Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

SZÁMVITEL © 8. A PÉNZ SZÁMBAVÉTELÉHEZ KAPCSOLÓDÓ ISMERETEK.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "SZÁMVITEL © 8. A PÉNZ SZÁMBAVÉTELÉHEZ KAPCSOLÓDÓ ISMERETEK."— Előadás másolata:

1 SZÁMVITEL © 8. A PÉNZ SZÁMBAVÉTELÉHEZ KAPCSOLÓDÓ ISMERETEK

2 © P É NZFORGALMI SZEML É LETŰ NYILV Á NTART Á SOK: PL. H Á ZTART Á SI NAPL Ó, P É NZT Á RNAPL Ó, CASH FLOW KIMUTAT Á S A KIMUTAT Á ST VEZETŐ ( É N) SZ Á M Á RA INFORM Á CI Ó T AD A RENDELKEZ É S É RE Á LL Ó P É NZ  MENNYIS É G É RŐL (MENNYI VOLT, É S VAN A P É NZT Á RC Á MBAN, BANKSZ Á ML Á MON, KASSZ Á MBAN)  FORR Á SAIR Ó L (HONNAN, KITŐL KAPTAM) É S  FELHASZN Á L Á S Á R Ó L (MIRE K Ö LT Ö TTEM) Ö SSZEFOGLALJA, HOGY A FORR Á SOK É S FELHASZN Á L Á SOK EGYENLEGEK É NT AZ IDŐSZAK V É G É N MENNYI ELK Ö LTHETŐ P É NZEM VAN FONTOS Ö SSZEF Ü GG É S: PÉNZBEVÉTELEK NYITÓ PÉNZKÉSZLET ± PÉNZÁRAM EGYENLEGE = ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET PÉNZKIADÁSOK PÉNZÁRAMOK EGYENLEGE

3 © SZÁMVITELI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA SZERINTI CASH FLOW

4 © A Cash Flow kimutatás összeállításának módszerei KÖZVETETT MÓDSZER az egyes kiadások és bevételek csoportosításában is torzulások jöhetnek létre Ennél a módszernél általában a számvitel által előállított eredménykimutatásban szereplő adózás előtti eredmény összegéből indulunk ki. KÖZVETLEN MÓDSZER jól használható abban az esetben, ha a vállalatnak kevés számú tranzakciója van szigorú és pontos pénztári elszámolást feltételez …a készpénzforrásokat és a készpénzfelhasználásokat egymással szembeállítjuk és a kettő különbségéből megkapjuk az aktuális időszak Cash Flow-ját Ez a módszer úgy működik, mint a tervezés… Amennyiben azonban a társaság nagy számú tranzakcióval rendelkezik, akkor a nagyszámú adatállományból eredően nagyobb az esély bizonyos tételek elhagyására vagy megkettőződésére - - Az adózás előtti eredményt ezután korrigálnunk kell azokkal a tételekkel, amelyek az eredmény nagyságát befolyásolták, de pénzmozgással nem jártak.

5 © Az összeállításnál felhasznált módszerek A Számviteli törvény jelenlegi előírása a Működés területén az indirekt módszer, a befektetés és a finanszírozás területén pedig a direkt módszer alkalmazását várja el. Kiindulási alap az indirekt módszernél a mérleg. Az alapösszefüggés szerint a pénzeszközök változását kívánjuk levezetni. A pénzeszközök változása megegyezik az összes többi eszköz és forrás állományváltozásával. Ezt szemlélteti az alábbi ábra. MÉRLEG, …. Pénzeszközök ÁV = Összes többi E és F ÁV

6 © A MÉRLEG ÉS A CASH FLOW KÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉS A MÉRLEGBEN KÉT ÁLLOMÁNYI ADAT SZEREPEL MINDEN VAGYONELEM VONATKOZÁSÁBAN: -A NYITÓÉRTÉK ÉS -A ZÁRÓÉRTÉK. AZ IDŐSZAK SORÁN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁST AZ ÁLLOMÁNYVÁLTOZÁS MUTATJA. ÁLLOMÁNYVÁLTOZÁS (ÁV): ZÁRÓÉRTÉK–NYITÓ ÉRTÉK ESZK Ö Z OLDAL: HA AZ Á V +, AKKOR A CF – HA AZ Á V -, AKKOR A CF + FORR Á S OLDAL HA AZ Á V +, AKKOR A CF + HA AZ Á V -, AKKOR A CF -

7 © Cash Flow kimutatás a múltat magyarázza. Azt mondja meg, hogy a Mérleg „Pénzeszközök” sorában az egyik időszakról a másik időszakra való változást mi és milyen mértékben okozta. A Cash Flow kimutatásban a vállalat tevékenységei az alábbi hármas felosztásban jelennek meg: Működési tevékenység Beruházási-befektetési tevékenység Pénzügyi műveletek Finanszírozási cash flow – Financing cash flow Befektetési cash flow – Investment cash flow Működési cash flow – Operating cash flow A CASH FLOW KIMUTATÁS

8 © 1. Adózás előtti eredmény  2. Elszámolt amortizáció+ 3. Elszámolt értékvesztés+ 4. Céltartalék-képzés és felhasználás különbözete  5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye  6. Szállítói kötelezettség változása  7. Egyéb rövidlejáratú kötelezettség változása  8. Passzív időbeli elhatárolások változása  9. Vevőkövetelés változása  10. Forgóeszközök (vevő és pénzeszköz nélkül) változása  11. Aktív időbeli elhatárolások változása  12. Fizetett, fizetendő adó (nyereség után)– 13. Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés– I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás  (Működési cash flow, 1-13. sorok) II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás  (Befektetési cash flow, 14-16. sorok) 14. Befektetett eszközök beszerzése– 15. Befektetett eszközök eladása+ 16. Kapott osztalék + III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás  (Finanszírozási cash flow, 17-27. sorok) 17. Részvénykibocsátás bevétele (tőkebevonás)+ 18. Kötvénykibocsátás bevétele+ 19. Hitel és kölcsön felvétele+ 20. Hosszú lej-ra nyújtott kölcs. törl., és bankbet. megsz.+ 21. Véglegesen kapott pénzeszköz+ 22. Részvénybevonás (tőkeleszállítás)– 23. Kötvény visszafizetés– 24. Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése– 25. Hosszú lej-ra nyújtott kölcs. és elhelyezett bankbet.– 26. Véglegesen átadott pénzeszköz+ 27. Alapítókkal szembeni, illetve egyéb h. lej. köt. változása  IV. Pénzeszközök változása (  I.  II.  III. sorok)  INDIREKT CASH FLOW KIMUTATÁS

9 © A likviditási terv vagy pénzforgalmi terv mintája Április ezer Ft-ban MájusJúniusJúlius I. Pénzeszközök forrásai Készpénzes értékesítés Vevőtartozások befolyása Befektetett eszközök eladása Adóvisszatérítés, egyéb Források összesen 987 13 562 0 1 580 1 236 14 895 1 200 245 895 14 458 0 1 895 1 156 16 840 0 575 17 12917 57617 24818 571 Szállítószámlák átutalása Bérfizetés Beruházások kifizetése Adó-, kamat-, törlesztés fizetése Egyéb kifizetések Felhasználás összesen II. Pénzeszközök felhasználása 9 845 2 580 0 650 996 9 865 2 790 4 650 1 100 1 138 10 569 2 810 3 000 650 1 030 12 877 3 560 0 2 300 373 14 07119 54318 05919 110 Likviditási többlet (+) vagy hiány (-) 3 058- 1 967- 811- 539Kumulált likviditási helyzet 3 0581 091280- 259

10 © Bemutató feladat a közvetlen és közvetett cash flow kimutatásra Egy vállalkozás ismert adatai a következők:  Nyitó pénzkészlet 50  Vevőkintlévőség nyitó értéke 200  Szállítói tartozások nyitó értéke 100  Az időszak összes realizált hozama*1000  Az időszak során kapott bevétel 800  Az időszak összes realizált ráfordítása** 900 ebből amortizáció 200  Az időszak során kifizetett kiadás 750 (Az ÁFÁ-tól a példában egyszerűsítésként eltekintünk)  * A hozam a példában csak az értékesítés árbevételéből származik  ** A ráfordítás amortizáción felüli rész a példában anyagfelhasználásból származik)  AZ ÁFA-tól az áttekinthetőség érdekében a példában eltekintünk

11 © Közvetlen (direkt) cash flow Bevételek: 800 Kiadások:750 Pénzáramok egyenlege (CF):+50 Nyitó + CF = Záró 50 + 50 = 100 Közvetett (indirekt) cash flow Eredmény 100 Amortizáció +200 Eszköz – forrás állományváltozás: - 250 Pénzáramok egyenlege (CF): 50 CF = Záró – Nyitó 50 = 100 – 50 Egy vállalkozás ismert adatai a következők:  Nyitó pénzkészlet 50  Vevőkintlévőség nyitó értéke 200  Szállítói tartozások nyitó értéke 100  Az időszak összes realizált hozama1000  Az időszak során kapott bevétel 800  Az időszak összes realizált ráfordítása 900 ebből amortizáció 200  Az időszak során kifizetett kiadás 750 (Az ÁFÁ-tól a példában egyszerűsítésként eltekintünk) Vevők: 200+1000-800= 400 ÁV = 400 -200 =200 Szállítók = 100+(900-200)-750 = 50 ÁV = 50-100 = -50 Ha Eszköz ÁV +, CF – Ha Forrás ÁV -, CF – -200 – 50 = -250

12 © AZ ÁRUKÉSZLETEK ÁTLAGOS ÉLETTARTAMA Hatékonysági mutató: hány naponta „fogynak” ki a készletek A KÉSZLETEK(ÁRU) FORGÁSI SEBESSÉGE Egységnyi időszak alatt hányszor fordulnak meg a készletek A FORGÓTŐKE-SZÜKSÉGLET NYOMON KÖVETÉSE 1. Átlagos készletérték x 365 nap Értékesítés nettó árbevétele (éves) Átlagos készletérték x 365 nap Értékesítés nettó árbevétele (éves) Adott időszak nettó árbevétele Adott időszak átlagos készletértéke Adott időszak nettó árbevétele Adott időszak átlagos készletértéke 105*365 ------------ = 290 NAP 132 ------------ = 1.26 105

13 © VEVŐKÖVETELÉSEK ÁTLAGOS BEFOLYÁSI GYORSASÁGA Átlagos éves vevőállomány x 365 nap Adott év bruttó árbevétele Átlagos éves vevőállomány x 365 nap Adott év bruttó árbevétele A mutató azt jelzi, hogy a vevők átlagosan hány nap alatt egyenlítik ki a számláikat. Minél alacsonyabb, annál hatékonyabb a követelések behajtása. Vagy: túl szigorú a vállalat hitelezési politikája! A FORGÓTŐKE-SZÜKSÉGLET NYOMON KÖVETÉSE 2. 60*365 ------------ = 134 NAP 132*1,25 (165)

14 © A SZÁLLÍTÓK ÁTLAGOS KIFIZETÉSI GYORSASÁGA A szállítókkal, alvállalkozókkal szembeni tartozások átlagos rendezési ideje Átlagos éves szállítóállomány x 365 nap Beszerzések, igénybe vett szolgáltatások értéke (+Áfa) az adott év alatt Átlagos éves szállítóállomány x 365 nap Beszerzések, igénybe vett szolgáltatások értéke (+Áfa) az adott év alatt A FORGÓTŐKE-SZÜKSÉGLET NYOMON KÖVETÉSE 3. 197*365 ------------ = 492,5 NAP 117*1,25 (146)

15 © Áruk vagy anyagok beszerzése halasztott fizetéssel Hitelben történő értékesítés A vevőkövetelés befolyása Készletek átlagos élettartama A vevőkövetelés átlagos befolyási gyorsasága Készpénz körforgási ideje (készpénz ciklus) Szállítók átlagos kifizetési gyorsasága a b c A szállító kifizetése Készpénz kiáramlásaKészpénz befolyása 0 Idő (napok) 105*365 ------------ = 290 NAP 132 60*365 ------------ = 134 NAP 132*1,25 197*365 ------------ = 492,5 NAP 117*1,25 290+134=424 A KÉSZPÉNZFORGÁS IDŐEGYENESE

16 © Likviditási terv, készpénzforgalmi terv Az üzleti életben az érték a készpénzforgalomból származik. A készpénz fontossága három tényezőre vezethető vissza:  a cash flow segítséget nyújt a társaságnak ahhoz, hogy az általa termelt termékek előállításához vagy az általa nyújtott szolgáltatásokhoz szükséges eszközöket megvegye  a készpénz maga az az eszköz a társaság számára, amely megkönnyíti a belföldi és külföldi társaságokkal folytatott tranzakciókat  a készpénz teszi lehetővé, hogy a tulajdonosoknak vagy azoknak, akik a társaság számára tőkét biztosítottak, osztalékot, kamatot vagy törlesztést tudjanak fizetni

17 © Eredmény és készpénz viszonya A készpénz és a likviditás kezelése nemcsak azt jelenti, hogy szükség van azoknak az üzleti tevékenységeknek a megtalálására, amelyek biztosítják, hogy a működésből megfelelő mennyiségű készpénz folyjon be. Nem elegendő, ha egy vezető növekvő és jövedelmező társaságot irányít. Hiszen a cégeknek nemcsak megtermelniük, hanem fel is kell használniuk a készpénzt. Az eredményesen (számviteli kimutatások szerint jövedelmezően) gazdálkodó társaságnál nagyobb az esély arra, hogy a likviditás rendben van,  DE: az eredmény nem azonos a készpénzzel

18 © Likviditási tervek A Likviditási tervek  általában nagyon rövid (1 hét –1-2 hónap) időtartamra vonatkoznak  és a legfőbb céljuk a mindenkori készpénztöbblet fenntartásának megtervezése,  ezért a pénzeszközök forrásainak és felhasználásainak a részletezése elnagyolt vagy nagyobb csoportokba rendezve találhatók.

19 © Pénzforgalmi terv A Pénzforgalmi terv tulajdonképpen a Cash Flow terv magyarra fordítása. A Cash Flow tervet már hosszabb, akár 1 éves időtartamra is készítenek, és nagyon fontos, hogy ebben a formában már az egyes készpénzbefolyások és készpénzfelhasználások a céloknak és az igényeknek megfelelő részletezettségben vannak kibontva. Sokszor láthatunk vállalatokra vagy egyes projektekre vonatkozóan több éves, akár 10 éves Cash Flow tervet is. Az ilyen terveknek is az az alapvető céljuk, hogy a vállalat vagy a projekt készpénztermelő képességét megpróbálják előre jelezni. Az ilyen terveket célszerű valamilyen jelzővel megkülönböztetni a rövid távú cash flow tervektől: pl. Befektetési Cash Flow terv, Beruházási Cash Flow terv, Projekt Cash Flow terv, 10 éves Cash Flow terv, stb. A pénzforgalmi terv (cash flow terv) megbízhatóságának alapkérdése, hogy sikerült-e teljeskörűen megbecsülni a várható bevételeket, illetve a kiadások nagyságát, és előre jelezni realizálásuk várható időpontját. A rövid távú pénzügyi döntések megalapozását segíti, ha a tervet több változatban is elkészítjük (pl.: pesszimista, középutas, optimista).

20 © Fontos megjegyezni! A zavartalan likviditási helyzet biztosítása érdekében nagyon fontos a tervek folyamatos karbantartása, pl. az újonnan megszerzett információkkal való korrekció. A társaságok gazdasági eseményeit a számviteli elveknek megfelelően rögzítik, és így határozzák meg az eredménykimutatást. Így az eredmény azonban nem egyenlő a készpénzzel, hiszen a pénzforgalmi szemlélet más elveken alapszik.

21 © KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! VISZONTLÁTÁSRA 1 HÉT MÚLVA!


Letölteni ppt "SZÁMVITEL © 8. A PÉNZ SZÁMBAVÉTELÉHEZ KAPCSOLÓDÓ ISMERETEK."

Hasonló előadás


Google Hirdetések