Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A gyermekbarát közigazgatás kialakításának eljárásjogi vetületei

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A gyermekbarát közigazgatás kialakításának eljárásjogi vetületei"— Előadás másolata:

1 A gyermekbarát közigazgatás kialakításának eljárásjogi vetületei
dr. Szeróvay Krisztina Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Hatósági Eljárási Szabályozási Főosztály

2 AZ ELŐADÁS RÉSZEI I. Nemzetközi irányvonalak bemutatása
II. Magyar szabályozás: a Be. és a Pp. módosítása, a gyermekmeghallgató szobák kialakításáról szóló KIM rendelet III. A Ket február 1-jén hatályba lépett módosításai

3 A NEW YORKI EGYEZMÉNY/1. 1. cikk Az Egyezmény vonatkozásában gyermek az a személy, aki tizennyolcadik életévét nem töltötte be, kivéve ha a reá alkalmazandó jogszabályok értelmében nagykorúságát már korábban eléri. 3. cikk 1. A […] bíróságok, a közigazgatási hatóságok és a törvényhozó szervek minden, a gyermeket érintő döntésükben a gyermek mindenek felett álló érdekét veszik figyelembe elsősorban.

4 A NEW YORKI EGYEZMÉNY/2. 12. cikk 1. Az Egyezményben részes államok az ítélőképessége birtokában lévő gyermek számára biztosítják azt a jogot, hogy minden őt érdeklő kérdésben szabadon kinyilváníthassa véleményét, a gyermek véleményét, figyelemmel korára és érettségi fokára, kellően tekintetbe kell venni. 12. cikk 2. Ebből a célból nevezetesen lehetőséget kell adni a gyermeknek arra, hogy bármely olyan bírói vagy közigazgatási eljárásban, amelyben érdekelt, közvetlenül vagy képviselője, illetőleg arra alkalmas szerv útján, a hazai jogszabályokban foglalt eljárási szabályoknak megfelelően meghallgassák.

5 Gyermekbarát Igazságszolgáltatásról szóló iránymutatás
Európa Tanács Miniszteri Bizottságának Gyermekbarát Igazságszolgáltatásról szóló iránymutatása, november 17. [Guidelines on child friendly justice] https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id= &Site=CM Gyermekek jogai az eljárás során (példák): tájékoztatáshoz való jog, részvételhez való jog, véleménynyilvánításhoz való jog, minden őt érintő kérdésben meghallgatásához, véleményének figyelembe vételéhez való jog (korára, érettségi állapotára és fejlettségi szintjére tekintette), képviselethez, segítségnyújtáshoz való jog

6 NEMZETKÖZI DOKUMENTUMOK
CPS policy on prosecuting criminal cases involving children and young people as victims and witnesses US Department Health & Human Services: Working With the Courts in Child Protection – The Child as a witness https://www.childwelfare.gov/pubs/usermanuals/courts/courts.pdf Child-friendly legal procedures for children and the need for specialized training Concluding Report on Presentation and Launch of Child-Friendly Interviewing Rooms in Western NIS/ Eastern EU Neighboring Region CRIN (Child Rights Information Network) Child-Friendly Justice and Children's Rights

7 A NEMZETKÖZI GYAKORLATBAN KIALAKULT ELVEK
A stressz minimum szintre csökkentése A lehető legkevesebb késedelemmel lefolytatott eljárás elve Egyedi sajátosságok figyelembevétele – az életkor önmagában nem elegendő információ A gyermek egészsége lelki fejlődése vs. közérdek Az infokommunikációs technológiák alkalmazásának elve Ügyintézők előzetes felkészítése Gyermekbarát környezet kialakítása a meghallgatáshoz; a hatóság épületének előzetese megismerése

8 FELKÉSZÍTŐ KIADVÁNY/1.

9 FELKÉSZÍTŐ KIADVÁNY/2.

10 MAGYAR SZABÁLYOZÁS – 2012-ES JOGALKOTÁS
A gyermekbarát igazságszolgáltatás megvalósulásához kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló évi LXII. törvény – Be., Btk., Bvtrv. és Pp. módosítás A rendőrség nyomozó hatóságainál létesítendő gyermekmeghallgató szobák kialakításáról szóló 32/2011. KIM rendelet A fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével összefüggő törvények, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló évi CCX. törvény – Ket. módosítás

11 Be. és Pp. módosítás Be.: a tizennyolcadik életévét be nem töltött tanú és a fiatalkorú terhelt kihallgatásánál figyelemmel kell lenni értelmi szintjükre, és a hatóság eljáró tagjának erre tekintettel kell a vallomás előtti figyelmeztetéseket ismertetnie Pp.: új alcím: „A kiskorú gyermek mint érdekelt” Meghallgatás megfelelő légkörben, gyermek számára érthetően Kérdések a kora és érettsége alapján Tájékoztatás a valóságnak megfelelő nyilatkozatról Nyilatkozat indokolás nélküli megtagadhatósága Tájékoztatás az ügygondnok szerepéről Minden tájékoztatás, figyelmeztetés a gyermek számára érthetően

12 gyermekmeghallgató szobák – kim rendelet
Alapterület:egyidejűleg legalább 4 fő Belmagasság: min. 2,5 méter Ablak: min. 1,3 m2-es felület Megfelelő szellőztetés 0,5 méter magasságban minimum 20 °C Kép- és hangfelvétel készítésére alkalmas eszköz elrejtve Megfelelő berendezési tárgyak, bútorok, függöny, játszósarok

13 NÉHÁNY TOVÁBBI KÉP/1.

14 NÉHÁNY TOVÁBBI KÉP/2.

15 A KET. MÓDOSÍTÁSA – ELŐZMÉNYEK
Európai Bizottság - ütemterv a gyermekjogok érvényesítéséért (2011. február 15.) – 11 db intézkedés - megfelelő tájékoztatás az eljárási jogokkal kapcsolatban; - a gyerek szükségleteinek, sebezhetőségének megfelelő garanciák; - igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés, ténylegesen részvétel biztosítása; - többszörös kihallgatás elkerülése; infokommunikációs technológia(pl. a videokonferencia lehetőségét) alkalmazása Gyermekbarát Igazságszolgáltatásért Munkacsoportról szóló 75/2011. (XII. 30.) KIM-BM-NEFMI együttes utasítás

16 JOGOS A KÉRDÉS/1.

17 JOGOS A KÉRDÉS/2. – SZEMTANÚ

18 JOGOS A KÉRDÉS/3. - BICIKLILOPÁS

19 A KET. MÓDOSÍTÁSA – ÚJ ALAPELV
Ket. 1. § (2a)A közigazgatási hatóság a Ket. alkalmazása során az eljárásban érintett kiskorú érdekeinek fokozott figyelembevételével jár el.” Ket § p) kiskorú, korlátozottan cselekvőképes személy, cselekvőképtelen személy: a polgári törvénykönyv szerinti kiskorú, korlátozottan cselekvőképes személy, illetve cselekvőképtelen személy. Alaptörvény XVI. cikk (1) Minden gyermeknek joga van a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges védelemhez és gondoskodáshoz.

20 A KET. MÓDOSÍTÁSA – SPECIÁLIS TÁJÉKOZTATÁS
Ket. 5. § (1a) A közigazgatási hatóság a korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen ügyfelet, illetve az eljárás korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen egyéb résztvevőjét megfelelő légkör biztosítása mellett, korára, egészségi állapotára és értelmi szintjére tekintettel tájékoztatja az őt megillető jogokról és az őt terhelő kötelezettségekről, valamint a lefolytatandó eljárási cselekményről.

21 A KET. MÓDOSÍTÁSA – ÜGYGONDOK KIRENDELÉSE
15. § (7) A természetes személy ügyfélnek akkor van eljárási képessége, ha a polgári jog szabályai szerint cselekvőképességgel rendelkezik. Jogszabályban meghatározott esetben a korlátozott cselekvőképességgel rendelkező személyt is megilleti az eljárási képesség. Ha eziránt kétség merül fel, az eljáró hatóság hivatalból vizsgálja az eljárási képesség meglétét, és ha annak hiányát állapítja meg, úgy az ügyfél helyett törvényes képviselőjét vonja be az eljárásba, illetve az erre vonatkozó iratok csatolásával ügygondnok kirendelését kéri, vagy ha törvény vagy kormányrendelet lehetővé teszi - az ügygondnok kirendelésére vonatkozó részletes szabályok meghatározásával -, maga gondoskodik ügygondnok kirendeléséről.

22 A KET. MÓDOSÍTÁSA – KÉPVISELET (ÜGYGONDNOK)
40. § (5) A természetes személy ügyfél részére, ha ismeretlen helyen tartózkodik vagy nem tud az ügyben eljárni és nincs törvényes képviselője vagy meghatalmazottja, az eljáró hatóság az erre vonatkozó iratok csatolásával a gyámhatóságnál ügygondnok kötelező kirendelését kezdeményezi vagy ha törvény vagy kormányrendelet lehetővé teszi - az ügygondnok kirendelésére vonatkozó részletes szabályok meghatározásával - maga gondoskodik az ügygondnok kirendeléséről.

23 A KET. MÓDOSÍTÁSA – ADATOK ZÁRT KEZELÉSE, IRATBETEKINTÉS
39/A. § (1a) A hatóság a cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes ügyfél, tanú, illetve a szemletárgy birtokosa védelme érdekében erre irányuló kérelem nélkül is dönthet a cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes személy adatainak zárt kezeléséről. A végzést a cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes személy képviselőjével is közölni kell. 69. § (2a) A hatóság a cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes ügyfél védelme érdekében erre irányuló kérelem nélkül is dönthet az iratbetekintési jog korlátozásáról.

24 A KET. MÓDOSÍTÁSA – NYILATKOZAT, ADATSZOLGÁLTATÁS

25 A KET. MÓDOSÍTÁSA – TANÚVALLOMÁS

26 A KET. MÓDOSÍTÁSA – TÁRGYALÁS
62. § (2) A tárgyaláson a hatóság meghallgathatja az ügyfelet, a tanút, a szakértőt, a hatósági közvetítőt, és megszemlélheti a szemletárgyat. Cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes személy tárgyaláson történő meghallgatására csak abban az esetben kerülhet sor, ha az eljárásban részt vevő más személyekkel történő együttes meghallgatása érdekeit nem sérti.

27 A KET. MÓDOSÍTÁSA – A KISKORÚ FOGALMA
Ket § p) kiskorú, korlátozottan cselekvőképes személy, cselekvőképtelen személy: a polgári törvénykönyv szerinti kiskorú, korlátozottan cselekvőképes személy, illetve cselekvőképtelen személy. Ptk. 12. § Kiskorú az, aki a tizennyolcadik életévét még nem töltötte be, kivéve, ha házasságot kötött.

28 A KET. MÓDOSÍTÁSA – ÖSSZEFOGLALÁS/1.
Új alapelv [1. § (2a) bekezdés] Ügyféli jogok biztosítása - Tájékoztatási szabály [5. § (1a) bekezdés] Ügygondnok kirendelése [15. § (7) bekezdés] Adatok zárt kezelése [39/A. § (1a) bekezdés] Képviselet [40. § (5) bekezdés] Az ügyfél nyilatkozata, adatszolgáltatási kötelezettsége [51. § (2a)-(2d) bekezdés] Tanú [53. § (4a)-(5) bekezdés] Tárgyalás [62. § (2) bekezdés] Iratbetekintés [69. § (2a) bekezdés] Értelmező rendelkezések [172. § p) pont]

29 A KET. MÓDOSÍTÁSA – ÖSSZEFOGLALÁS/2.
Hatály: február 1. A február 1-jével hatályba lépő módosítás a Ket. összesen 29 §-át érintette, a gyermekbarát vonatkozású 10 §-t érintett.  34,48%

30 Köszönöm szépen a figyelmet!


Letölteni ppt "A gyermekbarát közigazgatás kialakításának eljárásjogi vetületei"

Hasonló előadás


Google Hirdetések