Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Felkészülés az intézményi akkreditációra ( )

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Felkészülés az intézményi akkreditációra ( )"— Előadás másolata:

1 Felkészülés az intézményi akkreditációra (2013.11.04.)
Elvárások, tapasztalatok, helyzetkép, a felkészülés fontos szempontjai és teendői INTÉZMÉNY AKKREDITÁCIÓ 2014/15

2 Felépítés MAB akkreditációs követelmények Akkreditációs tapasztalatok
Helyzetkép az NKE minőségbiztosításáról Fejlesztési elgondolások és a felkészülés fontos feladatai

3 MAB AKKREDITÁCIÓS ELVÁRÁSAI ÉS ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTJAI I.
JOG- SZABÁLYI EL- VÁRÁSOK Általános feltételek (Nftv.) Legalább két képzési, illetve tudományterületen vagy művészeti ágban, legalább négy szakon, az alábbi pontok szerint választható képzési szerkezetben alapképzést, alap- és mesterképzést, alap-, valamint mester- és doktori képzést, mester- és doktori képzést folytat. [Nftv. 6.§ (2)] Rendelkezik a feladatai ellátásához, folyamatos működéséhez szükséges személyi, szervezeti feltételekkel, állandó kutatói, oktatói karral. [Nftv. 7.§ (3)] Rendelkezik a feladatai ellátásához, folyamatos mőködéséhez szükséges tárgyi és pénzügyi eszközökkel. [Nftv. 6.§ (3)] Az intézményi dokumentumok kidolgozottak, rendelkezésre állnak. [Nftv. 6.§ (3)]

4 MAB AKKREDITÁCIÓS ELVÁRÁSAI ÉS ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTJAI II.
JOG- SZABÁLYI EL- VÁRÁSOK Egyetemként az a felsőoktatási intézmény akkreditálható, amelyik legalább két képzési területen jogosult mesterképzésre, valamint legalább két tudományterületen doktori képzésre és doktori fokozat odaítélésére; munkaviszony, illetve közalkalmazotti jogviszony keretében foglalkoztatott oktatóinak,kutatóinak legalább ötven százaléka tudományos fokozattal rendelkezik; legalább három egyetemi karral rendelkezik; tudományos diákköröket működtet; az általa indított szakok egy részén képzéseit képes idegen nyelven folytatni. [Nftv. 9.§ (3)]

5 MAB AKKREDITÁCIÓS ELVÁRÁSAI ÉS ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTJAI III.
A MAB további akkreditá- ciós elvárásai Az intézménynek a felsőoktatási tevékenység minőségének biztosítására van intézményi szintű, és a folytatott képzések minőségi kontrollját is magába foglaló minőségbiztosítási rendszere. Több kar által szervezett interdiszciplináris (karközi) képzéseknél legyen a szaknak a képzésért felelős és a képzés adminisztrációját végző gesztorkara. A MAB vizsgálja azt is, hogy a karok elnevezése összhangban van-e a kar által végzett oktatási és kutatási tevékenységgel, annak szakterületét és szintjét is tekintve.

6 MAB AKKREDITÁCIÓS ELVÁRÁSAI ÉS ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTJAI IV.
A MAB értékelési szempontjai Az intézmény/ kar általános helyzetképe Honnan – hova tart az intézmény/kar. Az előző intézményi akkreditációs határozat ajánlásai (amennyiben voltak ilyenek) nyomán tett intézményi/kari szintű intézkedések. Az intézmény/kar alapdokumentumai, szervezete, vezetése, intézményi/kari stratégia, a HOK részvétele az intézmény/kar vezetésében. Intezmenyi / kari szintű együttműködések az oktatási feladatokban és az infrastruktúra hatékonyságának növelésére (közös képzések kezelése (intezményközi, ha van), karok közötti átoktatások stb.) A C-SWOT analízis – következtetések, tennivalók.

7 MAB AKKREDITÁCIÓS ELVÁRÁSAI ÉS ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTJAI V.
A MAB értékelési szempontjai Az intézmény/kar kulcsfontosságú eredményei Oktatás Az intézmény/kar képzési szerkezete. Képzések kimeneti eredményei, hallgatói létszámadatok (felvettek es végzettek, lemorzsolódás, TDK eredmények) intézményi/kari szintű áttekintése az elmúlt öt év statisztikája alapján. Végzettek elhelyezkedése, munkaerőpiaci beválás. Kutatás-fejlesztés, alkotó/művészeti tevékenység Intézményi/kari szintű jelentősebb tudományos publikációs, fejlesztési, innovációs és pályázati (tartalmi) eredmények (hazai es nemzetközi eredményesség) Regionális, országos, nemzetközi kapcsolatok es azok hatásai intézményi, illetve kari szinten. Gazdálkodás Az intézmény/kar gazdálkodásának eredményei. Külső és belső erőforrások pályázati (finanszírozás) megszerzése és felhasználásuk, a változások tendenciai intézményi szinten, illetve kari szinten!

8 MAB AKKREDITÁCIÓS ELVÁRÁSAI ÉS ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTJAI VI.
Az ESG által megfogal- mazott 7 sztenderd és irányelvek Az ESG alapján alkalmazott értékelési szempontok: 3.1 Minőségpolitika, stratégia és eljárások a minőség biztosítására. 3.2 Képzési programok indítása, követése, rendszeres belső értékelése. 3.3 A hallgatói teljesítmények értékelése. 3.4 Az oktatói minőség biztosítása. 3.5 Tanulástámogatás, eszközök és hallgatói szolgáltatások. 3.6 Belső információs rendszer. 3.7 Nyilvánosság, a közvélemény tájékoztatása.

9 Tapasztalataink a minőségfejlesztés terén Rendszerépítés
Önértékelés Mérés értékelés A JOGELŐD EGYETEM MINŐSÉG- FEJLESZTÉSÉ NEK LÉPÉSEI

10 Minőségeszközök és módszerek
10 Alkalmazott minőség- eszközök és technikák a NKE-n PDCA ciklusok Belső auditok EMIÉR (EvaSys) SWOT elemzés Benchmarking Önértékelés (Akkreditáció)

11 P A D C PDCA ciklusok az NKE-n
11 … avagy a minőség folyamatos fejlesztése P1:MBR továbbfejlesztése P2: Új MFP P2-2: Új MFP 2011 P3: EMIÉR továbbfejlesztése P4:Belső audit program 2013 P1: Minőségbiztosítási rendszer tervezése P2: MFP 2012 P2-2: MFP (PDCA 2.kör) P3: EMIÉR P4: Belső Audit program P A INTÉZMÉNYI MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS MŰKÖDÉSE D P1:MBR működtetése P2: felülvizsgálat P2-2: felülvizsgálat P3: EMIÉR átvizsgálása P4: Belső audit program ellenőrzés P1: Minőségbiztosítási szabályzat bevezetés 2012 január P2: MFP cselekvési program végrehajtás P2-2:MFP cselekvési program végrehajtás P3: EMIÉR felmérések bevezetése, végrehajtás P4:Belső auditok végrehajtása C

12 a minőségértékelés megfelelőségére,
Belső auditok 12 Az Egyetem vezetése a belső auditokat a minőség- biztosítási rendszer fejlesztésé- nek szempontjá- ból kiemelkedő jelentőségű- nek tartja. A belső audit kiterjedhet: a minőségértékelés megfelelőségére, a minőségközpontú irányítási rendszer megfelelőségére, a személyi és tárgyi feltételek megfelelőségének megállapítására, a folyamatszabályozás eljárási rendjére és annak betartására, a visszajelzések alapján a változtatások/javító intézkedések végrehajtására.

13 Egyetemi Minőségbiztosítási Értékelő- Elemző Rendszer (EMIÉR)
13

14 EvaSys rendszer bemutatása I.
14 Profil részlet a hallgatói vélemény felmérés eredmé- nyéből A profil görbe azonnal megmutatja a gyenge pontokat, jó alapot ad a beavatkozás szükségességének és mértékének megtervezéséhez

15 EvaSys rendszer bemutatása II.
15 Profil részlet a hallgatói vélemény felmérés eredmé- nyéből (két kar és az intézmény összesített eredményei- nek összehason- lítása) Azonnali összehasonlítást tesz lehetővé, megmutatja a feltűnő eltéréseket. Jó alapot ad a különbséget generáló okok megkeresésére, a szükséges beavatkozás megtervezésére.

16 Minőségbiztosítási dokumentációs rendszer létrehozása
16

17 Minőségbiztosítási dokumentációs rendszer elkészült elemei
17 Az Egyetem Minőségpolitikája Vezetői nyilatkozat Az Egyetem Küldetése Minőségbiztosítási szabályzat Minőségstratégia Minőségbiztosítási eljárások (folyamatosan)

18 Tapasztalataink a jogelőd akkreditációja kapcsán I.
A jogelőd ZMNE intézmény és program akkreditáció- ja során szerzett tapasztala- tokat egy tanulmány- ban foglaltuk össze Könyvtár raktári száma: D – 6183 Rövid kronológia 1. Előzmények (2000. március – február) A minőségfejlesztés lépései a 2000-es akkreditációs jelentéstől, a februárjában kiadott rektori határozatig. 2. Előkészületek az intézményi akkreditációra (2008. február – július) Az akkreditációra az intenzív felkészülés 2008 februárjában, egy évvel a beadási határidő előtt kezdődött el. A rektor márciusában – egy évvel a várható MAB látogató bizottságának érkezése előtt - Intézményi és Programakkreditációt Előkészítő Koordinációs munkacsoportot hozott létre, melyben meghatározta a munkacsoport működési elveit, és a felkészülés ütemtervét a 2008 március-2008 december közötti időszakra 3. Intézményi akkreditációs önértékelés elkészítése (2008. július – 2009 január)

19 Az Intézményi akkreditációs önértékelés elkészítésének folyamatábrája

20 A jogelőd intézmény akkreditációs önértékelése
Az intézményi akkreditá- ciós önértékelés megszöve- gezésének feladatát a Stratégiai és Intézmény- fejlesztési Rektor- helyettes (SIRH) kapta Az önértékelés elkészítésénél az áttekinthetőség, az átláthatóság, a működés és az eredményesség tényszerű bemutatása volt a cél. A terjedelem és tartalom illusztrálására: Az intézményi önértékelés kötetben 134 oldalon 8 ábra, 13 grafikon, 11 táblázat, 61 kérdés felmérési eredményei, és 68 tárgykör értékelése kapott helyet. Könyvtár raktári száma: D – 6110 A kötethez tartozó, tényanyagokat gazdagon tartalmazó mellékletekben 221 oldalon 6 ábra, 15 grafikon, 120 táblázat kereken 100 EvaSys felmérési eredmény és 9 felmérési profilgörbe segíti az olvasó pontos tájékoztatását.

21 A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM MINŐSÉGSTRATÉGIÁJA 2013 – 2015
21 A Minőség- stratégia szerkezete A minőségstratégia készítését meghatározó külső tényezők (Nemzetközi, nftv., MAB ajánlásai, nemzeti felsőoktatási kiválóság korm. rend.) Az egyetem értékrendje, a minőségügy területén elért eredményei (MBR kiépítés koncepciója és megtett lépései, értékrendi alapok) Az IFT minőségstratégiát meghatározó elemei (jövőkép és küldetés, stratégiai irányok és célok) A minőségbiztosítás kérdései. (alapelvei, modellje, mérőrendszere,PDCA ciklusai)

22 Stratégiai (távlati) minőségcélok az NKE Minőségstratégiájában
Az egyetemi szintű minőségcélok komponenseit az intézmény egészére vonatkozó stratégiai irányok és célok határozzák meg Oktatás: hazai és nemzetközi összehasonlításokra is alkalmas benchmarking összehasonlító és értékelő rendszer fokozatos kiépítése. Kutatás-fejlesztés és innováció: 3-5 olyan alapkutatási irány kijelölése, amelyek képesek átfogni a teljes innovációs láncot Oktatás és tudományos kutatás: idegen nyelvű szakirányok és szakok indítása és azokon a hallgatói létszám növelése, (nemzetköziesedés). Kiválóságra törekvés: szerepvállalás nemzetstratégiai célok megvalósításában (oktatás- kutatás), és jelentős előrelépés a nemzetközi felsőoktatási rangsorokban.

23 A 2014/2015 oktatási évre tervezett új minőségfejlesztési program
A konkrét célokat az IFT és az előttünk álló, ismert feladatok alapján a következők jelentik: érdemi felkészülés az akkreditációra és az elvárások sikeres teljesítésére belső auditok segítségével a szabályos működések, az egységesség és a módszeresség erősítése, a feltárt eltérések megszüntetése; a hallgatói közreműködés növelése a minőségszemlélet erősítésében a szakkollégiumok és az EHÖK bevonásával; a minőségértékeléshez szükséges teljes körű adatbázis rendszer megteremtése és fejlesztése; az egyetemi minőségelemző- és értékelő rendszer (EMIÉR) kiépítettségének növelése, az EMIÉR alkalmazási eredményeinek, adatainak, grafikonjainak felhasználása az adatgyűjtési módszerek folyamatos fejlesztése (kérdőívek, önértékelések javítása); a belső auditorok továbbképzése; a Minőségbiztosítási Szabályzat átdolgozása

24 A minőségbiztosítási rendszer fejlesztése szempontjából szükséges akciók
A stratégiai akciók azok a konkrét cselekedetek, amelyek segítségével a célok elérésén keresztül a jövőkép felé haladunk I. Egyetemi szintű minőségbiztosítási szervezet létrehozása II. Minőségbiztosítási feladatok ellátására elkülönített anyagi források biztosítása III. Az EvaSys adatfeldolgozó és értékelő rendszerhez kapacitás szempontjából kompatibilis lapolvasó beszerzése és üzembe állítása az egyetemi minőségbiztosítási szervezetnél IV. Az ÁROP pályázatban a teljes körű minőségirányítási rendszer fejlesztésére beállított tételek megvalósítása V. Az UniPoll modul teljes verziójának megrendelése és az EvaSys intézményi hálózatba szervezése hardver beszerzéssel

25 Az előttünk álló fő feladatok I.
Az akkreditá- ciós felkészülést kézben tartó személyek kiválasztása, megbízása (Rektori intézkedés) Ilyen volumenű feladat felelőssége nem osztható meg. A munka fő felelőseinek kijelölése és megbízása egyetemi, kari (intézeti) és szervezeti egység szinten egyetemi akkreditációs megbízott Kari (intézeti) és szervezeti egységek megbízottai dékánok, intézet-, szervezeti egység vezetők. az önértékelő jelentés fejezeteinek kidolgozásáért felelősök kijelölése Az intézményi honlap feltöltéséhez szükséges intézményi szintű adatszolgáltatás felelőseinek kijelölése

26 Az előttünk álló fő feladatok II.
A felkészülés tervezési, előkészületi szakasza (Rektori intézkedés) A felkészülés megtervezése Intézmény (egyetem, kar) akkreditáció törvényi feltételeinek való megfelelés vizsgálata Az egyetem minőségbiztosítási rendszerének felülvizsgálata (belső audit) döntés az önértékelés módszeréről, ütemezéséről a jelentés szinopszisának felállítása kommunikációs terv készítése az akkreditációs feladatok megismertetésére

27 Az előttünk álló fő feladatok III.
A felkészülés gyakorlati megkezdése , az Intézmény „helyzetbe” hozása Előkészítő munka I. Az előző akkreditáció megállapításainak áttekintése, hiánypótlás Elégedettségi felmérések elindítása. Az elfogadott Minőségstratégia végrehajtása. Önértékelési útmutató (kézikönyv) elkészítése, kiadása A munkatársak oktatása/felkészítése az önértékelés módszertani kérdéseiről Az intézmény/kar kulcsfontosságú eredménymutatóinak meghatározása Folyamatos kommunikáció, az egyetemi polgárok minél szélesebb körének tájékoztatása és bevonása

28 Az előttünk álló fő feladatok IV.
Az akkreditá- ciós önértékelés elkészítése Előkészítő munka II. Egyetemi honlap folyamatos feltöltése, aktualizálása (MAB itt kezdi a vizsgálódást!!!!) A begyűjtött anyag rendezése (szinopszisnak megfelelően), elemzése, statisztika elkészítése Intézményi (intézeti, kari) önértékelés végrehajtása

29 Az előttünk álló fő feladatok V.
Az akkreditá- ciós önértékelési jelentés elkészítése Akkreditációs önértékelési jelentés elkészítése (technikai rész) A kidolgozás technikai paramétereinek meghatározása (gépelési beállítások), A jelentés pontonkénti megszövegezése (kijelölt felelősök ) Egységes szerkezetbe formálás, tartalmi ellenőrzés, iteráció Sajtó alá rendezés, tördelés, borító tervezés, kötési munkák Előterjesztés jóváhagyásra Szenátusi jóváhagyás Nyomtatás Beadás

30 És a végeredmény… A képen az egyetem teljes akkreditá- ciós dokumen- tum készlete látható. ( Intézményi kötet és mellékletek, kari kötetek és 10 szak önértékelése

31 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Elérhetőségek: Turcsányi Károly, DSc. egyetemi tanár Tel:


Letölteni ppt "Felkészülés az intézményi akkreditációra ( )"

Hasonló előadás


Google Hirdetések