Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Közigazgatási Reform Programok IH dr. Bálint Ákos főigazgató Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban Nemzeti Fejlesztési Ügynökség.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Közigazgatási Reform Programok IH dr. Bálint Ákos főigazgató Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban Nemzeti Fejlesztési Ügynökség."— Előadás másolata:

1 Közigazgatási Reform Programok IH dr. Bálint Ákos főigazgató Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közigazgatási Reform Programok Irányító Hatóság

2 Célok Romák a társadalmi súlyuknak megfelelő mértékben vegyenek részt a közügyek intézésében 200 roma származású személy közigazgatáson belüli foglalkoztatása A program nem esélyegyenlőségi referensek toborzását célozza, hanem a közigazgatás bármely érdemi területén a romák szerepvállalásának a növelését

3 Eszközök Kiemelt projekt – projektgazda: Kormányzati Személyügyi Központ – támogatási összeg: 100 millió forint – roma származású személyek jelentkezése, versenyvizsgára történő felkészítése, versenyvizsgák lebonyolítása, szervezeti mentorálás, program monitoringja Normatív pályázat – kedvezményezettek: szervek – pályázati keret: 1 milliárd forint – 1 évre szóló bér

4 Jogszabályi keret I. Pozitív diszkrimináció kérdése – az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 11. §  IRM állásfoglalása alapján a konstrukció megfelel a törvénynek Pályáztatás – a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (Ktv.) 10. § (1) bekezdése  az egyes szociális tárgyú kormányrendeleteknek a szociális foglalkoztatás és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás állami támogatásának átalakításával, valamint az egyházi kiegészítő támogatás megtérítésével összefüggő módosításáról szóló 279/2009. (XII. 9.) Korm. rendelet 31. § (8) bekezdése

5 Jogszabályi keret II. 279/2009. (XII. 9.) Korm. rendelet 31. § (8) bekezdése (8) A kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv által lefolytatott pályáztatás rendjéről, annak szervezéséről és lebonyolításáról, a pályázati eljárás alól adott mentesítésről, a kompetenciavizsgálatról és a toborzási adatbázisról, valamint a pályázati eljáráshoz kapcsolódó nyilvántartás szabályairól szóló 406/2007. (XII. 27.) Korm. rendelet a következő új 10/A. §-sal egészül ki: „10/A. § (1) A szolgáltató központ által a roma önazonosságukat kinyilvánító, felsőfokú végzettséggel rendelkező személyek számára meghirdetett külön pályázat eredményeként közigazgatási versenyvizsgát tevő személyek a versenyvizsga eredményes letételétől számított tizenkét hónapon belül az e rendelet szerinti pályázat alól mentesülnek. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott személyeket a Miniszterelnöki Hivatalban, a minisztériumokban, az igazgatási és az igazgatás jellegű tevékenységet ellátó központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámáról szóló kormányhatározatban meghatározott létszámkeret számítása során nem kell figyelembe venni. (3) Az (1) bekezdésben meghatározott személyekre a versenyvizsga eredményes letételétől számított tizenkét hónapon belül a Kormány vagy miniszter irányítása, illetve felügyelete alá tartozó közhatalmi költségvetési szervekre irányadó, a létszámgazdálkodást érintő átmeneti intézkedésekről szóló kormányhatározatot nem kell alkalmazni.”

6 Eljárás 1.A Kormányzati Személyügyi Központ kiválasztotta a foglalkoztatható személyeket. 2.Igények bejelentése 2010. január 25-ét követően elektronikus formában a Kormányzati Személyügyi Központ felé. 3.A Kormányzati Személyügyi Központ az igény beérkezését követően haladéktalanul megküldi az igényt jelző szervezetnek azon személyek nevét és önéletrajzát, akik megfelelnek a megjelölt elvárásoknak. Ugyanazon személy adatait több igénylő szervezetnek is megküldheti. 4.Az igénylő szervezetek felveszik a kapcsolatot az általuk meghallgatni kívánt személyekkel, majd a személyes meghallgatást követően kiválasztják a mindkét fél számára megfelelő jelöltet. 5.A kiválasztás tényéről haladéktalanul értesítik a Kormányzati Személyügyi Központot az ismételt kiajánlás elkerülése érdekében. 6.Az ÁROP pályázati kiírásra benyújtják a foglalkoztatásra irányuló pályázatot.

7 Igényfelmérés 2010. január 25-től adhatók le az igények a romaprogram@kszk.gov.hu címre romaprogram@kszk.gov.hu

8 Pályázat tartalma Az ÁROP biztosítja pályázatonként legfeljebb 10 fő részére 1 évre szóló összes személyi jellegű költséget fejenként maximum 6,5 millió forint erejéig A pályázók kötelezettségei: –a versenyvizsgát sikeresen teljesített romák közül legalább 1 fő alkalmazása; –határozatlan idejű köztisztviselői, illetve igazságügyi alkalmazotti jogviszony létesítése; –a jogviszony fenntartása a létesítéstől számított legalább 24 hónapig (ebből 12 hónapot a pályázat keretében az Államreform operatív program finanszíroz, a további 12 hónapot a foglalkoztató szerv a saját költségvetésének a terhére); –a foglalkoztatás érdemi igazgatási feladatot ellátó munkavállalóként történik; –mentorálási tervet készít.

9 Támogatási összeg visszafizetése A támogatási összeget a munkaadónak vissza kell fizetni, ha a pályázat által érintett személyekkel a jogviszonyt a törvényben rögzített próbaidő leteltét követően felmentéssel, vagy közös megegyezéssel szünteti meg.  visszafizetendő összeg: a próbaidő leteltétől a jogviszony megszüntetéséig kifizetett támogatás  mentesülési okok:  a munkaadó ugyanazt az álláshelyet más roma személlyel tölti be,  a közös megegyezésre azért kerül sor, mert az érintett személy állam- vagy kormányközi nemzetközi szervezetnél létesít jogviszonyt A munkavállaló fizetés nélküli szabadsága időszakára támogatás nem fizethető, de visszafizetés sem követelhető. Ha a helyettesítés roma személlyel valósul meg, úgy a támogatás tovább folyósítható a projektzárásig. A munkavállaló visszafizetésre nem kötelezhető.

10 Kik pályázhatnak? ÁROP-229/A-2010 az önálló jogi személyiséggel bíró, országos illetékességű alábbi szervezetek: a)a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény 1. § (2) bekezdésében nevesített szervezetek (központi államigazgatási szervek); b)az autonóm államigazgatási szervek (a 2006. évi LVII. törvény 1. § (3) bekezdése), a kormányhivatalok (a 2006. évi LVII. törvény 1. § (4) bekezdése), továbbá az Országgyűlés Hivatala, Országgyűlési Biztosok Hivatala, Köztársasági Elnöki Hivatal, Közbeszerzések Tanácsa; c)a központi államigazgatási szervek területi szervei és a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve; d)a Legfőbb Ügyészség; e)az igazságszolgáltatási szervek és az Alkotmánybíróság; az ellenőrzésre feljogosított magyar közigazgatási szervek (pl. Állami Számvevőszék és KEHI). ÁROP-229/B-2010 az önálló jogi személyiségű, a dél-alföldi, dél-dunántúli, észak-alföldi, észak- magyarországi, közép-dunántúli és nyugat-dunántúli régióban illetékességgel bíró alábbi szervezetek: a)a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény 1. § (2) bekezdésében nevesített szervezetek területi szervei és a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve, valamint b)az igazságszolgáltatási szervek. ÁROP-322-2010 ugyanazon szervezetek, mint az ÁROP-229/B-2010 esetében, de a közép- magyarországi, régióban illetékességgel bíró szervezetek

11 Támogatható tevékenységek Projektmenedzsment –csak bérköltség –legfeljebb az elszámolható összköltség 2 százaléka Személyi jellegű költségek –bruttó bér –személyi jellegű egyéb kifizetések (bérjellegű juttatások, pl. utazási költségtérítés, cafetéria-juttatások stb.) –bérjárulékok (pl. munkáltatói járulék, egészségügyi hozzájárulás, stb.) Szolgáltatások igénybevétele –nyilvánosság biztosítása (1,5 százalék) –horizontális kötelezettségek teljesítéséhez

12 Pályázat benyújtása Benyújtási időszakok: –2010. február 15. – 2010. március 19. –2010. március 29. – 2010. május 31. A pályázat benyújtása és a kinevezés időpontja nincsen összekapcsolva –tehát a jogviszony hatályba lépése megelőzheti a pályázat benyújtásának napját, de a benyújtást követő időpontra is eshet DE –a foglalkoztatni kívánt személyt a pályázatban nevesíteni kell –a pályázatban meg kell jelölni, hogy mikortól válik vagy vált hatályossá a kinevezés (s attól az időponttól lehet a béreket elszámolni) –a benyújtást megelőzően felmerült kifizetési igény nem haladhatja meg a teljes elszámolható költség 17 százalékát (egyhatodát) –a jogviszony legkorábban 2010. február 1.-től létesíthető

13 Adatlaphoz csatolandó mellékletek Előleg igénylése –25 százalékos mértékű előleg igényelhető –csak az utófinanszírozású projektelemekre Biztosítékok nyújtása –felhatalmazás beszedési megbízás adására: a központi költségvetési szervi jogállásún kívül az összes többi pályázó –nyilatkozat a pályázó valamennyi bankszámlájáról Nyilatkozat a köztartozás mentességről Szervezet alapító okirata Aláírási jogosultságot igazoló dokumentum Nyilatkozat a fenntartásból eredő pénzügyi többletteher viseléséről

14 Képek az adatlapból I.

15 Képek az adatlapból II.

16 Képek az adatlapból III.

17 Képek az adatlapból IV.

18 Köszönöm a figyelmet! www.nfu.hu


Letölteni ppt "Közigazgatási Reform Programok IH dr. Bálint Ákos főigazgató Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban Nemzeti Fejlesztési Ügynökség."

Hasonló előadás


Google Hirdetések