Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szociális Szakmai Nap november 18. Szolnok

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szociális Szakmai Nap november 18. Szolnok"— Előadás másolata:

1 Szociális Szakmai Nap 2010. november 18. Szolnok
A szociális szolgáltatók és intézmények működési engedélyezési gyakorlata Kupeczki Krisztina szociális szakreferens

2 JOGSZABÁLYI HÁTTÉR a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbiakban: Szoctv.) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) a szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló 321/2009. (XII.29.) Kormányrendelet (továbbiakban: Szmr.) a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet (továbbiakban: SzCsM rend.) a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Kormányrendelet (továbbiakban: Nyr.)

3 Az Szmr. lényeges változásai
Valamennyi szociális szolgáltató és intézmény engedélyezése alapvetően egységes szabályok szerint történik. Továbbra is megmaradnak azok a különbségek (pl. a csatolandó iratok és az eljáró szakhatóságok terén), amelyeket a szolgáltató, intézmény által nyújtani kívánt szociális szolgáltatások indokolnak. Az engedélyezés ügyintézési határideje az általános, Ket. szerinti 22 munkanap, amibe többek között a szakhatóságok ügyintézési határideje és a módszertani intézmények szakvéleményezésének határideje nem számít bele. A tárgyi feltételek megfelelőségének biztosítékául a fenntartóknak lehetőségük van előzetes szakhatósági állásfoglalást kérni, amely hat hónapig használható majd fel.

4 Az Szmr. lényeges változásai II.
A hatásköri szabályok változásai miatt, ha egy integrált intézmény bármelyik telephelyén nyújt bentlakásos szociális, gyermekjóléti vagy gyermekvédelmi szolgáltatást, minden telephely esetében a szociális és gyámhivatal rendelkezik hatáskörrel. A szociális szolgáltató, intézmény engedélyezése során a továbbiakban nem elegendő csatolni a fenntartó és az intézményvezető nyilatkozatát a személyi feltételek teljesítéséről. A közalkalmazotti kinevezés, illetve a munkaszerződés másolatát kell benyújtani, vagy a fenntartó (intézmény) és a leendő alkalmazott együttes nyilatkozatát arról, hogy a működési engedély kiadása esetén közalkalmazotti munkavégzésre irányuló jogviszonyt létesítenek. Csatolni kell továbbá az alkalmazottak, leendő alkalmazottak szakképzettségét igazoló okirat másolatát is. Az egyéb csatolandó mellékletek (pl. szakmai program, költségvetési szerv intézmény esetén az alapító okirat) nem változnak.

5 NYILATKOZAT MINTA Alulírott XY, Társulás Elnöke vagy Polgármester, mint az XY fenntartója, XY, intézmény intézményvezetője, XY (személyes adatok) munkavállaló, egybehangzó nyilatkozatban kijelentjük, hogy az XY intézmény (intézmény címe) pl.: az idősek nappali ellátásában a szociális gondozói munkakörre előírt kötelező létszámfeltételek teljesítése érdekében XY munkavállalót szociális gondozó munkakörben …naptól közalkalmazotti jogviszonyban, napi 8 órában kívánjuk foglalkoztatni. Kelte: aláírások

6 Az Szmr. lényeges változásai iii.
Határozott idejű működési engedély: az intézmény minden feltételnek megfelel, de az épület csak határozott időre van a használatában Ideiglenes működési engedély: az intézmény nem felel meg minden feltételnek, de az engedély jogszabály alapján kiadható A működési engedélyt érintő minden változás esetén a működési engedély módosítására kerül sor., tehát a működési engedélyt tartalmazó határozatot – megváltozott adattartalommal – minden esetben újra ki kell adni

7 Az Szmr. lényeges változásai IV.
A működési engedély kiadása, módosítása, visszavonása iránti kérelmet erre a célra rendszeresített adatlapon vagy elektronikus űrlapon kell benyújtani, amely egyszerűsíti mind a fenntartók, mind a hatóságok munkáját. Az adatlapok adattartalmát a rendelet melléklete rögzíti. A kérelemhez csatolandó dokumentumok és a működési engedély tartalmának felsorolása a szükséges kiegészítő szabályokkal együtt szintén a rendelet mellékleteibe került. Az adatlapokat a minisztérium által e célra rendszeresített, és az SZMM, valamint az engedélyező szervek honlapján, illetőleg a kormányzati portálon közzétett adatlapon vagy elektronikus űrlapon nyújthatja be. Szmr. 4. § (1) bekezdés

8 Általános szabályok Szmr. 3.§ (1) bek.
Többféle szociális szolgáltatást nyújtó szociális szolgáltató, intézmény számára egy működési engedélyt kell kiadni. Telephellyel rendelkező szolgáltató, intézmény esetén az ellátást nyújtó székhelyre és az egyes telephelyekre külön kell működési engedélyt kiadni (az Szmr. szolgáltatóra, intézményre vonatkozó szabályait mind az ellátást nyújtó székhelyre, mind a telephelyekre megfelelően alkalmazni kell).

9 A kérelem mellékletei Szmr. 5. § (1) bek, 7. § (4) bek. a) pont, és 2
A kérelem mellékletei Szmr. 5.§ (1) bek, 7.§ (4) bek. a) pont, és 2. számú melléklet A fenntartó a kérelemhez a 2. számú mellékletben felsorolt iratokat csatolja, illetve mutatja be a működést engedélyező szervnek. Ha a fenntartó kérelméhez nem csatol, vagy nem mutat be bizonyos meghatározott mellékleteket, azokat az engedélyező szerv hivatalból szerzi be, illetőleg ellenőrzi az alábbiak szerint: vállalkozói igazolvány (1.2) cégkivonat, bírósági nyilvántartás adatai (1.3, 1.4, 1.5.1, 1.5,2) adószám (1.6) köztartozásmentes adózói nyilvántartásban szerepel-e a fenntartó (1.7) alapító okirat MÁK-tól (1.8) vezetői engedély, forgalmi engedély adatai (2.4.1, 2.4.2) tulajdoni lap adatai (2.5) !!! Minden szolgáltató és intézmény esetében kell !!! 6 hónapnál nem régebbi előzetes szakhatósági állásfoglalás hiányában meg kell keresni az illetékes szakhatóságokat !!!

10 Szakhatóságok Szmr. 5.§ (3) bek.
Étkeztetés, nappali ellátás keretében melegétkeztetés nyújtása esetén: MgSzH Nappali ellátás: ÁNTSZ kistérségi intézet Tűzvédelmi szakhatóság Építésügyi hatóság (hat hónapnál nem régebbi használatbavételi vagy fennmaradási engedély hiányában) Az előzetes szakhatósági állásfoglalás az engedélyezési eljárásban akkor használható fel, ha a fenntartó a kérelmet az állásfoglalás kiadásátkövető 6 hónapon belül benyújtja.

11 Módszertan, mint szakértő Szmr. 5.§ (5) bek., 7.§ (4) bek. d) pont
A szakmai programot a módszertani intézmény - a kirendeléstől számított huszonkét munkanapon belül - szakértőként véleményezi. A működést engedélyező szerv a határidőt - a módszertani intézménynek a határidő letelte előtt benyújtott indokolt kérelmére - egy alkalommal, legfeljebb tíz munkanappal meghosszabbíthatja. A működési engedély módosítására irányuló eljárás során a szakmai program véleményezésére a módszertani intézményt csak akkor kell szakértőként kirendelni, ha a módosítás új szociális szolgáltatás, ellátotti csoport vagy alapszolgáltatás esetén - ide nem értve a nappali ellátást - új ellátási terület engedélyeztetésére irányul,

12 A módszertan, mint szakértő I. Ket. 58. § (3), 156. § (1) 3/2008. SZMM
A módszertan, mint szakértő I. Ket. 58.§ (3), 156.§ (1) 3/2008. SZMM. r. A módszertani intézmény a szociális szolgáltatók, intézmények szakmai programjának szakértőként végzett véleményezéséért a fenntartó szakértői díjat fizet, amelynek összege a) szociális szolgáltató esetén 8000 forint, b) szociális intézmény esetén forint. A Ket. szabályai szerint a módszertant végzéssel ki kell rendelni az adott szakmai program véleményezésére, egyidejűleg a fenntartót kötelezni kell a szakértői díj (mint egyéb eljárási költség) A szakértői díj kifizetéséről szintén külön végzésben kell rendelkezni.

13 Helyszíni szemle (kötelező) Szmr. 5.§ (6) bek.
A működést engedélyező szerv ellátást nyújtó székhely engedélyezése esetén a székhelyen, telephely engedélyezése esetén a telephelyen, a külső férőhelyek elhelyezésére szolgáló lakásban (lakrészben), az ellátottak számára nyitva álló egyéb helyiségben, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén a szakmai központban és szükség esetén a diszpécserközpontban, a támogató szolgáltatáshoz használni kívánt gépjármű vizsgálata céljából helyszíni szemlét tart. A helyszíni szemléről a Ket. szabályait alkalmazva 5 munkanapon belül helyszíni jegyzőkönyvet, illetve hivatalos feljegyzést kell készíteni.

14 Ellátási terület 1. Szmr. 6. § (3) bek. , 3
Ellátási terület 1. Szmr. 6.§ (3) bek., 3. melléklet kiegészítő szabályok 5. pont Az alapszolgáltatás ellátási területe - a falugondnoki és a tanyagondnoki szolgáltatás, valamint a nappali ellátás kivételével – legfeljebb a fővárosra és két - vele szomszédos - kistérségre, vagy négy szomszédos - a fővároson kívüli - kistérségre terjedhet ki, amelyet az ellátást nyújtó székhely és a telephelyek engedélyezése során külön-külön kell vizsgálni. E szociális szolgáltatások esetén ellátási területként csak olyan terület határozható meg, ahol a szociális szolgáltató, intézmény a biztosított feltételek alapján az alapszolgáltatást nyújtani tudja. Az ellátási terület megjelölhető falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás esetén település megnevezésével, más alapszolgáltatás esetén - nappali ellátás kivételével - település, fővárosi kerület vagy kistérség megnevezésével, nappali és bentlakásos szolgáltatás esetén település, fővárosi kerület, kistérség, megye, régió megnevezésével vagy annak feltüntetésével, hogy az ellátási terület az ország egész területe.

15 Ellátási terület 2. Szmr. 6. § (4) bek. 22.§ (14) bek.
Ha az ellátási terület az egyes szociális szolgáltatások tekintetében különbözik, az ellátási területet szociális szolgáltatásonként kell meghatározni. A szociális szolgáltató, intézmény alapszolgáltatást nyújtó székhelyének, illetve telephelyének, valamint az ellátottak számára nyitva álló egyéb helyiségeknek, továbbá jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén a szakmai központoknak az alapszolgáltatás ellátási területén kell lennie.

16 A működési engedély módosítása Szmr. 7.§
Főszabály!  A fenntartó köteles kérelmezni a módosítást (külön adatlapon), ha a működési engedélyben feltüntetett adatok megváltoznak/megváltoztak. Az engedély módosítását okozó körülmény után, 1 hónapon belül kell kérni a módosítást: - fenntartó adatai változtak; - szolgáltató, intézmény neve, adószáma, adminisztratív székhelye megváltozott; - címváltozás (közterület átnevezése, átszámozása); - az ellátási szerződés adatai változtak; - be nem töltött férőhelyek megszűntek; - az ellátható személyek és a jelzőkészülékek száma csökkent (de ez nem járhat jogviszony megszüntetésével); - fenntartóváltás (ha az új fenntartó a korábbi fenntartó jogutódlással történő megszűnése révén jött létre, vagy egyéni vállalkozó halála után özvegye folytatja, vagy a fenntartó egyéni vállalkozó egyéni céget alapított, illetve átruházással megszerezte az egyéni cég vagyoni betétjét, és a szociális szolgáltatót, intézményt az egyéni cég veszi át ) Az előzőekben nem említett esetekben a módosítást a változások bevezetése előtt kell kérelmezni.

17 A működési engedély módosítása I. Szmr. 7.§ (3)
A működési engedély módosítása fenntartóváltozás miatt - a jogutódlással megszűnés kivételével - naptári évenként egyszer kérelmezhető, a kérelmet a korábbi és az új fenntartónak együttesen kell benyújtania. A működési engedély módosítása egyéb esetben naptári negyedévenként egyszer kérelmezhető.

18 A működési engedély módosítása II.
A módosításra irányuló eljárás során a) a kérelemhez csak a változással összefüggő körülményekkel kapcsolatos iratokat kell csatolni, b) - ha jogszabály másként nem rendelkezik - csak a változással összefüggő körülményeket kell vizsgálni, és ezekkel kapcsolatban kell bizonyítási eljárást lefolytatni, c) csak a 7.§ (5) bekezdés szerinti szakhatóságokat kell az eljárásba bevonni, d) a szakmai program véleményezésére a módszertani intézményt akkor kell szakértőként kirendelni, ha a módosítás új szociális szolgáltatás, ellátotti csoport vagy alapszolgáltatás esetén - ide nem értve a nappali ellátást - új ellátási terület engedélyeztetésére irányul, e) helyszíni szemlét kell tartani, ha az ellátást nyújtó székhely, telephely megváltozik, a férőhelyszám emelkedik, a nappali ellátásba a szociális intézmény elhelyezésére korábban nem szolgáló épületet (épületrészt) kívánnak bevonni, a nappali ellátásból korábban erre a célra szolgáló épületet (épületrészt) kívánnak kivonni, a támogató szolgáltatáshoz másik gépjárművet kívánnak használni, illetve a módosítás célja külső férőhelyek engedélyezése vagy az ellátottak számára nyitva álló egyéb helyiségnek a működési engedélyben történő feltüntetése, valamint ha a helyszíni szemle tartása egyéb okból indokolt, f) csak fenntartóváltozás esetén feltétele a működési engedély módosításának, hogy a kérelem benyújtásakor a szociális szolgáltatót, intézményt átvevő egyházi, nem állami fenntartó köztartozásmentes adózónak minősüljön,

19 A működési engedély módosítása 5. Szmr. 7.§ (9)-(12) bek.
A határozott idejű működési engedély hatálya meghosszabbítható vagy határozatlan idejűre módosítható, ha a nappali, intézmény elhelyezésére szolgáló ingatlan használatának joga meghosszabbodik, illetve határozatlan idejűre módosul. Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az ideiglenes működési engedély a hatályának megváltoztatása nélkül módosítható, feltéve, hogy az ellátás színvonala nem romlik. Ha a fenntartó azelőtt igazolja, hogy a szociális szolgáltató, intézmény megfelel a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, mielőtt az ideiglenes működési engedély hatályát vesztené, a működési engedélyt határozatlan, illetve határozott idejűre kell módosítani. Az ideiglenes működési engedély hatálya csak akkor hosszabbítható meg, ha azt jogszabály lehetővé teszi. Ha a fenntartó azelőtt kérelmezi a határozott idejű, illetve az ideiglenes működési engedély hatályának módosítását, mielőtt az hatályát vesztené, a kérelem elbírálásáig a működési engedély hatálya meghosszabbodik. Ha a működést engedélyező szerv tudomására jutott tény vagy adat alapján kétséges, hogy a szociális szolgáltató, intézmény a kérelemmel nem érintett, jogszabályokban meghatározott feltételeket teljesíti, a működést engedélyező szerv egyéb működési feltételeket is megvizsgálhat, azokkal kapcsolatban bizonyítási eljárást folytathat le, szükség esetén a szakhatóságokat is bevonhatja, továbbá - ha jogsértést állapít meg, a kérelemmel érintett változások és a jogsértés jellegétől függően - erre hivatkozva a kérelmet elutasíthatja, illetve alkalmazhatja a 13. § szerinti jogkövetkezményeket.

20 Bejelentési kötelezettség Szmr. 8.§
A fenntartó az engedélyező szervnek a változást követő 15 napon belül köteles bejelenteni: a) a nappali ellátásba a szociális intézmény elhelyezésére korábban nem szolgáló épületet (épületrészt) vont be, vagy a nappali ellátásból korábban erre a célra szolgáló épületet (épületrészt) vont ki, b) a nappali épületén építésiengedély-köteles építést, bővítést vagy átalakítást végeztetett, c) az engedélyezés alapjául szolgáló egyéb lényeges körülményben változás következett be, így különösen, ha a szociális szolgáltató, intézmény, telephely vezetője megváltozik, vagy a szakmai program, illetve ellátási szerződés lényeges eleme megváltozik, feltéve, hogy a változások a működési engedély módosítását nem teszik szükségessé. A bejelentéshez csatolni kell a jogerős használatbavételi engedély vagy fennmaradási engedély másolatát. (ennek hiányában hivatalból kell beszerezni!!!) Az egyházi, a nem állami és az ellátási kötelezettséget teljesítőnek nem minősülő állami fenntartó alapszolgáltatás esetén legalább két hónappal korábban köteles bejelenteni a) az érintett ellátottaknak és törvényes képviselőiknek, b) az érdekképviseleti fórumnak, illetve az ellátotti önkormányzatnak, valamint c) az első fokú működést engedélyező szervnek, hogy kérelmezni fogja a működési engedély visszavonását, vagy olyan módosítását, amelynek következtében intézményi jogviszony megszüntetésére kerül sor, kivéve, ha az ellátottakról megfelelően gondoskodik.

21 A működési engedély visszavonása Szmr. 9.§
Az engedélyező szerv az engedélyt visszavon(hat)ja: a fenntartó kérelmére a fenntartó jogutód nélküli megszűnése esetén törvényben és kormányrendeletben meghatározott egyéb esetben A fenntartó köteles kérni a visszavonást, vagy a fenntartóváltás engedélyezését, mielőtt a szolgáltatót, intézményt megszüntetné, fenntartásával, illetve a szolgáltatások nyújtásával felhagyna

22 Tanúsítvány + Rögzítés a regiszterben Szmr. 10.§, 226/2006. Korm. r. 9.§
A működési engedélyt kiadó határozat jogerőre emelkedését követő 15 munkanapon belül az első fokú működést engedélyező szerv a miniszter által erre a célra rendszeresített formában, a 4. számú melléklet szerinti adattartalommal, a szükséges számú példányban tanúsítványt állít ki. A működést engedélyező szerv az országos nyilvántartásban (regiszter) a működés engedélyt kiadó, módosító vagy visszavonó határozat jogerőre emelkedését kővető 5 munkanapon belül rögzíti, ha a határozat első fokon jogerőre emelkedett.

23 MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY Ha a működési engedély az új Szmr. szerinti adatokat nem tartalmazza, a működési engedélyt a módosítására irányuló soron következő eljárás során, de legkésőbb december 31-éig hivatalból módosítani kell.

24 Az Szt. változásai Az „alapszolgáltatási központ”-ra vonatkozó rendelkezések hatályon kívül helyezése Az idősek nappali ellátásának nem része az étkeztetés biztosítása, tehát azt az intézmény csak az étkeztetésre kiadott külön működési engedély alapján biztosíthatja. (Szt. 65/F.§ (1)) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás nem kötelező alapfeladat a nél nagyobb lakosságszám esetén sem (Szt. 86.§ (2) c)) Az Szt. 92/A.§ (1) szerint: „Egy szolgáltatónak, intézménynek egy fenntartója van.” Szt. 92/K.§ (5)-(6) alapján az intézményben ellátottak száma egyetlen napon sem haladhatja meg a) nappali intézmény esetén - a nappali melegedő kivételével - a működési engedélyben meghatározott férőhelyszám 110%-át, b) bentlakásos intézmény esetén a működési engedélyben meghatározott férőhelyszám 105%-át, éves átlagban pedig a férőhelyszám száz százalékát. Ha az intézményben egymást követő hatvan napot meghaladóan a működési engedélyben meghatározott érőhelyszámnál több személyt látnak el, a fenntartó köteles kérelmezni a működési engedély módosítását. Házi segítségnyújtás esetében az ellátottak száma egyetlen napon sem haladhatja meg a működési engedélyben meghatározott ellátotti létszám 110%-át, éves átlagban pedig annak 100%-át.

25 GYAKORI PROBLÉMÁK nincs összhang az alapító okirat és a működési engedély között a fenntartó még nem döntött az alapító okirat módosításáról a kérelem, illetve mellékletei hiányosak vagy nem felelnek meg a jogszabályi követelményeknek a kérelmeket nem minden esetben a fenntartó kéri meg, az intézmények működésének engedélyezése során ügyfélnek minden esetben a fenntartó minősül


Letölteni ppt "Szociális Szakmai Nap november 18. Szolnok"

Hasonló előadás


Google Hirdetések