésével egyidejűleg pótolni kell az elmulasztott cselekményt.

81 ÁROP-2.2.5-2008-0001 „Humánerőforrás-gazdálkodás a központi közigazgatásban” című projekt Hivatásetikai Kódex - MKK Területi Etikai Bizottságok képzése - Hajdúszoboszló, 2013. augusztus 29-30. 81 Fontosabb eljárási határidők IV. 30 nap V/10.1. Az elsőfokú etikai tanács a tanács kijelölésétől számított 30 napon belül tárgyalást tart. V/10.10. Amennyiben az ügy a tárgyaláson nem volt tisztázható, további 30 napon belül újabb tárgyalást kell tartani. V/17.12. A másodfokú etikai tanács határozatában az eljárás alá vont kormánytisztviselőt tájékoztatni kell arról, hogy a határozatot bíróság előtt megtámadhatja, tovább hogy keresetét hol, meddig, kinek címezve nyújthatja be. A másodfokú határozat ellen az eljárás alá vont kormánytisztviselő a kézbesítéstől számított 30 napon belül a közigazgatási perekre (Pp. XX. fejezet) irányadó szabályok szerint bírósághoz fordulhat. 90 nap V/11. Az etikai eljárást fel kell függeszteni az alábbi esetekben: a) legfeljebb 90 napig, ha a kormánytisztviselő tartós akadályoztatása miatt önhibáján kívül nem tud részt venni a tárgyaláson, és önhibáján kívüli okból védekezését írásban nem tudja előterjeszteni,

82 ÁROP-2.2.5-2008-0001 „Humánerőforrás-gazdálkodás a központi közigazgatásban” című projekt Hivatásetikai Kódex - MKK Területi Etikai Bizottságok képzése - Hajdúszoboszló, 2013. augusztus 29-30. 82 Fontosabb eljárási határidők V. 30 nap és 90 nap V/13.4. Az elsőfokú etikai tanács legkésőbb az utolsó tárgyalás napjától számított 30. napon, de legfeljebb az első tárgyalási naptól számított 90. napon zárt ülésen határoz, és döntését indokolt írásbeli határozatba foglalja. Az eljárás felfüggesztésének időtartama a határidőbe nem számít bele. 5 mnap V/15.4. Ha az irat „nem kereste” jelzéssel érkezik vissza, az iratot – az ellenkező bizonyításig – a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni. 45 nap V/17.6. A másodfokú etikai tanács – ha a fellebbezést nem utasítja el – a fellebbezésnek az OEB általi kézhezvételétől számítolt 45 napon belül köteles az ügyben érdemi határozatot hozni.

83 ÁROP-2.2.5-2008-0001 „Humánerőforrás-gazdálkodás a központi közigazgatásban” című projekt Hivatásetikai Kódex - MKK Területi Etikai Bizottságok képzése - Hajdúszoboszló, 2013. augusztus 29-30. 83 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Elérhetőségek: Dr. Dargay Eszter [eszter.dargay@bm.gov.hu] Gáldi Edit [edit.galdi@kim.gov.hu] Dr.File Beáta [file.beata@oroszlany.kemkh.gov.hu] Dr. Tahy Ábel [abel.tahy@kim.gov.hu] www.mkk.org.hu


Letölteni ppt "K ORMÁNYTISZTVISELŐI H IVATÁSETIKAI K ÓDEX 2013 M AGYAR K ORMÁNYTISZTVISELŐI K AR T ERÜLETI E TIKAI B IZOTTSÁGOK KÉPZÉSE Hajdúszoboszló, 2013. augusztus."

Hasonló előadás


Google Hirdetések