Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

TŰZVÉDELMI IGAZGATÁS Prof. Dr. Bukovics István DSc, ny. tű. mk. vezérőrnagy tanszékvezető egyetemi tanár.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "TŰZVÉDELMI IGAZGATÁS Prof. Dr. Bukovics István DSc, ny. tű. mk. vezérőrnagy tanszékvezető egyetemi tanár."— Előadás másolata:

1 TŰZVÉDELMI IGAZGATÁS Prof. Dr. Bukovics István DSc, ny. tű. mk. vezérőrnagy tanszékvezető egyetemi tanár

2 A tűz elleni védekezés fogalma, helye a közigazgatásban
éghető anyag Iniciáló energia % hőmérséklet oxigén idő

3 Tűzvédelmi feladatok A tüzek megelőzése; A keletkezett tüzek eloltása;
A tűzvizsgálat; A tűzvédelem feltételeinek biztosítása.

4 Az idő ? t perc kár Ft t perc 10

5 Jogszabályi alapelvek
A tűzoltás és műszaki mentés állami feladat tűzjelzési kötelezettség tűzoltás, mint kötelező közszolgáltatási feladat térítésmentesség együttműködés jogok korlátozása A tűz elleni védekezésről elsődlegesen annak kell gondoskodni, aki tevékenységével valamilyen tűzveszélyt okoz vagy okozhat.

6 Tűzvédelmi előírások hazai jogszabályok Európai Közösségi jogi aktusok
jogszabállyal kiadott országos szabályzatok szabványok helyi szabályzatok

7 A TŰZVÉDELMI TÖRVÉNY ÚJ - ÉS MÓDOSULT VÉGREHAJTÁSI RENDELETEI 2012
A TŰZVÉDELMI TÖRVÉNY ÚJ - ÉS MÓDOSULT VÉGREHAJTÁSI RENDELETEI január 1- től, (illetve azt követően) lépnek hatályba Az évi XXXI. törvény Kormány rendeletek: 234/2011. (XI. 10.) Korm rendelet a katasztrófavédelemről és a hozzákapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról 239/2011. (XI. 18.) Korm. rendelet az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságokra, valamint a hivatásos tűzoltóság, önkormányzati tűzoltóság és önkéntes tűzoltó egyesület fenntartásához való hozzájárulásra vonatkozó szabályokról. 259/2011.(XII. 7.) Korm. rendelet a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról. 274/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet a tűzvédelmi bírságnak, valamint a biztosítók tűzvédelmi hozzájárulásának a központi költségvetésbe történő befizetése és elszámolása rendjéről, valamint felhasználásának és ellenőrzésének módjáról szóló 180/1998. (XI. 6.) Korm. rendelet, valamint a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság piacfelügyeleti eljárásának részletes szabályairól szóló 139/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet módosításáról. 375/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a tűzvédelmi tervezői tevékenység folytatásának szabályairól.

8 BM rendeletek: 39/2011. (XI. 15.) BM rendelet a tűzoltóság tűzoltási és műszaki mentési tevékenységének általános szabályairól. 42/2011. (XI. 30.) BM rendelet a hivatásos tűzoltóság által végezhető szolgáltatások köréről, valamint a hivatásos tűzoltósági célokat szolgáló ingatlanok, felszerelések kapacitás kihasználását célzó hasznosításának szabályairól. 43/2011. (XI.30.) BM rendelet a katasztrófavédelmi kirendeltségek illetékességi területéről. 44/2011. (XII. 5.) BM rendelet a tűzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról. 45/2011. (XII.7.) BM rendelet a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól. 47/2011. (XII. 15.) BM rendelet a tűzvédelmi szakértői tevékenység szabályairól. 48/2011. (XII. 15.) BM rendelet az önkormányzati tűzoltóság legkisebb létszámáról, létesítményei és felszerelései minimális mennyiségéről, minőségéről és a szolgálat ellátásáról. 50/2011. (XII. 20.) BM rendelet a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységek megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól 54/2011. (XII. 21.) BM rendelet az egyes műszaki termékek tűzvédelmi megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelöléséről szóló 26/2004. (VI. 11.) BM rendelet módosításáról Előkészület alatt állnak: ….. BM r. a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, valamint az ez irányú szakágazatban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről …….BM r. az egyes tűzmegelőzési hatósági, szakhatósági eljárásokért és szolgáltatásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról

9 Módosította: 2011. évi CLXXIV. törvény
A katasztrófavédelmi, tűzvédelmi eljárásrendet is jelentősen érinti, hogy nagy módosítás történt a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény szabályaiban. Módosította: évi CLXXIV. törvény Hatálybalépése: 2012. jan.1., febr. 1., ápr. 1., jún. 1., jan.1. Új szabálysértési törvény léphatályba április 15 – től! 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről.

10 A TŰZOLTÓSÁG SZERVEZETI ÉS IRÁNYÍTÁSI RENDSZERE 2012. január 1-től
Belügyminisztérium JELMAGYARÁZAT Irányítás Szakmai ellenőrzés Közvetlen utasítási jog BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Háttérintézmények Önkor-mányzat Tűzoltó egyesület Gazdálkodó szerv Megyei (Főv.) katasztrófavédelmi igazgatóság Köztestület (közhasznúság) Katasztrófa-védelmi kirendeltség Hivatásos tűzoltóság Önkormányzati tűzoltóság (önkéntes) Létesítményi tűzoltóság Tűzoltó őrsök (tűzőrségek)

11 Tűzvédelmi hatósági, szakhatósági és szakértői tevékenység
A tűzvédelmi hatóságok hatásköre és illetékessége: A tűzvédelmi hatóság jogszabályokban meghatározott esetekben engedélyező, tiltó és korlátozó intézkedéseket tesz, lefolytatja a tűzvizsgálatot, a tűzesettel kapcsolatban hatósági bizonyítványt ad ki, valamint a tűzvédelmi kötelezettségeket megsértőkkel szemben tűzvédelmi bírságot szab ki.

12 Hatóságok Tűzvédelmi ügyekben a Kormányrendeletben meghatározott körökben ügydöntő hatósági jogkörrel rendelkeznek első fokon a katasztrófavédelmi kirendeltségek, a megyei/fővárosi katasztrófavédelmi igazgatóságok, valamint a BM OKF. A katasztrófavédelmi kirendeltségek illetékességi területét miniszteri rendelet állapítja meg.

13 Jogorvoslati fórumok szabályozása
A katasztrófavédelmi kirendeltségek hatósági jogkörébe tartozó ügyekben másodfokon a területileg illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság jár el. A Katasztrófavédelmi Igazgatóság elsőfokú határozata esetén másodfokon a BM OKF jogosult eljárni. Azokban a tűzvédelmi ügyekben, amelyekben első fokon a BM OKF jár el, a KET szerint fellebbezésnek nincs helye, az bírósági úton támadható.

14 Tűzvédelmi szakhatósági jogkörök
Általános tűzvédelmi szakhatóság a törvényben, kormányrendeletben meghatározott első fokú eljárásokban az illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség. Törvények, kormányrendeletek külön meghatározzák az olyan ügyeket, amelyekben első fokú tűzvédelmi szakhatóságként a katasztrófavédelmi igazgatóságok járnak el. Első fokú tűzvédelmi szakhatóságként a BM OKF jár el, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok létesítményei vonatkozásában, illetve ahol a törvény, vagy kormányrendelet úgy rendelkezik.

15 Tűzvédelmi szakértői tevékenység
A tűzvédelmi szakértők tevékenységét és a névjegyzékbe vétel feltételeit a tűzvédelmi törvény és a tűzvédelmi szakértői tevékenység szabályairól szóló BM rendelet szabályozza, összhangban az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló törvénnyel és IM rendelettel. Tűzvédelmi szakértői szakterületek: építmények tűzvédelme, tűzoltó technikai eszközök, ipari tűzvédelem, tűzvizsgálat.

16 Tűzvédelmi műszaki követelmények
A tűzmegelőzési műszaki követelmények alapvetően a létesítmények, építmények, technológiák biztonságos létesítésére és a tevékenységek, technológiák, üzemelő technológiai területek biztonságos használatára vonatkozó műszaki és magatartási előírásokat tartalmazzák. A legjelentősebb tűzvédelmi műszaki követelmény kódex az Országos Tűzvédelmi Szabályzat.

17 Tűzmegelőzési feladatok
A tűzesetek keletkezésének megelőzése A tűz tovaterjedésének megakadályozása, károsító hatások csökkentése A tűzvédelem feltételeinek biztosítása

18 A keletkezett tüzek eloltása
Személyek mentése Anyagi javak védelme A tűzoltás - tűzjelzés és riasztás - tűzoltás előkészítése - felderítés - életmentés - tűzoltás - utómunkálatok - adatgyűjtés Közvetlen veszély elhárítása

19 Műszaki mentések Műszaki mentésnek minősül
- természeti csapás, baleset, káreset - rendellenes technológiai folyamat - műszaki meghibásodás - veszélyes anyag által előidézett helyzet Jellemző: épületkárok, építménybalesetek; közlekedési balesetek; vizeknél bekövetkezett események; csatornák, kutak balesetei; közüzemi berendezések és közművek meghibásodásai; magasban, mélyben bekövetkezett események; veszélyes anyagom szabadba jutása; természeti csapások

20 Műszaki mentési feladatok
Életmentés Közvetlen élet- és balesetveszély-elhárítás Tárgyak, anyagi javak mentése Környezeti károk mérséklése Közlekedési forgalom helyreállítása

21 Tűzvizsgálat A tűzvizsgálat a tűz keletkezési idejének helyének és okának felderítésére irányuló tűzvédelmi hatósági tevékenység. Célja: olyan tűzmegelőzési, tűzoltási és egyéb szakmai tapasztalatok megszerzése, elemzése, melyek alkalmasak a jövőbeni jogkövető magatartás elősegítésére.

22 A tűzvizsgálat feladatai
Vizsgálni kell: a tűz keletkezésének, terjedésének körülményeit a tűz keletkezésének helyét, idejét az ok-okozati összefüggéseket kapcsolódó személyi felelősséget jogszabályok érvényesülését a tűzoltás feltételeinek meglétét

23 Tűzkeletkezési okok rendszere
Elektromos energia Robbanás Nyílt láng Öngyulladás Technológiai hiba Hőtermelő berendezés Dohányzás Egyéb A keletkezési ok vagy bizonyított vagy vélelmezetten kerül megállapításra.

24 A tűzvédelmi tevékenységhez kapcsolódó szankciórendszer
A szankció valamely magatartás jogi következménye Közigazgatási szankció - tűzvédelmi bírság - piacfelügyeleti bírság - közigazgatási eljárási bírság - felügyelő hatóság által kiszabott bírság, tevékenység folytatásának megtiltása. Szabálysértési szankció - helyszíni bírság - szabálysértési feljelentés Különleges intézkedések - tevékenység szüneteltetése - munkavégzéstől való eltiltás Büntetőjogi szankció - közveszély-okozás - foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés - rongálás - közérdekű üzem működésének megzavarása

25 KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET! www.drbukovics.hu
1/26 KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET!


Letölteni ppt "TŰZVÉDELMI IGAZGATÁS Prof. Dr. Bukovics István DSc, ny. tű. mk. vezérőrnagy tanszékvezető egyetemi tanár."

Hasonló előadás


Google Hirdetések