Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

PEDAGÓGIA ÉS ANDRAGÓGIA 3. A felnőttoktató - szerepek és kompetenciák.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "PEDAGÓGIA ÉS ANDRAGÓGIA 3. A felnőttoktató - szerepek és kompetenciák."— Előadás másolata:

1 PEDAGÓGIA ÉS ANDRAGÓGIA 3. A felnőttoktató - szerepek és kompetenciák

2 Nevelési kultúrák (LEIRMANN, 1998):  szakértői (Homo Sapiens),  mérnöki (Homo Faber),  profetikus, (Homo Viator)  kommunikatív (Homo Dialogalis)

3 Andragógus FelnőttnevelőFelnőttképzőFelnőttoktató Ki a felnőttoktató?

4 Mikor melyik inkább?  Dolgozók továbbképzése -  Dolgozók átképzése -  Az ideiglenesen inaktívak képzése -  Fiatalok szakképzése –  Munkanélküliek átképzése –  Munkanélküliek szocializációja –  Időskorúak integrációja –  Oktatási javak öncélú fogyasztása -

5 A tanári professzionalizmus jegyei az OECD szerint:  Szakértelem  Pedagógiai know-how  A technológia értése  Szervezeti kompetencia és team-munka  Rugalmasság  Mobilitás  Nyitottság Forrás: OECD Education Policy Anaysis Paris 1998.

6 Pedagógus-andragógus szerepek  A tanítói, a tanári és a felnőttoktatói munka egylényegű mesterségként írható le  A pedagógus szerepek több kevesebb módosítással kiterjeszthetők a kultúraközvetítők szélesebb világára  A hagyományosan jól körülhatárolt, stabil pedagógus szerep-együttes és a hagyományosan nyitottabb andragógus szerep-együttes számos ponton közeledni látszik.

7 Változó pedagógus-andragógus szerepek

8 A szerepváltozás oka többek között a tanulási színterek gazdagodása

9 OECD 1998 ANGOLSZÁSZ (CBL) McSCRIVEN 1989 ZRINSZKY 1994 Kozma 1977 TRENCSÉNY I 1988 SZOKOLY 2003 Szakértelem Ped-i know how A technológia értése Szervezeti kompetencia és együttműködés Rugalmasság Mobilitás Nyitottság Tervező Alkotó Tudásmérő Gyakorló Tananyag fejlesztő Tantárgyi Ösztönző Iskolarendszer tagja Értékelő Vállalkozó Pedagógiai szakember Kötelességek ismerete Az iskola és az iskolai közösség ismerete Szaktudomán yi Oktatástervez ési (insructional design) Tanulókról szóló információk gyűjtése Feed back viselkedés oktatási viselkedés Nevelő egyfajta „szülői szerep”, Szakember egy tudományágb an specialista Tisztviselő A nevelőtestület „belső”„függet lení-tett” tagja „külsősök” Páros ped.szerepek Osztályfőnök Hármas, négyes elemű szerepkörök Tantárgyi Módszertani, ICT Tervezési Mérési, minőségbiztosítá si Iskolaszervező, - vezető Innovációs (vállalkozási) Nevelési Tanácsadó Gyermek- és ifjúságvédelmi Szabadidő szervező

10 A mentori szerep  A mentori kapcsolat a mentorált személy egyéni elkísérését jelenti.  A mentori szerep –az andragógus szerepekhez hasonlóan – összetett tevékenység együttes, amelyben a szerepek akár konfliktusba is kerülhetnek egymással.  A mentor legfőbb szerepe a segítés, de ez jól megkülönböztethető más segítő szerepektől (szülő, tanár, barát, idősebb testvér stb.).  A mentor az „útmutató tábla” metaforájával írható le (Mészáros 2007, Szivák 2003), azaz megmutat, ajánl egyfajta megoldási utat egy adott probléma felmerülése esetén, de dönteni és az utat végigjárni magának a segített személynek kell.

11 A mentor munka céljai  a hátrányos helyzetű csoportok körében jelentkező nehézségek megismerése, felmérése, módszerek és eljárások ezek semlegesítésére,  Segítés tanácsadással (életvezetési, tanulási, munkahelyi problémák, konfliktusok)  Munka-szocializáció  prevenció

12 A kompetencia fogalma  Nyelvi eredete: „competo” (latin) – képes valamire  Meghatározásai: nincs egységesen elfogadott definíció

13 A kompetencia köznapi jelentése:  illetékesség, jogosultság, hatáskör  szakértelem, felkészültség, hozzáértés  beavatottság Kompetens az, aki illetékes …stb.

14 A kvalifikáció és a kompetencia összehasonlítása Kvalifikáció  statikus  kívülről (intézményekben) megszerezhető szakképzettség Kompetencia  dinamikus  egyéni (bennünk kialakuló) cselekvőképesség

15 A kompetencia munkaerőpiaci jelentése  Teljesítőképes tudás  Az adottságok és készségek alkalmazási képessége és szándéka

16 Kulcskompetenciák 1.verzió (Mertens, 1989)  Problémamegoldó képesség és kreativitás  Tanulási és gondolkodási képesség  Indoklási és értékelési képesség  Kooperációs és kommunikációs képesség  A felelősségvállalás képessége  Önállóság és teljesítőképesség

17 Kulcskompetenciák 2. verzió (EU-dokumentumok) Az egész életen át tartó tanulást elősegítő készségek:  Alapkészségek (írás, olvasás, számolás)  Kommunikációs készségek  Problémamegoldó készségek  Csapatmunkára való készség  Kreatív gondolkodás  Számítógépes ismeret  Folyamatos tanulás készsége

18 Az Európai Képzési Alapítvány Tanácsadói Fóruma 8-kategóriás modellje  Elemi kompetenciák: írás, olvasás, beszéd, kommunikáció, számolás  Életvezetési és önfejlesztési készségek  Kulcskompetenciák  Szociális és állampolgári készségek, kompetenciák  Munkavállaláshoz kötődő készségek, kompetenciák  Vállalkozói készségek  Menedzsmentkészségek  Általános készségek

19 A személyiség kompetenciarendszere (Nagy József nyomán) SZEMÉLYES KOMPETENCIA KOGNITÍV KOMPETENCIA SZOCIÁLIS KOMPETENCIA SPECIÁLIS KOMPETENCIÁK

20 Felnőttoktatói kompetenciák speciális kompetencia: andragógiai szempontból releváns, azaz a felnőttek hatékony tanításához elengedhetetlen speciális képességek, szokások, minták, készségek és ismeretek rendszere.

21 A felnőttképzők hagyományos kompetenciaterületei  Szakértői tudás  Képesség meghatározott (munka)folyamatok megismertetésére, tervezésére és kivitelezésére  A résztvevők alapos ismerete (megismerésének képessége)  Képesség „jövőkép” kialakítására (tanulási elképzelés)  Képesség a résztvevők együttműködési és tanulási szándékának motiválásra

22 A felnőttképzők újszerű, speciális kompetenciái  Képesség a felnőtt tanulási környezetének megteremtésére – motivációra  Képesség a felnőtt önirányításához szükséges mértékű támogatás megadására  Tanácsadási képesség  Részvételt (kooperációt) elősegítő módszerek alkalmazásának képessége  A bevonás képessége

23 Felnőttoktatóval szembeni elvárások a jelenlévő hallgatók szerint (1)  ???

24 Felnőttoktatóval szembeni elvárások a jelenlévő hallgatók szerint (2)  ???

25 A felnőttoktatóval szembeni hallgatói elvárások – összegezve:  Általános emberi – etikai elvárások  Szaktudásbeli elvárások  Pedagógiai-andragógiai (módszerbeli, bánásmódbeli) elvárások

26 A STEP 21 MODELL mint átfogó, egységes értékelési keretrendszer (Saját modell)

27 Diagnosztizálható-e ugyanazon szempontok segítségével a pedagógusi és a felnőttoktatói tevékenység? PÉLDÁK

28 A PED/ANDR eredményességének tényezői Pozitív tanulói/ hallgatói viszonyulás A tantervi/ képzési minimum tudása Kimutatható kompetencia- és teljesítmény- növekedés Képességeknek megfelelő tanulói/ hallgatói teljesítmény Nyilvános (külső) megmérettetésen való megfelelés Önálló ismeretszerzésre, önfejlesztésre való képesség Sikeres Továbbtanulás/ munkavállalás

29 A PED/ANDR rugalmasságának tényezői A tanítás (osztálytermi/ külső) feltételrendszerének figyelembevétele Az osztály- (csoport)klíma, tanulási kultúra figyelembevétele A tanulók aktuális teljesítő- képességének figyelembe vétele Fejlesztő visszajelzések megfelelő időzítése Váratlan helyzetek kommunikációs szintű kezelése Pedagógiailag indokolt eljárásbeli, módszerbeli változtatás Igazodás a jó/legjobb gyakorlatokhoz

30 A PED/ANDR hatékonyságának tényezői Tanítási - tanulási kedv nyitottság Optimális tanulásszervezési eljárás Alkalmas módszer Adekvát információtechnika Megfelelő időgazdálkodás Az erőforrások tényleges kihasználása Ráfordításokkal arányos hozzáadott érték

31 Példa a hatékonyság értékelési szempontjainak értelmezésére (Ifjúságsegítő terület) Pl.: Sajátélményű animáció (mászófal segítségével) Pl.: Terepgyakorlat Optimális tanulásszervezési eljárás Hatékonyság

32 Monoriné Papp Sarolta monori@mail.datanet.hu Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "PEDAGÓGIA ÉS ANDRAGÓGIA 3. A felnőttoktató - szerepek és kompetenciák."

Hasonló előadás


Google Hirdetések