Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1. téma Bevezető A kurzus célja. A kurzus működése és a követelmények. Tematika és ütemezés 3 példa: bináris csatorna, e-levelek érkezése, regressziós.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1. téma Bevezető A kurzus célja. A kurzus működése és a követelmények. Tematika és ütemezés 3 példa: bináris csatorna, e-levelek érkezése, regressziós."— Előadás másolata:

1 1. téma Bevezető A kurzus célja. A kurzus működése és a követelmények. Tematika és ütemezés 3 példa: bináris csatorna, e-levelek érkezése, regressziós egyenes PTE PMMK Matematika Tanszék dr. Klincsik Mihály Valószínűségszámítás és statisztika előadások Mérnök informatikus BSc szak MANB030, MALB030

2 A kurzus célja A tantárgy megnevezése: Valószínűségszámítás és statisztika Tantervi kódok: MANB030, MALB030 Óraszám/hét (előadás/gyakorlat/labor): (2 x 45’ előadás + 2 x 45’ gyakorlat)/hét Félévzárási követelmény: Vizsga Kredit: 5 Javasolt szemeszter: 3. félév Gesztor tanszék(ek): Beoktató tansz. /Beoktatási arány (%) Matematika 100 % Előtanulmányi követelmény(ek): MINB012 (Analízis II.) Képzési terület (szakok felsorolása): Mérnök informatikus szak Célja: A kurzus célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek véletlent is tartalmazó jelenségek alapvető modelljeivel, elsajátítsák a valószínűségszámítás törvényeit és a statisztikai számítások szabályait. A kurzus segíti a hallgatót a véletlen jelenségek felismerésében, a modellalkotásban, az elméleti alapok elsajátításában és a statisztikai számítások kivitelezésében, annak érdekében, hogy képesek legyenek más mérnöki és informatikai tudományokban alkalmazni azt. A fenti célok eléréséhez a hallgatók használják a Maple számítógép algebrai rendszert a szemléltetések és a számítások során. PTE PMMK Matematika Tanszék dr. Klincsik Mihály

3 A kurzus működése és a követelmények 1/2 A tantárggyal kapcsolatos követelmények és egyéb adatok Tantárgyfelelős / Előadó(k) / Gyakorlatvezető(k ): Dr. Klincsik Mihály főiskolai tanár Pánczél Róbert óraadó Aláírás megszerzés feltétele (évközi követelmények): Gyakorlati foglalkozásokon való 70%-os részvétel, a házi feladatok elkészítése 75%-ban és határidőre való beadása, a 3 db ZH megírása. Ismeretek mérési módja:  Otthoni feladatok önálló elkészítése Maple számítógép algebrai rendszer segítségével és beküldése határidőre e-learningen keresztül (beszámítás 25 %- os súllyal)  3 db írásbeli zárthelyi dolgozat (beszámítás 35%-os súllyal)  Írásbeli vizsga (beszámítás 40 %-os súllyal)  A gyakorlatokat 25 fős számítógépes laborban tartjuk. A Maple számítógép algebrai rendszert a szükséges mértékben használjuk. A házi feladatokat az e- learning rendszeren keresztül, határidőre kell beküldeni. A zárthelyi dolgozat feladatait egyrészt papíron, másrészt elektronikus formában lehet kidolgozni. A vizsga papír alapú. PTE PMMK Matematika Tanszék dr. Klincsik Mihály

4 A jegykialakítás szempontjai: Az összes súlyozott pontszám: (házi feladatok* ZH.- k* vizsga*0.4) több mint 40%-ának megszerzése a MANB030 teljesítésének feltétele. Jegy kialakítása a megszerzett pontszámok súlyozott összege alapján, a következő százalékos beállásnak megfelelően történik: [100%, 85 %[ közöttjeles(5) [85%, 70 %[ közöttjó (4) [70%, 55 %[ közöttközepes (3) [ 55%, 40 %[ közöttelégséges (2) Oktatási segédeszközök, jegyzetek : Reimann József, Tóth Julianna, Valószínűségszámítás és matematikai statisztika, Tankönvykiadó, Bp., (Tk ) Obádovics J. Gyula, Valószínűségszámítás és matematikai statisztika, Scolar Kiadó,Bp (ISBN ) Előadás és gyakorlat anyaga a learning/ e-learning rendszerben az „Informatika valószínűség” csoportnál, belépés jelszóval.http://www.matserv.pmmf.hu/e- learning/ A tantárgy felvételének módja: ETR-en keresztüli tárgyfelvétel A kurzus működése és a követelmények A kurzus működése és a követelmények 2/2 PTE PMMK Matematika Tanszék dr. Klincsik Mihály

5 Tematika és ütemezés Tematika és ütemezés1/2 PTE PMMK Matematika Tanszék dr. Klincsik Mihály Ütemezés 2008/09. őszi félév Hét Ea/Gyak. Témakörök 1.Ea./Gyak. A teljes féléves tananyag áttekintése. Bevezető példák és megoldásai. 2.Ea/Gyak. Valószínűségek számítása. Alapfogalmak : esemény, eseménytér, műveletek, valószínűségi axiómák, feltételes valószínűség, függetlenség. Törvények: ellentét esemény, összeg és szorzat események valószínűsége, teljes valószínűség tétele, Bayes-tétel Módszerek: a leszámlálás összeg és szorzás szabálya, döntés fa és inverzének ábrázolása és számításai 3.Ea/Gyak. A 2. heti tananyag feldolgozása (folytatás) 1. Házi feladatsor kitűzése és beküldése 1 hét múlva 4.Ea/Gyak. A 2. heti tananyag feldolgozása (folytatás) 5.Ea/Gyak. Valószínűségi változók és alkalmazásuk: diszkrét és folytonos típusok megkülönböztetése. eloszlás, eloszlás függvény, sűrűség függvény.Várható érték és variancia számítása. 6.Ea/Gyak. Nevezetes diszkrét valószínűségi változók: egyenletes, Bernoulli, binomiál, Poisson, hipergeometrikus és a geometriai eloszlás. 1. zárthelyi dolgozat az heti témákból 2. Házi feladatsor kitűzése és beküldése 1 hét múlva. 7.Ea/Gyak. Oktatási szünet

6 PTE PMMK Matematika Tanszék dr. Klincsik Mihály Tematika és ütemezés Tematika és ütemezés2/2 8.Ea/GyakNevezetes folytonos valószínűségi változók: egyenletes, exponenciális, normális vagy Gauss, gamma, khi-négyzet, student vagy t és F-eloszlás. 9.Ea/GyakUgyanaz, mint az előző heti tananyag 10.Ea/GyakKét valószínűségi változó együttes eloszlása, kovariancia, generátor függvény, Markov- és Csebisev- egyenlőtlenség. Nagyszámok törvénye. Centrális határeloszlás-tétel. 3. Házi feladat kitűzése és beküldése 1 hét múlva 11.Ea/GyakA matematikai statisztika alapjai: Populáció és annak várható értéke, mediánja és módusza. Minta és annak várható értéke, mediánja, módusza, terjedelme és varianciája. Empirikus eloszlásfüggvény. Hisztogramok. Normalitás vizsgálat. 2. zárthelyi dolgozat a heti témákból 12.Ea/GyakPontbecslések várható értékre és szórásra. A becslések torzítatlansága Paraméterbecslések a legnagyobb valószínűség elvén. Intervallumbecslések paraméterekre: konfidencia intervallum várható értékre, szórásra normális populációk esetén. 13.Ea/GyakStatisztikai hipotézisvizsgálat. Null- és alternatív hipotézisek elfogadása és visszautasítása. Első és másodfajú hibák. Illesztés jóságának tesztje Khi-négyzet módszerrel. 4. Házi feladat kitűzése és beküldése 1 hét múlva 14.Ea/GyakKorreláció és lineáris regresszió számítása. 3. zárthelyi dolgozat a témákból Írásbeli vizsga a féléves tananyag alapján (Papír alapú)

7 Üzenet (m) 1. példa: Bináris csatorna Binaris_csatorna.mws Bináris kódoló és jeladó berendezés Kódolt üzenet E(m) Zaj Torzult üzenet (y) Vevő és dekódoló berendezés Üzenet m=D(y) Működése Adatátviteli valószínűségek ,45 0,55 0,9 0,95 0,1 0,05 átvitelVétel Bináris jelek érkezése Kódolás Encoder Decoder Mekkora a valószínűsége az 1 jel vételének? Mekkora a valószínűsége, hogy a jeladó 1 jelet küldött, feltéve hogy a vevő 1 jelet vett? PTE PMMK Matematika Tanszék dr. Klincsik Mihály Kérdések

8 2. példa: E-levelek érkezése E_levelek.mws Egy üzletember óránként átlagosan 3 üzlettel kapcsolatos és 2 magán jellegű t kap. Ezt a következtetést egy féléves levelezés statisztikája alapján vonta le. Feltesszük, hogy az 1 óra alatt érkezett üzleti és magán levelek egymástól függetlenek és mindegyik közelíthető egy-egy Poisson- eloszlással! PTE PMMK Matematika Tanszék dr. Klincsik Mihály Jelölje X 1 az 1 óra alatt beérkezett üzleti témájú levelek számát és X 2 az 1 óra alatt beérkezett magán témájú levelek számát! (a) Ábrázolja X 1 és X 2 eloszlását levélig! Hasonlítsa össze a két eloszlás jellegét? (b) Mekkora a valószínűsége annak, hogy egy véletlenül kiválasztott órában nem kap levelet az üzletember? (c) Mekkora a valószínűsége annak, hogy egy véletlenül kiválasztott órában összesen 5-nél több levele érkezik az üzletembernek? (d) Ábrázolja az Y= X 1 + X 2 összeg változó eloszlását 0-tól 5 -ig! Milyen eloszlású Y? Fogalmazzon meg sejtést a számítások alapján!

9 3. példa: Regressziós egyenes regresszio.mws PTE PMMK Matematika Tanszék dr. Klincsik Mihály (a) Döntsük el c 2 ( khi-négyzet ) próba segítségével, hogy az X tantárgy osztályzatai függetlenek-e az Y tantárgy osztályzataitól 5%-os szignifikancia szinten! (b) Számítsuk ki a 25 megfigyelt adat és a függetlenségre alapozott számított értékek között a korrelációs együttható értékét! Rajzoljuk fel a kapott két adatsor értékeit közös koordinátarendszerben! Szoros-e a kapcsolat a két értéksor között? (c) Illesszünk lineáris regressziós egyenest az X tantárgy Y tantárgyra vonatkozó feltételes várható értékeire! Számítsuk ki az együttes eloszlás felhasználásával a korrelációs együtthatót és hasonlítsuk össze a (b) részben kapott korrelációs együtthatóval! Adjunk alsó és felső becslést (konfidencia intervallumot) a regressziós egyenes együtthatóira és az egyenesre 95%-os megbízhatósági szinten!


Letölteni ppt "1. téma Bevezető A kurzus célja. A kurzus működése és a követelmények. Tematika és ütemezés 3 példa: bináris csatorna, e-levelek érkezése, regressziós."

Hasonló előadás


Google Hirdetések