Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Dr. Szeróvay Krisztina Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Hatósági Eljárási Szabályozási Főosztály.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Dr. Szeróvay Krisztina Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Hatósági Eljárási Szabályozási Főosztály."— Előadás másolata:

1 dr. Szeróvay Krisztina Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Hatósági Eljárási Szabályozási Főosztály

2  I. Nemzetközi irányvonalak bemutatása  II. Magyar szabályozás: a Be. és a Pp. módosítása, a gyermekmeghallgató szobák kialakításáról szóló KIM rendelet  III. A Ket. 2013. február 1-jén hatályba lépett módosításai

3  1. cikk Az Egyezmény vonatkozásában gyermek az a személy, aki tizennyolcadik életévét nem töltötte be, kivéve ha a reá alkalmazandó jogszabályok értelmében nagykorúságát már korábban eléri.  3. cikk 1. A […] bíróságok, a közigazgatási hatóságok és a törvényhozó szervek minden, a gyermeket érintő döntésükben a gyermek mindenek felett álló érdekét veszik figyelembe elsősorban.

4  12. cikk 1. Az Egyezményben részes államok az ítélőképessége birtokában lévő gyermek számára biztosítják azt a jogot, hogy minden őt érdeklő kérdésben szabadon kinyilváníthassa véleményét, a gyermek véleményét, figyelemmel korára és érettségi fokára, kellően tekintetbe kell venni.  12. cikk 2. Ebből a célból nevezetesen lehetőséget kell adni a gyermeknek arra, hogy bármely olyan bírói vagy közigazgatási eljárásban, amelyben érdekelt, közvetlenül vagy képviselője, illetőleg arra alkalmas szerv útján, a hazai jogszabályokban foglalt eljárási szabályoknak megfelelően meghallgassák.

5  Európa Tanács Miniszteri Bizottságának Gyermekbarát Igazságszolgáltatásról szóló iránymutatása, 2010. november 17. [Guidelines on child friendly justice] https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1705197&Site=C M https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1705197&Site=C M  Gyermekek jogai az eljárás során (példák): tájékoztatáshoz való jog, részvételhez való jog, véleménynyilvánításhoz való jog, minden őt érintő kérdésben meghallgatásához, véleményének figyelembe vételéhez való jog (korára, érettségi állapotára és fejlettségi szintjére tekintette), képviselethez, segítségnyújtáshoz való jog

6  CPS policy on prosecuting criminal cases involving children and young people as victims and witnesses http://www.cps.gov.uk/victims_witnesses/children_policy.pdf http://www.cps.gov.uk/victims_witnesses/children_policy.pdf  US Department Health & Human Services: Working With the Courts in Child Protection – The Child as a witness https://www.childwelfare.gov/pubs/usermanuals/courts/courts.pdf https://www.childwelfare.gov/pubs/usermanuals/courts/courts.pdf  Child-friendly legal procedures for children and the need for specialized training http://www.ecpat.net/WorldCongressIII/PDF/Publications/T2_WS6a. pdf http://www.ecpat.net/WorldCongressIII/PDF/Publications/T2_WS6a. pdf  Concluding Report on Presentation and Launch of Child-Friendly Interviewing Rooms in Western NIS/ Eastern EU Neighboring Region http://www.canee.net/files/Direct%20Services%20for%20SA%20Childr en%20in%20Western%20NIS_Report.pdf http://www.canee.net/files/Direct%20Services%20for%20SA%20Childr en%20in%20Western%20NIS_Report.pdf  CRIN (Child Rights Information Network) Child-Friendly Justice and Children's Rights http://www.canee.net/files/1266_Child- Friendly_Justice_and_Children_s_Rights_original.pdfhttp://www.canee.net/files/1266_Child- Friendly_Justice_and_Children_s_Rights_original.pdf

7  A stressz minimum szintre csökkentése  A lehető legkevesebb késedelemmel lefolytatott eljárás elve  Egyedi sajátosságok figyelembevétele – az életkor önmagában nem elegendő információ  A gyermek egészsége lelki fejlődése vs. közérdek  Az infokommunikációs technológiák alkalmazásának elve  Ügyintézők előzetes felkészítése  Gyermekbarát környezet kialakítása a meghallgatáshoz; a hatóság épületének előzetese megismerése

8 http://www.cps.gov.uk/victims_witnesses/millie_english.pdf

9 http://www.cps.gov.uk/victims_witnesses/jerome_english.pdf

10  A gyermekbarát igazságszolgáltatás megvalósulásához kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi LXII. törvény – Be., Btk., Bvtrv. és Pp. módosítás  A rendőrség nyomozó hatóságainál létesítendő gyermekmeghallgató szobák kialakításáról szóló 32/2011. KIM rendelet  A fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével összefüggő törvények, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi CCX. törvény – Ket. módosítás

11  Be.: a tizennyolcadik életévét be nem töltött tanú és a fiatalkorú terhelt kihallgatásánál figyelemmel kell lenni értelmi szintjükre, és a hatóság eljáró tagjának erre tekintettel kell a vallomás előtti figyelmeztetéseket ismertetnie  Pp.: új alcím: „A kiskorú gyermek mint érdekelt”  Meghallgatás megfelelő légkörben, gyermek számára érthetően  Kérdések a kora és érettsége alapján  Tájékoztatás a valóságnak megfelelő nyilatkozatról  Nyilatkozat indokolás nélküli megtagadhatósága  Tájékoztatás az ügygondnok szerepéről  Minden tájékoztatás, figyelmeztetés a gyermek számára érthetően

12 Alapterület :egyidejűleg legalább 4 fő Belmagasság : min. 2,5 méter Ablak : min. 1,3 m2-es felület Megfelelő szellőztetés 0,5 méter magasságban minimum 20 °C Kép- és hangfelvétel készítésére alkalmas eszköz elrejtve Megfelelő berendezési tárgyak, bútorok, függöny, játszósarok

13

14

15  Európai Bizottság - ütemterv a gyermekjogok érvényesítéséért (2011. február 15.) – 11 db intézkedés  - megfelelő tájékoztatás az eljárási jogokkal kapcsolatban;  - a gyerek szükségleteinek, sebezhetőségének megfelelő garanciák;  - igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés, ténylegesen részvétel biztosítása;  - többszörös kihallgatás elkerülése; infokommunikációs technológia(pl. a videokonferencia lehetőségét) alkalmazása  Gyermekbarát Igazságszolgáltatásért Munkacsoportról szóló 75/2011. (XII. 30.) KIM-BM-NEFMI együttes utasítás

16

17

18

19  Ket. 1. § (2a)A közigazgatási hatóság a Ket. alkalmazása során az eljárásban érintett kiskorú érdekeinek fokozott figyelembevételével jár el.”  Ket. 172. § p) kiskorú, korlátozottan cselekvőképes személy, cselekvőképtelen személy : a polgári törvénykönyv szerinti kiskorú, korlátozottan cselekvőképes személy, illetve cselekvőképtelen személy.  Alaptörvény XVI. cikk (1) Minden gyermeknek joga van a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges védelemhez és gondoskodáshoz.

20  Ket. 5. § (1a) A közigazgatási hatóság a korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen ügyfelet, illetve az eljárás korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen egyéb résztvevőjét megfelelő légkör biztosítása mellett, korára, egészségi állapotára és értelmi szintjére tekintettel tájékoztatja az őt megillető jogokról és az őt terhelő kötelezettségekről, valamint a lefolytatandó eljárási cselekményről.

21  15. § (7) A természetes személy ügyfélnek akkor van eljárási képessége, ha a polgári jog szabályai szerint cselekvőképességgel rendelkezik. Jogszabályban meghatározott esetben a korlátozott cselekvőképességgel rendelkező személyt is megilleti az eljárási képesség. Ha eziránt kétség merül fel, az eljáró hatóság hivatalból vizsgálja az eljárási képesség meglétét, és ha annak hiányát állapítja meg, úgy az ügyfél helyett törvényes képviselőjét vonja be az eljárásba, illetve az erre vonatkozó iratok csatolásával ügygondnok kirendelését kéri, vagy ha törvény vagy kormányrendelet lehetővé teszi - az ügygondnok kirendelésére vonatkozó részletes szabályok meghatározásával -, maga gondoskodik ügygondnok kirendeléséről.

22  40. § (5) A természetes személy ügyfél részére, ha ismeretlen helyen tartózkodik vagy nem tud az ügyben eljárni és nincs törvényes képviselője vagy meghatalmazottja, az eljáró hatóság az erre vonatkozó iratok csatolásával a gyámhatóságnál ügygondnok kötelező kirendelését kezdeményezi vagy ha törvény vagy kormányrendelet lehetővé teszi - az ügygondnok kirendelésére vonatkozó részletes szabályok meghatározásával - maga gondoskodik az ügygondnok kirendeléséről.

23  39/A. § (1a) A hatóság a cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes ügyfél, tanú, illetve a szemletárgy birtokosa védelme érdekében erre irányuló kérelem nélkül is dönthet a cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes személy adatainak zárt kezeléséről. A végzést a cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes személy képviselőjével is közölni kell.  69. § (2a) A hatóság a cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes ügyfél védelme érdekében erre irányuló kérelem nélkül is dönthet az iratbetekintési jog korlátozásáról.

24

25

26  62. § (2) A tárgyaláson a hatóság meghallgathatja az ügyfelet, a tanút, a szakértőt, a hatósági közvetítőt, és megszemlélheti a szemletárgyat. Cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes személy tárgyaláson történő meghallgatására csak abban az esetben kerülhet sor, ha az eljárásban részt vevő más személyekkel történő együttes meghallgatása érdekeit nem sérti.

27  Ket. 172. § p) kiskorú, korlátozottan cselekvőképes személy, cselekvőképtelen személy : a polgári törvénykönyv szerinti kiskorú, korlátozottan cselekvőképes személy, illetve cselekvőképtelen személy.  Ptk. 12. § Kiskorú az, aki a tizennyolcadik életévét még nem töltötte be, kivéve, ha házasságot kötött.

28  Új alapelv [1. § (2a) bekezdés]  Ügyféli jogok biztosítása - Tájékoztatási szabály [5. § (1a) bekezdés]  Ügygondnok kirendelése [15. § (7) bekezdés]  Adatok zárt kezelése [39/A. § (1a) bekezdés]  Képviselet [40. § (5) bekezdés]  Az ügyfél nyilatkozata, adatszolgáltatási kötelezettsége [51. § (2a)-(2d) bekezdés]  Tanú [53. § (4a)-(5) bekezdés]  Tárgyalás [62. § (2) bekezdés]  Iratbetekintés [69. § (2a) bekezdés]  Értelmező rendelkezések [172. § p) pont]

29  Hatály: 2013. február 1.  A 2013. február 1-jével hatályba lépő módosítás a Ket. összesen 29 §-át érintette, a gyermekbarát vonatkozású 10 §-t érintett.  34,48%

30 Köszönöm szépen a figyelmet!


Letölteni ppt "Dr. Szeróvay Krisztina Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Hatósági Eljárási Szabályozási Főosztály."

Hasonló előadás


Google Hirdetések