Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

HELYI ADÓK, ILLETÉK, GÉPJÁRMŰADÓ, ADÓZÁS REDJE

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "HELYI ADÓK, ILLETÉK, GÉPJÁRMŰADÓ, ADÓZÁS REDJE"— Előadás másolata:

1 HELYI ADÓK, ILLETÉK, GÉPJÁRMŰADÓ, ADÓZÁS REDJE
2012. június 21. Heves Megyei Kormányhivatal Dr. Kovács Attila

2 Helyi adók feltételesen mentes személyi kör/feltételrendszer változása: + „nonprofit” szervezet alapszabály (alapító okirat) szerinti alaptevékenységhez használt adótárgy után  mentesség építmény-, telekadó + ún. közműszolgáltatók megszűnt feltételes mentes státusának következménye a tárgyi adókban, ill. az iparűzési adóban (utóbbiban korlátozott tartalmú bevallás!)

3 Telekadó telek fogalmának változása: Adóköteles
+ az építmény (pl. út, parkoló) által lefedett telek, + külterületi, nem termőföldként nyilvántartott földterület külterületen lévő tanyához tartozó része, ha nem áll mezőgazdasági művelés alatt, Htv. hatálya nem terjed ki + külterületi, Inytv. szerint művelési ágba sorolt területre, + belterületi (Inytv. szerint műv. ág, AK és megművelt területre, épület által lefedett telekrészre, + a közúti/vasúti pálya (utóbbi tartozékai) által lefedett telekre, + a repülőtér szilárd burkolatú mozgási területe (futópálya, gurulóút, műszaki és forgalmi előtér) és az annak akadálymentességét biztosító, jogszabály szerinti minimális biztonsági sávja által lefedett területre [2012. május 14-ig!] megszűnt mentességek (pl. építési tilalom)

4 Iparűzési adó távközlési tevékenységet végző mobil szolgáltatók évben kezdődő előlegfizetési időszakra történő előleg-megállapítása új telephely településre  adóhatósági kontroll lehetősége 2011. adóévtől alkalmazandó/ alkalmazható új adóalap-megosztási módszerek külföldi telephelyre történő adóalap-megosztás –> adóbevallási nyomtatvány 9. sor/11. sor „kezelése” Sztv. szerinti közvetített szolgáltatások értéke <–> alvállalkozó teljesítések értéke Szja-tv. szerinti vállalkozó Htv. szerinti nettó árbevétele

5 Htv. mód évi XXIX. tv. két tényállási elem változása május 15-től Építményadó: kizárólag a évi II. tv. szerinti háziorvos által nyújtott egészségügyi ellátás céljára szolgáló helyiség mentes  kórház, rendelőintézet, gyógyszertár adójogi sorsa telekadó hatálya szűkült/bővült - telekfogalom + a külön tv. szerinti temető fogalma alá tartozó földterületre nem terjed ki + „repülőtér területe” (gurulópálya, műszaki előtér, biztonsági sáv) telekadó-köteles tv-i változásokkal kapcsolatos adóhatósági/adózói feladat

6 Adórendelet-alkotás (előkészítés) 2012. évtől I.
2011. évi CXCIV. tv. Mo. gazd-i stabilitásáról + jogszabály kihirdetése és hatálybalépése között legalább 30 nap + „visszamenőlegesen” mentességi, kedvezményi szabály nem állapítható meg, kivéve, ha az az adóalanyok teljes körét megkülönböztetés nélkül érinti (vagy az EU kötelező jogi aktusának vagy nemzetközi szerződésnek való megfelelés miatt szükséges) 2011. évi CLXI. tv. a bíróságok szerv-ről és igazgat-ról + Kúria – önkormányzati tanács – nemperes eljárás + adórendelet felülvizsgálata – kormányhivatal vagy egyedi ügy bírája  indítvány érdemében határozathozatal [90 nap + 30 nap (szem. meghallg./önkormányazat)] + kollízió esetén az ÖT megsemmisít vagy kimondja, „nem lép hatályba”  közzététel (MK + rendelet kihirdetése) + a rendelet/rendelkezés MK-ben való közzétételt követő nap hatályát veszti –> ex nunc + bírói kezdeményezés esetén az ÖT által megsemmisített rendelkezés nem alkalmazható a bírósági ügyben Alkotmánybíróság hatásköre alkotmányos alapelvekre (pl. emberi méltósághoz való jog) korlátozódik

7 Adórendelet-alkotás (előkészítés) II.
helyi tárgyi adók esetén az adómérték-differenciálás Htv-beli szempontjai megszűntek, tárgyi alapú differenciális indokolt (Alaptörvény alapelveire + EU állami támogatások tilalmára figyelemmel), építmény- és telekadóban „megszűnt” tv-i mentesség/kedvezmény adórendeletben tovább éltethető természetes személy adóalanyok a jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény, ill. a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. IRM rendelet „mellett” az adótörvényekkel és a rendelet egyéb szabályaival való összhang biztosítása lényeges idegenforgalmi adórendeletben kell a mentesség igazolásának rendjét és tartalmát szabályozni

8 Közigazgatási eljárási illetékek
általános tételű első fokú, kérelemre induló hatósági eljárás illetéke Ft helyett Ft (kivéve: mentes., ig. szolg.díjas, speciális tételű eljárások) adópolitikáért felelős miniszternél kezdeményezett felügyeleti eljárás illetéke (min Ft, max Ft) adó és járulék ügyben indult első fokú eljárások tárgyuknál fogva mentesek, kivételek pontosítása: fizetési könnyítés, adómérséklés, adóigazolás kiadása, adó- és értékbizonyítvány kiállítása hatósági bizonyítvány –> Itv. Melléklet XXI. Cím 1. és 2. pontja hatályon kívül helyezésre került  általános tételű illeték irányadó

9 Gépjárműadó súlyos mozgáskorlátozottság
+ 102/2011. Korm. r.  61/2012. Korm. r. márc. 31-i hatálybalépés! + feltétel, igazolás: - fogyatékos személyek jogairól évi XXVI. tv.  MÁK határozat - 18. év alatti, magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságról 5/2003. ESzCsM r.  3. mell. szerinti igazolás - Korm.r. 8/A. § - minősítési rendszer szerint közlekedő-képességében súlyosan akadályozott, legalább 3 évre  NRSzH szakvéleménye elsődleges igazolás! Igazolás-felhasználás jogvesztő határideje: március 30-ig hatályos Korm. r. 7. § ac) pontja szerinti szakvélemény  szeptember (15-ig) 30-ig! július 1-ig (a régi Korm. r. alapján) kiadott ún. „7 pontos” igazolás dec. 31-ig + „régi igazolás” esetén követendő ügyféli/adhatósági eljárás 3,5 tonna össztömeget meghaladó járművek telephelyének évtől Járműnyilvántartásban való megváltoztatásához  jegyzői igazolás is kell a tárolási hely/ingatlan alkalmasságáról

10 Adózás rendje I. lényegesebb változások 2012-től
záró bevallás benyújtásával egyidejűleg a még le nem zárt (pl. hipa adóév) időszakra vonatkozó bevallást is teljesíteni kell akkor is, ha annak határideje még nem járt le megszűnt az önellenőrzés benyújtására előírt határidő bevallást helyettesítő nyilatkozat, csak a bevallásra előírt határidőig nyújtható be f.a/v.a. lezáró adóbevallásban előterjesztett kiutalási igény teljesítésére nyitva álló határidő – ált. szabályokhoz képest – 60 nap (45 nap) nem vitatott visszaigénylés kiutalása esetén jegyzőkönyv felvétele, adóhatóság rendelkezhet a vitatott/még nem vizsgált igénye folytatásáról –> jk-ra észrevétel nem tehető túlfizetés átvezetése  AMBK esetén végzés

11 Adózás rendje II. ellenőrzés
felettes szerv/bíróság által elrendelt új ellenőrzési eljárást a határozat jogerőre emelkedést követő 60 napon belül meg kell kezdeni -> nem kell új megbízólevél csak értesítés egyes gazdasági események valódiságára irányuló ellenőrzés az adózó egyszer kérheti az ell. megkezdésének elhalasztását kiegészítő ellenőrzés: + adózói észrevétel hiányában csak az ell. befejezéstől számított 30 napon belül rendelhető el, erről az adózót értesíteni kell + hi hosszabbítás 1X (jegyző), 2X (kormányhivatal) hatósági eljárásban folytatott ellenőrzés: + hi 15 nap, mely nem hosszabbítható meg + jegyzőkönyvre 8 napon belül tehető észrevétel

12 Adózás rendje III. külföldre irányuló jogsegély
- bármely adónemben eurós korlát tovább él - illetékes hatóság: adópolitikáért felelős miniszter, operatív szerv: KKI megkeresés típusai: információkérés, kézbesítés, behajtás, biztosítási intézkedés, egyéb együttműködés kézbesítési jogsegély alkalmazási köre bővült, minden olyan döntés, egyéb irat, amely a b.j. tárgyi hatálya alá tartozó követelésre, behajtásra vonatkozik, de itt az 1500 eurós korlát nem érvényesül végrehajtást engedélyező egységes okirat (VEEO) + a jogorvoslatot a megkereső tagállam hatósága bírálja el + a megkeresett tagállambeli vh-cselekmény a megkeresett tagállam jogszabályai alapján és e tagállamban kifogásolhatók + minden megkeresést, eredeti okiratot (formanyomtatványt) elektronikus úton – kivéve, ha ez gyakorlatilag nem kivitelezhető – kell a megkeresett hatóságnak megküldeni

13 Adók módjára behajtandó köztartozások I.
tárgya: azon köztartozások, melyekre törvény adók módjára való behajtást rendel el [Art. 4. § (2) bek.] önk. adóhatósági hatáskör: például szemétszállítási díj, érdekeltségi hozzájárulás, megelőlegezett gyermektartásdíj, Tftv. szerinti bírság, Áht. 42. § március 31-től beiktatott – (3) bekezdése ált. szabály! nem önk. adóhatósági hatáskör: + 328/2011. Korm. rendeleten alapuló ellátási/étkeztetési díj + önk. rendelet: útépítési érdekeltségi hozzájárulás SZMSZ vagy jegyző utasítása alapján adótisztviselői is eljárhat

14 AMBK II. a vh kérő a fizetési hi lejártát követő 15 nap elteltével nyújthat be megkeresést összeghatár Ft, ill Ft ápr. 14-ig!  Szabs. tv § (1) bek-e nem az adóvégrehajtásra vonatkozik! ápr. 15-től legalább Ft megkeresésenként + Áht. 42. § március 31-től beiktatott – (3) bek. szerinti bírság, késedelmi pótlék (pl. építésügyi bírság, Ket. eljárási bírság) generális klauzula!

15 AMBK III. végrehajtható okirat = vh kérő megkeresése
adóvégrehajtó (önk. adóhatóság vagy önálló bírósági vh) az adóhatóság illetékessége  tv-i kötelező sorrendiség (kivétel szemétszállítási díjtartozás, Hgtv. 26. § (3) bek. „.. a közszolgáltató a települési önk. jegyzőjénél kezdeményezi..” – magánszemély és egyéb szervezet adós esetén! a tőketartozás utáni „járulék” felszámítása nem az adóvégrehajtó feladata az adóhatóság (felettes hatóságok) tv-ben korlátozott hatásköre, felelőssége más adóhatóság végrehajtási eljárásba való „bekapcsolása” nem Ket. szerint jogsegély, hanem Art. szerinti megkeresés

16 AMBK IV. megkeresés tartalma:
+ személyes adatok (adós/vh kérő), tartozás jogcíme, fizetési köt-et elrendelő döntés száma/jogerőre emelkedésének időpontja, teljesítési határidő, tőke+járulék összege, tv-hely, amely elrendeli az adók módjára való behajtást behajtási eljárás csak pontos adatok alapján indítható a megkeresést követő változásról a vh kérő köteles haladéktalanul tájékoztatni az adóvégrehajtót behajthatatlan köztartozásról (valamennyi lehetséges vh cselekményt követően) vh kérő tájékoztatása  behajthatatlanná nem minősíthető a köztartozás, jelzálog jog nem alapítható

17 AMBK V. fizetési felhívás (díjjegyzék)
végrehajtási kifogás szubjektív/objektív határidőn belül, ill. túl felmerült, de ki nem egyenlített vh költséget az adóhatóság állapítja meg  követelés arányos viselés  vh kérő külön határozattal kötelezhető az őt terhelő költség viselésére önálló bírósági végrehajtó vh költsége, annak elszámolása adóssal, ill. megbízóval szemben köztartozásra fizetési könnyítést/adómérséklést az adóhatóság nem engedélyezhet, egyet sem minősítheti (2012. április 15-től) behajthatatlanná

18 AMBK VI. önkormányzatot illető bevétel
+ szabálysértési pénz- és helyszíni bírság 100%-a ápr. 14-ig érkezett megkeresés és ápr. 15-én még folyamatban lévő ügyek esetén + „közlekedési szabályszegés” esetén január 1-jét követőn az önk. (al)számlájára érkezett közigazgatási bírságból származó bevétel 40 %-a az önk. bevétele végrehajtáshoz való jog elévülése + általános elévülési idő 5 év + speciális: - szabálysértési bírságot megállapító határozat jogerőre emelkedésétől számított 2 év - Flt. szerint vissza nem térített képzési támogatás esetén max. 10 év + nyugvási időszak: felfüggesztés/szünetelés, fiz kedvezmény/feltételhez kötött adómentesség

19 Ellenőrzés I. fajtái: kötelező lefolytatni: vizsgálati program
+ bevallások utólagos vizsgálata (lezárt időszakot teremt!) + egyes adókötelezettségek teljesítésére irányuló + adatgyűjtést célzó + ismételt ell. kötelező lefolytatni: + ha v.a. rendeltek el + képviselő-testület határozata alapján vizsgálati program

20 Ellenőrzés II. határidők: + általános 30 nap (megkezdése/befejezése)
+ csődelj-t megelőző időszakra, csődelj. kezdő napjától 90 nap + f.a. esetén:  tev-et lezáró adóbevallás ell-ét az felszámolás közzétételétől 1 éven belül (egyszerűsített f. záró bevallás kézhezvételétől 45 nap, de max. 1 éven belül)  záró bevallás ell-e a bevallás kézhezvételétől számított 60 nap (egyszerűsített f. 45 nap) + v.a. esetén tev-et lezáró/záró/két bevallás közötti időszakról benyújtott bevallás ell-ét a kézhezvételétől számított 60 nap (egyszerűsített v.a. esetén 45 nap) + bevallás utólagos/ismételt ell. 90 nap + költségvetési támogatás (adó-visszatérítés) kiutalását megelőző ell-t a kiutalása nyitva álló hi-n belül hi meghosszabbítása 1 X, 2 X, 3X

21 Ellenőrzés III. megindítása: lefolytatása előzetes értesítés mellőzése
+ előzetes értesítés kézbesítésétől, ha mellőzi, akkor a megbízólevél 1 pld-ának átadásával + megbízólevél átvételének megtagadása esetén 2 hatósági tanú jelenlétében és erről jegyzőkönyv felvételével és aláírásával kezdődik adóellenőr jogai/kötelezettségei megbízólevél tartalma/formái lefolytatása + megállapításhoz való jog elévülési idején belül (helyszín/hivatali helyiség) + kettős könyvvezetésre kötelezett adózó ell-hez (ha nincs szakértő ellenőre) megbízás alapján bejegyzett okl. könyvvizsgálót, adótanácsadót vehet igénybe előzetes értesítés mellőzése

22 Ellenőrzés IV. befejezése kiegészítő ell.
+ megállapítás jegyzőkönyvben rögzítse, jk. átadásával „zárul” kiegészítő ell. + az észrevétel kézbesítésétől/szóbeli észrevétel jegyzőkönyvbe vétele napjától 15 napig folytatható, ha indokolt!  kieg. jk. hi-t 1X a felettes hatóság, 1 X az adópolitikáért felelős miniszter meghosszabbíthatja 15 nappal + adózói észrevétel hiányában csak az ell. befejezéstől számított 30 napon belül rendelhető el hivatalból, erről az adózót értesíteni kell + hi hosszabbítás 1X (jegyző), 2X (kormányhivatal) -> kieg. jk. az utólagos/ismételt ell-ről realizáló határozatot kell hozni, függetlenül az eredménytől egyéb esetben a hatósági eljárást csak akkor kell indítani, ha kötelezettség-teljesítést vagy jogkövetkezményt állapít meg

23 Ellenőrzés V. bevallás utólagos ell-e
+ bevallásokat adónemenként/időszakonként – adókülönbözet/ adóhiány  valamely adónemben fennálló túlfizetés esetén + rendelkezésre álló adatok és a bevallás összevetésével = egyszerűsített ell. + rendelkezésre álló adatok és bevallás összevetése, ill. rendelkezésre álló egyéb adatok alapján egyszerűsített ell. + hátározathozatal minden esetben + jogszabálysértés esetén megállapított tényállásról, adókülönbözetről jegyzőkönyvet készít –> észrevétel joga becslés (bizonyítási módszer) az adóhatóság bizonyítja, hogy az alkalmazás feltételei fennállnak + az alapjául szolgáló adatok/tények (és módszer) az adó alapját valószínűsíti (pl. NAV adat alapján árrés megáll.)

24 Ellenőrzés VI. ismételt
ellenőrzéssel lezárt időszak tekintetében: a) az első fokú adóhatóság a korábbi megállapításának végrehajtását vizsgálja (utóell.) b) adózó kérelmére, az általa feltárt új tény/körülmény, ha az a korábbi ell- megállapításának megváltozását eredményezné, feltéve, hogy e tény korábban nem állt és jóhiszemű eljárás esetén nem állhatott adózó rendelkezésére  végzésben rendeli el c) felülellenőrzés, ha az ell-t a képviselő-testület határozata rendelte el, új tény/bizonyíték – kijelölt bizottság végezheti egyes adókötelezettségek (adózónál fellelhető iratok (pl. bevallás, bejelentés) vizsgálata, hibák/hiányosságok megszüntetését határozatban írja elő, sőt megállapítások alapján elrendelhető bevallás utólagos ellenőrzése is adatgyűjtésre irányuló

25 Aktualitások bankkártyás fizetés lehetősége jogszabály az önk. adóhatóság hatáskörébe tartozó adó tekintetében más fizetési módot is megjelölhet [38. § (6) bek.] helyi adóslista [Art. 55/B. §] helyben szokásos módon való közzététele  önk. honlapján is (információs önrendelkezési jog) telekadó-köt. keletkezése, változása, megszűnése székhelyszolgáltatás  hipa, gjműadó öröklés tárgyi adók -> örökös adózó - Art. 35. § (2) bek. -> örökhagyó terhére nem volt adómegáll. -> Art § (1) bek. önk. kezelésű adótartozás -> más adóhatóság megkeresése

26 KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET!


Letölteni ppt "HELYI ADÓK, ILLETÉK, GÉPJÁRMŰADÓ, ADÓZÁS REDJE"

Hasonló előadás


Google Hirdetések