Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

SZÁMVITEL © - 6. A VAGYON SZÁMBAVÉTELÉHEZ KAPCSOLÓDÓ ISMERETEK –

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "SZÁMVITEL © - 6. A VAGYON SZÁMBAVÉTELÉHEZ KAPCSOLÓDÓ ISMERETEK –"— Előadás másolata:

1

2 SZÁMVITEL © - 6. A VAGYON SZÁMBAVÉTELÉHEZ KAPCSOLÓDÓ ISMERETEK –

3 © EREDMÉNYKIMUTATÁS MÉRLEG GAZDASÁGI DÖNTÉSEK A BESZÁMOLÓBAN BEFEKTETÉS MIVEL? ERŐFORRÁS-GAZDÁLKODÁSI DÖNTÉSEK Beruházás Kutatás-Fejlesztés Erőforrás-allokálás Hasznosítás (eladás, apportálás) Befektetés hosszú távra rövid távra Erőforrás-biztosítás készletgazdálkodás követelés-behajtás pénzgazdálkodás FINANSZÍROZÁSI DÖNTÉSEK Saját forrásból pénzügyi befektető szakmai befektető Idegen forrásból hosszú lejáratra rövid lejáratra

4 © MÉRLEGEGYENSÚLY A VAGYON KÉTFÉLE VETÜLETE Eszközök + Követelések (Eszközök vagy Aktívák) Az újratermelési folyamatban betöltött szerepük, megjelenési formájuk, rendeltetésük szerinti csoportosítás Saját tőke + Tartozások (Források vagy Passzívák) Származásuk, eredetük szerinti csoportosítás Eszközök = Források

5 © A MÉRLEG FŐBB TÉTELEI Befektetett eszközök Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett pénzügyi eszk. Készletek Követelések Értékpapírok PénzeszközökRövid lejáratú kötelez. Hosszú lejáratú kötelez. Mérleg szerinti eredmény Eredménytartalék Tőketartalék Jegyzett tőke Forgóeszközök Kötelezettségek Céltartalékok Saját tőke E S Z K Ö Z Ö K F O R R Á S O K

6 © A MŰKÖDŐ TŐKE (WORKING CAPITAL, VAGY NETTÓ FORGÓTŐKE) MEGHATÁROZÁSA Befektetett eszközök Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett pénzügyi eszk. Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök - Rövid lejáratú kötelez. Hosszú lejáratú kötelez. Mérleg szerinti eredmény Eredménytartalék Tőketartalék Jegyzett tőke Forgóeszközök Kötelezettségek - Céltartalékok Saját tőke TARTÓS ESZKÖZÖK TARTÓS FORRÁSOK

7 © IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)FORRÁSOK (PASSZIVÁK) AKTÍV IDÕBELI ELHATÁROLÁS eredményt növel bevételt, követelést elhatárol (+) költségeket ráfordításokat, elhatárol (halasztottat is) (-) PASSZÍV IDÕBELI ELHATÁROLÁS eredményt csökkent bevételt, követelést elhatárol (-) ráfordításokat, költségeket elhatárol (halasztottat is) (+)

8 © DEFINÍCIÓ VÁLLALATI VAGYON = ESZKÖZÖK + KÖVETELÉSEK - TARTOZÁSOK Saját vagyon Idegen vagyon Saját vagyonNettó saját vagyon Bruttó saját vagyon

9 © DEFINÍCIÓ ÁTRENDEZVE ESZKÖZÖK + KÖVETELÉSEK = NETTÓ SAJÁT VAGYON + IDEGEN VAGYON (vállalati vagyon)(tartozások) SAJÁT TŐKE

10 © D. SAJÁT TŐKE ÖSSZETEVŐI I. Jegyzett tőke Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken (Vigyázz: BIII/3. Saját részvények, saját üzletrészek mérlegsoron van, itt csak tájékoztató adat) II.Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) (Vigyázz: ez valójában követelés! (3. Számlaosztályban jogos a nyilvántartása, ha 4-esben tartjuk, akkor tartozik egyenlege van => ezért mínusz értékű) III. Tőketartalék IV. Eredménytartalék ( Vigyázz: előző évek áthozott vesztesége mínusz érték!!!I V. Lekötött tartalék VI. Értékelési tartalék VII. Mérleg szerinti eredmény

11 © MÉRLEG A) BEFEKTETETT ESZK Ö Z Ö K I.Immateri á lis javak II.T á rgyi eszk ö z ö k III.Befektetett p é nz ü gyi eszk ö z ö k B) FORG Ó ESZK Ö Z Ö K I.K é szletek II.K ö vetel é sek III. É rt é kpap í rok IV.P é nzeszk ö z ö k C) AKTIV IDŐBELI ELHAT Á ROL Á S ESZK Ö Z Ö K Ö SSZESEN D) SAJ Á T TŐKE I.Jegyzett tőke II.Jegyzett, de be nem fizetett tőke (-) III. Tőketartal é k IV.Eredm é nytartal é k V.Lek ö t ö tt tartal é k VI. É rt é kel é si tartal é k VII.M é rleg szerinti eredm é ny E) C É LTARTAL É K F) K Ö TELEZETTS É GEK I.H á trasorolt k ö telezetts é gek II.Hossz ú lej á rat ú k ö telezetts é gek III.R ö vid lej á rat ú k ö telezetts é gek G) PASSZIV IDŐBELI ELHAT Á ROL Á S FORR Á SOK Ö SSZESEN ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) FORRÁSOK (PASSZIVÁK) 5000 5000 2500 1200 1190 110 7500 6600 5700 300 600 900 900 7500

12 © A MŰKÖDŐ TŐKE (WORKING CAPITAL, VAGY NETTÓ FORGÓTŐKE) MEGHATÁROZÁSA 5000 + 1600 6600 + 0 6600 2500 - 900 1600 FORGÓ ESZKÖZÖK FOLYÓ FORRÁSOK

13 © MÉRLEGÖSSZEFÜGGÉSEK ÖSSZES ESZKÖZ = ÖSSZES FORRÁS (7500 = 7500) ÖSSZES ESZKÖZ = SAJÁT TŐKE + KÖTELEZETTSÉGEK (7500 = 6600 + 900) SAJÁT VAGYON = ÖSSZES ESZKÖZ - KÖTELEZETTSÉGEK (6600 = 7500 - 900) SAJÁT VAGYON = SAJÁT TŐKE (6600 = 6600) NETTÓ FORGÓTŐKE (WORKING CAPITAL) = FORGÓESZKÖZÖK - RÖVIDLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (1600 = 2500 - 900)

14 © = B. FORGÓESZKÖZÖK I.Készletek II.Követelések III.Értékpapírok IV.Pénzeszközök ESZKÖZÖK Mi van nála? FORRÁSOK Az eszközök miből származnak? A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I.Immat javak II.Tárgyi eszközök III.Befektetett pénzügyi eszk. 40.000 1.000 500 30.000 8.000 Kopás 1.500 Anyag 4.000 Munka 2.500 13.000 400 3.000 10.000 C. AKTÍV IDŐBELI ELHATTÁROLÁS D. SAJÁT TŐKE I.Jegyzett tőke II.Jegyzett, de még be nem f. III.Tőketartalék IV.Eredménytartalék V.Lekötött tartalék VI.Értékelési tartalék VII.Mérleg szerinti (ÉVES) ered. E. CÉLTATALÉKOK F. KÖTELEZETTSÉGEK I.Hátrasorolt köt. II.Hosszú lejáratú köt III.Rövid lejáratú köt. G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS 20.000 40.000 20.000 60.000 40.000 60.000 RENDELTETÉS, MEGJELENÉSI FORMA SZERINT SZÁRMAZÁS, EREDET SZERINT 400 59.600 10.400 49.600 H 11.400 1.000 61.000 Kp 500 49.100 Kp 41.400 19.100 4.000Kp 4.500 15.100 39.900 -1.500-4.000 500 -2.500 3.500 -3.000 6.500 59.500 55.500 13.000 + 13.000 68.500 +2000

15 © RAKJUK ÖSSZE EGY ÁTLAGOS MAGYAR CSALÁD VAGYONMÉRLEGÉT (piaci értéken)! Telek:2000 Lakás: 15000 Üdülőtelek: 0 Nyaraló: 0 1. Kocsi3000 2. Kocsi 800 Életbiztosítások:1500 Befektetések:1200 Lekötött betétek:1000 Folyószámla: 500 ESZKÖZÖK 25000 Saját tőke:13000 Lakáshitel:10000 Gépkocsi hitel: 1500 Egyéb kölcsön: 500 FORRÁSOK25000 CSALÁDI MÉRLEGeFt

16 © RAKJUK ÖSSZE AZ ALAKULÓ VÁLLALKOZÁS INDULÓ VAGYONÁT! Telek:2000 Kocsi 800 Követelés (jegyzett, de… 200 Pénzeszközök: 1000 ESZKÖZÖK 4000 Saját tőke:4000 FORRÁSOK4000 CSALÁDI KFTeFt

17 © ALAKULÓ TÁRSASÁG INDULÓ MÉRLEGE

18 © „CÉGEGÉSZSÉG” MUTATÓK MÉRLEG A) BEFEKTETETT ESZK Ö Z Ö K I.Immateri á lis javak II.T á rgyi eszk ö z ö k III.Befektetett p é nz ü gyi eszk ö z ö k B) FORG Ó ESZK Ö Z Ö K I.K é szletek II.K ö vetel é sek III. É rt é kpap í rok IV. Pénzeszközök C) AKTIV IDŐBELI ELHAT Á ROL Á S ESZK Ö Z Ö K Ö SSZESEN D) SAJ Á T TŐKE I.Jegyzett tőke II.Jegyzett, de be nem fizetett tőke (-) III. Tőketartal é k IV.Eredm é nytartal é k V.Lek ö t ö tt tartal é k VI. É rt é kel é si tartal é k VII.Mérleg szerinti eredmény E) C É LTARTAL É K F) K Ö TELEZETTS É GEK I.H á trasorolt k ö telezetts é gek II.Hossz ú lej á rat ú k ö telezetts é gek III.R ö vid lej á rat ú k ö telezetts é gek G) PASSZIV IDŐBELI ELHAT Á ROL Á S FORR Á SOK Ö SSZESEN LIKVIDITÁSI SORREND EGY VÁLLALKOZÁS EGÉSZSÉGES, HA 1.FIZETŐKÉPES (AZAZ LIKVIDITÁSI MUTATÓI MEGFELELŐEK) 2.STABIL (AZAZ STABILITÁSI MUTATÓI JÓK) 3.NINCS ELADÓSODVA (AZAZ ELADÓSODOTTSÁGI MUTATÓI KEDVEZŐEK)

19 © Az alábbi adatok alapján állítsa össze a Kft. nyitómérlegét 2004. január 1-re vonatkozóan: Árukészlet 2.000 kg, beszerzési ára 3.390 Ft/kg Befektetési célú részvények: 150db, beszerzési ára 15.560Ft/db Tartozások kötvénykibocsátásból: 8.000 eFt Céltartalékok: 750 eFt Egyéb gépek, berendezések, felszerelések nyilvántartás szerinti értéke: 18.000 eFt Elszámolási betét 1.300 eFt Jegyzet tőke: 15.000 eFt Szoftverek 1.371 eFt Külföldi követelésünk (árfolyam 260 Ft/$) 10.000$ Külföldi szállítók (árfolyam 270 Ft/$) 15.000$ Munkavállalóinknak adott fizetési előleg 225 eFt Munkavállalókkal szembeni jövedelemtartozás: 1.200 eFt Előző évi veszteség: 1.000 eFt Valutapénztár: árfolyam 260 Ft/$ 1.500$, Mérleg szerinti eredmény: ………….. E,BI, 6780eFt E, AIII, 2334eFt F, FII F, E E, AII E, BIV F, DI E, AI E, BII, 2600eFt F, FIII, 4050eFt E, BII F, FIII F, DIV, (-)!!! E, BIV, 390eFt F, DVII ESZKÖZÖK: 6780 + 2334 + 18000 + 1300 + 1371 + 2600 +225 + 390 = 33000 FORRÁSOK: 8000 + 750 + 15000 + 4050 + 1200 - 1000 = 28000 MSZE: 33000-28000 = 5000

20 © MÉRLEG, 2004. JANUÁR 1. EszközökForrások A)21.705D)19.000 I.1.371I.15.000 II.18.000IV. III.2.334VII.5.000 B)11.295E)750 I.6.780F)13.250 II. 2.600 + 2252.825I.- III.-II.8.000 IV. 1.300 + 3901.690III. 4.050 + 1.2005.250 C)-G)- ESZKÖZÖK ÖSSZESEN33.000FORRÁSOK ÖSSZESEN33.000

21 © KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! VISZONTLÁTÁSRA 1 HÉT MÚLVA!


Letölteni ppt "SZÁMVITEL © - 6. A VAGYON SZÁMBAVÉTELÉHEZ KAPCSOLÓDÓ ISMERETEK –"

Hasonló előadás


Google Hirdetések