Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Eseti gondnok, ügygondnok Jegyzőknek

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Eseti gondnok, ügygondnok Jegyzőknek"— Előadás másolata:

1 Eseti gondnok, ügygondnok Jegyzőknek
készítette: dr. Benkő Zsuzsanna 2010. június

2 Készítette: dr. Benkő Zsuzsanna 2010.
Feladataik Ügygondnok: Ket. 40. § (5) A természetes személy ügyfél részére, ha ismeretlen helyen tartózkodik vagy nem tud az ügyben eljárni, és nincs törvényes képviselője vagy meghatalmazottja, az eljáró hatóság kezdeményezésére a gyámhatóság... Gyer § (2) A Ket. alapján kirendelt ügygondnok, ha jogszabály másként nem rendelkezik a gyámhatóság felhatalmazása nélkül pénzt vagy dolgot nem vehet át, egyezséget nem köthet, vitás jogot nem ismerhet el, illetve arról nem mondhat le, kivéve, ha ezzel az általa képviselt személyt a nyilvánvaló károsodástól óvja meg. Készítette: dr. Benkő Zsuzsanna 2010.

3 Készítette: dr. Benkő Zsuzsanna 2010.
Feladataik Kézbesítési ügygondnok Ket. 80. § (3) Ha ... hirdetményi kézbesítésnek lenne helye, és a döntés az ügyfél számára kötelezettséget állapít meg, vagy alapvető jogát vonja el vagy korlátozza, a döntés közlésének megkísérlése érdekében kézbesítési ügygondnok rendelhető ki (az eljáró hatóság által – Ket magyarázat). Készítette: dr. Benkő Zsuzsanna 2010.

4 Készítette: dr. Benkő Zsuzsanna 2010.
Feladataik Eseti gondnok Ptk § (1) Ha a szülő, a gyám vagy a gondnok akár jogszabály vagy a gyámhatóság rendelkezése folytán, akár érdekellentét vagy más tényleges akadály miatt nem járhat el, a gyámhatóság eseti gondnokot rendel. Eseti gondnokot kell rendelni akkor is, ha sürgősen kell intézkedni, és a cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes személynek nincs törvényes képviselője, vagy annak személye nem állapítható meg, továbbá ha az ismeretlen, távollevő vagy ügyeinek vitelében egyébként akadályozott személy jogainak megóvása érdekében szükséges. Az eseti gondnok az ügyben olyan jogkörrel jár el, mint a gyám, illetőleg a gondnok. Készítette: dr. Benkő Zsuzsanna 2010.

5 Hatáskör, illetékesség
Gyár. 3. § (1) b) A települési önkormányzat jegyzője külön jogszabályban meghatározott esetben ügygondnokot, eseti gondnokot rendel ki, a kirendelt gondnokot felmenti, továbbá megállapítja munkadíját, Gyer § (5) Az eseti gondnok és az ügygondnok kirendelése iránt a jegyző intézkedik, ha erre az előtte folyó eljárásban van szükség. Mindig hivatalból indul! Ezért csupán az „alap” ügyre vonatkozó általános illetékességi szabályok érvényesülnek!!!! Nincs társhatóság, aki kérhesse.... Készítette: dr. Benkő Zsuzsanna 2010.

6 Készítette: dr. Benkő Zsuzsanna 2010.
Az eljárás Gyer. 12. § (1) Ismeretlen az a személy, akinek a Gyvt. 5. §-ának t) pontjában meghatározott személyazonosító adatai (a továbbiakban: személyazonosító adat) nem vagy csak részben állnak rendelkezésre, és ezek alapján a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szerv által, illetőleg a központi idegenrendészeti nyilvántartás adatai szerint nem beazonosítható. (3) ismeretlen helyen tartózkodó, ha a központi szerv által közölt adatszolgáltatás szerint bejelentett lakcímmel nem rendelkezik, vagy a nyilvántartásban nem szerepel, a központi szerv által közölt címről vagy az ügyfél az általa megadott címről az idézés két alkalommal „ismeretlen helyre költözött” jelzéssel érkezett vissza. Készítette: dr. Benkő Zsuzsanna 2010.

7 Készítette: dr. Benkő Zsuzsanna 2010.
Kérdés Van-e jelentősége a különbségtételnek? ismeretlen – eseti gondnok ismeretlen helyen lévő – ügygondnok N E M F E L T É T L E N Ü L ügygondnok – képvisel közigazgatási eljárásban eseti gondnok – jogot véd bármilyen (nemcsak közigazgatási) eljárásban Az elhatárolást jogszabály határozza meg. Társhatóság egy tértivel igazolja a kézbesítés meghiúsulását!? – válasz már volt; Társhatóság felhívható-e hiánypótlásra? – válasz már volt; Készítette: dr. Benkő Zsuzsanna 2010.

8 Készítette: dr. Benkő Zsuzsanna 2010.
Az eljárás A jegyző az előtte folyó eljárásban illetékesség vizsgálata - lakcímnyilvántartás – személyi adatokból kiderül, hogy ismeretlen, vagy ismeretlen helyen tartózkodó; Ismeretlen – kirendelhető az eseti, vagy az ügygondnok; Ismeretlen helyen tartózkodó: két idézés; környezettanulmány; BVOP Készítette: dr. Benkő Zsuzsanna 2010.

9 Készítette: dr. Benkő Zsuzsanna 2010.
Az eljárás Ki lehet eseti/ügygondnok? ügygondnok – nincs meghatározás eseti gondnok – elsősorban ügyvéd A döntés formája: VÉGZÉS! A jegyző eljárása az „alap” ügy érdemi lezárására irányul, az eseti/ügygondnok kirendelése ebben az esetben csupán közbenső intézkedés. A döntés megküldendő a kirendeléssel ügyféllé vált kirendelt gondnoknak. Készítette: dr. Benkő Zsuzsanna 2010.

10 Készítette: dr. Benkő Zsuzsanna 2010.
Az eljárás A döntés rendelkező része tartalmazza még annak megállapítását, hogy az ügyfél ismeretlen, illetve ismeretlen helyen van; a kirendelt gondnok jogkörét - Gyer. 134/A. § (1) a) pont; jelentéstételi kötelezettségét- Gyer 141. § (2); munkadíja megállapításának szabályait – Gyer § (3) és (5), és a Ket 152. § (2) és 156. § (2); Készítette: dr. Benkő Zsuzsanna 2010.

11 A gondnok tevékenysége és felmentése
Működése során az eseti/ügygondnok a tevékenységéről félévenként, illetőleg, ha a kirendelés célja megvalósult, vagy annak oka megszűnt, ezt követően 8 napon belül köteles a gyámhatóságnak jelentését benyújtani. Az eseti/ügygondnokot - a természetben nyújtott családi pótléknak a gyermek szükségleteire történő felhasználására kirendelt eseti gondnok kivételével - tevékenységéért munkadíj illeti meg. A munkadíj mértékét az eseti/ügygondnok felmentéséről határozatot hozó gyámhatóság állapítja meg a munkateljesítményének figyelembevételével. Készítette: dr. Benkő Zsuzsanna 2010.

12 A gondnok munkadíja és a költségviselés
Gyer 141. § (5) Ha az ügyfélnek nincs lakóhelye vagy az nem állapítható meg, a díj megfizetése az eseti gondnokot kirendelő gyámhatóság székhelye szerint illetékes önkormányzat feladata. Ket § (2) bekezdés 6. – egyéb eljárási költség: az ügyfél képviseletében eljáró személy költsége, Ket § (2) Hivatalból indított eljárásban az egyéb eljárási költséget a hatóság előlegezi. Ha a határozat az ügyfél részére kötelezettséget állapít meg, a felmerült költség viselésére az ügyfelet kell kötelezni. Ha a határozat több ügyfél részére állapít meg kötelezettséget, a hatóság köteles a költségek ügyfelek közötti megosztásáról is rendelkezni. A hatóság által megelőlegezett költséget a hatóság számlájára kell visszafizetni. Készítette: dr. Benkő Zsuzsanna 2010.

13 2009-ben végzett vizsgálataink tapasztalatai
2009. január 1-től új szabályozás. január 1-után nem került át minden korábban indult és le nem zárt ügy a gyámhivatalhoz; nemcsak a jegyző előtt folyó eljárásban történt kirendelés a kirendelést kérő érdekeit szolgálta az eseti, vagy ügygondnok működése, nem a képviselt személyét; más szerv megkeresésére eljárási cselekmény nélkül történt kirendelés; a kirendelő határozat nem tartalmazta minden esetben pontosan a gondnok jogkörét; a kirendelt eseti gondnok felmentéséről nincs döntés az iratanyagban; eseti gondnokként a polgármesteri hivatal ügyintézője lett kirendelve; Készítette: dr. Benkő Zsuzsanna 2010.

14 Speciális eseti gondnok
Családi pótlék természetbeni formában történő nyújtása: a gyermek veszélyeztetettsége elsősorban elhanyagolása miatt áll fenn, és a szülő vagy más törvényes képviselő a gyermek veszélyeztetettségét az alapellátások önkéntes igénybevételével megszüntetni nem tudja, vagy nem akarja, de alaposan feltételezhető, hogy a családi pótlék célzott felhasználásával a gyermek fejlődése a családi környezetben biztosítható, a védelembe vétellel egyidejűleg vagy a gyermek védelembe vételének fennállása során a családi pótlék gyermek után járó összegének legfeljebb 50%-a erejéig Készítette: dr. Benkő Zsuzsanna 2010.

15 Speciális eseti gondnok
A jegyző egyidejűleg dönt a pénzfelhasználási terv figyelembevételével a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásának mértékéről, időtartamáról és módjáról, a természetben nyújtott családi pótlék meghatározott összegének az azt elrendelő települési önkormányzat részére a kincstárban megnyitott családtámogatási folyószámlára utalásáról és az eseti gondnok kirendeléséről. Készítette: dr. Benkő Zsuzsanna 2010.

16 Speciális eseti gondnok
Kirendelésének eljárása: gyermekjóléti javasolja személyét, aki lehet: elsősorban a gyermek arra alkalmas más közeli hozzátartozója, a polgármesteri hivatal -nem gyámhatósági feladatokat ellátó- ügyintézője, az óvodai és az iskolai gyermekvédelmi felelős, a védőnő, a családsegítő szolgálat vagy a gyermekjóléti szolgálat családgondozója, az átmeneti gondozást nyújtó intézmény családgondozója az átmeneti gondozást nyújtó intézmény szakmai munkakörben foglalkoztatott alkalmazottja. A gyermekjóléti szolgálat, illetve az átmeneti gondozást nyújtó intézmény családgondozói közül lehetőség szerint az a személy, aki a védelembe vétel során nem gondozza a családot. Készítette: dr. Benkő Zsuzsanna 2010.

17 Speciális eseti gondnok
Az eseti gondnokra vonatkozó szabályok: tevékenysége nem 12 hónapig tart, hiszen ismételten elrendelhető, gondoskodik a gyermek szükségleteinek megfelelően a ruházat, tanszer, élelmiszer, tápszer, gyógyszer, gyógyászati segédeszköz, tanulóbérlet és a gyermek korának megfelelő készségfejlesztő eszközök stb. természetbeni biztosításáról. munkadíj nem, csupán költségtérítés illeti meg, legfeljebb a természetbeni csp 10%-áig az adott hónapra a következő hónap ötödik napjáig számol el a jegyzőnek a felhasználásáról, együttműködik a szülővel, Készítette: dr. Benkő Zsuzsanna 2010.

18 Speciális eseti gondnok
Az eseti gondnok: tevékenységét a kirendelést követő második hónapra járó családi pótlék felhasználásával kezdi meg; felmentése az utolsó felhasználási hónapot követő elszámolás után történik meg; a jegyzőnek ugyanúgy kell eljárni az elszámolás során, mint a gyámhivatalnak a számadás esetén. Készítette: dr. Benkő Zsuzsanna 2010.

19 Készítette: dr. Benkő Zsuzsanna 2010.
Köszönöm a figyelmet... és jó pihenést kívánok a nyárra!!! Készítette: dr. Benkő Zsuzsanna 2010.


Letölteni ppt "Eseti gondnok, ügygondnok Jegyzőknek"

Hasonló előadás


Google Hirdetések