Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az orvosetika alapelvei. Az orvosetika alapelvei az autonómia tiszteletének elve a ”Ne árts!” elve a jótékonyság elve az igazságosság elve princip(a)lizmus.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az orvosetika alapelvei. Az orvosetika alapelvei az autonómia tiszteletének elve a ”Ne árts!” elve a jótékonyság elve az igazságosság elve princip(a)lizmus."— Előadás másolata:

1 Az orvosetika alapelvei

2 Az orvosetika alapelvei az autonómia tiszteletének elve a ”Ne árts!” elve a jótékonyság elve az igazságosság elve princip(a)lizmus prima facie elvek ( kötelességek konfliktusa )

3 Prima facie elvek jelentése: első látásra elfogadható deontológiai elmélet ( abszolút (feltétlen) kötelességek ) kvázi-deontológiai elmélet –prima facie kötelességek: ezek a morális szabályok –aktuális (tényleges) kötelességek: egy adott szituáció- ban fennálló kötelességek – ezek szerint kell cselekedni a prima facie kötelességek betartása –egy prima facie kötelességet nem mindig kell betartani, viszont mindig figyelembe kell venni abszolút: figyelembe kell venni nem abszolút: nem kell mindig betartani –egy prima facie kötelességet mindig kötelező betartani, ha más prima facie kötelességgel nem ütközik

4 Autonómia a szó eredete ( görög ) –autosz ( ön ) és nomosz ( törvény ) a szó jelentése –öntörvényűség, önállóság def.: autonóm az az ember, aki fizikai és pszicho- lógiai korlátozottságok nélkül, vagyis külső és belső kényszertől mentesen, szabadon képes mérlegelni cselekvési alternatívák között, s az ily módon vá- lasztott alternatívának megfelelően képes cseleked- ni elemei: –a gondolkodás autonómiája  ez a legfontosabb!? –az akarat autonómiája –a cselekvés autonómiája

5 Az autonómia tisztelete def.: emberek autonóm döntései vagy tettei nem korlátozhatók, illetve nem akadályozhatók – mind- addig, amíg ezek mások autonómiáját nem sértik jelentése: egy autonóm embernek joga van arra, hogy saját ügyeiben saját értékrendje, nézetei és tervei alapján saját maga döntsön, és ezt másoknak tiszteletben kell tartaniuk Ebből vezethető le, ezzel indokolható a tájékozott beleegyezés elve!

6 Az autonómia korlátozása NEM, amíg mások autonómiáját nem sérti  IGEN, ha mások autonómiáját sérti John Stuart Mill –autonóm ember autonóm döntése vagy cselekedete csak és kizárólag mások védelme érdekében korlátoz- ható, illetve akadályozható meg –nem, ha a cselekvő csak magának árt (pl.: öngyilkos- ság) egészségügy: mások életét, egészségét vagy tes- ti épségét veszélyezteti (pl.: karantén)

7 Az autonómia tisztelete Az autonómia tiszteletéből következő specifikus erkölcsi elvek: –igazmondás őszinte tájékoztatás a beteg állapotáról –a magánszféra tisztelete mások jelenléte a beteg vizsgálatánál –a bizalmas információk védelme titoktartás –beleegyezés a beavatkozásokhoz a beteg részvétele a döntéshozatalban –mások döntésének segítése (ha kéri) részletes tájékoztatás; orvosi javaslat

8 ”Ne árts!” elve három eleme: –az orvosnak mindig a beteg javát, jóllétét kell a legfontosabbnak tartania –az orvosnak mindig kellő gondossággal kell eljár- nia azért, hogy az orvosi beavatkozásoktól elvá- laszthatatlan veszélyeket a lehetséges minimum- ra szorítsa le –a beavatkozás előnyeit és hátrányait egyránt mérlegelni kell, s csak a kedvező előny/hátrány arányú beavatkozást szabad elvégezni ( a beteg szerepe )

9 ”Ne árts!” elve  a beteg szerepe: kellő fevilágosítás után eldönteni, hogy mi számít előnynek illetve hátránynak, valamint kedvező előny/hátrány aránynak  gondosság: a tájékoztatás során a beavatkozás során az orvosi kezelés kára –biztosan bekövetkező károsodás –lehetséges károsodás

10 ”Ne árts!” elve A ”Ne árts!” elvéből levezethető több specifi- kusabb szabály is, például: –Ne ölj! abortusz és ART, eutanázia –Ne okozz fájdalmat vagy szenvedést! gondosság a beavatkozás során (a fájdalom és a szenvedés mértéke, időtartama) orvosi jogorvosi jog –megbízási szerződés ( elvégzést vállal ) –eredményfelelősségi szerződés ( eredményt is vállal )

11 A jótékonyság elve két részből áll: –a pozitív jótékonyság elve Előzd meg a rosszat! Szüntesd meg a rosszat! Tegyél jót! –a hasznosság elve A következmények előzetes mérlegelése után azt az alternatívát kell választani, amelyik a maximális haszon/kár (jó/rossz) arányt eredményezi

12 A jótékonyság elve Kötelesség vagy ajánlott elv?  Mit jelent? Nem várható el, hogy valaki komoly személyes áldozatot hozzon mások megsegítése érdekében, az azonban igen, hogy segítsen, ha ez számára csak (nagyon) cse- kély kockázattal jár. (irgalmas szamaritánus)  A ”Ne árts!” parancs szigorúbb és erősebb! A ”Ne árts!” elvének betartása érdekében még komo- lyabb személyes áldozatoktól sem szabad visszariad- nunk. ( Mindenkire és minden körülmények között érvényes! ) Különbözik-e a ”Ne árts!” elvétől?

13 A jótékonyság és a ”Ne árts!” elve Nem két különálló elv, hanem egy kontinuum két végpontja: –Tegyél jót!  Szüntesd meg a rosszat!  Előzd meg a rosszat!  Ne tegyél rosszat! Cselekvés  nem-cselekvés –orvoslásban!? (következmények és a szándék) A Hippokratészi eskü –”Bármely házba lépek is be, azért megyek oda, hogy hasznára legyek a betegnek, tartózkodva minden szándékos jogtalanságtól és kártevéstől  …  ”

14 Alapelvek konfliktusa  a beteg nem egyezik bele az orvos által javasolt kezelésbe jótékonyság elve –az orvos tegye azt, ami a beteg orvosi érdeke –paternalisztikus ( az orvos jobban tudja; a beteg érdeke )  az autonómia tiszteletének elve –a beteg döntésének elfogadása –bioetika: (a) összességében mi a legjobb a betegnek ( orvosi és egyéb érdekek ) – ennek megválaszolására csak a beteg képes; (b) a jótékonyság elvének a megvalósí- tását jelenti, ha tiszteletben tartják valakinek az auto- nómiáját

15 Az igazságosság elve előnyöket hátrányokatAz igazságosság elmélete azt vizsgálja, hogyan kell a társadalomban az előnyöket és hátrányokat megfelelően elosztani. –igazságos: ha mindenki azt kapja, ami neki jár Kérdés? –Kinek mi jár? – Hogyan lehet ezt eldönteni? Kétféle válasz: –formális válasz (Arisztotelész) –tartalmi válaszok

16 Az igazságosság elve Arisztotelész: a formális igazságosság vagy egyenlőség elve –Az egyenlőkkel egyenlően, az egyenlőtlenekkel pedig lényeges egyenlőtlenségeik arányában egyenlőtlenül kell bánni. Azért formális, mert nem mondja meg, me- lyek azok a tulajdonságok, amelyek egyen- lőtlensége morálisan olyan lényeges, hogy indokolja az egyenlőtlen bánásmódot.  tartalmi igazságossági elvek

17 Az igazságosság elve tartalmi igazságossági elvek: –mindenkinek egyenlően –mindenkinek szükségletei szerint –mindenkinek erőfeszítései szerint –mindekinek teljesítménye szerint –mindenkinek érdemei szerint –mindenkinek a piac törvényei szerint elv(ek) elméletekigazságossági elv(ek)  igazságosság- elméletek

18

19 Az irgalmas szamaritánus Egy ember Jeruzsálemből Jerikóba ment. Rablók ke- zébe került. Ezek kifosztották, véresre verték, és fél- holtan otthagyták. Történetesen egy pap tartott lefe- lé az úton. Észrevette, de elment mellete. Ugyanígy közeledett egy lévita is. Látta, de továbbment. Végül egy szamáriainak is arra vitt az útja. Amikor meglát- ta, megesett rajta a szíve. Odament hozzá, olajat és bort öntött a sebeire, és bekötözte, magát az embert pedig felültette teherhordó állatára, elvitte egy foga- dóba, és ápolta. Másnap elővett két dénárt, odaadta a fogadósnak ezzel a kéréssel: Viseld gondját, és ha többet költenél, visszatérve megadom neked. Lukács evangéliuma, 10: 30-35


Letölteni ppt "Az orvosetika alapelvei. Az orvosetika alapelvei az autonómia tiszteletének elve a ”Ne árts!” elve a jótékonyság elve az igazságosság elve princip(a)lizmus."

Hasonló előadás


Google Hirdetések