Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Várj ember szíve készen,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Várj ember szíve készen,"— Előadás másolata:

1 Várj ember szíve készen,
mert jő a hős, az Úr, Ki üdvösséged lészen, szent győztes harcosul. Fényt, éltet hozva jő, megtört az ősi átok, Kit vágyakozva vártok, betér hozzátok Ő.

2 Jól készítsétek útát, a Vendég már közel. Mi néki gyűlölt, útált, azt mind vessétek el. A völgyből domb legyen, hegycsúcs a mélybe szálljon, Hogy útja készen álljon, ha Krisztus megjelen.

3 Az Úr elé ha tárod a szív alázatát, Őt nem hiába várod, betér hozzád, megáld. A testi gőg halál, de bűnödet ha bánod, Szentlelke bőven árad, s a szív üdvöt talál.

4 Óh Jézusom, szegényed kér,
vár, epedve hív. Te készítsd el, Tenéked lesz otthonod e szív. Jer hű szívembe hát, habár szegény e szállás, De mindörökre hálás, úgy áldja Krisztusát.

5 történéseinek ószövetségi vonatkozásai –
Karácsony történéseinek ószövetségi vonatkozásai – próféciák és előképek Előadás a bajai lelkészkör presbiteri bibliaiskoláján - Kiskunhalas, december 10. Készítette: Kovács László ref. beosztott lelkész

6 Bevezetés A téma jelentősége - Miért kell tudnunk a próféciákról és az előképekről? Bibliai összefüggések látása: segíti a helyes bibliaismeretet. A helyes bibliaismeret segíti a helyes istenismeretet (Isten igaz, ígéretei beteljesülnek). A helyes istenismeret segíti a helyes önismeretet (mivel Isten ígéretei beteljesülnek, ráhagyatkozó emberek lehetünk).

7 A karácsony történései az ószövetségi próféciák tükrében
I. fejezet A karácsony történései az ószövetségi próféciák tükrében

8 1. A próféciák általános jellemzői
- Így szól az Úr… Isten rendjében szó és cselekvés megegyezik (Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. – János 1,1). - Mindenekelőtt tudnotok kell, hogy az Írás egyetlen próféciája sem ered önkényes magyarázatból, mert sohasem ember akaratából származott a prófécia, hanem a Szentlélektől indíttatva szólaltak meg az Istentől küldött emberek Péter 1,20-21

9 Csillag származik Jákóbból…
Immánuel prófécia Ézsaiás 7,14 Ime a szűz fogan méhében, fiút szül, akit Immánuelnek neveznek. Máté 1,23 Betlehem-prófécia Mikeás 5,1-3 Te pedig Betlehem, Júda földje, semmiképpen sem vagy a legjelentéktelenebb Júda fejedelmi városai között, mert fejedelem származik belőled, aki legeltetni fogja népemet, Izráelt. Máté 2,6 Csillag származik Jákóbból… …a csillag, amelyet láttak feltűnésekor, előttük ment, amíg meg nem érkeztek, és akkor megállt a fölött a hely fölött, ahol a gyermek volt. Máté 2,9 Egyiptomból hívtam el fiamat. Hóseás 11,1 Máté 2,15 Ráhel gyermekei Jeremiás 31,15 Hang hallatszott Rámában, nagy sírás és jajgatás. Ráhel siratta gyermekeit, és nem akart megvigasztalódni, hogy már nincsenek. Máté 2,18 NÁZÁRETI Jézus Ézsaiás 11,1; Zakariás 6,12 (József) abban a városban telepedet le, amelyet Názáretnek neveztek, hogy beteljesedjék, amit a próféták mondottak: názáretinek fogják őt nevezni.

10 Jézus Krisztus születése (Máté 1,18-25)
Jézus Krisztus születése pedig így történt. Anyja, Mária jegyese volt Józsefnek, de mielőtt egybekeltek volna, kitűnt, hogy áldott állapotban van a Szentlélektől. Férje, József igaz ember volt, és nem akarta őt megszégyeníteni, ezért elhatározta, hogy titokban bocsátja el. Amikor azonban ezt végiggondolta magában, íme, az Úr angyala megjelent neki álmában, és ezt mondta: „József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet, Máriát, mert ami benne fogant, az a Szentlélektől van. Fiút fog szülni, akit nevezz el Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét bűneiből.” Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által: „Íme, a szűz fogan méhében, fiút szül, akit Immánuelnek neveznek” - ami azt jelenti: Velünk az Isten. József pedig, amikor felébredt álmából, úgy cselekedett, ahogyan az Úr angyala parancsolta neki: magához vette feleségét, de nem érintette addig, amíg meg nem szülte fiát, akit Jézusnak nevezett el.

11 2a. Immánuel prófécia – Ézsaiás 7,14
Ezért maga az Úr fog nektek jelt: Ime egy fiatal nő teherben van, és fiút fog szülni, és Immánuelnek nevezik el. Ime a szűz fogan méhében, fiút szül, akit Immánuelnek nevez-nek. Máté 1,23 Immánuel = Velünk az Isten. (Él = Isten) Ákház király nem kér jelet, mégis kap. Ézsaiás látásában fiatal leányt lát. A prófécia közvetlen értelmezése: Sion, mint fiatal nő, fia a hűséges maradék, szenvedéseinek gyümölcse. A prófécia tágabb értelmezése: az eljövendő Messiás Exkurzus: Prófécia és előkép összefüggése

12 A napkeleti bölcsek imádják Jézust1 (Máté 2,1-6)
Amikor Jézus megszületett a júdeai Betlehemben Heródes király idejében, íme, bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe, és ezt kérdezték: „Hol van a zsidók királya, aki most született? Mert láttuk az ő csillagát, amikor feltűnt, és eljöttünk, hogy imádjuk őt” Amikor ezt Heródes király meghallotta, nyugtalanság fogta el, és vele együtt az egész Jeruzsálemet. Összehívatta a nép valamennyi főpapját és írástudóját, és megkérdezte tőlük, hol kell megszületnie a Krisztusnak. Azok ezt mondták neki: „A júdeai Betlehemben, mert így írta meg a próféta: Te pedig Betlehem, Júda földje, semmiképpen sem vagy a legjelentéktelenebb Júda fejedelmi városai között, mert fejedelem származik belőled, aki legeltetni fogja népemet, Izráelt.”

13 2b. Betlehem- prófécia Mikeás 5,1-3
Csak annyi időre szolgáltatja ki őket, amíg a szülő asszony szül, de megmaradó honfitársai hazatérnek Izrael fiaival együtt A nyáj elé áll, és legelteti az Úr hatalmával, az Úristen fenséges nevével. Akkor nyugodtan élnek, mert hatalma kiterjedt a föld határáig. Te pedig Betlehem, Júda földje, semmiképpen sem vagy a legjelentéktelenebb Júda fejedelmi városai között, mert fejedelem származik belőled, aki legeltetni fogja népemet, Izráelt. Máté 2,6 - A legkisebb országrész adja az uralkodót. - A születendő Messiás a kicsik, elnyomottak pártjára áll, - nincs személyválogatás.

14 - Több ez népmesei motívumnál, de nem is puszta jóakarat - Isten országának rendje:
Nem azért szeretett meg, és nem azért választott ki benneteket az ÚR, mintha valamennyi nép közt a legnagyobbak volnátok, hiszen a legkisebbek vagytok valamennyi nép közt, hanem azért, mert szeret benneteket az ÚR, és megtartja azt az esküt, amelyet atyáitoknak tett. Ezért hozott ki benneteket az ÚR erős kézzel, és ezért váltott ki a szolgaság házából, Egyiptom királyának, a fáraónak kezéből. Tudd meg tehát, hogy a te Istened, az ÚR az Isten. 5Mózes 7,7-9a

15 A napkeleti bölcsek imádják Jézust2 (Máté 2,7-12)
Ekkor Heródes titokban hívatta a bölcseket, pontosan megkérdezte tőlük a csillag feltűnésének idejét, majd elküldte őket Betlehembe, és ezt mondta: „Menjetek el, szerezzetek pontos értesüléseket a gyermekről; mihelyt pedig megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek, és imádjam őt!” Miután meghallgatták a királyt, elindultak, és íme, a csillag, amelyet láttak feltűnésekor, előttük ment, amíg meg nem érkeztek, és akkor megállt a fölött a hely fölött, ahol a gyermek volt. Amikor meglátták a csillagot, igen nagy volt az örömük. Bementek a házba, meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva imádták őt. Kinyitották kincsesládáikat, és ajándékokat adtak neki: aranyat, tömjént és mirhát. Mivel azonban kijelentést kaptak álomban, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza hazájukba.

16 2c. Csillag származik Jákóbból… - 4Mózes 24,17
Látom őt, de nem most, szemlélem, de nem közel. Csillag jön fel Jákóbból, királyi pálca támad Izráelből. …a csillag, amelyet láttak feltűnésekor, előttük ment, amíg meg nem érkeztek, és akkor megállt a fölött a hely fölött, ahol a gyermek volt Máté 2,9 A történet: Bálám szamara Bálák király és Bálám próféta A csillag az uralkodás jelképe – új csillagállás = új korszak, új uralkodóval Elsődleges jelentés: Izráel jövendő uralkodó helyzete, középkori zsidó értelmezés: Dávid csillaga, innen a Messiási korszakra való vonatkoztatás.

17 Menekülés Egyiptomba (Máté 2,13-15)
Miután eltávoztak, íme, az Úr angyala megjelent Józsefnek álmában, és így szólt: „Kelj fel, vedd a gyermeket és anyját, menekülj Egyiptomba, és maradj ott, amíg nem szólok neked, mert Heródes halálra fogja kerestetni a gyermeket.” Ő pedig felkelt, vette a gyermeket és anyját még éjnek idején, és elment Egyiptomba. Ott volt Heródes haláláig, hogy beteljesedjék az, amit az Úr mondott a próféta által: „Egyiptomból hívtam el fiamat.”

18 2d. Egyiptomból hívtam el fiamat. Hóseás 11,1
Máté 2,15 Egyértelmű asszociáció: Egyiptomi szabadulás Eredeti (ószövetségi) szöveg elöljárószava: EgyiptomTÓL hívtam fiamnak… Elsődleges értelem: valahonnan valahová Elfogadás, már meglévő gyermek elfogadása

19 A betlehemi gyermekek megöletése (Máté 2,16-18)
Amikor Heródes látta, hogy a bölcsek túljártak az eszén, nagy haragra lobbant, elküldte embereit, és megöletett Betlehemben és annak egész környékén minden kétesztendős és ennél fiatalabb fiúgyermeket, annak az időpontnak megfelelően, amelyet pontosan megtudott a bölcsektől. Ekkor teljesedett be az, amit Jeremiás prófétált: „Hang hallatszott Rámában, nagy sírás és jajgatás. Ráhel siratta gyermekeit, és nem akart megvigasztalódni, hogy már nincsenek.”

20 2e. Ráhel gyermekei Jeremiás 31,15
Ezt mondja az Úr: Hangos jajgatás hallatszik Rámában, És keserves sírás: Ráhel siratja fiait, nem tud megvigasztalódni, hogy nincsenek többé fiai. Jeremiás 31,15 Hang hallatszott Rámában, nagy sírás és jajgatás. Ráhel siratta gyermekeit, és nem akart megvigasztalódni, hogy már nincsenek. Máté 2,18 Elsődleges, ószövetségi jelentés: - Ráhel: József és Benjámin anyja - Képes beszéd: Az ősanya siratja fogságban lévő leszármazottait. - Rámában gyújtötték össze a Jeruzsálemből elhurcolt foglyokat. Másodlagos, újszövetségi jelentés: - Az Isten népét jelképező ősanya (ld. anyaföld, anyaszentegyház) siratja elpusztított gyermekeit.

21 Visszatérés Názáretbe (Máté 2,19-23)
Amikor Heródes meghalt, íme, az Úr angyala megjelent Józsefnek álmában Egyiptomban, és ezt mondta: „Kelj fel, vedd a gyermeket és anyját, és menj Izráel földjére, mert meghaltak azok, akik a gyermek életére törtek.” Ő pedig felkelt, vette a gyermeket és anyját, és Izráel földjére ment. Amikor azonban meghallotta, hogy Júdeában Arkhelaosz uralkodik atyja, Heródes után, félt oda visszatérni. Miután pedig kijelentést kapott álmában, Galilea területére vonult vissza; és amikor odaért, abban a városban telepedett le, amelyet Názáretnek neveztek, hogy beteljesedjék, amit a próféták mondottak: názáretinek fogják őt nevezni.

22 2e. NÁZÁRETI Jézus - Ézsaiás 11,1; Zakariás 6,12
Vesszőszál hajt ki Isai törzsökéről, hajtás sarjad gyökereiről. Ézsaiás 11,1; Így szól a Seregek Ura: Van egy férfi, akinek Sarjadék a neve, mert helyette sarjad, és felépíti az Úr templomát. Zakariás 6,12 (József) abban a városban telepedet le, amelyet Názáretnek ne-veztek, hogy beteljesed-jék, amit a próféták mon-dottak: názáretinek fogják őt nevezni. Máté 2,18 NÁZÁRETI: A héber nyelvben a sarj, hajtás: NEZER. Idézett ószövetségi igék: Jézus, mint Dávid utóda a Dávid házának, Isten királyságának sarja.

23 1. Pihenő kör Jó munkát kívánunk! Karácsonyi totó

24 2) Mit jelent az Immánuel?
1) Mit akart tenni József, amikor megtudta, hogy menyasszonya, Mária gyermeket vár? a) Meg akarta köveztetni Máriát. b) Szégyenében az elbujdosáson gondolkodott. c) Titokban el akarta küldeni Máriát. 2) Mit jelent az Immánuel? a) Velünk az Isten. b) Nem hagy el az Úr. c) Jézus Krisztus Isten Fia Megváltó. 3) Kik imádták a megszületett Jézus Krisztust a Máté írása szerinti evangéliumban? a) Bölcsek. b) Királyok. c) Papok.

25 4) Hány látogató érkezett Jézushoz?
b) 7. c) Nem tudjuk. 5) Hová mentek Jézus imádói a Máté írása szerinti evangéliumban? Jeruzsálembe a királyi palotába. Betlehembe, mert ott született meg Jézus Krisztus. Názáretbe, mert ott élte később Jézus gyermekkorát. 6) Mit vittek hódolói a megszületett Krisztusnak? a) Aranyat, mirhát, eukaliptuszlevelet. b) Aranyat, ezüstöt, rezet. c) Aranyat, tömjént, mirhát.

26 9) Melyik király akarta megöletni Jézust?
7) Melyik országrészhez tartozott a prófécia szerint Betlehem Jézus születése idején? Júdea. Galilea. Filisztea. 8) Mit mondott(!) a király látogatóinak, miért akarja megtudni, hogy hol van Jézus? a) Imádni akarja Jézust. b) Tudni akarja, Jézusban teljesedtek-e be a próféciák. c) Meg akarja öletni Jézust. 9) Melyik király akarta megöletni Jézust? Heródes. Pilátus. Augustus.

27 10) Hova menekült József családjával együtt a király haragja miatt?
Egyiptomba. Izráelbe. Názáretbe. 11) Milyen korú gyermekeket öletett meg a király? a) 1 éves és ennél fiatalabb. b) 2 éves és ennél fiatalabb. c) 3 éves és ennél fiatalabb.

28 a) Ézsaiás, Jeremiás, Ezékiel.
12) Mely három ószövetségi prófétára hivatkozik Máté evangélista a karácsonyi történetben? a) Ézsaiás, Jeremiás, Ezékiel. b) Elizeus, Jeremiás, Ézsaiás. c) Ézsaiás, Jeremiás, Malakiás. 13) Ki a kakukktojás: Heródes, Pilátus, József? a) Heródes. b) Pilátus. c) József.

29 Köszönjük a fáradozást!
+1) Milyen napra esik jövőre húsvét? a) Szombat-vasárnap. b) Vasárnap-hétfő. c) Hétfő-kedd. Köszönjük a fáradozást!

30 Jézus Krisztus ószövetségi előképei
II. fejezet Jézus Krisztus ószövetségi előképei

31 „…árnyékai az eljövendő Krisztusnak,
1. Mi az előkép? JELKÉPRENDSZER „…árnyékai az eljövendő Krisztusnak, aki a valóság.” (Kolossé 2,17)  Esemény: Valamely momentumában előkészíti az esemény megértését.  Személy: Valamely személyiségjegyében, vagy cselekvésében előkészíti a jelzett személy megértését.

32 Például: Krisztus előképei:
Ádám - Ellen-előkép(!): Ahogyan Ádám révén bejött a világba a bűn, úgy Krisztus által lehet üdvösségünk. - Teremtés – újjáteremtés Noé - Őérte menekül meg az emberiség. - Szivárvány: soha többé nincs pusztulás (Én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem járhat sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. - János 8,12)

33 Mózes - kivezette a választott népet a szolgaság földjéről.
Dávid - az Isten szíve szerint való király. - Krisztus Isten népének királya, nem tör földi hatalomra, mégis övé „minden hatalom mennyen és földön”. Jónás - három napig a mélységben. - Jézus nem csak a választott nép tagjai közt volt hajlandó hirdetni Isten országát.

34 Például: Más előképek:
Teremtés – Újjáteremtés Szolgai lét (Egyiptom, Babilon) – A bűn rabsága Szabadulás (Egyiptom, Babilon) – Üdvösségre való megszabadulás

35 Felhőoszlop, tűzoszlop – csillag
Érckígyó – a kereszt aki feltekint, megmenekül 4Mózes 21,1-9, Zsidók 12,1-3 Felhőoszlop, tűzoszlop – csillag (Isten vezetése)

36 2. Pihenő kör Sikerült-e? Karácsonyi totó helyes megfejtése

37 2) Mit jelent az Immánuel?
1) Mit akart tenni József, amikor megtudta, hogy menyasszonya, Mária gyermeket vár? a) Meg akarta köveztetni Máriát. b) Szégyenében az elbujdosáson gondolkodott. c) Titokban el akarta küldeni Máriát. 2) Mit jelent az Immánuel? a) Velünk az Isten. b) Nem hagy el az Úr. c) Jézus Krisztus Isten Fia Megváltó. 3) Kik imádták a megszületett Jézus Krisztust a Máté írása szerinti evangéliumban? a) Bölcsek. b) Királyok. c) Papok.

38 4) Hány látogató érkezett a megszületett Jézushoz?
b) 7. c) Nem tudjuk. 5) Hová mentek Jézus imádói a Máté írása szerinti evangéliumban? Jeruzsálembe a királyi palotába. Betlehembe, mert ott született meg Jézus Krisztus. Názáretbe, mert ott élte később Jézus gyermekkorát. 6) Mit vittek hódolói a megszületett Krisztusnak? a) Aranyat, mirhát, eukaliptuszlevelet. b) Aranyat, ezüstöt, rezet. c) Aranyat, tömjént, mirhát.

39 9) Melyik király akarta megöletni Jézust?
7) Melyik országrészhez tartozott a prófécia szerint Betlehem Jézus születése idején? Júdea. Galilea. Filisztea. 8) Mit mondott(!) a király látogatóinak, miért akarja megtudni, hogy hol van Jézus? a) Imádni akarja Jézust. b) Tudni akarja, Jézusban teljesedtek-e be a próféciák. c) Meg akarja öletni Jézust. 9) Melyik király akarta megöletni Jézust? Heródes. Pilátus. Augustus.

40 10) Hova menekült József családjával együtt a király haragja miatt?
Egyiptomba. Izráelbe. Názáretbe. 11) Milyen korú gyermekeket öletett meg a király? a) 1 éves és ennél fiatalabb. b) 2 éves és ennél fiatalabb. c) 3 éves és ennél fiatalabb.

41 a) Ézsaiás, Jeremiás, Ezékiel.
12) Mely három ószövetségi prófétára hivatkozik Máté evangélista a karácsonyi történetben? a) Ézsaiás, Jeremiás, Ezékiel. b) Elizeus, Jeremiás, Ézsaiás. c) Ézsaiás, Jeremiás, Malakiás. 13) Ki a kakukktojás: Heródes, Pilátus, József? a) Heródes. b) Pilátus. c) József .

42 Köszönjük a fáradozást!
+1) Milyen napra esik jövőre húsvét? a) Szombat-vasárnap. b) Vasárnap-hétfő. c) Hétfő-kedd. Köszönjük a fáradozást!

43 Karácsony ószövetségi vonatkozásainak főbb üzenetei
III. fejezet Összefoglalás - Karácsony ószövetségi vonatkozásainak főbb üzenetei

44 „Kicsoda számodra a Jézus Krisztus?”
Személyes kapcsolópont az élő Istenhez. Több, mint erkölcsi tanító. Tanításai örökérvényűek, de emberi erőből megvalósíthatatlanok. Jézus Krisztus példa-életet élt elénk, de ennél sokkal többet is tett: megváltott minket. Jézus tanításának gerince az Isten országáról szóló tanítás – istenképűség.

45 Miért jött Jézus Krisztus ebbe a világba?
- Azért vagyunk a világban, hogy valahol otthon legyünk benne. (Tamási Áron) Megtaláltam-e a helyem a világban? Mindenkinek ugyanaz: üdvösség, mindenkinek más: személyes küldetés. - A világmindenség Istene, Aki mindent birtokol, vállalta a hontalanságot, hogy mi Isten szívén otthonra leljünk.

46 Miért ünneplünk karácsonyt?
Karácsony ünnepének célja: Krisztus megszülessen a mi szívünkben is. Mit jelent ez? Ő legyen az életem Ura, - Ő vállalt értem mindent, vajon kész vagyok-e neki adni a szívemet (törzsfőnök).

47 a karácsony igazi ünneplését?
Mi jelenti a karácsony igazi ünneplését?

48 Mi jelenti a karácsony igazi ünneplését?
Ézsaiás 58,9-10 Ha segítségül hívod az URat, ő válaszol, ha kiáltasz, ezt mondja: Itt vagyok! Ha majd senkire sem raksz jármot, nem mutogatsz ujjal, és nem beszélsz álnokul, ha kenyeret adsz az éhezőnek, és jól tartod a nyomorultat, akkor fölragyog a sötétben világosságod, és homályod olyan lesz, mint a déli napfény.

49 Ézsaiás 58,11-12 Az ÚR vezet majd szüntelen,
kopár földön is jól tart téged. Csontjaidat megerősíti, olyan leszel, mint a jól öntözött kert, mint a forrás, amelyből nem fogy ki a víz. Fölépítik fiaid az ősi romokat, falat emelsz a régiek által lerakott alapokra; a rések befalazójának neveznek, aki romokat tesz újra lakhatóvá. Ézsaiás 58,11-12

50 Ézsaiás 58,13-14 Ha nem jársz kedvteléseid után a nyugalom napján,
az én szent napomon, ha a nyugalom napját gyönyörűségesnek hívod, az ÚR szent napját dicsőségesnek, és azzal dicsőíted, hogy abbahagyod munkáidat, nem keresed kedvteléseidet, és nem tárgyalsz ügyeidről. akkor gyönyörködni fogsz az Úrban, én pedig a föld magaslatain foglak hordozni, és táplállak ősödnek, Jákóbnak örökségében. Az ÚR maga mondja ezt. Ézsaiás 58,13-14

51 Megköszönve szíves figyelmüket
áldott adventi készülődést és tartalmas ünneplést kívánunk!

52 Új világosság jelenék, Ó tévelygés csendesedék. Isten Igéje jelenék, Újonnan nékünk adaték.

53 Igaz az Isten Igéje, Kivel él ember elméje, Kinek megmarad ereje És el nem vész ő reménye.

54 Kérünk, Úr Isten, tégedet,
Erősítsd meg híveidet, Hogy vehessük szent Igédet És vallhassuk te hitedet.

55 Dicsőség légyen Atyának,
És egyetlen egy Fiának; Ezeknek ajándékának, A dicső Szentháromságnak.


Letölteni ppt "Várj ember szíve készen,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések