Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A magyar élelmiszerlánc-felügyelet központi szervei Dr. Kardeván Endre élelmiszerlánc-felügyeletért és agrárigazgatásért felel ő s államtitkár Budapest,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A magyar élelmiszerlánc-felügyelet központi szervei Dr. Kardeván Endre élelmiszerlánc-felügyeletért és agrárigazgatásért felel ő s államtitkár Budapest,"— Előadás másolata:

1 A magyar élelmiszerlánc-felügyelet központi szervei Dr. Kardeván Endre élelmiszerlánc-felügyeletért és agrárigazgatásért felel ő s államtitkár Budapest, 2012. október 8.

2 2 Élelmiszerlánc-felügyeleti hatóság: Egyetlen hatóság felel ő s az alábbi területek felügyeletéért: Talajvédelem Növényegészségügy és növényvédelem Állategészségügy és állatvédelem Élelmiszerhigiénia és - biztonság Takarmányhigiénia és - biztonság

3 3 Élelmiszerlánc-szemlélet Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletér ő l szóló 2008. évi XLVI. törvény tartalmazza a lánc-szemléletet. Az élelmiszerbiztonság összetettségét legjobban a szakmailag elkülöníthet ő területek egymástól elválaszthatatlan összekapcsolódásával jellemezhetjük, mintegy láncot alkotva a takarmány termesztés, a növény-termesztés, az állattenyésztés, az élelmiszer feldolgozás, az élelmiszer kereskedelem és a vendéglátás. „Term ő földt ő l az asztalig!” Növény- termesztésTakarmány-iparÁllat-tenyésztés Élelmiszer-, és vendéglátó-ipar vendéglátó-iparÉlelmiszer-kereskedelem Hatósági felügyelet

4 4 Az egységes hatóság létrejötte: az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletér ő l szóló 2008. évi XLVI. törvény megalkotásával, 2008. szeptember 1-jén lépett hatályba, több törvényt helyezett hatályon kívül, megteremtve ezáltal az egységes láncszemlélet ű megközelítést: - az állat-egészségügyr ő l szóló 2005. évi CLXXVI. törvényt - a növényvédelemr ő l szóló 2000. évi XXXV. törvényt - a takarmányok el ő állításáról, forgalomba hozataláról és felhasználásáról szóló 2001. évi CXIX. törvényt - az élelmiszerekr ő l szóló 2003. évi LXXXII. törvényt - egyes élelmiszerbiztonsággal kapcsolatos törvények módosításáról szóló 2005. évi CLXI. törvényt - az egységes élelmiszer-biztonsági szervezetalakítással összefügg ő törvények módosításáról szóló 2007. évi CXV. törvényt

5 5 A törvény szerint élelmiszerlánc-felügyeleti állami feladatokat látnak el: az élelmiszerlánc-felügyeletért felel ő s miniszter (vidékfejlesztési miniszter), az országos f ő állatorvos, az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (NÉBIH, megyei kormányhivatalok), az élelmiszerlánc-felügyelettel kapcsolatos vizsgálatot végz ő állami laboratóriumok, jogosult állatorvos – az egyes állami feladatok elvégzésére a hatóság által feljogosított magánállatorvos, jegyz ő – pl. els ő fokú állatvédelmi hatóság, parlagf ű elleni védekezés.

6 6 Az élelmiszerlánc-felügyeletért felel ő s miniszter

7 7 – agrárpolitikáért, – agrár-vidékfejlesztésért, – élelmiszerlánc-felügyeletért, – élelmiszeriparért, – erd ő gazdálkodásért, – ingatlan-nyilvántartásért, – térképészetért, – földügyért, – vadgazdálkodásért, – halgazdálkodásért – környezetvédelemért, – természetvédelemért és – vízgazdálkodásért felel ő s tagja. Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezet ő államtitkár feladat- és hatáskörér ő l szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet szerint: A vidékfejlesztési miniszter a Kormány:

8 8 Miniszter feladatai önállóan gyakorolt feladatok: - pl. jogalkotás: feladat- és hatáskörében miniszteri rendeletet alkot, több mint 70 miniszteri rendelet került megalkotásra csupán az élelmiszerlánc-felügyelet szabályozására, átruházott feladatok: Vidékfejlesztési Minisztérium SzMSz-e alapján a miniszter egyes feladatait az államtitkár (országos f ő állatorvos), illetve annak helyettese útján gyakorolja, pl: - a rendkívüli élelmiszerlánc esemény elhárítása érdekében szükséges hatósági intézkedéseket az országos f ő állatorvos útján rendeli el; - a NÉBIH irányítását az élelmiszerlánc-felügyeletért és agrárigazgatásért felel ő s helyettes államtitkár útján látja el.

9 9 Miniszter feladatai jogalkotási, szabályozási feladatok: - miniszteri rendeletet alkot törvényi felhatalmazás alapján, - kiadja az élelmiszerkönyvi irányelveket, és gondoskodik a Magyar Élelmiszerkönyv összeállításáról és közzétételér ő l; - kiadja a takarmánykódex-irányelveket, és gondoskodik a Magyar Takarmánykódex összeállításáról és közzétételér ő l; nemzetközi kapcsolattartás (FAO/WHO, OIE, WTO, Codex Alimentarius Bizottság) európai uniós tagságból ered ő tagállami feladatok: - részvétel a mez ő gazdasági és halászati miniszterek tanácsában, a munkacsoportok, bizottságok ülésein; - az Európai Bizottságnál kezdeményezi az állat- és növény-egészségügyi határállomások kijelölését; hatósági feladatok: - rendkívüli élelmiszerlánc-események (pl. járványos állatbetegségek) esetén intézkedéseket rendelhet el.

10 10 Miniszter feladatai Nemzetközi szervezeti tagságból adódó feladatok: -ENSZ szakosított szervezetei: Világ-egészségügyi Szervezet (World Health Organization – WHO) Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezet (Food and Agriculture Organization –FAO) - Codex Alimentarius Bizottság: WHO és FAO által létrehozott testület arra a célra, hogy irányítsák és segítsék az élelmiszerekre vonatkozó nemzetközi követelmények kidolgozását, és hozzájáruljanak ezek harmonizálásához - Nemzetközi Állatjárványügyi Hivatal ( OIE, World Organisation for Animal Health) - Világkereskedelmi Szervezet - Egészségügyi és növény-egészségügyi kérdések ( WTO – SPS, ( World Trade Organization - sanitary and phytosanitary measures)

11 11 Miniszter feladatai Európai uniós tagságból ered ő tagállami feladatok: Részvétel az uniós szint ű döntéshozatalban, döntés-el ő készítésben, kapcsolattartás: - Mez ő gazdasági és Halászati Tanács - Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi Ügyek Tanácsa - COREPER, Mez ő gazdasági Különbizottság (SCA) - tanácsi munkacsoportok, szakért ő i bizottságok

12 12 Miniszter feladatai Hatósági - igazgatási feladatok: kezdeményezheti rendkívüli élelmiszerlánc-események esetén a térítés ellenében történő közcélú munkavégzés, a létesítmény, a szállító-, növényvédő és más eszközök, valamint anyagok igénybevételének, továbbá a rendvédelmi szervek, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vámszerve közreműködésének elrendelését; nagy nemzetgazdasági kárral fenyegető vagy közegészségügyi szempontból veszélyes állatbetegségek felszámolására állami pénzeszközökkel támogatott országos programot, valamint a betegség előfordulásának felmérésére ellenőrző, illetve monitoring-vizsgálati programot rendelhet el; az Európai Bizottságnál kezdeményezi az állat- és növény-egészségügyi határállomások kijelölését; kinevezi, illetve felmenti a közvetlen irányítása alá tartozó országos főállatorvost és annak helyettesét; az országos főállatorvos útján ellátja az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv szakmai irányítását.

13 13 Miniszter feladatai II. Irányítási, Felügyeleti, Ellenőrzési feladatok: - A vidékfejlesztési miniszter irányítása alatt áll: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (MgSzH jogutód intézménye) - A vidékfejlesztési miniszter felügyeli: az ENSZ Élelmezési és Mez ő gazdasági Szervezetének Magyar Nemzeti Bizottságát - A vidékfejlesztési miniszter törvényességi ellen ő rzése alatt áll: Magyar Állatorvosi Kamara, Magyar Növényvéd ő Mérnöki és Növényorvosi Kamara

14 14 Vidékfejlesztési Minisztérium Élelmiszerlánc-felügyeletért és agrárigazgatásért felel ő s államtitkár országos f ő állatorvos Élelmiszerlánc-felügyeletért és agrárigazgatásért felel ő s államtitkár országos f ő állatorvos Élelmiszerlánc-felügyeletért és agrárigazgatásért felel ő s helyettes államtitkár Élelmiszerlánc-felügyeleti F ő osztály Élelmiszer-feldolgozási F ő osztály Erdészeti, Halászati és Vadászati F ő osztály Vidékfejlesztési Miniszter

15 15 Az országos f ő állatorvos

16 16 Az országos f ő állatorvos feladatai - el ő készíti a nemzeti középtávú élelmiszerlánc-biztonsági stratégiát (a továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági stratégia); - többéves nemzeti ellen ő rzési tervet ad ki, irányítja annak végrehajtását, továbbá ellátja annak vonatkozásában a koordinációs és kapcsolattartói feladatokat; - ellátja az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv operatív irányítását; - szakmai útmutatót adhat ki az élelmiszerlánc egységes felügyeletének el ő segítése céljából; - tájékoztatást ad a közvélemény részére az élelmiszerláncot érint ő, országos vagy kiemelt jelent ő ség ű ügyekr ő l; - kijelöli a nemzeti referencialaboratóriumokat.

17 17 Rendkívüli élelmiszerlánc-esemény Az országos f ő állatorvos rendkívüli élelmiszerlánc-eseményr esetében elrendelhet - Adatszolgáltatásra kötelezést (pl. személyes adatok) - termék vagy termékcsoport felhasználásának, forgalmazásának felfüggesztése, megtiltása - állatjárványügyi intézkedést, - növény-egészségügyi zárlati intézkedést Az országos f ő állatorvos ilyen határozatát a minisztérium hivatalos lapjában, honlapján, valamint a nemzeti hírügynökségen keresztül kell közzétenni.

18 18 Jelentéstételi kötelezettség Az országos f ő állatorvos évente beszámol az Országgy ű lésnek az élelmiszerlánc-biztonsági jelentés keretében - az élelmiszerlánc-biztonsági stratégia, - a több éves terv és - az éves ellen ő rzési terv végrehajtásáról, valamint - a felügyeleti díj felhasználásáról.

19 19 Élelmiszerlánc-felügyeleti szervek

20 20 Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv felépítése - Országos szinten: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal - Megyei szinten: Megyei Kormányhivatalok illetékes igazgatóságai: - Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság - Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság - 2011. január 1. el ő tt az MgSzH területi szervein belül - 19 darab, F ő városi Kormányhivatalban nincs - Kerületi szinten – Kerületi Állategészségügyi –és Élelmiszer-ellen ő rzési Hivatalok (megyei kormányhivatalok élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságainak szervezeti egységei) 2013-tól járási hivatalokba integrálódnak

21 21 Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv feladatai Hatósági igazgatási feladatok ellátása : - engedélyezés, - hatósági nyilvántartásba-vétel, - hatósági ellen ő rzéseket végez, - szankcionál. Engedélyezi (pl.): - az állat-egészségügyi szolgáltató létesítmények (pl. állatkórház) m ű ködését; - az állatgyógyászati készítmények el ő állítását, forgalomba hozatalát, országba történ ő behozatalát; Ellen ő rzi (pl.) : - az állatok tenyésztésének, szaporításának állat-egészségügyi körülményeit (takarmányt, a legel ő t, az itatóvizet, az állatok elhelyezésére szolgáló épületet, az állattartás során használt gépet, berendezést, valamint alkalmazott technológiát); - az emberi fogyasztásra szánt állatokat kísér ő bizonyítványokat, okiratokat; - az élelmiszer- és takarmány-vállalkozásoknál a járványügyi és higiéniai el ő írások megtartását, az összetev ő k biztonságosságát, a jelölési el ő írások betartását;

22 22 Tervezési feladatok (pl.): - az integrált többéves nemzeti ellen ő rzési terv alapján kidolgozza a területi éves ellen ő rzési tervet, szervezi annak végrehajtását; - készenléti tervet készít járványos állatbetegségek elleni védekezéshez. Szervezési feladatok (pl.) : - gondoskodik az élelmiszerlánc területén az iskolarendszeren kívüli hatósági jelleg ű képzések és vizsgáztatás szervezésér ő l, végzésér ő l, szakmai továbbképzésekr ő l, valamint a hatósági szakemberek képzésér ő l, - ügyeleti és készenléti szolgálatot szervez. Kapcsolattartás: feladatai ellátása során kapcsolatot tart és együttm ű ködik a helyi önkormányzatokkal, a társhatóságokkal (az egészségügyi államigazgatási szervvel (ÁNTSZ), fogyasztóvédelmi hatóság, környezetvédelmi hatóság), civil szervezetekkel. Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv feladatai II.

23 23 Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv feladatai III. Hatósági nyilvántartást vezet: - az állatorvosokról; - az élelmiszer- és a takarmány-vállalkozásokról; - a nem állami laboratóriumokról; - az állat-egészségügyi szolgáltató létesítményekr ő l; - a közúti él ő állat-szállításra engedélyezett gépjárm ű vekr ő l, engedélyezett gépjárm ű vezet ő kr ő l, az állatkísér ő kr ő l, állatszállítókról, - az állatgyógyászati terméket forgalomba hozókról, illetve gyártókról; - az engedélyezett állatgyógyászati termékekr ő l, - az egyedi azonosítású állatokról (ENAR); - az ökológiai (bio) termelést tanúsító szervezetekr ő l; - a gomba-szakellen ő rökr ő l.

24 24 Élelmiszerlánc-felügyeleti szervek II. NÉBIH

25 25 Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal - 2012. március 1-jét ő l megalakul a NéBiH - a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.) Korm. Rendelet - a Mez ő gazdasági Szakigazgatási Hivatal és a Magyar Élelmiszerbiztonsági Hivatal (MÉBIH) összeolvadásával jött létre - a Magyar Élelmiszerbiztonsági Hivatal ezentúl a NÉBIH Élelmiszerbiztonsági Kockázatértékelési Igazgatóságaként (ÉKI) m ű ködik tovább http://www.facebook.com/pages/Nemzeti-Élelmiszerlánc-biztonsági-Hivatal/263804273703897?ref=ts

26 26 Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal feladatai A NÉBIH-et a Kormány kijelöli: növénytermesztési hatóságként, talajvédelmi hatóságként, élelmiszerlánc-felügyeleti szervként, tenyésztési hatóságként, erdészeti hatóságként, vadászati hatóságként, halászati hatóságként, borászati hatóságként, mez ő gazdasági igazgatási szervként, pálinkaellen ő rz ő hatóságként A NÉBIH a megyei kormányhivatalok mez ő gazdasági szakigazgatási szervei felett szakmai irányító tevékenységet végez.

27 27 A két hivatal egységesítésével szélesebb lett a tevékenységi kör, így egy hatékonyabb szervezet jött létre, amely gyorsabb és pontosabb információáramlást, kommunikációt eredményez, és növeli a „Term ő földt ő l az asztalig” kiterjed ő ellen ő rzések eredményességet. Az élelmiszerlánc felügyeletének alapjául szolgáló kockázatelemzési rendszert egy szervezetbe tömörítették. A NÉBIH létrejötte II. 2011 2012

28 28 A NÉBIH létrejötte III. A hivatal létrehozásából tehát az alábbi el ő nyök származnak: az élelmiszerlánc-felügyelet tervezésének tudományos alapú kockázatbecslési elvekre helyezése egységes ellen ő rzési rendszer az ország egész területén hatékony, gyors fellépés a jogszabálysértések elkövet ő ivel szemben szélesebb tevékenységi kör, különleges esetekben közvetlen eljárás lehet ő sége vizsgálatok, ellen ő rzések, mintavételek terén gyors, pontos információáramlás az élelmiszerlánc felügyeletét gyakorló hatóságok között közvetlen kommunikáció a fogyasztók, a társadalmi szervezetek, az élelmiszer- vállalkozók és a társhatóságok felé.

29 29 Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Elnök helyettes országos f ő állatorvos Elnöki Titkárság Élelmiszerbiztonsági Kockázatértékelési Igazgatóság Élelmiszerlánc-felügyeleti és Állategészségügyi Elnökhelyettes Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság Állategészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság Állatgyógyászati Termékek Igazgatósága Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság Állategészségügyi és Állatvédelmi Igazgatóság Állattenyésztési Igazgatóság Borászati Igazgatóság F ő városi és 19 Megyei Kormányhivatal Egyéb szervezeti egységek Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság Gazdasági Elnökhelyettes Rendszerszervezési és Felügyeleti Igazgatóság Bels ő Ellen ő rzési Önálló Osztály Növény-, Talaj- és Erd ő védelmi Elnökhelyettes Földm ű velésügyi Igazgatóság Erdészeti Igazgatóság Növénytermesztési és Kertészeti Igazgatóság Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság Elnök helyettes országos f ő állatorvos Elnök helyettes országos f ő állatorvos Elnöki Titkárság Élelmiszerbiztonsági Kockázatértékelési Igazgatóság Élelmiszerlánc-felügyeleti és Állategészségügyi Elnökhelyettes Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság Állategészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság Állatgyógyászati Termékek Igazgatósága Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság Állategészségügyi és Állatvédelmi Igazgatóság Állattenyésztési Igazgatóság Borászati Igazgatóság Gazdasági Elnökhelyettes Rendszerszervezési és Felügyeleti Igazgatóság Bels ő Ellen ő rzési Önálló Osztály Növény-, Talaj- és Erd ő védelmi Elnökhelyettes

30 30 Élelmiszerlánc-felügyeleti szervek III. Megyei Kormányhivatalok

31 31 A 2011. január 1-t ő l a területi államigazgatási szerveket Megyei (F ő városi) Kormányhivatalokba integrálták, amelyek fölötti kormányzati felügyeletet a KIM látja el. A Kormányhivatalon belül m ű köd ő mez ő gazdasági szakigazgatási szervek fölötti szakmai felügyeletet a VM látja el: élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság: az élelmiszer- biztonsági, élelmiszermin ő ség-ellen ő rzési, takarmányellen ő rzési élelmiszerlánc-felügyeleti, és állategészségügyi, illetve egyes állattenyésztési és borászati feladatokat lát el. növény- és talajvédelmi igazgatóság: a növényvédelmi, talajvédelmi, növénytermesztési és zöldség-gyümölcs ellen ő rzési feladatokat lát el, erdészeti igazgatóság: az erdészeti igazgatási feladatokat lát el, földm ű velésügyi igazgatóság: a mez ő gazdasági igazgatási, vadászati és halászati hatósági feladatok feladatokat lát el. Megyei Kormányhivatalok

32 32 NÉBIH MegyeiKormányhivatalok Kerületi hivatalok Vidékfejlesztési Minisztérium Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium oktatás ellen ő rzési tervek útmutatók, nyilvántartások vezetése, szakterületi ellen ő rzések … informatikai rendszerbe adatok bevitele jelentések ellen ő rzések …

33 33 Vidék- fejlesztési Minisztérium Nemzeti Élelmiszerlánc- biztonsági Hivatal szakmai irányítás KIM Nemzeti Államigazgatási Központ Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság Kerületi hivatalok

34 34 Állami laboratóriumok

35 35 Állami laboratóriumok feladatai monitoring- és célvizsgálatok végzése, közrem ű ködik az egészségügyi határértékek megállapításában; kijelölés alapján referencialaboratóriumi feladatok ellátása, körvizsgálatok szervezése és azok eredményeinek értékelése; részvétel a kutatásban, a vizsgálati módszerek kialakításában és fejlesztésében; közrem ű ködés az állatbetegségek okainak megállapításában, a fert ő zöttség felderítésében, a helyi és országos mentesítési és betegség-felszámolási programok végrehajtásában, közrem ű ködés a diagnosztikai módszerek folyamatos korszer ű sítésében; közrem ű ködés az élelmiszerek, étrend-kiegészít ő k el ő állításával, adalékanyagok és technológiai segédanyagok, élelmiszer-csomagolóanyagok, élelmiszeriparban felhasznált mosó- és fert ő tlenít ő szerek gyártásával, felhasználásával, valamint takarmány- adalékanyagokkal kapcsolatos engedélyezési eljárásban.

36 36 Jogosult állatorvos

37 37 Jogosult állatorvos = az egyes élelmiszerlánc-felügyeleti állami feladatok elvégzésére feljogosított magánállatorvos. Hatóság engedélye alapján jár el: - a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósága adja ki az engedélyt; Feladatát díjazás ellenében látja el;

38 38 Jogosult állatorvos feladatai állatszállítással kapcsolatos hatáskör (megvizsgálja a szállítandó állatokat, a szállítóeszközt, igazolja az állat forgalomképességét, és kiállítja a szállításhoz szükséges okiratot); ellátja az állatvásár, állatbemutató, állatkiállítás, állatverseny állat-egészségügyi felügyeletét, amelynek keretében szükség esetén megtiltja az állat beszállítását vagy részvételét, elrendeli a fert ő z ő betegségre gyanús állat elkülönítését; elvégzi az embert mart kutya hatósági megfigyelését; a költségvetési támogatások igénybevételéhez, illetve hitelprogramokban való részvételhez szükséges igazolások kiállításához szemlét végez, és a szemle eredményét jegyz ő könyvben rögzíti; elvégzi a húsvizsgálatot a kisebb kapacitású vágóhidaknál; elvégzi a húsvizsgálatot és kiállítja a hússzállítási igazolást a kistermel ő knél.

39 39 Változás az élelmiszerlánc-felügyelet szemléletében

40 40 Az Európai Unió tagjaként Magyarország az élelmiszerjogot érint ő átfogó változtatásokba kezdett: Lánc-szemlélet kialakítása és mélyítése Hangsúly áthelyezése a nyomonkövetésre és a megel ő zésre Hangsúly eltolódása a kockázatelemzésen alapuló rendszer felé.

41 41 Elvárások a hatóságokkal szemben Közvetlen utasítási rendszer Átláthatóság Rendszerszint ű folyamatszabályozás Az agrár-szakigazgatás tevékenységeihez er ő forrás hozzárendelése Országos ellen ő rzések rendszerének kidolgozása, intézményi hátterének megteremtése Elektronikus közigazgatás kiszélesítése

42 42 Köszönöm a figyelmet !


Letölteni ppt "A magyar élelmiszerlánc-felügyelet központi szervei Dr. Kardeván Endre élelmiszerlánc-felügyeletért és agrárigazgatásért felel ő s államtitkár Budapest,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések