Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Középfokú iskolai felvételi eljárás lebonyolításának ütemezése

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Középfokú iskolai felvételi eljárás lebonyolításának ütemezése"— Előadás másolata:

1 Középfokú iskolai felvételi eljárás lebonyolításának ütemezése
A 2013/2014. tanévben

2 KIFIR működése 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 47/ EMMI rendelet a 2013/2014. tanév rendjéről A nemzeti köznevelésről szóló évi CX törvény

3 Mit kell tudni a szülőknek és a tanulóknak?
Segítség: OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2013/2014. tanévre c. kiadvány

4 A felvételi eljárás elemeinek egymáshoz való viszonya
Felvételi vizsga esetén a központi írásbeli vizsgán elért eredményeknek a megszerezhető összpontszám min. 50 %-át kell képviselnie Középiskola választhat: matematika, magyar, vagy mindkettőt figyelembe veszi. (nem kér) Csak egyet kér, akkor az az 50 % Lehet eltérő súlyozás is Szóbeli max. 25 % lehet

5 Tanulmányi eredmények figyelembe vétele:
Csak a bizonyítványban, ill. 8. félévnél ellenőrzőben szereplő eredmények Nem számítható be: nyelvvizsga, tanulmányi, sporteredmény, magatartás, szorgalom

6 Felvételi eljárást megelőző írásbeli vizsga 2014-01-18.
Országosan egységes eljárásrend szerint szervezik meg Más írásbeli felvételi nem kérhető A helyszín nem befolyásolhat

7 Általános információk a feladatlapokról:
45 perc alatt 10 feladat (matematika és magyar is) Közötte 15 perc szünet Tantárgyanként 50 pontot szerezhetnek A feladatlapot a NAT alapján állítják össze gyakorló pedagógusok Az előző évfolyamok tematikus tananyagára építenek Cél: tanuláshoz szükséges készségek, képességek, kompetenciák felmérése

8 Általános információk a feladatlapokról:
Egyik feladatlap sem hagyományos tantárgyi teszt Konkrét ismeretek, begyakorolt eljárások mellett az egyes feladatok újszerű összefüggésekben, szokatlan módon is teret nyitnak a tanultak mozgósításának, az ötletes alkalmazás képességének, a kreativitásnak. Az oktatas.hu honlapon szereplő korábbi feladatsorok alkalmasak a felkészülésre

9 Magyar nyelvi feladatlapok:
10-ből 9 feladat egy-egy részkérdéshez, részképességhez kapcsolódik Nyelvi, kommunikációs és helyesírási ismeretek szükségesek Életkornak megfelelő szövegértési, szövegalkotási, gondolkodási képességek és íráskészség Nem ismeretanyag reprodukálása

10 Magyar nyelvi feladatlapok:
Az anyanyelvi készségek működésének színvonalát, az alapvető gondolkodási műveletekben való biztonság fokát (felismerés, rendezés, tömörítés, következtetés, véleményalkotás) mérik Szépirodalmi, ismeretterjesztő és köznapi szövegekhez kapcsolódnak 10. feladat: önálló szövegalkotás adott témáról, adott műfajban, kerek, egész, lezárt szövegben.

11 Matematika feladatlap:
Nem tantárgyi tudást mér kizárólag, hanem a gondolkodás jellemzőit Feladatmegoldó készség (GYAKOROLHATÓ), problémaérzékenység, kreativitás, logikai biztonság, szabálykövetés, koncentráló képesség (figyelem összpontosítása, tartóssága), írásbeli kommunikáció Elvárás: rendezett, olvasható, követhető írásos rögzítés

12 Használható segédeszközök:
Rajzokat ceruzával, minden egyebet kék színű tollal (PÓT TOLL) Magyarhoz nem használható segédeszköz Matematikához: vonalzó, körző, szögmérő SEMMI MÁS

13 felkészülés Iskolánkban felvételi előkészítő Ez kevés!!!!!!!
oldalon Köznevelés/Középfokú felvételi eljárás/ Központi írásbeli feladatsorok, javítási útmutatók

14 Központi írásbeli vizsgák időpontjai:
9. évfolyamra jan óra Pótló írásbeli vizsga: csak alapos ok miatt, igazolással: jan óra

15 személyazonosításra alkalmas igazolvány (diák, vagy személyi)
FONTOS! személyazonosításra alkalmas igazolvány (diák, vagy személyi) ennivaló, innivaló, csokoládé reggeli, időben elindulni, Parkolás Előző esti lefekvés

16 Felvételi vizsga eredménye:
A középiskola hivatalos Értékelő lapot állít ki Értesítés febr. 06-ig (hivatalos, bélyegzővel, aláírva) A dolgozatról másolat kérhető Az értékelő lap másolatát csatoljuk a jelentkezési laphoz Eredményét a középiskolák eltérő módon vehetik figyelembe (felvételi tájékoztató)

17 Az elmúlt évek eredményei (írásbeli felvételi)
Magyar Matematika összesen 2008/09 62,93 55,47 59,2 2009/10 68,27 33,47 50,87 2010/11 70,77 63,08 66,92 2011/12 51,86 52,57 52,21 2012/13 64,63 40,88 52,75 Összesen: 63,692 49,094 56,39

18 Szóbeli vizsga Ahol előírták, és a megelőző 3 évben a felvételizők aránya több mint 2*e a felvehetőknek szóbeli meghallgatások az ált. felvételi eljárás keretében A vizsga kérdései a NAT-re épülnek, a felvételi tájékoztatóban nyilvánosságra hozták, PP-ban meghatározták

19 Középfokú felvételi eljárás folyamata:
Dokumentumok kitöltése (ált. isk.) Dokumentumok benyújtása (ált. isk.) Dokumentumok továbbítása (ált. isk.) Jelentkezési lapok feldolgozása a középiskolában Tanulói adatlapok feldolgozása a Felvételi Központban Módosítás lehetősége Egyeztetett felvételi jegyzék Tájékoztatás Jogorvoslat

20 Dokumentumok: A felvételi lapok kitöltését az ált. isk. szervezi meg
A felvételi lapokat a KIFIR-ben állítjuk elő Megküldjük az adott középiskolába, ill. a Felvételi Központba

21 Milyen dokumentumokat kell kitölteni?
Annyi jelentkezési lapot, ahány iskolába jelentkezni óhajt Pótlapot kell kitölteni, ha nyolcnál több intézményt kíván megjelölni Tanulói adatlapból kettőt

22 Kinek kell kitölteni? Minden tanköteles, nyolcadik osztályos tanulónak
Mindenkinek, aki tanulmányait középiskolában, ill. szakiskolában kívánja folytatni Az aláírás hozzájárulást jelent ahhoz, hogy az adatok kezeljék

23 1. Felvételi lap= jelentkezési lap
Annyi, ahány középiskolába jelentkezik (telephely!) Iskola kinyomtatja, ellenőrzi Szülő ellenőrzi, aláírja Iskola hitelesíti Max. 8 db.

24 Jelentkezési lap szerepe
Adott középiskola tanulmányi területeit Személyes adatok: tanulói adatok, oktatási azonosító, név, születési idő, iskola OM azonosítója Középiskola OM azonosítója Tanulmányi eredmények Egyéb: tanulószoba, kollégium, menza, tanult idegen nyelv Valamennyi mező értelemszerűen

25 2. Tanulói adatlap: Itt kell sorrendbe állítani azokat a tanulmányi területeket, ahova jelentkezett Rangsorolni kell a tagozatokat Jelszó itt adható meg Ez a lap csak a Felvételi Központ zárt rendszerébe kerül be, a középiskola döntését nem befolyásolja Ez alapján készül a felvételi jegyzék, melybe a középiskolák igazgatói beírják döntésüket Középiskola nem kérhet tájékoztatást a sorrendről

26 Célszerűség Egy adott iskolába szeretne bekerülni
Adott iskola tanulmányi területeit kell egymás után feltüntetni Adott terület a fontos Azonos tanulmányi területeket kell rangsorolni

27 Határidők: Mi határidőnk:2010. február 10.hétfő
Jelentkezési lapok és a tanulói adatlapok általános iskolai továbbításának határideje: február 14. péntek Mi határidőnk:2010. február 10.hétfő

28 Jelentkezési lapok feldolgozása:
Középiskolák a felvételi lapokon szereplő adatokat adatbázisba rendezik Nem tudják, hányadik helyen jelölte a diák Minősítenek: felvételi tájékoztatójuk szerint: Sorszámot kap (kifejezi a felvételi szándékot és rangsort jelent) Elutasítják „E” (nem teljesítette a felvételi követelményeket)

29 Jelentkezési lapok feldolgozása:
Lehet alkalmassági követelmény is! Igazgató saját hatáskörben dönt Felvételi jegyzék készül tanulmányi területenként, valamennyi jelentkező feltüntetésével Ez az ideiglenes felvételi jegyzék Nyilvánosságra hozatal saját honlapján: márc. 12.

30 Tanulói adatlapok feldolgozása:
Felvételi Központ a Tanulói adatlapok adatait adatbázisban rögzíti Iskolánként elkészíti a jelentkezők listáját, mely tanulmányi területenként tartalmazza ABC sorrendben a jelentkezők névsorát Interneten elküldi a középiskolának márc. 24-ig

31 Tanulói adatlapok feldolgozása:
Középiskola: elkészíti az ideiglenes felvételi rangsort, azaz minden jelentkező neve mellé beírja a döntését (sorszám, vagy E) Feltünteti a felvehető tanulók számát Nyilvánosságra hozza Figyelni kell, szerepel-e a tanuló neve!

32 Módosítás lehetősége 2013.03.17-18. itt az iskolában
Eredeti tanulói adatlap alapján kell kitölteni Tanulmányi területet nem lehet törölni Eredetileg beírt sorrend változtatható Új tanulmányi terület jelölhető, de csak ott, ahova adtak be jelentkezést, és ha egyeztettek az iskolával ált. isk. megküldi a módosító tanulói adatlapot a FK-nak A Felvételi Központ elektronikus formában megküldi a középfokú iskoláknak a hozzájuk jelentkezettek névsorát ABC sorrendben

33 Módosító tanulói adatlapok.
A felvételi Központ feldolgozza Új tanulók jelenhetnek meg Igazgató elkészíti az ideiglenes felvételi rangsort: ápr. 8-ig

34 Felvételi eredmény: A Felvételi Központ a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti az ideiglenes felvételi jegyzékben közzétett névsort= egyeztetett felvételi jegyzék Egyetlen kérelmet nyilvánít elfogadottnak, a többit elutasítja (a jelentkező által megállapított sorrend, középiskola által megállapított felvételi rangsor és a felvehető létszám alapján)

35 A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről, vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az ált. iskoláknak

36 Jogorvoslat: A döntés ellen a Nkt.. 37§(3) alapján jogorvoslattal lehet élni Az adott iskola fenntartójához kell benyújtani

37 Iskolánk felvételi mutatói:
Gimnázium % Szakközép-iskola % Szakiskola % 2003/04. 12.7 55 31,5 2004/05. 27 48 24 2005/06. 25,5 43,3 30 2006/07. 13 54 33 2007/08. 23 45 32 2008/09 18 41

38 Iskolánk felvételi mutatói:
Gimnázium % Szakközép-iskola % Szakiskola % 2009/10 12,5 20,8 66,7 2010/11 21 47 32 2011/12 2012/13 21,7 34,8 43,5 Összesen: 18,69 40,97 40,04


Letölteni ppt "Középfokú iskolai felvételi eljárás lebonyolításának ütemezése"

Hasonló előadás


Google Hirdetések