Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

MINŐSÍTŐ VIZSGÁZTATÁS AKTUÁLIS FELADATAI

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "MINŐSÍTŐ VIZSGÁZTATÁS AKTUÁLIS FELADATAI"— Előadás másolata:

1 MINŐSÍTŐ VIZSGÁZTATÁS AKTUÁLIS FELADATAI
BALATOMKENESE május 9. Takács Tamás ezds. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar katonai vizsgaközpont parancsnok

2 Előmenetel feltételei (Hjt.)
megfelelő betölthető magasabb beosztás a viselt rendfokozathoz előírt kötelező várakozási idő letöltése, a magasabb beosztáshoz, rendfokozathoz meghatározott követelménynek való megfelelés, valamint alkalmasság, előmeneteli rangsorolás

3 Teljesítmény értékelés
Rangsorolás (9/2013 HM R.) őrm., törm., ftörm., zls. hdgy., fhdgy., szds., örgy. Minősítő vizsga Teljesítmény értékelés Rangsor

4 A tiszti és az altiszti állomány előmenetele és előmenetelének tervezése (KI?) (9/2013 HM R)
Az állomány tagja előmenetelre tervezhető általános előmeneteli rendben ha legalább „B” teljesítményszintű teljesítményértékeléssel rendelkezik, és az állomány törzsőrmester, főtörzsőrmester vagy zászlós, valamint főhadnagy, százados vagy őrnagy rendfokozatú tagja a teljesítményértékelés mellett sikeres és érvényes minősítő vizsgával is rendelkezik. Speciális előmeneteli rendben a rendszeresített rendfokozat eléréséig a kötelező várakozási idő leteltét követően léptethető elő, ha az adott évben legalább „B” teljesítményszintű teljesítményértékeléssel, valamint sikeres és érvényes minősítő vizsgával rendelkezik.

5 A tiszti és az altiszti állomány előmenetelének tervezése (HOL. MIKOR
A tiszti és az altiszti állomány előmenetelének tervezése (HOL? MIKOR?) (9/2013 HM R) Előmenetel tervezés százados vagy annál magasabb rendfokozattal rendszeresített szolgálati beosztások, valamint a zászlósi rendfokozati csoportba tartozó szolgálati beosztások esetén központi, az ettől eltérő rendfokozattal rendszeresített szolgálati beosztások esetén a honvédségi szervezeten belül, helyi szinten történik. az előmenetel központi tervezése minden év március 1-je és június 30-a közötti időszakban kerül végrehajtásra. a tisztesi állomány altiszti beosztásba helyezése az adott honvédségi szervezeten belül kerül megtervezésre.

6 A tiszti és az altiszti állomány rangsorolása 1. (9/2013 HM R)
megküldi az érintett honvédségi szervezet állományilletékes parancsnoka részére szakmai előmeneteli jegyzék a rangsorolt állomány azon tagjait tartalmazza, aki a teljesítményértékelésében azt a helyőrséget jelölte meg, amelyet előmenetelének tervezése során előnyben részesít, és az adott szolgálati beosztás szempontjából releváns előmeneteli rangsor vagy rangsorok első helyezettje, függetlenül attól, hogy az érintett az adott helyőrséget megjelölte-e. az üres szolgálati beosztások feltöltése és a beosztási követelmények szempontjából releváns szakmai előmeneteli jegyzéket készít, A központi személyügyi szerv az állomány előmenetelre tervezhető tagját rendfokozatonként és munkakör-családonként rangsorolja

7 A tiszti és az altiszti állomány rangsorolása 2. (9/2013 HM R)
Ha az előmenetelre tervezett személy különös méltánylást érdemlő egyéni érdeke figyelembevételre kerül, a tárgyévben további előmenetelre nem tervezhető. A KSZSZ tájékoztatja az előmenetelre tervezett személyt a megtervezett szolgálati beosztásáról, aki kérheti különös méltánylást érdemlő egyéni érdeke figyelembe vételét. A KSZSZ a szakmai felelősökkel együttműködve a beérkezett jelöltválasztások alapján elvégzi az előmenetelre tervezett jelöltek üres szolgálati beosztásokhoz történő hozzárendelését. Az állományilletékes parancsnok a megküldött szakmai előmeneteli jegyzékből legfeljebb 3 jelöltet választ.

8 Az előmeneteli minősítés meghatározása
a TÉR-rel és az előmenetellel kapcsolatos egyes feladatok (7/2014. (I. 31.) HM utasítás) Az előmeneteli rangsorok alapjául szolgáló előmeneteli minősítés eredményét a központi személyügyi szerv számítja ki Az előmeneteli minősítés meghatározása Az állomány alacsonyabb beosztást betöltő tagja viselt rendfokozatának megfelelő beosztásba helyezéséhez minősítő vizsga nem szükséges a tárgyévi vagy utolsó teljesítményértékelést 100%-ban, közvetlenül megelőző teljesítményértékelést 75%-ban,és 50%-ban, az érvényes és sikeres minősítő vizsga eredményét TÉR %-os értékeit és a minősítő vizsga %-os értékét össze kell adni, a végeredménynél pedig a % jelet el kell hagyni. A pontszám határozza meg az előmeneteli rangsorban elfoglalt helyezést.

9 A Katonai Vizsgaközpont feladata
A Magyar Honvédség egész állományára kiterjedő feladata, az önkéntes jelentkezésen alapuló minősítő vizsgák előkészítése, a vizsgáztatás végrehajtása, felügyelete. Az MH és az egyetem oktatási egységei által igényelt vizsgák végrehajtása. A meghatározott szintű, vezetői beosztás betöltésére tervezett állomány kiválasztásának támogatása.

10 Minősítő vizsga jellemzői (9/2013 HM R.)
Egyéni/önkéntes jelentkezés Kötelező várakozási idő letelte előtti évtől Eredménye érvényes a vizsga évét követő 2 évig Évente legfeljebb 2X (utolsó a mérvadó) Sikeres 51 % felett végrehajthatók március 1 - október 31 között

11 Minősítő vizsga (56/2013. HM ut.)
az NKE HHK szervezetében működő, a tiszti és altiszti minősítő vizsgák előkészítéséért és végrehajtásáért felelős szervezet KVK olyan számonkérés, ahol a jelentkezők önálló felkészülést követően a meghirdetett vizsgaidőpontokban általános katonai ismeretekből tesznek tanúbizonyságot felkészültségükről minősítő vizsga a Honvéd Vezérkar Kiképzési Csoportfőnökség által lektorált és a Honvéd Vezérkar főnöke által jóváhagyott általános katonai ismeretanyag; Tananyag a rendfokozatonként differenciált általános katonai vizsga alapját képező tudástartalom Vizsgaanyag

12 56/2013. HM utasítás feladatai
KIKCSF>HHK rendfokozatonként javasolt szakirodalom jegyzék HHK tananyag, valamint a rendfokozatonként differenciált vizsgaanyag kidolgozása KIKCSF ig lektorálás, jóváhagyásra felterjeszti a HVKF részére HPF, SZCSF, HHK ig a minősítő vizsgáztatás rendszerének kidolgozása KVK ig tananyag és vizsgaanyagok interneten történő közzététele KVK január 31-ig tárgyévre vonatkozó vizsgaidőpontok közzététele KVK től az első minősítő vizsgák végrehajtása . § (1) Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra, a honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségébe és közvetlen irányítása alá tartozó szervezetekre, valamint a Magyar Honvédség katonai szervezeteire terjed ki. (2) Felkérem a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban: NKE) rektorát, hogy biztosítsa az utasításban meghatározott feladatok végrehajtását. 2. § Az utasítás alkalmazásában: a) KVK: Katonai Vizsgaközpont, amely az NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar (a továbbiakban: NKE HHK) szervezetében működő, a tiszti és altiszti minősítő vizsgák előkészítéséért és végrehajtásáért felelős szervezet, b) minősítő vizsga: az előmeneteli rendszer működtetése érdekében végrehajtott olyan számonkérés, ahol a jelentkezők önálló felkészülést követően a meghirdetett vizsgaidőpontokban általános katonai ismeretekből tesznek tanúbizonyságot felkészültségükről, c) tananyag: a Honvéd Vezérkar Kiképzési Csoportfőnökség (a továbbiakban: HVK KIKCSF) által lektorált és a Honvéd Vezérkar főnöke (a továbbiakban: HVKF) által jóváhagyott általános katonai ismeretanyag, d) vizsgaanyag: a rendfokozatonként differenciált általános katonai vizsga alapját képező tudástartalom. 2. A minősítő vizsgák előkészítésének feladatai 3. § A HM Humánpolitikai Főosztály (a továbbiakban: HM HPF), a HVK Személyzeti Csoportfőnökséggel (a továbbiakban: HVK SZCSF), valamint az NKE HHK-val együttműködésben kidolgozza a minősítő vizsgáztatás rendszerét november 30-ig. 4. § (1) A HVK KIKCSF – együttműködve a HM Jogi Főosztállyal, a HVK Felderítő Csoportfőnökséggel, a HVK Hadműveleti Csoportfőnökséggel, a HVK Logisztikai Csoportfőnökséggel, a HVK Híradó, Informatikai és Információvédelmi Csoportfőnökséggel, az MH Összhaderőnemi Parancsnoksággal, az MH Geoinformációs Szolgálattal, az MH Egészségügyi Központtal és az MH Altiszti Akadémiával – összeállítja az általános katonai ismeretanyaghoz rendfokozatonként javasolt szakirodalom-jegyzéket, amelyet szeptember 30-ig megküld az NKE HHK részére. (2) A szakirodalom-jegyzék alapján az NKE HHK kidolgozza az általános katonai tananyagot, valamint a rendfokozatonként differenciált vizsgaanyagokat, és azokat október 31-ig megküldi a HVK KIKCSF részére. (3) A HVK KIKCSF – együttműködve az (1) bekezdésben felsorolt szervezetekkel – lektorálja a javasolt általános katonai tananyagot és a rendfokozatonként differenciált vizsgaanyagokat, majd ezt követően jóváhagyásra felterjeszti a HVKF részére november 15-ig. (4) A HVK KIKCSF a jóváhagyott általános katonai tananyagot és vizsgaanyagokat megküldi az NKE HHK részére november 30-ig. (5) Az NKE HHK intézkedik december 15-ig az általános katonai tananyag és vizsgaanyagok interneten történő közzétételéről. 4. Egyéb rendelkezések 5. § (1) Az NKE HHK dékánja a KVK elvégzett tevékenységéről félévente, a félévet követő hónap közepéig – első alkalommal január 15-ig – a próbavizsgák, minősítő vizsgák eredményéről, tapasztalatairól azok befejezését követő egy hónapon belül a HVK SZCSF útján jelentést terjeszt fel a HVKF részére, amelyről a HVK SZCSF tájékoztatja a HM HPF-et. (2) A próbavizsgáztatást december 20-ig a KVK hajtja végre. A próbavizsgák végrehajtására a HVK SZCSF javaslata alapján a HVKF rendfokozatonként 5-5 főt jelöl ki. (3) A KVK március 1-jétől végzi az első minősítő vizsgák végrehajtását. (4) Az NKE HHK első alkalommal január 31-ig, ezt követően minden év január 31-ig az NKE hivatalos honlapján közzéteszi a tárgyévre vonatkozó vizsgaidőpontokat. (5) Az NKE HHK – a HVK KIKCSF-fel együttműködve – minden év december 31-ig felülvizsgálja a kiadott vizsgaanyagokat. KIKCSF>HHK 09.30 rendfokozatonként javasolt szakirodalom jegyzék HHK tananyag, valamint a rendfokozatonként differenciált vizsgaanyag kidolgozása KIKCSF ig lektorálás, jóváhagyásra felterjeszti a HVKF részére HPF, SZCSF, HHK ig a minősítő vizsgáztatás rendszerének kidolgozása KVK ig tananyag és vizsgaanyagok interneten történő közzététele KVK január 31-ig tárgyévre vonatkozó vizsgaidőpontok közzététele KVK től az első minősítő vizsgák végrehajtása

13 NKE HHK Katonai Vizsgaközpont

14 ILIAS rendszer A tananyag szolgáltató és fejlesztő keretrendszer (Learning Content Management System = LCMS) egységes felhasználói felületen összefogja a következő internetes oktatási szolgáltatásokat: hallgató-hallgató, tanár-hallgató internetes kommunikáció ( , tananyagonként internetes fórumok stb.); webes, interaktív oktatóprogramok, multimédiás tananyagok, animációk, szimulációk; tananyagkészítést segítő programcsomagok, tananyag-adatbázisok; automatikus kiértékelést végző, a hallgatók önellenőrzését segítő tesztprogramok; tananyagokhoz kapcsolódó elektronikus ajánlott irodalom és internet címgyűjtemény; elektronikus fogalomtár, amelynek definíciói azonnal lehívhatók, ha a fogalom egy tananyagrészben előfordul. Az ILIAS (Integriertes Lern-, Informations- und ArbeitskooperationsSystem = Integrált Oktatási, Információs és Csoportmunka Rendszer) rendszert a Kölni Egyetem 1997 óta fejleszti a VIRTUS projekt keretében. Egyre szélesebb körben alkalmazzák Európában (13 ország 52 egyeteme és főiskolája). A referenciahelyek a Known ILIAS Installations and Examples lapon találhatók meg. Rendszernyelvek: albán, angol, bolgár, cseh, dán, francia, görög, holland, kínai, indonéziai, lengyel, litván, magyar, német, norvég, olasz, orosz, portugál, román, spanyol, szerb, svéd, ukrán, vietnámi. A magyar nyelvű változatot a Gábor Dénes Főiskola gondozza. Az ILIAS eLearning rendszer A tananyag szolgáltató és fejlesztő keretrendszer (Learning Content Management System = LCMS) egységes felhasználói felületen összefogja a következő internetes oktatási szolgáltatásokat: hallgató-hallgató, tanár-hallgató internetes kommunikáció ( , tananyagonként internetes fórumok stb.); webes, interaktív oktatóprogramok, multimédiás tananyagok, animációk, szimulációk; a tananyagkészítést segítő programcsomagok, tananyag-adatbázisok; automatikus kiértékelést végző, a hallgatók önellenőrzését segítő tesztprogramok; a tananyagokhoz kapcsolódó elektronikus ajánlott irodalom és internet címgyűjtemény; elektronikus fogalomtár, amelynek definíciói azonnal lehívhatók, ha a fogalom egy tananyagrészben előfordul.

15 Gyakorlati működés Adategyeztetés Rögzítés
Regisztráció Adategyeztetés Rögzítés Felhasználói név és jelszó biztosítása Felkészülés ILIAS ismertetés, bejelentkezés, Tananyag elérés, Taneszköz tároló, próbateszt, konzultáció Vizsga KVK 30 munkahely/katonai szervezet/helyőrség Számítógép által generált kérdések Meghatározott végrehajtási idő ( 60 kérdés, 50 perc) Objektív szintfelmérés Értékelés Azonnali eredmény Eredmény rögzítése (KGIR) Archivált vizsgaeredmények

16 Az ILIAS rendszer elérhető:
kvk.uni-nke.hu illetve az NKE HHK honlapjáról: hhk.uni-nke.hu Bejelentkezés az ben kapott felhasználói névvel és jelszóval

17 Külső vizsgahelyszínek
MH BTKK (20) MH 12.ALRE (10) MH BHD (10) MH AA (10) MH 25. KGY l.dd. (18) MH 86.SZHB NKE HHK KLI (10) MH BHK (18) MH PBRT (10) Tata MH 5.BI. l.dd. (Gábor Dénes SZI) MH 54. Veszprém RE (22) KVK (30) MH. 93.PS. vv.z. (14) MH 59. SZD RB. (5) MH 5. B.I. l.dd. (12) MH 43. hír. és vt.e. (10) MH 64. log. e. (6) MH 37. mű.e. (15)

18 Minősítő vizsga (a Honvéd Vezérkar főnök 1518/147/57/2014 nyt
Minősítő vizsga (a Honvéd Vezérkar főnök 1518/147/57/2014 nyt. számú intézkedése alapján) A kérdéssor 50 kérdésből áll A teszt kitöltési ideje: 50 perc Az ajánlott felkészülési idő a regisztrációt követően 2 hónap A felkészülés során 5 alkalommal próbateszt kitöltésére van lehetőség

19 Minősítő vizsga (a Honvéd Vezérkar főnök 1518/147/57/2014 nyt
Minősítő vizsga (a Honvéd Vezérkar főnök 1518/147/57/2014 nyt. számú intézkedése alapján) 3-3 kérdés szolgálati szabályzat ismeret, alaki kiképzés 4-4 kérdés általános harcászat, általános lőkiképzés 3 kérdés nem háborús műveletek 1 kérdés katonai testnevelés katonai tereptan és térképismeretek jogi és hadijogi ismeretek felderítő ismeretek és elektronikai hadviselés ismeretek műszaki ismeretek és rögtönzött robbanóeszközök elleni tevékenység 2 kérdés híradó ismeretek 2-2 kérdés vegyivédelmi ismeretek, egészségügyi ismeretek logisztikai ismeretek és MH öltözködési szabályzat CIMIC/PSYOPS ismeretek törzsszolgálati ismeretek - tapasztalat feldolgozással kapcsolatos ismeretek és katasztrófavédelem informatikai ismeretek információvédelmi ismeretek, ügyviteli ismeretek meteorológiai ismeretek

20 Elvégzett és folyamatban lévő feladatok
Próbavizsga, Hjt szintfelmérés, raj pk-k vizsgáztatása, békeműveleti felkészítő kurzus SZCSF/ÖHP/BTKK Tesztkérdések elkészítése, validálása KVK/szakmai szervek mentorai január 28-ig tárgyévre vonatkozó vizsgaidőpontok közzététele KVK január 31-ig Külső vizsgahelyszínek felmérése, pontosítása és vizsgaidőpontok közzététele KVK február 15.-ig KVK től ill tól Regisztráció kezdete, az első minősítő vizsgák végrehajtása

21 A minősítő vizsgák végrehajtásának rendjéről szóló 22/2014
A minősítő vizsgák végrehajtásának rendjéről szóló 22/2014. (HK5) HM KÁT – HVKF együttes intézkedése alapján a vizsgákat elsősorban honvédségi szervezet szinten, amennyiben ez nem lehetséges helyőrség szinten, illetve a KVK vizsgatermében kell szervezni vizsgára történő felkészülés önképzés formájában valósul meg a vizsgahelyszín szerinti honvédségi szervezet állományilletékes parancsnoka vizsgafelügyelőt jelöl ki a közvetlen szolgálati elöljárója előzetes tájékoztatását követően, február 15-től egyéni regisztráció konzulensi névjegyzék (HVKF jóváhagyásával)

22 A Katonai Vizsgaközpont feladata
A minősítő vizsgák előkészítése, a vizsgáztatás végrehajtása, felügyelete. Az MH és az egyetem oktatási egységei által igényelt vizsgák végrehajtása: NKE HHK Katonai Üzemeltető Intézet adatvédelmi ismerek tantárgy, Hjt. Vizsgáztatás (15 vizsgaidőpontban 247 fő) MH BTKK missziós felkészítés MH ÖHP igénye alapján az MH Szárazföldi Harcszabályzat (Ált/59) ismeretéből a kijelölt állomány vizsgáztatása. NKE HHK Nemzetközi Intézet vizsga Szolgálati Szabályzat a Ludovika Zászlóalj II. évfolyamos hallgatói részére. HM Hatósági Hivatal igénye alapján munkavédelmi ismeretek vizsgáztatás A meghatározott szintű, vezetői beosztás betöltésére tervezett állomány kiválasztásának támogatása. A Katonai Vizsgaközpont a teljesítményértékelési, minősítési, illetve előmeneteli rendszer kulcsfontosságú eleme. A Magyar Honvédség egész állományára kiterjedő feladata, az önkéntes jelentkezésen alapuló minősítő vizsgák előkészítése, a vizsgáztatás végrehajtása, felügyelete. A KVK funkcionális szervezeti egységként, a dékán felügyeletével, szakmai iránymutatásával, a KVK parancsnok vezetésével az alábbi feladatokat látja el: A teljesítmény alapú előmeneteli rendhez szükséges minősítő vizsgarendszer kialakítása és működtetése. Az egyes rendfokozatot viselőkkel szemben megfogalmazott általános katonai követelményeknek megfelelő, egyéni felkészülést lehetővé tevő oktatócsomagok kidolgozásának tervezése és koordinálása, együttműködve a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar intézeteivel, a HVK Személyügyi Csoportfőnökségével és a HVK Kiképzési Csoportfőnökségével. Az altiszti és tiszti minősítői vizsgákra való felkészülést segítő távoktatási rendszer kialakításának és működtetésének koordinálása. Az egyetem oktatási egységei által igényelt vizsgák végrehajtása. A meghatározott szintű, vezetői beosztás betöltésére tervezettek állomány kiválasztásának támogatása.

23 Minősítő Vizsga - I. vizsgaidőszak
Ajánlott felkészülési idő: 2 Hónap Regisztráció zárása (15 nap)

24 Minősítő Vizsga – II. vizsgaidőszak
Felkészülés (2 hónap) regisztráció már től !!!

25 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "MINŐSÍTŐ VIZSGÁZTATÁS AKTUÁLIS FELADATAI"

Hasonló előadás


Google Hirdetések