Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A szociális szolgáltatók és intézmények m ű ködési engedélyezési gyakorlata Kupeczki Krisztina szociális szakreferens.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A szociális szolgáltatók és intézmények m ű ködési engedélyezési gyakorlata Kupeczki Krisztina szociális szakreferens."— Előadás másolata:

1 A szociális szolgáltatók és intézmények m ű ködési engedélyezési gyakorlata Kupeczki Krisztina szociális szakreferens

2  a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szoctv.)  a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.)  a szociális szolgáltatók és intézmények m ű ködésének engedélyezésér ő l és ellen ő rzésér ő l szóló 321/2009. (XII.29.) Kormányrendelet (továbbiakban: Szmr.)  a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és m ű ködésük feltételeir ő l szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet (továbbiakban: SzCsM rend.)  a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Kormányrendelet (továbbiakban: Nyr.)

3  Valamennyi szociális szolgáltató és intézmény engedélyezése alapvet ő en egységes szabályok szerint történik. Továbbra is megmaradnak azok a különbségek (pl. a csatolandó iratok és az eljáró szakhatóságok terén), amelyeket a szolgáltató, intézmény által nyújtani kívánt szociális szolgáltatások indokolnak.  Az engedélyezés ügyintézési határideje az általános, Ket. szerinti 22 munkanap, amibe többek között a szakhatóságok ügyintézési határideje és a módszertani intézmények szakvéleményezésének határideje nem számít bele.  A tárgyi feltételek megfelel ő ségének biztosítékául a fenntartóknak lehet ő ségük van el ő zetes szakhatósági állásfoglalást kérni, amely hat hónapig használható majd fel.

4  A hatásköri szabályok változásai miatt, ha egy integrált intézmény bármelyik telephelyén nyújt bentlakásos szociális, gyermekjóléti vagy gyermekvédelmi szolgáltatást, minden telephely esetében a szociális és gyámhivatal rendelkezik hatáskörrel.  A szociális szolgáltató, intézmény engedélyezése során a továbbiakban nem elegend ő csatolni a fenntartó és az intézményvezet ő nyilatkozatát a személyi feltételek teljesítésér ő l.  A közalkalmazotti kinevezés, illetve a munkaszerz ő dés másolatát kell benyújtani, vagy a fenntartó (intézmény) és a leend ő alkalmazott együttes nyilatkozatát arról, hogy a m ű ködési engedély kiadása esetén közalkalmazotti munkavégzésre irányuló jogviszonyt létesítenek.  Csatolni kell továbbá az alkalmazottak, leend ő alkalmazottak szakképzettségét igazoló okirat másolatát is.  Az egyéb csatolandó mellékletek (pl. szakmai program, költségvetési szerv intézmény esetén az alapító okirat) nem változnak.

5 Alulírott XY, Társulás Elnöke vagy Polgármester, mint az XY fenntartója, XY, intézmény intézményvezet ő je, XY (személyes adatok) munkavállaló, egybehangzó nyilatkozatban kijelentjük, hogy az XY intézmény (intézmény címe) pl.: az id ő sek nappali ellátásában a szociális gondozói munkakörre el ő írt kötelez ő létszámfeltételek teljesítése érdekében XY munkavállalót szociális gondozó munkakörben 2010. …naptól közalkalmazotti jogviszonyban, napi 8 órában kívánjuk foglalkoztatni. Kelte: aláírások

6  Határozott idej ű m ű ködési engedély: az intézmény minden feltételnek megfelel, de az épület csak határozott id ő re van a használatában  Ideiglenes m ű ködési engedély: az intézmény nem felel meg minden feltételnek, de az engedély jogszabály alapján kiadható  A m ű ködési engedélyt érint ő minden változás esetén a m ű ködési engedély módosítására kerül sor., tehát a m ű ködési engedélyt tartalmazó határozatot – megváltozott adattartalommal – minden esetben újra ki kell adni

7 A m ű ködési engedély kiadása, módosítása, visszavonása iránti kérelmet erre a célra rendszeresített adatlapon vagy elektronikus ű rlapon kell benyújtani, amely egyszer ű síti mind a fenntartók, mind a hatóságok munkáját. Az adatlapok adattartalmát a rendelet melléklete rögzíti. A kérelemhez csatolandó dokumentumok és a m ű ködési engedély tartalmának felsorolása a szükséges kiegészít ő szabályokkal együtt szintén a rendelet mellékleteibe került. Az adatlapokat a minisztérium által e célra rendszeresített, és az SZMM, valamint az engedélyez ő szervek honlapján, illet ő leg a kormányzati portálon közzétett adatlapon vagy elektronikus ű rlapon nyújthatja be. Szmr. 4. § (1) bekezdés www.szmm.gov.hu www.afsz.hu www.jnszmkh.hu

8  Többféle szociális szolgáltatást nyújtó szociális szolgáltató, intézmény számára egy m ű ködési engedélyt kell kiadni.  Telephellyel rendelkez ő szolgáltató, intézmény esetén az ellátást nyújtó székhelyre és az egyes telephelyekre külön kell m ű ködési engedélyt kiadni (az Szmr. szolgáltatóra, intézményre vonatkozó szabályait mind az ellátást nyújtó székhelyre, mind a telephelyekre megfelel ő en alkalmazni kell).

9 A fenntartó a kérelemhez a 2. számú mellékletben felsorolt iratokat csatolja, illetve mutatja be a m ű ködést engedélyez ő szervnek. Ha a fenntartó kérelméhez nem csatol, vagy nem mutat be bizonyos meghatározott mellékleteket, azokat az engedélyez ő szerv hivatalból szerzi be, illet ő leg ellen ő rzi az alábbiak szerint:  vállalkozói igazolvány (1.2)  cégkivonat, bírósági nyilvántartás adatai (1.3, 1.4, 1.5.1, 1.5,2)  adószám (1.6)  köztartozásmentes adózói nyilvántartásban szerepel-e a fenntartó (1.7)  alapító okirat MÁK-tól (1.8)  vezet ő i engedély, forgalmi engedély adatai (2.4.1, 2.4.2)  tulajdoni lap adatai (2.5) !!! Minden szolgáltató és intézmény esetében kell !!!  6 hónapnál nem régebbi el ő zetes szakhatósági állásfoglalás hiányában meg kell keresni az illetékes szakhatóságokat !!!

10  Étkeztetés, nappali ellátás keretében melegétkeztetés nyújtása esetén: MgSzH Nappali ellátás:  ÁNTSZ kistérségi intézet  T ű zvédelmi szakhatóság  Építésügyi hatóság (hat hónapnál nem régebbi használatbavételi vagy fennmaradási engedély hiányában)  Az el ő zetes szakhatósági állásfoglalás az engedélyezési eljárásban akkor használható fel, ha a fenntartó a kérelmet az állásfoglalás kiadásátkövet ő 6 hónapon belül benyújtja.

11  A szakmai programot a módszertani intézmény - a kirendelést ő l számított huszonkét munkanapon belül - szakért ő ként véleményezi. A m ű ködést engedélyez ő szerv a határid ő t - a módszertani intézménynek a határid ő letelte el ő tt benyújtott indokolt kérelmére - egy alkalommal, legfeljebb tíz munkanappal meghosszabbíthatja.  A m ű ködési engedély módosítására irányuló eljárás során a szakmai program véleményezésére a módszertani intézményt csak akkor kell szakért ő ként kirendelni, ha a módosítás új szociális szolgáltatás, ellátotti csoport vagy alapszolgáltatás esetén - ide nem értve a nappali ellátást - új ellátási terület engedélyeztetésére irányul,

12 A módszertani intézmény a szociális szolgáltatók, intézmények szakmai programjának szakért ő ként végzett véleményezéséért a fenntartó szakért ő i díjat fizet, amelynek összege a) szociális szolgáltató esetén 8000 forint, b) szociális intézmény esetén 12 000 forint. A Ket. szabályai szerint a módszertant végzéssel ki kell rendelni az adott szakmai program véleményezésére, egyidej ű leg a fenntartót kötelezni kell a szakért ő i díj (mint egyéb eljárási költség) A szakért ő i díj kifizetésér ő l szintén külön végzésben kell rendelkezni.

13 A m ű ködést engedélyez ő szerv  ellátást nyújtó székhely engedélyezése esetén a székhelyen,  telephely engedélyezése esetén a telephelyen,  a küls ő fér ő helyek elhelyezésére szolgáló lakásban (lakrészben),  az ellátottak számára nyitva álló egyéb helyiségben,  jelz ő rendszeres házi segítségnyújtás esetén a szakmai központban és szükség esetén a diszpécserközpontban,  a támogató szolgáltatáshoz használni kívánt gépjárm ű vizsgálata céljából helyszíni szemlét tart.  A helyszíni szemlér ő l a Ket. szabályait alkalmazva 5 munkanapon belül helyszíni jegyz ő könyvet, illetve hivatalos feljegyzést kell készíteni.

14  Az alapszolgáltatás ellátási területe - a falugondnoki és a tanyagondnoki szolgáltatás, valamint a nappali ellátás kivételével – legfeljebb  a f ő városra és két - vele szomszédos - kistérségre, vagy  négy szomszédos - a f ő városon kívüli - kistérségre terjedhet ki, amelyet az ellátást nyújtó székhely és a telephelyek engedélyezése során külön-külön kell vizsgálni. E szociális szolgáltatások esetén ellátási területként csak olyan terület határozható meg, ahol a szociális szolgáltató, intézmény a biztosított feltételek alapján az alapszolgáltatást nyújtani tudja. Az ellátási terület megjelölhet ő  falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás esetén település megnevezésével,  más alapszolgáltatás esetén - nappali ellátás kivételével - település, f ő városi kerület vagy kistérség megnevezésével,  nappali és bentlakásos szolgáltatás esetén település, f ő városi kerület, kistérség, megye, régió megnevezésével vagy annak feltüntetésével, hogy az ellátási terület az ország egész területe.

15  Ha az ellátási terület az egyes szociális szolgáltatások tekintetében különbözik, az ellátási területet szociális szolgáltatásonként kell meghatározni.  A szociális szolgáltató, intézmény alapszolgáltatást nyújtó székhelyének, illetve telephelyének, valamint az ellátottak számára nyitva álló egyéb helyiségeknek, továbbá jelz ő rendszeres házi segítségnyújtás esetén a szakmai központoknak az alapszolgáltatás ellátási területén kell lennie.

16  F ő szabály!  A fenntartó köteles kérelmezni a módosítást (külön adatlapon), ha a m ű ködési engedélyben feltüntetett adatok megváltoznak/megváltoztak.  Az engedély módosítását okozó körülmény után, 1 hónapon belül kell kérni a módosítást: - fenntartó adatai változtak; - szolgáltató, intézmény neve, adószáma, adminisztratív székhelye megváltozott; - címváltozás (közterület átnevezése, átszámozása); - az ellátási szerz ő dés adatai változtak; - be nem töltött fér ő helyek megsz ű ntek; - az ellátható személyek és a jelz ő készülékek száma csökkent (de ez nem járhat jogviszony megszüntetésével); - fenntartóváltás (ha az új fenntartó a korábbi fenntartó jogutódlással történ ő megsz ű nése révén jött létre, vagy egyéni vállalkozó halála után özvegye folytatja, vagy a fenntartó egyéni vállalkozó egyéni céget alapított, illetve átruházással megszerezte az egyéni cég vagyoni betétjét, és a szociális szolgáltatót, intézményt az egyéni cég veszi át ) Az el ő z ő ekben nem említett esetekben a módosítást a változások bevezetése el ő tt kell kérelmezni.

17  A m ű ködési engedély módosítása fenntartóváltozás miatt - a jogutódlással megsz ű nés kivételével - naptári évenként egyszer kérelmezhet ő, a kérelmet a korábbi és az új fenntartónak együttesen kell benyújtania.  A m ű ködési engedély módosítása egyéb esetben naptári negyedévenként egyszer kérelmezhet ő.

18 A módosításra irányuló eljárás során a) a kérelemhez csak a változással összefügg ő körülményekkel kapcsolatos iratokat kell csatolni, b) - ha jogszabály másként nem rendelkezik - csak a változással összefügg ő körülményeket kell vizsgálni, és ezekkel kapcsolatban kell bizonyítási eljárást lefolytatni, c) csak a 7.§ (5) bekezdés szerinti szakhatóságokat kell az eljárásba bevonni, d) a szakmai program véleményezésére a módszertani intézményt akkor kell szakért ő ként kirendelni, ha a módosítás új szociális szolgáltatás, ellátotti csoport vagy alapszolgáltatás esetén - ide nem értve a nappali ellátást - új ellátási terület engedélyeztetésére irányul, e) helyszíni szemlét kell tartani, ha az ellátást nyújtó székhely, telephely megváltozik, a fér ő helyszám emelkedik, a nappali ellátásba a szociális intézmény elhelyezésére korábban nem szolgáló épületet (épületrészt) kívánnak bevonni, a nappali ellátásból korábban erre a célra szolgáló épületet (épületrészt) kívánnak kivonni, a támogató szolgáltatáshoz másik gépjárm ű vet kívánnak használni, illetve a módosítás célja küls ő fér ő helyek engedélyezése vagy az ellátottak számára nyitva álló egyéb helyiségnek a m ű ködési engedélyben történ ő feltüntetése, valamint ha a helyszíni szemle tartása egyéb okból indokolt, f) csak fenntartóváltozás esetén feltétele a m ű ködési engedély módosításának, hogy a kérelem benyújtásakor a szociális szolgáltatót, intézményt átvev ő egyházi, nem állami fenntartó köztartozásmentes adózónak min ő süljön,

19  A határozott idej ű m ű ködési engedély hatálya meghosszabbítható vagy határozatlan idej ű re módosítható, ha a nappali, intézmény elhelyezésére szolgáló ingatlan használatának joga meghosszabbodik, illetve határozatlan idej ű re módosul.  Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az ideiglenes m ű ködési engedély a hatályának megváltoztatása nélkül módosítható, feltéve, hogy az ellátás színvonala nem romlik. Ha a fenntartó azel ő tt igazolja, hogy a szociális szolgáltató, intézmény megfelel a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, miel ő tt az ideiglenes m ű ködési engedély hatályát vesztené, a m ű ködési engedélyt határozatlan, illetve határozott idej ű re kell módosítani. Az ideiglenes m ű ködési engedély hatálya csak akkor hosszabbítható meg, ha azt jogszabály lehet ő vé teszi.  Ha a fenntartó azel ő tt kérelmezi a határozott idej ű, illetve az ideiglenes m ű ködési engedély hatályának módosítását, miel ő tt az hatályát vesztené, a kérelem elbírálásáig a m ű ködési engedély hatálya meghosszabbodik.  Ha a m ű ködést engedélyez ő szerv tudomására jutott tény vagy adat alapján kétséges, hogy a szociális szolgáltató, intézmény a kérelemmel nem érintett, jogszabályokban meghatározott feltételeket teljesíti, a m ű ködést engedélyez ő szerv egyéb m ű ködési feltételeket is megvizsgálhat, azokkal kapcsolatban bizonyítási eljárást folytathat le, szükség esetén a szakhatóságokat is bevonhatja, továbbá - ha jogsértést állapít meg, a kérelemmel érintett változások és a jogsértés jellegét ő l függ ő en - erre hivatkozva a kérelmet elutasíthatja, illetve alkalmazhatja a 13. § szerinti jogkövetkezményeket.

20 A fenntartó az engedélyez ő szervnek a változást követ ő 15 napon belül köteles bejelenteni: a) a nappali ellátásba a szociális intézmény elhelyezésére korábban nem szolgáló épületet (épületrészt) vont be, vagy a nappali ellátásból korábban erre a célra szolgáló épületet (épületrészt) vont ki, b) a nappali épületén építésiengedély-köteles építést, b ő vítést vagy átalakítást végeztetett, c) az engedélyezés alapjául szolgáló egyéb lényeges körülményben változás következett be, így különösen, ha a szociális szolgáltató, intézmény, telephely vezet ő je megváltozik, vagy a szakmai program, illetve ellátási szerz ő dés lényeges eleme megváltozik, feltéve, hogy a változások a m ű ködési engedély módosítását nem teszik szükségessé. A bejelentéshez csatolni kell a joger ő s használatbavételi engedély vagy fennmaradási engedély másolatát. (ennek hiányában hivatalból kell beszerezni!!!) Az egyházi, a nem állami és az ellátási kötelezettséget teljesít ő nek nem min ő sül ő állami fenntartó alapszolgáltatás esetén legalább két hónappal korábban köteles bejelenteni a) az érintett ellátottaknak és törvényes képvisel ő iknek, b) az érdekképviseleti fórumnak, illetve az ellátotti önkormányzatnak, valamint c) az els ő fokú m ű ködést engedélyez ő szervnek, hogy kérelmezni fogja a m ű ködési engedély visszavonását, vagy olyan módosítását, amelynek következtében intézményi jogviszony megszüntetésére kerül sor, kivéve, ha az ellátottakról megfelel ő en gondoskodik.

21 Az engedélyez ő szerv az engedélyt visszavon(hat)ja:  a fenntartó kérelmére  a fenntartó jogutód nélküli megsz ű nése esetén  törvényben és kormányrendeletben meghatározott egyéb esetben A fenntartó köteles kérni a visszavonást, vagy a fenntartóváltás engedélyezését, miel ő tt a szolgáltatót, intézményt megszüntetné, fenntartásával, illetve a szolgáltatások nyújtásával felhagyna

22  A m ű ködési engedélyt kiadó határozat joger ő re emelkedését követ ő 15 munkanapon belül az els ő fokú m ű ködést engedélyez ő szerv a miniszter által erre a célra rendszeresített formában, a 4. számú melléklet szerinti adattartalommal, a szükséges számú példányban tanúsítványt állít ki.  A m ű ködést engedélyez ő szerv az országos nyilvántartásban (regiszter) a m ű ködés engedélyt kiadó, módosító vagy visszavonó határozat joger ő re emelkedését k ő vet ő 5 munkanapon belül rögzíti, ha a határozat els ő fokon joger ő re emelkedett.

23 Ha a m ű ködési engedély az új Szmr. szerinti adatokat nem tartalmazza, a m ű ködési engedélyt a módosítására irányuló soron következ ő eljárás során, de legkés ő bb 2010. december 31-éig hivatalból módosítani kell.

24  Az „alapszolgáltatási központ”-ra vonatkozó rendelkezések hatályon kívül helyezése  Az id ő sek nappali ellátásának nem része az étkeztetés biztosítása, tehát azt az intézmény csak az étkeztetésre kiadott külön m ű ködési engedély alapján biztosíthatja. (Szt. 65/F.§ (1))  A jelz ő rendszeres házi segítségnyújtás nem kötelez ő alapfeladat a 10000-nél nagyobb lakosságszám esetén sem (Szt. 86.§ (2) c))  Az Szt. 92/A.§ (1) szerint: „Egy szolgáltatónak, intézménynek egy fenntartója van.”  Szt. 92/K.§ (5)-(6) alapján az intézményben ellátottak száma egyetlen napon sem haladhatja meg a) nappali intézmény esetén - a nappali meleged ő kivételével - a m ű ködési engedélyben meghatározott fér ő helyszám 110%-át, b) bentlakásos intézmény esetén a m ű ködési engedélyben meghatározott fér ő helyszám 105%-át, éves átlagban pedig a fér ő helyszám száz százalékát. Ha az intézményben egymást követ ő hatvan napot meghaladóan a m ű ködési engedélyben meghatározott ér ő helyszámnál több személyt látnak el, a fenntartó köteles kérelmezni a m ű ködési engedély módosítását. Házi segítségnyújtás esetében az ellátottak száma egyetlen napon sem haladhatja meg a m ű ködési engedélyben meghatározott ellátotti létszám 110%-át, éves átlagban pedig annak 100%-át.

25  nincs összhang az alapító okirat és a m ű ködési engedély között  a fenntartó még nem döntött az alapító okirat módosításáról  a kérelem, illetve mellékletei hiányosak vagy nem felelnek meg a jogszabályi követelményeknek  a kérelmeket nem minden esetben a fenntartó kéri meg, az intézmények m ű ködésének engedélyezése során ügyfélnek minden esetben a fenntartó min ő sül


Letölteni ppt "A szociális szolgáltatók és intézmények m ű ködési engedélyezési gyakorlata Kupeczki Krisztina szociális szakreferens."

Hasonló előadás


Google Hirdetések