Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„EGYÜTT – MŰKÖDÜNK” pedagógiai konzorcium

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„EGYÜTT – MŰKÖDÜNK” pedagógiai konzorcium"— Előadás másolata:

1 „EGYÜTT – MŰKÖDÜNK” pedagógiai konzorcium
HEFOP Hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése – IPR képzés _____________________________________________________________ „EGYÜTT – MŰKÖDÜNK” pedagógiai konzorcium Somogyi Béla utcai Általános Iskola Jókai Mór Általános Iskola (Köztársaság tér) Vajda Péter Ének-zene Testnevelés Tagozatos Általános Iskola

2 HEFOP Hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése – IPR képzés _____________________________________________________________ Jogszabályi háttér 11/1994 (VI.8.) MKM rendelet 39/D §, 39/E §, 54 §(7)-(8)-(9) 39/D. § (1) Az e rendelet 1. §-a (1) bekezdésének b)-c) pontjában felsorolt iskola a tanuló szociális helyzetéből és fejlettségéből eredő hátrányának ellensúlyozása céljából képességkibontakoztató felkészítést (a továbbiakban: képességkibontakoztató felkészítés) szervez, melynek keretei között a tanuló egyéni képességének, tehetségének kibontakoztatása, a fejlődésének elősegítése, a többi tanulóhoz történő felzárkóztatása, tanulási, továbbtanulási esélyének kiegyenlítése, tehetségének kibontakoztatása folyik. (2) A képességkibontakoztató felkészítés keretében - a tanuló igényéhez igazodva - oldja meg az iskola a) a személyiségfejlesztéssel, közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatokat, b) a tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő programot, c) a szociális hátrányok enyhítését segítő pedagógiai tevékenységet.

3 HEFOP Hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése – IPR képzés _____________________________________________________________ 3) A képességkibontakoztató felkészítésben részt vevő tanulók nevelése és oktatása a többi tanulóval együtt, azonos osztályban, csoportban folyik. (4) A képességkibontakoztató felkészítésben részt vevő tanulók nevelése és oktatása, tudásának értékelése az oktatási miniszter által - a közoktatási törvény 95. §-a (1) bekezdésének i) pontja alapján - kiadott pedagógiai rendszer alkalmazásával történik. (5) A képességkibontakoztató felkészítésben a tanuló a szülő írásban adott - a személyes adatai kezeléséhez való hozzájárulást is tartalmazó - egyetértő nyilatkozata alapján vehet részt, ha - a (6) bekezdésben meghatározott kivétellel - megfelel a következő feltételeknek: a) a törvényes felügyeletet gyakorló szülő tanulmányait legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán fejezte be, továbbá b) a gyermek után a szülő rendszeres gyermekvédelmi támogatásra jogosult.

4 HEFOP Hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése – IPR képzés _____________________________________________________________ (6) Az iskola igazgatója felveheti a képességkibontakoztató felkészítésbe azt a tanulót is, aki az (5) bekezdés a)-b) pontjában meghatározott feltételek közül az egyiknek nem felel meg. Az így felvehető tanulók létszáma azonban nem haladhatja meg az adott osztályba felvett, képességkibontakoztató felkészítésben részt vevő tanulók tíz százalékát, tört létszám esetén felfelé kerekítve. (7) A képességkibontakoztató felkészítésben részt vevő tanuló haladását, fejlődését, illetve az ezeket hátráltató okokat az osztályfőnök és az érdekelt pedagógusok legalább három havonta értékelik. Az értékelésre meg kell hívni a tanuló szülőjét, a tanulót, a gyermek- és ifjúságvédelmi felelőst, indokolt esetben a gyermekjóléti szolgálat, a gyámhatóság, illetve a nevelési tanácsadó képviselőjét.

5 HEFOP Hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése – IPR képzés _____________________________________________________________ 39/E. § (1) Integrációs felkészítésben vesznek részt azok a képességkibontakoztató felkészítésben részt vevő tanulók (a továbbiakban: integrációs felkészítésben részt vevő tanulók), akik egy osztályba, osztálybontás esetén egy csoportba járnak azokkal a tanulókkal, akik nem vesznek részt a képességkibontakoztató felkészítésben. Az integrációs felkészítés megszervezése nem járhat együtt az integrációs felkészítésben részt vevő tanulók összevonásával. E rendelkezések alkalmazásában a tanulók összevonását jelenti, ha a) a településen egy iskola működik, évfolyamonként egy osztállyal és az integrációs oktatásban részt vevő tanulók osztályon, osztálybontás esetén csoporton belüli aránya meghaladja az ötven százalékot, b) a településen több iskola működik, és azok közül bármelyikben az integrációs felkészítésben részt vevő valamennyi tanuló létszámának az iskolába járó összes tanuló létszámához viszonyított aránya huszonöt százalékkal magasabb, mint az összes iskolában integrációs felkészítésben részt vevő tanulók létszámának az összes iskolába járó tanulók létszámához viszonyított aránya, c) az iskolában évfolyamonként több osztály működik, és évfolyamonként az egyes osztályokban integrációs felkészítésben részt vevő tanulók létszámának az osztályba járó összes tanuló létszámához viszonyított aránya eltérő az osztályok között, amennyiben ez az eltérés meghaladja a huszonöt százalékot.

6 HEFOP Hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése – IPR képzés _____________________________________________________________ (2) Az (1) bekezdés alkalmazásában iskola alatt mindig az azonos típusú iskolát kell érteni, beleértve a többcélú intézménynek az iskola típusának megfelelő intézményegységét is. (3) Az integrációs felkészítés az általános iskola első és ötödik, illetve a szakiskola kilencedik évfolyamain indítható. (4) Az integrációs felkészítésre egyebekben a 39/D. §-ban foglaltakat kell alkalmazni, azzal az eltéréssel, hogy a miniszter által kiadott pedagógiai rendszerben meghatározottak szerint a nemzeti, etnikai kisebbségi iskolai nevelésben és oktatásban részt vevő tanulók részére a magyar nyelv és kultúra elsajátítását biztosító tananyagot; a nemzeti, etnikai kisebbséghez nem tartozó tanulók részére a településen élő nemzeti, etnikai kisebbség kultúrájának megismerését szolgáló tananyagot is oktatni kell.

7 HEFOP Hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése – IPR képzés _____________________________________________________________ 54§ (7) Az e rendelet 39/E. §-a alapján iskolai oktatás a 2003/2004. tanévben indítható, az első, az ötödik és a kilencedik évfolyamon. A 2003/2004. tanévben integrált oktatás indítható akkor is, ha a) a 39/E. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott esetben az integrációs felkészítésben részt vevő tanulók aránya meghaladja az ötven százalékot, de nem éri el a nyolcvan százalékot, b) a 39/E. § (1) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott esetben az integrált felkészítésben részt vevő tanulók arányának eltérése meghaladja a huszonöt százalékot, de nem éri el az ötven százalékot, (8) A 2004/2005. tanévtől az első, ötödik és kilencedik osztályokban a (7) bekezdésben meghatározott eltérést évente időarányosan csökkenteni kell oly módon, hogy a 2008/2009. tanévben indított osztályokban elérjék az előírt arányokat. (9) Addig az időpontig, ameddig az integrációs felkészítés nem folyik az iskola valamennyi évfolyamán, az e rendelet 39/E. §-a (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott arányokat csak az érintett évfolyamokra járó tanulók létszáma alapján kell megállapítani.

8 Az alkalmazás feltételei
HEFOP Hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése – IPR képzés _____________________________________________________________ A hátrányos helyzetű tanulók integrációs és képességkibontakoztató felkészítésének pedagógiai rendszere (Az oktatási miniszter közleménye a közoktatási törvény 95. §-a (1) bekezdésének i) pontja alapján) Az integrációs felkészítés pedagógiai rendszere a következő elemeket tartalmazza: Az alkalmazás feltételei II. A tanítást-tanulást segítő és értékelő eszközrendszer III. Elvárható eredmények IV. Két éves bevezetési ütemterv

9 HEFOP Hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése – IPR képzés _____________________________________________________________ I. Az alkalmazás feltételei 1. Integrációs stratégia kialakítása 1.1. Helyzetelemzés az integráció szempontjai, elvárható eredményei 1.2. Célrendszer megfogalmazása (Az elvárható eredmények intézményi megfogalmazása – helyi sajátosságok figyelembe vétele) 1.3. Két éves bevezetési terv elkészítése – a mellékelt bevezetési ütemterv alapján 2. Az iskolába való bekerülés előkészítése 2.1. Az óvodából az iskolába való átmenet segítése 2.2. Heterogén osztályok kialakítása a jogszabályoknak megfelelően (11/1994 (VI. 8.) MKM 39/D.§ (3), 39/E.§(1))

10 HEFOP Hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése – IPR képzés _____________________________________________________________ 3. Együttműködések – partnerségi kapcsolatok kiépítése 3.1. Szülői házzal 3.2. Gyermekjóléti és családsegítő szolgálattal 3.3 Szakmai és szakszolgálatokkal 3.4. Középfokú oktatási intézményekkel 3.5. Kisebbségi önkormányzattal 3.6. Civil szervezetekkel

11 HEFOP Hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése – IPR képzés _____________________________________________________________ II. A tanítást-tanulást segítő eszközrendszer elemei 1. Kulcskompetenciákat fejlesztő programok és programelemek a következő területekről: Az önálló tanulást segítő fejlesztés Eszközjellegű kompetenciák fejlesztése Szociális kompetenciák fejlesztése 2. Az integrációt segítő tanórán kívüli programok, szabadidős tevékenységek Patrónusi, mentori, tutori rendszer Együttműködés civil (pl. tanodai) programmal Művészeti körök 3. Az integrációt elősegítő módszertani elemek Differenciált tanulásszervezés Kooperatív tanulásszervezés Projektmódszer Drámapedagógia

12 HEFOP Hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése – IPR képzés _____________________________________________________________ 4. Műhelymunka – a tanári együttműködés formái Értékelő esetmegbeszélések Problémamegoldó fórumok Hospitálásra épülő együttműködés 5. A háromhavonta kötelező kompetencia alapú értékelési rendszer eszközei Szöveges értékelés –árnyalt értékelés Egyéni fejődési napló 6. Multikulturális tartalmak Multikulturális tartalmak megjelenése különböző tantárgyakban Multikulturális tartalmak projektekben feldolgozva 7. A továbbhaladás feltételeinek biztosítása Pályaorientáció Továbbtanulásra felkészítő program

13 HEFOP Hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése – IPR képzés _____________________________________________________________ III. Várható eredmények A hátrányos helyzetű tanulók aránya az oktatási-nevelési intézményben megfelel a jogszabályban előírtaknak. Az intézmény tartósan képes a különböző háttérrel és különböző területeken eltérő fejlettséggel rendelkező gyerekek fogadására, és együttnevelésére. Multikulturális tartalmak beépülnek a helyi tantervbe. Az intézmény párbeszédet alakít ki minden szülővel. Az intézményben létezik tanári együttműködésre épülő értékelési rendszer. Ezek eredményeként: Nő az évfolyamvesztés nélkül továbbhaladó hátrányos helyzetű tanulók száma. Csökken az intézményben a tankötelezettségi kor határa előtt az iskolai rendszerből kikerülők száma. Nő az érettségit adó intézményekben továbbtanuló hátrányos helyzetű tanulók száma. Az adott intézményben az országos kompetenciamérések eredményei az országos átlagot meghaladó mértékben javulnak.

14 Konzorciumi pályázatunk fő elemei
HEFOP Hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése – IPR képzés _____________________________________________________________ Konzorciumi pályázatunk fő elemei Projektmenedzsment Varga Sándor projektmenedzser Szontagh Pál szakmai vezető Bokor Emese gazdasági vezető Gáspárné Vágási Julianna minőségbiztosítási referens IPR menedzsmentek SOMOGYI: Varga Sándor, Bacsáné Bolla Ilona, Mózsik Mária, Szalkai Sándorné JÓKAI: Gáspárné Vágási Julianna, Amirás Miklósné, Kolozs Ágnes, Barta Edit VAJDA: Szontagh Pál, Szabóné Szél Julianna, Léhnert Béláné, Györgyné Szabó Ildikó Képzések Intézményenként fő elvégzi a 30 órás „IPR-képzést”. JÓKAI: óvoda-iskola átmenet és a professzionális tanári kommunikáció SOMOGYI: differenciálás és a hatékony tanuló megismerési technikák VAJDA: multikulturális tartalmak és a kooperatív tanulás

15 HEFOP Hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése – IPR képzés _____________________________________________________________ Szolgáltató mikrocsoportok SOMOGYI: A szervezetfejlesztés, változásmenedzsment, IPR feltételrendszer kiépítés (Bacsáné Bolla Ilona) JÓKAI: A multikulturális tartalmak, interkulturális nevelés adaptálása és komplex művészeti program a hátrányos helyzetű / roma tanulók nevelése érdekében (Barta Edit) VAJDA: A társadalmi környezettel kapcsolatban működtetett együttműködés, projektoktatás (Szabóné Szél Julianna)

16 Tanórai differenciálás heterogén csoportban (Szalkai Sándorné)
HEFOP Hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése – IPR képzés _____________________________________________________________ Fejlesztő mikrocsoportok SOMOGYI: Hatékony tanulómegismerési technikák és patronáló rendszerek adaptálása (Mózsik Mária) Tanórai differenciálás heterogén csoportban (Szalkai Sándorné) JÓKAI: Óvoda-iskola átmenet (Amirás Miklósné) Professzionális tanári kommunikáció (Kolozs Ágnes) VAJDA: Kooperatív tanulás adaptálása (Léhnert Béláné) Multikulturális tartalmak, interkulturális nevelés adaptálása (Györgyné Szabó Ildikó) Beszerzések Differenciált tanulószervezésre alkalmas tanulóbútorok

17 Józsefvárosi Önkormányzat OKISO Józsefvárosi Önkormányzat KEJB
HEFOP Hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése – IPR képzés _____________________________________________________________ Együttműködések: Józsefvárosi Önkormányzat OKISO Józsefvárosi Önkormányzat KEJB Józsefvárosi Roma Kisebbségi Önkormányzat Józsefvárosi Nevelési Tanácsadó Józsefvárosi Gyermekjóléti Szolgálat Alapítvány a Jókai Mór Általános Iskoláért Alapítvány a Vajda Péter utcai Általános Iskoláért Somogyi Béla Utcai Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány TÁ-TI-KA Napköziotthonos Óvoda Mesepalota Napköziotthonos Óvoda Raoul Wallenberg Humán Szakképző Iskola és Gimnázium

18 HEFOP Hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése – IPR képzés _____________________________________________________________ „Valószínűleg kevés szakma létezik, amellyel szemben a társadalom olyan ellentmondásos követelményeket támasztana, mint a tanároké: az élsportolók és a mozgáskorlátozottak vándorcsapatát ködben, úttalan utakon, észak–déli irányban vezesse úgy, hogy mindenki a legjobb hangulatban és lehetőleg egyszerre érkezzen meg három különböző célba.” (Hans Vollener) KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "„EGYÜTT – MŰKÖDÜNK” pedagógiai konzorcium"

Hasonló előadás


Google Hirdetések