Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A közbeszerzésekre vonatkozó jogi szabályozás

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A közbeszerzésekre vonatkozó jogi szabályozás"— Előadás másolata:

1 A közbeszerzésekre vonatkozó jogi szabályozás
Bögöte, október 18.

2 Az irányadó jogszabályok
2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről Megjelent: Magyar Közlöny 2003/157. szám Hatálybalépés: 2004. május 1. (főszabályként)

3 Hatálybalépés előtt megkötött szerződések sorsa?
az új Kbt. a régi Kbt.-hez képest jóval szélesebb körben határozza meg mind az ajánlatkérők körét, mind a tárgyi hatály alá eső beszerzéseket. Az új jogalanyok, beszerzési tárgyak tekintetében elengedhetetlen a Kbt. hatályba lépése előtt – közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül – megkötött szerződések felülvizsgálata.

4 Hatálybalépés előtt megkötött szerződések sorsa?
A Kbt. nem érinti a hatályba lépése előtt megkötött szerződéseket. Amennyiben a szerződés feltételei nem változnak, annak tárgya vonatkozásában az ajánlatkérőnek nem kell közbeszerzési eljárást lefolytatnia.

5 Hatálybalépés előtt megkötött szerződések sorsa?
Ha a Kbt. hatálybalépése előtt kötött szerződések teljesítése során a szerződés valamely feltételének módosítása válik szükségessé az újonnan megállapított szerződéses feltételeket az ajánlatkérőnek minden egyes szerződésmódosítást megelőzően meg kell vizsgálnia abból a szempontból, hogy a Kbt. alkalmazásának feltételei fennállnak-e. Ha fennállnak a Kbt. alkalmazásának feltételei, közbeszerzési eljárást kell lefolytatni.

6 Hatálybalépés előtt megkötött szerződések sorsa?
Ha a Kbt. hatályba lépése előtt megkötött szerződésnek volt olyan előre pontosan definiált és kellő részletességgel meghatározott kikötése (akár a felek ajánlata, akár az ajánlatkérés alapján), amely bizonyos szerződéses feltételek előre meghatározott változását eredményezi a szerződés módosítása nélkül, ez nem feltételezi a Kbt. előzetes alkalmazását. (Másként: ha a szerződés tartalmát érintő változást a felek az eredeti szerződésben is rögzítették, az e szerinti teljesítés nem vonja maga után közbeszerzési eljárás lefolytatását.)

7 Az irányadó jogszabályok – végrehajtási rendeletek
34/2004. (III. 12.) Korm. rendelet a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények megküldésének és közzétételének részletes szabályairól, a hirdetmények ellenőrzésének rendjéről és díjáról, valamint a Közbeszerzési Értesítőben történő közzététel rendjéről és díjáról 15/2004. (IV. 25.) IM rendelet a közbeszerzési és a tervpályázati hirdetmények, a bírálati összegezések és az éves statisztikai összegezések mintáiról 19/2004. (IV. 28.) IM rendelet a közbeszerzésekre vonatkozó nómenklatúráról

8 Végrehajtási rendeletek
137/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet a tervpályázati eljárások részletes szabályairól 162/2004. (V. 21.) Korm. rendelet az építési beruházások közbeszerzésekkel kapcsolatos részletes szabályairól

9 Végrehajtási rendeletek
167/2004. (V. 25.) Korm. rendelet a közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól és az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerről 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről

10 Végrehajtási rendeletek
143/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet az államtitkot vagy szolgálati titkot, illetőleg alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdeket érintő vagy különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól – mód.: 248/2004. (VIII. 27.) Korm. rend. 228/2004. (VII. 30.) Korm. rendelet a védelem terén alapvető biztonsági érdeket érintő, kifejezetten katonai, rendvédelmi, rendészeti célokra szánt áruk beszerzésére, illetőleg szolgáltatások megrendelésére vonatkozó sajátos szabályokról

11 Végrehajtási rendeletek
130/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet a gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök közbeszerzésének részletes és sajátos szabályairól  1/2004. (I. 9.) FMM rendelet a közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó, a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó tájékoztatási kötelezettség eljárási szabályairól és díjazásáról

12 Végrehajtási rendeletek
30/2004. (IX. 8.) IM-PM együttes rendelet a hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenység feltételét képező felelősségbiztosításra vonatkozó szabályokról; 29/2004. (IX. 8.) IM rendelet a hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenység feltételét képező közbeszerzési gyakorlatra és annak igazolására vonatkozó szabályokról.

13 KÖZBESZERZÉSI IRÁNYELVEK
Az ún. klasszikus ajánlatkérőkre 92/50/EGK irányelv (szolgáltatás megrendelése) 93/36/EGK irányelv (árubeszerzés) 93/37/EGK irányelv (építési beruházás) 97/52/EK irányelv (módosító) 89/665/EGK irányelv (jogorvoslati) Az ún. közszolgáltatókra 93/38/EGK irányelv (árubeszerzés, szolgáltatás megrendelése, építési beruházás) 98/4/EK irányelv (módosító) 92/13/EGK irányelv (jogorvoslati)

14 Az ún. klasszikus ajánlatkérőkre: Az ún. közszolgáltatókra:
ÚJ IRÁNYELVEK Az ún. klasszikus ajánlatkérőkre: az Európai Parlament és a Tanács március 31-i 2004/18/EK irányelve Az ún. közszolgáltatókra: az Európai Parlament és a Tanács március 31-i 2004/17/EK irányelve Megjelent: Európai Unió Hivatalos Lapja (OJEU) 2004/L 134. szám ( )

15 Várható jogszabályi változások
T/ számú törvényjavaslat a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény, valamint a közbeszerzéssel összefüggésben egyes törvények módosításáról (www.mkogy.hu)

16 T/11289. számú törvényjavaslat
Kbt. 22. § (2) bek. b) pont – EU-s forrásból nyújtott támogatáshoz kapcsolódó közbeszerzési kötelezettség (csak az 50% feletti támogatás esetében) Kbt § (3) bek. – „ingatlanbeszerzés” szabályainak kiigazítása, amennyiben csak egy meghatározott ingatlan alkalmas a közbeszerzés céljának megvalósítására – nem kell alkalmazni a legalább 3 ajánlattevő bevonásának kötelezettségét Kbt § – Külképviseletek számára történő beszerzés – az egyszerű közbeszerzési eljárás keretében

17 T/11289. számú törvényjavaslat
Módosító javaslat a Kbt. 11. §-ának (1) bekezdésében szereplő „akkreditált közbeszerzési tanácsadói szakképesítés” fogalma helyett az „államilag elismert közbeszerzési tárgyú szakképesítés” fogalmának használatára Egyéb törvények: Hulladékgazdálkodási törvény módosítása (224/2004. Korm. rendelet) Államháztartási törvény 12/A. § (5) bek., a §-ok módosítása Koncessziós törvény módosítása

18 Új irányelvek miatt várható jogszabályi változások
Tranzpozíciós határidő: január 31. jogharmonizációs, átültetési kötelezettségek felülvizsgálat 2005-ben

19 DIFFERENCIÁLT SZABÁLYOZÁS
Közbeszerzés (≠beszerzés) + tervpályázat!! Értékhatárok (közösségi; nemzeti; egyszerű) Ajánlatkérők ún. klasszikusáltalános közbeszerzési eljárás (IV. és VI. fejezet) ún. közszolgáltatókkülönös közbeszerzési eljárás (V. és VII. fejezet) Eljárási fajták (nyílt, meghívásos, tárgyalásos) Keret-megállapodásos + egyszerűsített eljárás + egyszerű eljárás („szabadkézi”) Közbeszerzési tárgyak (árubeszerzés, szolgáltatás-megrendelés, építési beruházás + építési koncesszió, szolgáltatási koncesszió)  A szabályozás logikája!! és a „törésvonalak” (sajátos esetkörök - pl. ingatlan, postai ágazat, támogatások)

20 KÖZBESZERZÉS (Kbt. 2. §) Meghatározott szervezetek (ajánlatkérők)
Meghatározott tárgyú beszerzések Meghatározott értékű beszerzések (+ értékhatár) Visszterhes szerződések megkötése (ellenszolgáltatás)

21 Visszterhesség a Kbt. tárgyi hatálya kizárólag a visszterhes szerződésekre terjed ki! a Kbt.-t nem kell alkalmazni, ha az ajánlatkérő (pl. önkormányzat) és egy általa alapított cég (rt., kft., közhasznú társaság) között nincs visszterhes polgári jogi szerződéses kapcsolat. Pl.: ha az önkormányzat tulajdonában álló társaság jogsz. előírása vagy jogsz-i rendelkezés alapján – a társaság alapító okiratában foglalt rendelkezésre figyelemmel – végzi tevékenységét. (Ekkor a jsz./társasági alapító okirat határozza meg az ellátandó közfeladatot + quasi önk.-i költségvetési szerv + önk. biztosítja a feladat ellátásával összefüggő kiadások fedezetét.)

22 Visszterhesség Ha az önkormányzat valamely, a Kbt. hatálya alá tartozó közbeszerzés (a Kbt. szerinti értékhatárt meghaladó) ellenérték fejében történő igénybevételére kíván visszterhes magánjogi szerződést kötni, közbeszerzési eljárást kell lefolytatni, (kivéve, ha valamely a Kbt-ben meghatározott kivétel esete áll fenn.)

23 Visszterhesség, Kbt. 29. § (2) bek. h) pont
a Közbeszerzések Tanácsának 1/2004. számú ajánlása a helyi önkormányzatok önkormányzati irányítású szervezetektől történő megrendeléseinek a Kbt. hatálya alá tartozásáról (Megjelent: K.É. X. évfolyam 74. szám, június 30.)

24 konjunktív feltételek(!):
Kbt. 29. § (2) bek. h) pont „ha a szolgáltatást a 22. § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérők valamelyike jogszabály alapján fennálló kizárólagos jog alapján nyújtja.” konjunktív feltételek(!): – a kizárólagosság jogszabályon alapuljon (Kbt. 4. § 13. pont; itt azonban szűkítő kitétel a jogszabály alapján való kizárólagosság + EK-Szerződéssel való összhang); – a közbeszerzés tárgya szolgáltatás megrendelése legyen, és a kizárólagos jog a szolgáltatás nyújtására vonatkozzon; – a szolgáltatást nyújtó szervezet ún. klasszikus ajánlatkérőnek kell, hogy minősüljön.

25 A közbeszerzés(i szabályozás) elvei, céljai
Tisztességes verseny Esélyegyenlőség, nemzeti elbánás biztosítása (nemzetközi szerződések – 19. §-tájékoztató) Átláthatóság, nyilvánosság, ellenőrzés Hatékony beszerzés, ésszerű mozgástér (differenciált szabályozás) Preambulum + Alapelvek (generálklauzula), 1. §

26 Nemzeti elbánás Mit jelent e követelmény? (+88. § (3) bekezdés)
19. § szerinti tájékoztató: EU tagállamok WTO Kormánybeszerzési Megállapodás (Kanada, Kína, Izland, Izrael, Japán, Korea, Liechtenstein, Norvégia, Szingapúr, Svájc, USA) EGT (Izland, Norvégia, Liechtenstein) kétoldalú megállapodások: Európai Megállapodás: Bulgária, Románia Mexikó Chile Izrael Jugoszlávia ágazati megállapodások a távközlés terén: Korea, Izrael

27 KÖZÖS RENDELKEZÉSEK (5-20. §)
Éves közbeszerzési terv!! (2005-) Közbeszerzési szabályzat A közbeszerzési eljárás dokumentálása!! Eljáró, ill. bevont személyek, szervezetek szakértelem, bíráló bizottságbírálati lap, jegyzőkönyv!! összeférhetetlenség!! Hivatalos közbeszerzési tanácsadó bevonása!! (2005-) Minősített ajánlattevők!! Határidők számítása Éves statisztikai összegezés (május 31., jogkövetkezmény!!) Központosított közbeszerzés

28 Éves közbeszerzési terv
Kötelező a 22. § (1) bekezdés szerinti ajánlatkérők számára (így az önk. számára is) Minden év április 15–ig az adott évre tervezett közbeszerzésekről 5 évig meg kell őrizni Év közben lehet módosítani Elkészítése előtt indítható közbeszerzési eljárás Közbeszerzési eljárás lefolytatásának kötelezettségét nem vonja maga után Nyilvános, de nem kell közzétenni pl. a Közbeszerzési Értesítőben vagy egyéb módon Első ízben a évre kell elkészíteni!

29 Közbeszerzési Szabályzat vagy egyedi eljárásrend
Elemei: a közbeszerzési eljárás előkészítésének és lefolytatásának szabályai belső ellenőrzésének felelősségi rendje az ajánlatkérő nevében eljáró és az eljárásba bevont személyek felelősségi köre döntésért felelős személy ill. testület meghatározása a közbeszerzési eljárások dokumentálási rendje

30 Közbeszerzési Szabályzat vagy egyedi eljárásrend
A Kbt. az ajánlatkérőkre bízza, hogy e kötelezettségüknek milyen módon tesznek eleget: Például: külön közbeszerzési szabályzat készítése útján belső szervezeti és működési szabályzat rögzíti előre általános érvénnyel. Általános jellegű közbeszerzési szabályzat hiányában azonban az ajánlatkérőnek legkésőbb az adott közbeszerzési eljárás előkészítését megelőzően kell meghatároznia a fentieket.

31 Az ajánlatkérő nevében eljáró/az eljárásba bevont személyek/szervezetek
Megfelelő szakértelem: a közbeszerzés tárgya szerinti, közbeszerzési és pénzügyi Legalább egy ilyen személynek kell lennie Bírálóbizottság Legalább háromtagú Írásbeli szakvélemény és döntési javaslat Bírálati lapok Jegyzőkönyv Hivatalos közbeszerzési tanácsadó – január 1-jétől II. rész szerinti, azaz közösségi közbeszerzési eljárásban kötelező Felhívás és a dokumentáció készítésébe be kell vonni Bírálóbizottsági munkába be lehet vonni

32 Összeférhetetlenség Nem vonható be
érdekelt gazdálkodó szervezet (ÉGSZ) olyan személy vagy szervezet, aki az ÉGSZ –szel munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll aki az ÉGSZ – ben vezető tisztségviselő, FB –tag aki/amely az ÉGSZ –ben tulajdoni részesedéssel rendelkezik aki a felsorolt személyek hozzátartozója

33 Összeférhetetlenség Ha az ajánlatkérő nevében valamely személy tulajdonosi jogokat gyakorol ÉGSZ-ben, sem ő, sem hozzátartozója nem járhat el az eljárásban Ue. vonatkozik az ajánlatkérő vezető tisztségviselőjére, FB tagjára, annak hozzátartozójára, ha az ajánlatkérő rendelkezik tulajdoni részesedéssel az ÉGSZ –ben Nem kell alkalmazni, ha az ÉGSZ nyilatkozik, hogy nem vesz részt az eljárásban ajánlattevőként vagy alvállalkozóként Bevont személy vagy szervezet nem lehet sem ajánlattevő, sem alvállalkozó

34 Összeférhetetlenség Nem vonatkozik az építészeti vagy egyéb műszaki tervdokumentáció készítőjére Írásban kell nyilatkozni Megsértésének jogkövetkezménye - érvénytelenség

35 ÉRTÉKHATÁROK

36 Közösségi közbeszerzési értékhatárok (30-34. §)
A közösségi közbeszerzési értékhatárokat az Európai Unió határozza meg: kétévente felülvizsgálat; euroban és nemzeti valutában kifejezett értéke az Európai Unió Hivatalos Lapjában kerül közzétételre: 2004. január 1-jétől hatályos uniós közbeszerzési értékhatárok az OJ december 19-i C 309 számában jelentek meg az új tagállamok nemzeti valutájában kifejezett értékhatárok az OJ április 20-i C 95. számban jelentek meg. SDR-nek megfelelő euro? - GPA

37 Közösségi közbeszerzési értékhatárok – klasszikus ajánlatkérők (30-34
Közbeszerzési tárgyanként, bizonyos esetekben ajánlatkérőnként is különbözik: Árubeszerzés: Önkormányzatok esetében (Kbt. 30. § b) pont): SDR-nek megfelelő euró – euro; Ft.

38 Építési beruházás – önkormányzatok esetében:
Közösségi közbeszerzési értékhatárok – klasszikus ajánlatkérők ( §) Építési beruházás – önkormányzatok esetében: 5 millió SDR-nek megfelelő euró – euro; Ft. Építési koncesszió 5 millió euró – Ft.

39 Közösségi közbeszerzési értékhatárok – klasszikus ajánlatkérők (30-34
Szolgáltatás megrendelése: 3. melléklet szerinti szolg: SDR-nek megfelelő euró – euro; Ft. 4. melléklet szerinti szolg.: euro – Ft. Tervpályázatszolgáltatás

40 NEMZETI ÉRTÉKHATÁROK  2004. január 1-től 2004. december 31-ig:
a) árubeszerzés esetében: 25 millió forint; b) építési beruházás esetében: 60 millió forint; c) építési koncesszió esetében: 100 millió forint; d) szolgáltatás megrendelése esetében: 15 millió forint; e) szolgáltatási koncesszió esetében: 25 millió forint;  január 1-től december 31-ig: b) építési beruházás esetében: 70 millió forint; d) szolgáltatás megrendelése esetében: 20 millió forint;  2006-tól az éves költségvetési törvény

41 2004. január 1-jétől 2005. december 31-ig:
EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS Értékhatárok (297. §, 402. § (4) bekezdés) 2004. január 1-jétől december 31-ig: a) árubeszerzés: 2 millió forint; b) építési beruházás: 10 millió forint; c) szolgáltatás megrendelése: 2 millió forint; 2006-tól az éves költségvetési törvény

42 A KÖZBESZERZÉS TÁRGYA Mit akar vásárolni, megvalósítani, megépíteni az ajánlatkérő? a lehető legkörültekintőbben kell beazonosítani, meghatározni közbeszerzési eljárást megindító hirdetményben kell megadni

43 A KÖZBESZERZÉS TÁRGYAI (23-28. §)
Árubeszerzés Építési beruházás!! Építési koncesszió!! (bizottsági értelmező közlemény) Szolgáltatás megrendelése Szolgáltatási koncesszió + 28. §

44 eltérő a fogalma a közösségi és a nemzeti értékhatáros rezsimben:
Árubeszerzés eltérő a fogalma a közösségi és a nemzeti értékhatáros rezsimben: közösségi rezsim §: ingó dolog tulajdonjogának vagy használatára, illetőleg hasznosítására vonatkozó jognak a megszerzése (ingatlan ø) + beállítás és üzembe helyezés; nemzeti rezsim § (2) bek.: ingatlan tulajdonjogának vagy használatára, hasznosítására vonatkozó jognak a megszerzése is (!) – 257. § (2) bek. a) pont – hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás lehetősége; de hirdetményes is alkalmazható egyszerű közbeszerzési eljárás 295. § (2) bek: ingatlan nem

45 Építési beruházás (I.) az I. mellékletben felsorolt tevékenységek egyikéhez kapcsolódó munka kivitelezése vagy kivitelezése és tervezése együtt: 19/2004. (IV. 28.) IM rendelet: Kbt. 1. melléklet: NACE (gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozása az EK-ban) NACE Rev. 1. felülvizsgált változat kettő közötti megfelelést az IM rendelet melléklete tartalmazza.

46 Építési beruházás (II.)
építmény kivitelezése vagy kivitelezése és tervezése együtt építmény fogalma: Épt. fogalom-meghatározása; kivitelezés és tervezés egy közbeszerzési eljárásban, kivéve, ha a tervpályázati eljárásról szóló korm. rendelet tervpályázati eljárás lefolytatását írja elő a tervező kiválasztására. ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelő építmény bármilyen eszközzel, módon történő kivitelezése

47 Építési koncesszió építési beruházás sajátos formája:
ellenszolgáltatás az építmény hasznosítási jogának átengedése vagy a hasznosítási jog átengedése és pénzbeli ellenszolgáltatás együtt építési beruházás és építési koncesszió közötti elhatárolási szempontok (lsd: Indokolás): ellenszolgáltatás természete; kockázatvállalás

48 Szolgáltatás-megrendelés; szolgáltatási koncesszió
Szolgáltatás-megrendelés: ami nem árubeszerzés és nem építési beruházás; valamely tevékenység megrendelése… 3., 4. számú melléklet CPV gyakorlati problémák: pénzügyi szolg.k (korábbi Kbt. kivétel, új szerint nem!) egyéb szolgáltatások (minden, ami nem tartozik a 3. sz. mellékletbe, illetve a 4. sz. melléklet nevesített kategóriájába) Szolgáltatási koncesszió: sajátos szolgáltatás-megrendelés csak a nemzeti értékhatáros rezsim szabályozza

49 Közbeszerzés tárgyának nómenklatúra szerinti meghatározása
A közbeszerzési hirdetményekben, az éves statisztikai összegezésekben a közbeszerzések (szerződések) tárgyának nómenklatúra szerinti meghatározása során a Közös Közbeszerzési Szójegyzéket ( CPV) alkalmazva kell eljárni. A CPV szerinti besorolás a hirdetményekben kötelező, az egyéb nómenklatúrák szerinti besorolás csak lehetséges. A CPV-t, valamint az egyéb nómenklatúrák és a CPV közötti megfelelést európai közösségi rendelet szabályozza: a Bizottság 2151/2003/EK rendeletével módosított 2195/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet a Közös Közbeszerzési Szójegyzékről.

50 (becsült érték + elméleti kalkuláció – szerepe, jelentősége!!!)
A közbeszerzés értéke Fogalma: a közbeszerzés megkezdésekor a beszerzés tárgyáért általában kért ill. kínált ÁFA nélkül számított legmagasabb összegű teljes ellenszolgáltatás (becsült érték + elméleti kalkuláció – szerepe, jelentősége!!!)

51 A becsült érték megállapítása -árubeszerzés esetén
1. Dolog használatára, hasznosítására vonatkozó jog megszerzése esetén határozott időre, 1 évre vagy annál rövidebb időre kötött szerződés esetén: a szerződés időtartama alatti teljes ellenszolgáltatás határozatlan időre kötött szerződés: a havi ellenszolgáltatás 48-szorosa

52 A becsült érték megállapítása -árubeszerzés esetén
2. Rendszeresen, időszakonként visszatérően kötött szerződés esetén az előző költségvetési évben kötött szerződések szerinti ellenszolgáltatás módosítva az adott évben várható mennyiségi, értékbeli változással vagy az első teljesítést követő 12 hónap vagy a teljes időtartam alatti teljes ellenszolgáltatás

53 A becsült érték megállapítása - árubeszerzés esetén
3. Vételi jogot is tartalmazó szerződésnél – a vételárral együtt számított legmagasabb összegű ellenszolgáltatás Árubeszerzés értékébe a beállítás és üzembe helyezés értéke beleszámít Ha áru és szolgáltatás is szerepel a szerződésben, értéküket egybe kell számítani Ha több beszerzési tárgya van a szerződésnek, a meghatározó értékű tárgy szerint kell minősíteni

54 A becsült érték megállapítása – szolgáltatás-megrendelés esetében
Ha a szerz. nem tartalmazza a teljes díjat: Határozott időre, 4 évre vagy annál rövidebb időre kötött szerződés esetén – a szerződés időtartama alatti ellenszolgáltatás Határozatlan időre vagy 4 évnél hosszabb időre kötött szerződésnél – a havi ellenszolgáltatás 48-szorosa

55 A becsült érték megállapítása – szolgáltatás-megrendelés esetében
Rendszeresen, időszakonként visszatérően kötött szerződés esetén: az előző költségvetési évben kötött szerződések szerinti ellenszolgáltatás módosítva az adott évben várható mennyiségi, értékbeli változással vagy az első teljesítést követő 12 hónap vagy a teljes időtartam alatti teljes ellenszolgáltatás Vételi jogot is tartalmazó szerződésnél: a vételárral együtt számított legmagasabb összegű ellenszolgáltatás

56 A becsült érték megállapítása - építési beruházás esetében
Több év alatt megvalósulónál is a teljes beruházásért járó ellenszolgáltatás Több részből álló vagy több szerződés alapján megvalósuló esetben – mindegyik rész értékét egybe kell számítani Be kell számítani az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott áruk, szolgáltatások értékét Nem szabad beszámítani azon áruk és szolgáltatások értékét, amelyek a megvalósításhoz nem szükségesek abból a célból, hogy a közbeszerzési eljárást elkerülje az ajánlatkérő

57 A becsült érték megállapítása
A becslési módszert TILOS a törvény megkerülése céljával alkalmazni TILOS a közbeszerzést a törvény megkerülése céljával részekre bontani Egybeszámítási szabály: Azonos beszerzési tárgyakra vonatkozik Három együttes feltételnek kell teljesülnie egy költségvetési évben vagy 12 hónap alatt kerül sor a beszerzésre egy ajánlattevővel lehetne szerződést kötni rendeltetése azonos vagy hasonló, ill. felhasználásuk egymással közvetlenül összefügg

58 A becsült érték megállapítása
DE Nem kell feltétlenül egy közbeszerzési eljárást lefolytatni az egybeszámítás alá eső beszerzések megvalósítására A későbbi beszerzésnél, ha az egybeszámítási szabályokat nem vették figyelembe, a beszerzés értékétől függetlenül közbeszerzési eljárást kell lefolytatni

59 A közbeszerzés mennyisége
Konkrét mennyiség meghatározása: a közbeszerzési eljárást megindító felhívásban kell megadni Úgy is megadható, hogy a legmagasabb VAGY a legalacsonyabb mennyiség vagy érték kerül meghatározásra + eltérés %-os mértékének megadása (a korábbi szabályok alapján a szerződéskötéskor dönteni kellett a pontos mennyiségről  most: a szerződésben a menny./érték százalékos eltéréssel is megadható, „keretszerződés”)

60 Milyen eljárási rezsim? Általános v. különös eljárás?
Érték: közösségi, nemzeti rezsim vagy egyszerű közbeszerzési eljárás (de: vannak töréspontok! – ingatlan beszerzés, szolgáltatási koncesszió) Általános v. különös eljárás? klasszikus ajánlatkérők, támogatásban részesített szervezetek: általános eljárás közszolgáltatók: különös eljárás (DE!)

61 Eljárásfajták Nyílt eljárás Meghívásos eljárás Tárgyalásos eljárás
hirdetmény közzétételével, illetve anélkül Keret-megállapodásos eljárás közszolgáltatók, nemzeti rezsim biz. korm. rendeletek: központosított, gyógyszerek

62 Általános eljárási szabályok
Alapeljárásként a nyílt eljárást szabályozza a törvény A meghívásos és a tárgyalásos eljárásban a nyílt eljárás szabályait kell alkalmazni De: a klasszikus ajánlatkérők esetében a nyílt és a meghívásos eljárás között az ajánlatkérő szabadon választ Tárgyalásos eljárás – kivételes eljárás (kivéve: építési koncesszió – hirdetményes) Ajánlati kötöttség Áttérés tilalma

63 Meghívásos eljárás újraszabályozásra került
bármikor alkalmazható: megszűntek a feltételek két szakasz: részvételi szakasz: alkalmasság, alkalmatlanságról való döntés – nem kérhető/nyújtható be ajánlat(!) ajánlattételi szakasz: célja a legjobb ajánlat kiválasztása keretszám meghatározása (részvételi felhívásban): min. 5 rangsorolás - műszaki-szakmai alkalmasság nem lehet meghatározni olyan szervezeteket, akiket az ajánlatkérő meg kíván hívni

64 Tárgyalásos eljárás hirdetmény közzétételével induló
hirdetmény közzététele nélküli csak a törvényben meghatározott esetekben hirdetmény közzétételével induló a hirdetmény nélküli helyett csak korlátozott esetekben – 125. § (6) bek.: eredménytelenség vagy kutatás-fejlesztés ajánlati kötöttség nem érvényesül a tárgyalások befejezéséig, az eredmény kihirdetéséig - első szakaszra vonatkozóan sem

65 Tárgyalásos eljárás (II.)
tárgyalás menete: egy vagy több forduló, együttesen vagy egymást követően esélyegyenlőség, egyenlő elbánás biztosítása! többfordulós tárgyalások esetén: szűkítés lehetősége, de: az ajánlatételi felhívásban meghatározni: a tárgyalások menetét a köv. fordulóra kiválasztott ajánlattevők felső létszámát de: ajánlatkérő ajánlati kötöttsége beáll, ajánlattevők csak kedvezőbb ajánlatot tehetnek!! jegyzőkönyv-készítés kötelezettsége – valamennyi jelenlevő ajánlattevővel alá kell íratni!

66 Az egyszerűsített közbeszerzési eljárás
valamennyi eljárási „rezsimben” alkalmazandó eljárási típus Csak a Kbt. 4. számú mellékletében meghatározott szolgáltatások esetében! Ha mind a 3., mind a 4. mell. szerinti szolg.t magában foglal + a 4. mell. szerinti szolg. értéke meghaladja a 3. mell. szerinti szolgáltatás értékét, akkor is alkalmazható!

67 Egyszerűsített eljárás II.
a közösségi jogból adódó megkülönböztetés (92/50/EGK irányelv IB melléklete- elsőbbségi, illetve egyéb szolgáltatások) irányelvekben minimális szabályok: műszaki leírások kötelező alkalmazása, eljárás eredményéről szóló tájékoztató (egyetértés)

68 Egyszerűsített eljárás III.
A Kbt. részletesebb rendelkezéseket tartalmaz (e tekintetben nagyobb tagállami mozgástér érvényesül) az eljárással összefüggő felhívást kizárólag a Közbeszerzési Értesítőben kell megjelentetni (közösségi értékhatár feletti közbeszerzések esetén is) jogi szolgáltatásokra speciális rendelkezések irányadóak az eljárás minden esetben egyszakaszos: tárgyalás nélküli vagy tárgyalásos eljárás főszabály szerint: ajánlati felhívással indul kivételes esetben közvetlenül ajánlattételi felhívás küldhető + Közbeszerzési Döntőbizottság értesítése (telefaxon, elektronikus úton, közvetlenül)!

69 Egyszerűsített eljárás IV. speciális szabályok
eljárást megindító hirdetmény: lehet-e tárgyalni meghatározható: kiket hív fel ajánlattételre, de: bármely alkalmas ajánlattevő ajánlatot nyújthat be dokumentáció készítése csak lehetőség - ha készül: az általános szabályok az irányadóak egyszerű nyilatkozat is elfogadható a kizáró okok meghatározott eseteiben egyéb objektív alapú alkalmassági igazolási ok is előírható - de garanciális szabályok itt is!

70 Egyszerűsített közbeszerzési eljárás V.
nincs az ajánlattételi határidőnek minimális időtartama- de: az ajánlatkérő által meghatározott nem rövidíthető le tájékoztató az eljárás eredményéről: KÉ-ben, majd később az Európai Unió Hivatalos Lapjában, ha az ajánlatkérő így nyilatkozik

71 Egyszerűsített közbeszerzési eljárás VI. jogi szolgáltatások
az ügyvédekről szóló évi XI. törvény 5. § (1)-(2) bekezdései szerinti ügyvédi szolgáltatások esetén: az ajánlatkérőnek nem kell közbeszerzési eljárást kiírnia de: tájékoztató az eljárás eredményéről kötelező - EU-ban a közzététel az ajánlatkérő nyilatkozatától függ, a Közbeszerzési Értesítőben nem alkalmazandóak: alapelvek, közbeszerzések tervezése, éves statisztikai összegezés

72 Eljárási határidők a közösségi értékhatárokat elérő vagy meghaladó közbeszerzések esetén

73 Nyílt eljárás Ajánlattételi határidő: főszabályként minimum 52 nap
az ajánlati felhívást tartalmazó hirdetmény feladásának napjától számítandó előzetes összesített tájékoztató közzététele esetén: minimum 36 nap, feltéve, hogy a Kbt.-ben írt feltételek teljesülnek rendkívüli sürgősség esetében minimum 22 nap a hirdetmény elektronikus úton történő feladása esetén

74 Meghívásos eljárás Részvételi határidő: Ajánlattételi határidő:
minimum 37 nap (a részvételi felhívást tartalmazó hirdetmény feladásának napjától számítandó) Ajánlattételi határidő: főszabályként minimum 40 nap (az ajánlattételi felhívás megküldésének napjától számítva); előzetes összesített tájékoztató közzététele esetén minimum 26 nap, feltéve, hogy a Kbt.-ben meghatározott feltételek teljesülnek;

75 Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás
Ajánlattételi határidő: a törvény nem ír elő konkrét határidőt , de!

76 Gyorsított eljárás Meghívásos vagy hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás esetén alkalmazható Részvételi határidő: minimum 15 nap (a részvételi felhívást tartalmazó hirdetmény feladásának napjától számítandó) Ajánlattételi határidő – meghívásos eljárás esetében: főszabályként minimum 10 nap (az ajánlattételi felhívás megküldésének napjától számítva) a tárgyalásos eljárásban a törvény nem ír elő konkrét határidőt

77 Eljárási határidők a nemzeti eljárásrendben

78 Ajánlattételi határidő:
Nyílt eljárás Ajánlattételi határidő: főszabályként min. 52 nap (az ajánlati felhívást tartalmazó hirdetmény feladásának napjától számítandó) a felhívás elektronikus úton történő továbbítása esetén 45 nap (az ajánlati felhívást tartalmazó hirdetmény feladásának napjától számítandó) előzetes összesített tájékoztató közzététele esetén: min. 36 nap, feltéve, hogy a törvényben írt feltételek teljesülnek az ajánlati felhívást tartalmazó hirdetmény elektronikus feladása esetén a 36 nap helyett min. 29 nap (-7 nap) A fenti 52, 45, 36 vagy 29 nap helyett öt nappal rövidebb minimum 47, 40, 31 vagy 24 napos határidő állapítható meg, ha az ajánlatkérő a dokumentációt térítésmentesen és teljes terjedelmében közvetlenül elektronikus úton teszi az ajánlattevők számára hozzáférhetővé

79 Meghívásos eljárás Részvételi határidő :
minimum 37 nap (a részvételi felhívást tartalmazó hirdetmény feladásának napjától számítandó) a hirdetmény elektronikus feladása esetén minimum 30 nap (- 7 nap)

80 Meghívásos eljárás (II.)
Ajánlattételi határidő: főszabályként minimum 40 nap (az ajánlattételi felhívás megküldésének napjától számítva); előzetes összesített tájékoztató közzététele esetén minimum 26 nap, feltéve, hogy a törvényben meghatározott feltételek teljesülnek; A fenti 40, illetve 26 nap helyett öt nappal rövidebb minimum 35, illetve 21 napos határidő állapítható meg, ha az ajánlatkérő a dokumentációt térítésmentesen és teljes terjedelmében közvetlenül elektronikus úton teszi az ajánlattevők számára hozzáférhetővé

81 Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás
Részvételi határidő: minimum 37 nap (a részvételi felhívást tartalmazó hirdetmény feladásának napjától számítandó) a hirdetmény elektronikus feladása esetén minimum 30 nap (- 7 nap) Ajánlattételi határidő: a törvény nem ír elő konkrét határidőt

82 Nyílt eljárás

83 Nyílt eljárás Ajánlati felhívás Dokumentáció hirdetmény
mintája 15/2004. (IV. 25.) IM rendelet 2.; 16. melléklet Dokumentáció készítése kötelező rendelkezésre kell állnia az ajánlattételi szakaszban ingyenesen vagy térítés ellenében részvételi feltétellé tehető kérésre meg kell küldeni 2 munkanapon belül

84 Nyílt eljárás (II.) Dokumentáció és annak ellenértéke visszajár
Ha az ajánlati felhívást ajánlatkérő visszavonja Ha az eljárás eredménytelen - szerződés megkötésére , ill. teljesítésére képtelenség miatt - békéltetés eredményeként - KD megsemmisítő döntése miatt ajánlatkérő új eljárásról dönt vagy nem folytat le közbeszerzést Kiegészítő tájékoztatás – írásban Konzultáció

85 Nyílt eljárás (III.) Ajánlattételi határidő: 52 nap/36 nap/22 nap
az ajánlati felhívás feladásától számít KT adja fel, 12 nap a közzétételi határidő meghosszabbítható de nem rövidíthető! Módosítás ajánlati felhívást, dokumentációt lehet – hirdetményben, ajánlattételi határidő újraindul ajánlatot lehet – az ajánlattételi határidő lejártáig Visszavonás Hirdetménnyel lehet + ajánlattevőket írásban kell értesíteni

86 Nyílt eljárás (IV.) Ajánlati kötöttség Ajánlat
az ajánlattételi határidő lejártától kezdődik ajánlatkérőt a felhívás és a dokumentáció, ajánlattevőt az ajánlata köti – Nem lehet rajta változtatni Ajánlat ajánlati felhívás, a dokumentáció előírásainak megfelelően kell összeállítani megfelelően kell kötni, fűzni, csomagolni, feliratozni megfelelő példányszámban kell sokszorosítani határidőben kell benyújtani Írásban, zártan közvetlenül Írásban, zártan postai úton – bontásra meg kell érkeznie!! „eltérő módon” történő benyújtás: elektronikus benyújtási lehetőség

87 Nyílt eljárás (V.) Ajánlatok elbírálása: Bontás Formai vizsgálat
Érvényesség megítélése Tartalmi értékelés Értékelési sorrend – nyertes kiválasztása Döntés Eredményhirdetés

88 Nyílt eljárás (VI.) Bontás
ajánlattételi határidő lejártának időpontjában meg kell kezdeni Ismertetni kell: Név, székhely Értékelésre kerülő főbb, számszerűsíthető adatok Jegyzőkönyv, 5 nap Értékelés: 30 nap, építési beruházásnál 60 nap Eredményhirdetés ajánlati felhívásban megadott időpontban egy alkalommal 30 nappal elhalasztható halasztásról írásban, közvetlenül kell az ajánlattevőket értesíteni + indokolni kell korábban megtartható – 2 nappal korábbi értesítési kötelezettség van

89 Nyílt eljárás (VII.) Eredményhirdetés Szóban
Összegzésben közölt adatok ismertetése Nyertes nyilatkoztatása arról, hogy mikro-, kis-, középvállalkozásnak minősül –e Ajánlattevő hibajavítási kérelme Ajánlatkérő tájékoztatási kötelezettsége Hirdetmény Szerződéskötés Tervezett időpontját az ajánlati felhívásban meg kell adni 8. és 30. nap – építési beruházásnál 60. nap - között lehet meghatározni

90 Bírálati szempont választása
Kbt. 57. § (2) bek. a) a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás b) az összességében legelőnyösebb ajánlat Részszempontok Súlyszám Pontszám alsó és felső határa (minden részszempont esetében azonos) Módszer, módszerek

91 Részszempontok meghatározása
Alkalmassági szempontok nem értékelhetőek Ellenszolgáltatást mint részszempontot MINDIG meg kell adni Mennyiségi vagy más módon értékelhető tényezőkön kell alapulni A közbeszerzés tárgyával, a szerződés lényeges feltételeivel kapcsolatban kell állniuk : pl. minőség, műszaki értékek, esztétika, funkcionalitás, működési költségek, környezetvédelmi tulajdonságok stb. Ugyanazon ajánlati elem többszöri értékelését nem eredményezheti Alszempont is meghatározható – súlyszámát meg kell adni

92 A Közbeszerzések Tanácsa
Bírálati szempont A Közbeszerzések Tanácsa 2/2004. ajánlása az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról (A Kbt. 57. §-ának (6) bekezdése a KT számára kötelezettségként írja elő, hogy az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásához a ponthatárok közötti pontszám meghatározásának módszereiről, továbbá az ajánlatok elbírálásáról ajánlást készítsen.)

93 Ajánlati biztosíték Rendeltetése: AK kompenzálása arra az esetre, ha
AT ajánlatát visszavonja a szerződéskötés AT érdekkörében felmerült okból meghiúsul AK dönti el, hogy kér –e Rendelkezni kell a rendelkezésre bocsátás időpontjáról Meg kell állapítania a mértékét (CSAK A MÉRTÉKET!!!) AT választja meg a teljesítés módját AK bankszámlájára történő befizetés Bankgarancia Biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvény

94 Visszafizetése Ajánlattevők részére az AF visszavonása, érvénytelenség, eredményhirdetés után 10 napon belül Nyertes és a 2. részére a szerződéskötést követő 10 napon belül Megfizetése kétszeres összegben Ha AK határidőben nem hirdet eredményt Ha nem köt szerződést

95 Kizáró okok és igazolásuk
I. Kötelező II. Választható Mit jelent? Az adott eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy alvállalkozó Alvállalkozó fogalma

96 I. Kötelező a) végelszámolás alatt áll, csődeljárás vagy felszámolási eljárás van folyamatban b) tevékenységét felfüggesztette vagy felfüggesztették c) bűncselekményt követte el Jogerős bírósági ítélet Gazdasági vagy szakmai tevékenység d) eltiltás alatt áll e) lejárt adó, vámfizetési, tb. járulékfizetési kötelezettsége van egy évnél régebben lejárt Halasztást nem kapott f) hamis adatszolgáltatás miatt kizárták vagy azt jogerősen megállapították

97 Kötelező kizárás speciális esetei – az eljárás során bekövetkezettnek minősülnek
Súlyos szakmai kötelezettségszegés vagy etikai szabályokba ütköző cselekedet, vagy közbeszerzési szerződési kötelezettség megszegése Hamis adatszolgáltatás vagy hamis nyilatkozat

98 II. Választható g) Jogszabálysértést követett el
Jogerős bírósági ítélet Gazdasági vagy szakmai tevékenység h) Versenyszabályokat sértett Jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti határozat vagy bírósági ítélet 5 évnél nem régebbi i) Közbeszerzési szerződési kötelezettség megszegése Jogerős közigazgatási vagy bírósági határozat j) Letelepedése szerinti országban nincs bejegyezve k) Letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel , jogosítvánnyal, szervezeti vagy kamarai tagsággal nem rendelkezik

99 Választható Helyi adó fizetési kötelezettség elmulasztása
Ha az AK önkormányzat vagy önkormányzati kv-i szerv A válaszható esetek közül a g),h),i) esetek az AT –re és 10 %-nál nagyobb alvállalkozóra írhatók elő

100 Kizáró okok hiányának igazolási módjairól
A Közbeszerzések Tanácsa tájékoztatója a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény 63. § (2)-(3) bekezdéseiben hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a magyarországi letelepedésű ajánlattevők és alvállalkozók vonatkozásában (Megjelent: Közbeszerzési Értesítő X. évfolyam 99. szám, 2004. augusztus 30.)

101 Ezek közül egyesek a hazai jogrendszerben nem értelmezhetőek(!)
Igazolási módok Az EK irányelvek következtében a Kbt.-nek a kizáró okok igazolásával kapcsolatos szabályai a korábbiakhoz képest számos új elemet tartalmaznak. Ezek közül egyesek a hazai jogrendszerben nem értelmezhetőek(!) így például „az eskü alatt tett nyilatkozat” vagy a „szakmai szervezet” fogalma, céljuk azonban az, hogy a tagállamokban e téren jelentkező eltérő szabályozás ne jelentsen akadályt a más tagállamban letelepedett vállalkozás számára a közbeszerzési eljárásban történő részvétel során.

102 Igazolási módok a KT tájékoztató feladata
a Magyarországon letelepedett ajánlattevők, illetve az általuk igénybe venni kívánt Magyarországon letelepedett alvállalkozók a Kbt. 63. § (2)-(3) bekezdéseiben meghatározott lehetséges igazolási módok közül melyeket nyújthatják be Magyarországon, illetve az Európai Unió bármely tagállamában (értve ezen az Európai Gazdasági Térségről szóló Megállapodásban részes államokat is) kiírt közbeszerzési eljárásokban, azaz a kizáró okok hiányát miként igazolhatják.

103 Igazolási módok A Közbeszerzések Tanácsa elnökének tájékoztatója   az egyes kizáró okok igazolására benyújtandó közjegyző előtt tett nyilatkozatról: „közjegyző előtt tett nyilatkozatnak” kizárólag a közjegyző által közjegyzői okiratba foglalt nyilatkozat tekinthető (aláírás, illetőleg kézjegy hitelesítés nem felel meg a Kbt. előírásának, mert ez esetben a közjegyző csak az okiraton lévő aláírás (kézjegy) valódiságát tanúsítja)

104 A nemzeti eljárásrendben jelentkező fontosabb eltérések
A nyílt és a meghívásos eljárásban ajánlatkérő az ajánlatok értékelésének befejezését követően tárgyalást kezdeményezhet, ha egyik ajánlattevő sem tett a rendelkezésre álló pénzügyi fedezetre tekintettel megfelelő ajánlatot az összességében a legelőnyösebb ajánlat elbírálási szempont alkalmazása esetén a legkedvezőbb ajánlat magasabb ellenszolgáltatást tartalmaz, mint a következő maximum két ajánlat az első három legkedvezőbb ajánlattevőt kell felhívni tárgyalásra (ha van három) + a többi ajánlattevőt értesíteni

105 A nemzeti eljárásrendben jelentkező fontosabb eltérések
tárgyalás nélkül is lehet újabb ajánlatot kérni tárgyalás tartása esetén: meg kell adni a lefolytatás menetét az ajánlatkérő ajánlati kötöttsége érvényesül! Az ajánlattevő ajánlatában csak kedvezőbb árat ajánlhat meg- a többi megajánlás is módosítható! a nyertes: aki az eredeti, illetőleg a módosított ajánlatok közül a legkedvezőbb ajánlatot adta

106 A NEMZETI ÉRTÉKHATÁROK ALATTI ÉRTÉKŰ KÖZBESZERZÉSEKRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK:  AZ EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS (Negyedik Rész; §)

107 EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS
a nemzeti közbeszerzési értékhatárok alatti értékű közbeszerzések – egyszerűbb eljárási rend a korábban kormányrendeleti szinten szabályozott „szabadkézi vételes” eljárást váltja fel: a Kbt. a központi költségvetési szervek szabadkézi vétellel történő beszerzéseinek szabályairól szóló 126/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezte

108 EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS - Ajánlatkérők (293-294. §):
az ún. klasszikus ajánlatkérők – 22. § (1) bekezdésében meghatározott szervezetek támogatásban részesített szervezetek (a támogatás felhasználásával megvalósított közbeszerzés tekintetében) a 22. § (1) bekezdés, a 162. § (2) bekezdés, a 272. § (2) bekezdése alá nem tartozó szervezet, amely kizárólagos/különleges jog alapján nyújt szolgáltatást; a kizárólagos/különleges jogot a 22. § (1) bekezdésében meghatározott szervezet biztosítja; a tevékenységével közvetlenül összefüggő közbeszerzésre.

109 EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS A közbeszerzés tárgyai (295. §)
árubeszerzés (24. § - csak ingó dolog „beszerzése”) építési beruházás [25. § (1) bekezdés] szolgáltatás megrendelése (27. §) (építési koncesszió, szolgáltatási koncesszió nem!)

110 EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS Kivételek (296. §)
Általános kivételek köre – 29. § Kizárólag egy meghatározott szervezet/személy képes teljesíteni a szerződést műszaki-technikai sajátosságok, művészeti szempontok, kizárólagos jogok védelme miatt Rendkívüli sürgősség esete Kiegészítő építési beruházás vagy szolgáltatás megrendelése Korábban beszerzett dolog részbeni kicserélése vagy bővítése Tervpályázatot követő szolgáltatás megrendelése 4. sz. melléklet szerinti szolgáltatás megrendelése - nem központi költségvetési szervek esetén Tanácsadói, személyi tolmácsolási tevékenység, ha az ajánlatkérő központi költségvetési szerv; Ügyvédi tevékenység – kizárólagos ügyvédi tev.

111 2004. január 1-jétől 2005. december 31-ig:
EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS Értékhatárok (297. §, 402. § (4) bekezdés) 2004. január 1-jétől december 31-ig: a) árubeszerzés: 2 millió forint; b) építési beruházás: 10 millió forint; c) szolgáltatás megrendelése: 2 millió forint; 2006-tól az éves költségvetési törvény

112 Eljárási szabályok (299-300. §)
Tárgyalásos vagy tárgyalás nélküli (ajánlatkérő döntésétől függően) Ajánlattételi felhívással indul, amelyet: hirdetmény útján kell közzétenni a Közbeszerzési Értesítőben, ha a közbeszerzés értéke eléri/meghaladja a nemzeti értékhatár felét; közvetlenül (egyidejűleg, írásban, legalább 3 ajánlattevőnek) kell megküldeni, ha nem éri el a nemzeti értékhatár felét (de a közzététel lehetősége ebben az esetben is biztosított). az ajánlattételi felhívás kötelező tartalmi elemeit a törvény sorolja fel a hirdetményi minta rendelet 23. melléklete tartalmazza a hirdetmény mintáját

113 Eljárási szabályok (folyt.)
Dokumentáció készítése nem kötelező, de lehetséges (De: kivitelezésre irányuló építési beruházás); Kizáró okokról elegendő az ajánlattevő nyilatkozata (csak a § szerinti kizáró okok írhatók elő); Egyéb objektív alapú alkalmassági feltétel és igazolási mód is előírható;

114 Eljárási szabályok (folyt.)
299. § (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben: legalább három ajánlatnak kell lennie ha nincs, – ajánlatok felbontása nélkül – újabb ajánlattételi felhívás kiküldése Értékelésről írásbeli összegzést kell készíteni – 15/2004. (IV. 25.) IM rend. 29. melléklete Eredményhirdetés nincs Az eljárás a szerződés megkötésével zárul

115 Egyszerű tervpályázati eljárás (301-302. §)
csak a 293. § szerinti ajánlatkérők részletszabályokat külön jogszabály határozza meg: 137/2004. (IV. 29.) Korm. rend. meghívásos eljárás: legalább 3 pályázót kell egyidejűleg, közvetlenül, írásban felhívni pályázat benyújtására írásbeli összegezést kell készíteni a pályázatok elbírálásának befejezéséről

116 A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés módosítása, teljesítése

117 A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA ÉS ANNAK ELLENŐRZÉSE
A módosítás feltétele (303. §): a szerződéskötést követően a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében beállott körülmény miatt a szerződés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti. Tájékoztatás a szerződés módosításáról (307. §) Közbeszerzési Értesítőben történő közzététel hirdetmény útján – minta: 15/2004 IM. rendelet 25. melléklete szerződés módosításától számított 5 munkanapon belül kell feladni ajánlattevőnek is nyilatkoznia kell, hogy egyetért-e a tájékoztató tartalmával

118 Tájékoztatás a szerződés módosításáról – ellenőrzés, jogorvoslat
A Kbt. a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésnek a törvénybe ütköző módon történő módosításához szankciót fűz: a Közbeszerzési Döntőbizottság előtt jogorvoslati eljárás kezdeményezhető [318. § (2) bek.]: eljárás-indítási jog jogsértés esetén bírság kiszabása [340. § (6) bek.]

119 Szerződés teljesítése (304-305. §)
A szerződést a közbeszerzési eljárás alapján nyertes ajánlattevőként szerződő félnek kell teljesítenie. A teljesítésben csak az ajánlatban megjelölt alvállalkozó működhet közre, ha az ajánlatkérő a felhívásban előírta a közbeszerzés értékének 10 százalékát meghaladó alvállalkozók megjelölését.

120 Szerződés teljesítése (304-305. §)
Tájékoztatás a szerződés teljesítéséről (307. §) Közbeszerzési Értesítőben történő közzététel; hirdetmény útján – minta: 15/2004 IM. rendelet 26. melléklete; szerződés teljesítésétől számított 5 munkanapon belül kell feladni; egy évnél hosszabb/határozatlan időre kötött szerződés esetében évenként kell tájékoztatót közzétenni; ajánlattevőnek is nyilatkoznia kell, hogy egyetért-e a tájékoztató tartalmával Jogorvoslat lehetősége


Letölteni ppt "A közbeszerzésekre vonatkozó jogi szabályozás"

Hasonló előadás


Google Hirdetések