Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az orvosetika alapelvei.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az orvosetika alapelvei."— Előadás másolata:

1 Az orvosetika alapelvei

2 Az orvosetika alapelvei
az autonómia tiszteletének elve a ”Ne árts!” elve a jótékonyság elve az igazságosság elve princip(a)lizmus prima facie elvek (kötelességek konfliktusa)

3 Prima facie elvek jelentése: első látásra elfogadható
deontológiai elmélet (abszolút (feltétlen) kötelességek) kvázi-deontológiai elmélet prima facie kötelességek: ezek a morális szabályok aktuális (tényleges) kötelességek: egy adott szituáció-ban fennálló kötelességek – ezek szerint kell cselekedni a prima facie kötelességek betartása egy prima facie kötelességet nem mindig kell betartani, viszont mindig figyelembe kell venni abszolút: figyelembe kell venni nem abszolút: nem kell mindig betartani egy prima facie kötelességet mindig kötelező betartani, ha más prima facie kötelességgel nem ütközik

4 Autonómia a szó eredete (görög) a szó jelentése
autosz (ön) és nomosz (törvény) a szó jelentése öntörvényűség, önállóság def.: autonóm az az ember, aki fizikai és pszicho-lógiai korlátozottságok nélkül, vagyis külső és belső kényszertől mentesen, szabadon képes mérlegelni cselekvési alternatívák között, s az ily módon vá-lasztott alternatívának megfelelően képes cseleked-ni elemei: a gondolkodás autonómiája  ez a legfontosabb!? az akarat autonómiája a cselekvés autonómiája

5 Az autonómia tisztelete
def.: emberek autonóm döntései vagy tettei nem korlátozhatók, illetve nem akadályozhatók – mind-addig, amíg ezek mások autonómiáját nem sértik jelentése: egy autonóm embernek joga van arra, hogy saját ügyeiben saját értékrendje, nézetei és tervei alapján saját maga döntsön, és ezt másoknak tiszteletben kell tartaniuk Ebből vezethető le, ezzel indokolható a tájékozott beleegyezés elve!

6 Az autonómia korlátozása
NEM, amíg mások autonómiáját nem sérti  IGEN, ha mások autonómiáját sérti John Stuart Mill autonóm ember autonóm döntése vagy cselekedete csak és kizárólag mások védelme érdekében korlátoz-ható, illetve akadályozható meg nem, ha a cselekvő csak magának árt (pl.: öngyilkos-ság) egészségügy: mások életét, egészségét vagy tes-ti épségét veszélyezteti (pl.: karantén)

7 Az autonómia tisztelete
Az autonómia tiszteletéből következő specifikus erkölcsi elvek: igazmondás őszinte tájékoztatás a beteg állapotáról a magánszféra tisztelete mások jelenléte a beteg vizsgálatánál a bizalmas információk védelme titoktartás beleegyezés a beavatkozásokhoz a beteg részvétele a döntéshozatalban mások döntésének segítése (ha kéri) részletes tájékoztatás; orvosi javaslat

8 ”Ne árts!” elve három eleme:
az orvosnak mindig a beteg javát, jóllétét kell a legfontosabbnak tartania az orvosnak mindig kellő gondossággal kell eljár-nia azért, hogy az orvosi beavatkozásoktól elvá-laszthatatlan veszélyeket a lehetséges minimum-ra szorítsa le a beavatkozás előnyeit és hátrányait egyránt mérlegelni kell, s csak a kedvező előny/hátrány arányú beavatkozást szabad elvégezni (a beteg szerepe)

9 ”Ne árts!” elve a beteg szerepe: gondosság: az orvosi kezelés kára
kellő fevilágosítás után eldönteni, hogy mi számít előnynek illetve hátránynak, valamint kedvező előny/hátrány aránynak gondosság: a tájékoztatás során a beavatkozás során az orvosi kezelés kára biztosan bekövetkező károsodás lehetséges károsodás

10 ”Ne árts!” elve A ”Ne árts!” elvéből levezethető több specifi-kusabb szabály is, például: Ne ölj! abortusz és ART, eutanázia Ne okozz fájdalmat vagy szenvedést! gondosság a beavatkozás során (a fájdalom és a szenvedés mértéke, időtartama) orvosi jog megbízási szerződés (elvégzést vállal) eredményfelelősségi szerződés (eredményt is vállal)

11 A jótékonyság elve két részből áll: a pozitív jótékonyság elve
Előzd meg a rosszat! Szüntesd meg a rosszat! Tegyél jót! a hasznosság elve A következmények előzetes mérlegelése után azt az alternatívát kell választani, amelyik a maximális haszon/kár (jó/rossz) arányt eredményezi

12 A jótékonyság elve Kötelesség vagy ajánlott elv? Mit jelent?
Nem várható el, hogy valaki komoly személyes áldozatot hozzon mások megsegítése érdekében, az azonban igen, hogy segítsen, ha ez számára csak (nagyon) cse-kély kockázattal jár. (irgalmas szamaritánus) A ”Ne árts!” parancs szigorúbb és erősebb! A ”Ne árts!” elvének betartása érdekében még komo-lyabb személyes áldozatoktól sem szabad visszariad-nunk. (Mindenkire és minden körülmények között érvényes!) Különbözik-e a ”Ne árts!” elvétől?

13 A jótékonyság és a ”Ne árts!” elve
Nem két különálló elv, hanem egy kontinuum két végpontja: Tegyél jót!  Szüntesd meg a rosszat!  Előzd meg a rosszat!  Ne tegyél rosszat! Cselekvés  nem-cselekvés orvoslásban!? (következmények és a szándék) A Hippokratészi eskü ”Bármely házba lépek is be, azért megyek oda, hogy hasznára legyek a betegnek, tartózkodva minden szándékos jogtalanságtól és kártevéstől …”

14 Alapelvek konfliktusa
a beteg nem egyezik bele az orvos által javasolt kezelésbe jótékonyság elve az orvos tegye azt, ami a beteg orvosi érdeke paternalisztikus (az orvos jobban tudja; a beteg érdeke) az autonómia tiszteletének elve a beteg döntésének elfogadása bioetika: (a) összességében mi a legjobb a betegnek (orvosi és egyéb érdekek) – ennek megválaszolására csak a beteg képes; (b) a jótékonyság elvének a megvalósí-tását jelenti, ha tiszteletben tartják valakinek az auto-nómiáját

15 Az igazságosság elve Az igazságosság elmélete azt vizsgálja, hogyan kell a társadalomban az előnyöket és hátrányokat megfelelően elosztani. igazságos: ha mindenki azt kapja, ami neki jár Kérdés? Kinek mi jár? – Hogyan lehet ezt eldönteni? Kétféle válasz: formális válasz (Arisztotelész) tartalmi válaszok

16 Az igazságosság elve Arisztotelész: a formális igazságosság vagy egyenlőség elve Az egyenlőkkel egyenlően, az egyenlőtlenekkel pedig lényeges egyenlőtlenségeik arányában egyenlőtlenül kell bánni. Azért formális, mert nem mondja meg, me-lyek azok a tulajdonságok, amelyek egyen-lőtlensége morálisan olyan lényeges, hogy indokolja az egyenlőtlen bánásmódot.  tartalmi igazságossági elvek

17 Az igazságosság elve tartalmi igazságossági elvek:
mindenkinek egyenlően mindenkinek szükségletei szerint mindenkinek erőfeszítései szerint mindekinek teljesítménye szerint mindenkinek érdemei szerint mindenkinek a piac törvényei szerint igazságossági elv(ek)  igazságosság- elméletek

18

19 Az irgalmas szamaritánus
Egy ember Jeruzsálemből Jerikóba ment. Rablók ke-zébe került. Ezek kifosztották, véresre verték, és fél-holtan otthagyták. Történetesen egy pap tartott lefe-lé az úton. Észrevette, de elment mellete. Ugyanígy közeledett egy lévita is. Látta, de továbbment. Végül egy szamáriainak is arra vitt az útja. Amikor meglát-ta, megesett rajta a szíve. Odament hozzá, olajat és bort öntött a sebeire, és bekötözte, magát az embert pedig felültette teherhordó állatára, elvitte egy foga-dóba, és ápolta. Másnap elővett két dénárt, odaadta a fogadósnak ezzel a kéréssel: Viseld gondját, és ha többet költenél, visszatérve megadom neked. Lukács evangéliuma, 10: 30-35


Letölteni ppt "Az orvosetika alapelvei."

Hasonló előadás


Google Hirdetések