Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Magyar Alkotmányjog I. Óravázlatok

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Magyar Alkotmányjog I. Óravázlatok"— Előadás másolata:

1 Magyar Alkotmányjog I. Óravázlatok
Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar Közjogi Intézet Alkotmányjogi és Általános Közigazgatási Jogi Szakcsoport 2012/2013. tanév I. félév Tantárgyfelelős: Dr. Cserny Ákos PhD., dékán, egyetemi docens A tantárgy oktatói: Prof. Dr. Patyi András, Dr. Cserny Ákos, Dr. Borbás Beatrix, Dr. Bódi Stefánia, Dr. Téglási András, Dr. Szalai András, Dr. Tóth Zoltán József

2 I. előadás BEVEZETŐ ELŐADÁS
I. előadás BEVEZETŐ ELŐADÁS. ALKOTMÁNYJOG - ALKOTMÁNY – ALKOTMÁNYJOGTUDOMÁNY Dr. Cserny Ákos, dékán, egyetemi docens szeptember 11. kedd ó A tantárgy felépítése (AJ I-II.), az oktatók, követelmények, tananyag, vizsga típusának ismertetése, szabadon választható tantárgyak Jog - közjog – alkotmányjog Közjog-magánjog elhatárolása Az alkotmányjog mint jogág Az alkotmányjog forrásai Tiszta és vegyes alkotmányjogi normák Közvetve és közvetlenül hatályosuló alkotmányjogi szabályok

3 II. előadás AZ ALKOTMÁNY Dr. Cserny Ákos, dékán, egyetemi docens 2012
II. előadás AZ ALKOTMÁNY Dr. Cserny Ákos, dékán, egyetemi docens szeptember 18. kedd ó Az alkotmány fogalma Írott és íratlan alkotmány, oktrojált alkotmány, fiktív alkotmány A kartális alkotmány formai jellemzői Merev és rugalmas alkotmány Az alkotmány funkciója alkotmány – alkotmányjog – alkotmányosság Új alkotmány elfogadásának és módosításának sajátos feltételei, az alkotmányozás alanya A Nemzeti hitvallás mint értelmezési keret

4 III. előadás A magyar alkotmányfejlődés Dr. Ács Nándor, ny
III. előadás A magyar alkotmányfejlődés Dr. Ács Nándor, ny. főiskolai docens szeptember 25. kedd ó A rendi "alkotmány”, 1222, 1514, Szent Korona-tan A polgári alkotmányfejlődés: 1790/91, , 1867, 1869 A XX. század: 1918, 1919, 1920, a "király nélküli királyság” időszaka, 1944, 1946 1949:XX. tv. és fontosabb módosításai, 1950, 1953, 1957, 1972, 1983, 1987 A közjogi rendszerváltás: 1989:XXXI.tv, 1990:XL. tv stb. as alkotmányozás NATO és EU csatlakozással kapcsolatos alk-módosítások 2010/2011-es alkotmányozás, az Alaptörvény megalkotása

5 IV. előadás A politikai rendszer alkotmányos alapjai Dr
IV. előadás A politikai rendszer alkotmányos alapjai Dr. Szalai András, egyetemi tanársegéd október 2. kedd ó A politika és a politikai rendszer fogalma Államhatalom és szuverenitás (külső-belső) A szuverenitás felfogás fejlődése (Bodin, Hobbes, Locke, Rousseau) A népszuverenitás, közvetett/közvetlen demokrácia, a közvetlen demokrácia érvényesülésének technikái - a népszavazás A pártok szerepe

6 V. előadás Az államhatalom gyakorlásának alapvető szervezeti és működési kérdései Dr. Szalai András, egyetemi tanársegéd október 9. kedd ó Az állami feladatok és állami szervtípusok (hatalmi ágak) megkülönböztetése (elválasztása) – Arisztotelész, Szent Ágoston, Aquinói Szent Tamás, Locke, Montesquieu, checks and balances, Constant, Bibó István Kormányformák (fogalma, parlamentáris, prezidenciális, félprezidenciális, kollegiális stb)

7 VI. Előadás A jogállam és a jogállamiság Prof. Dr. Patyi András 2012
VI. Előadás A jogállam és a jogállamiság Prof. Dr. Patyi András október 16. kedd ó Jogállam – joguralom, az elv hatása az állam felépítésére és működésére A jogállam történeti fogalmai A jogállami paradigma mai összetevői A jogállam az Alkotmánybíróság értelmezésében A jogállam és az alkotmány értékei

8 VII. előadás Jogforrástan I. Dr
VII. előadás Jogforrástan I. Dr. Borbás Beatrix, egyetemi adjunktus október 30. kedd ó A jogforrás fogalma, a jogforrási rendszer A jogszabályok: A központi (országos) jogszabályok: Alaptörvény, Átmeneti rendelkezések, sarkalatos törvény Rendes törvények (kifejezett és kizárólagos tv-hozási tárgykörök) tvr. Központi szervek rendeletei (felhatalmazás típusai, szubdelegálás tilalma) A helyi jogszabályok A nemzetközi szerződések

9 VIII. előadás Jogforrástan II. Dr
VIII. előadás Jogforrástan II. Dr. Borbás Beatrix, egyetemi adjunktus november ó A jogszabályok érvényessége – hatályossága (elhatárolás, érvényességi kritériumok, a hatály fajtái, a visszaható hatály tilalma) A jogszabályok jelölése A jogalkotás rendje, a Jat. főbb rendelkezései Az Uniós jogforrások

10 IX. előadás Jogforrástan III. Prof. Dr. Patyi András 2012. november 13
Az AB határozatai, mint jogforrások Szokásjog Bíró alkotta jog (JEH) A közjogi szervezetszabályozó eszközök Belső normák Az integrált jogforrási hierarchia

11 X. előadás Az állam területe, az állampolgárság. Kettős állampolgárság
X. előadás Az állam területe, az állampolgárság. Kettős állampolgárság. Hontalanság Dr. Halász Iván, egyetemi docens november 20. kedd ó Az államszervezet, állami-területi beosztás és államszerkezet összefüggése államszerkezet (unitárius, szövetségi állam, konföderáció, perszonálunió-reálunió, regionális államok, az EU mint sajátos „államkapcsolat”) Állampolgárság (történeti kialakulása, a 4 Áptv., ius sanguinis és a ius soli elve, az állampolgárság keletkezésének és megszerzésének esetkörei a hatályos Áptv. szerint, a 2010-es változások, honosítási eljárás, kettős áp-ság, hontalanság)

12 XI. előadás Alapvető jogok és kötelességek I. Dr
XI. előadás Alapvető jogok és kötelességek I. Dr. Balogh Zsolt mestertanár, bíró (Kúria) november 27. kedd ó Az alapvető jogok biztosítását megalapozó elméletek Az alapvető jogok biztosításának fejlődési tendenciái az alkotmányos és nemzetközi jogi dokumentumok tükrében Az alapvető jogok szabályozásának, csoportosításának, garanciáinak és korlátozásának általános kérdései. Alapvető kötelességek Jogegyenlőség és diszkrimináció-tilalom

13 XII. előadás Alapvető jogok és kötelességek II. Dr
XII. előadás Alapvető jogok és kötelességek II. Dr. Bódi Stefánia, egyetemi docens december 4. kedd ó Alapvető személyi jogok és szabadságok Az élethez, testi épséghez és emberi méltósághoz való jog A gyermek, az ifjúság, a család és a házasság védelme Személyes szabadság és mozgásszabadság A jó hírnévhez, a magánlakás sérthetetlenségéhez, valamint a magántitok és a személyes adatok védelméhez való jog A gondolat, a lelkiismeret és a vallás szabadsága A tisztességes eljáráshoz való jog Alapvető politikai jogok és szabadságok Véleménynyilvánítás (szólás) szabadsága, sajtószabadság Közérdekű információhoz való jog Egyesüléshez és gyülekezéshez való jog Panaszjog, közhivatal viseléséhez való jog, választójog

14 XIII. előadás Alapvető jogok és kötelességek III. Dr
XIII. előadás Alapvető jogok és kötelességek III. Dr. Téglási András, egyetemi adjunktus december 11. kedd ó Gazdasági-szociális-kulturális jogok a második generáció jogok megjelenése a gazdasági rendszer alkotmányos alapjai, az Alaptörvény gazdasági „filozófiája” (piacgazdaság, a vállalkozáshoz való jog, szerződési szabadság) a tulajdonhoz való jog, a tulajdon védelme, a kisajátítás alkotmányos követelményei szociális jogok az Alaptörvényben (szociális biztonság, egészséghez való jog, a munka és a foglalkozás szabad megválasztásához való jog) 3. generációs jogok


Letölteni ppt "Magyar Alkotmányjog I. Óravázlatok"

Hasonló előadás


Google Hirdetések