Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

ALKALMAZOTT NYELVÉSZET MESTERKÉPZÉSI SZAK

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "ALKALMAZOTT NYELVÉSZET MESTERKÉPZÉSI SZAK"— Előadás másolata:

1 ALKALMAZOTT NYELVÉSZET MESTERKÉPZÉSI SZAK

2 Szakfelelős: Répási Györgyné dr
Szakfelelős: Répási Györgyné dr. egyetemi tanár Nyíregyházi Főiskola Bölcsészettudományi és Művészeti Kar Tel.: 06/42/

3 A képzés célja Megbízható nyelvészeti, kommunikációs és fordítási ismeretekkel rendelkező szakemberek képzése, akik képesek lesznek: tanácsadásra az idegennyelv-tanítás és idegennyelv-tanulás területén a nyelvi teljesítmény mérésére

4 az anyanyelv és az idegen nyelv elsajátításában jelentkező azonosságok és különbségek feltárására
a társadalmi és nyelvi hátrányos helyzetből adódó nyelvi problémák kezelésére, tanácsadásra

5 a kommunikációs esélyegyenlőség lehetőségének megteremtésére az anyanyelv és az idegen nyelvek területén

6 nyelvtervezési, nyelvfejlesztési feladatok elvégzésére
tantervfejlesztésre és nyelvi tanácsadásra

7 a nyelvhasználati ismeretek gyakorlati és elméleti művelésére, kreatív alkalmazására az iskolai, kulturális és politikai életben

8 alap- és alkalmazott anyanyelvi és idegen nyelvi kutatások és elemzések végzésére
a szakterület tudományos életébe való bekapcsolódásra (konferencia részvétel, publikációs tevékenység)

9 ismeretterjesztő és tudományos írásművek létrehozására
nyelvészeti tudományos ismeretterjesztő tevékenység folytatására PhD-tanulmányok folytatására

10 Mi a szakképzettség megnevezése?
Okleveles alkalmazott nyelvész szakos bölcsész

11 Kik jelentkezhetnek? Előzményként elfogadott szakok:
1. Feltétel nélkül elfogadott alapképzési szakok: magyar anglisztika germanisztika szlavisztika romanisztika romológia

12 2. Meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban figyelembe vehető alapképzési szakok (Legalább 10 kredit elismerhető legyen a nyelvtudomány ismeretkörből) pedagógia pszichológia szabad bölcsészet

13 3. Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe azok az alap- és mesterfokozatot adó szakok (a felsőoktatásról szóló évi LXXX. törvény alapján), amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján az intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad

14 A mesterképzésre való felvétel általános feltételei
A hiányzó krediteket a felvételtől számított 2 féléven belül, a mesterképzéssel párhuzamosan meg kell szerezni az intézményi TVSz előírásai szerint

15 Kimeneti idegennyelv-ismereti követelmények
Egy államilag elismert felsőfokú C típusú, illetve azzal egyenértékű nyelvvizsga Vagy egy, az alapfokozat megszerzéséhez szükséges nyelvtől eltérő további nyelvből államilag elismert középfokú C típusú nyelvvizsga

16 A mesterfokozat megszerzéséhez elsajátítandó ismeretkörök

17 Alapozó ismeretek A nyelvleírás elmélete
A nyelvészeti kutatások módszertana A nyelvtudomány története Szemantika és pragmatika Kontrasztív nyelvészet Nyelvtipológia Diskurzuselemzés

18 A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei
Nyelv és gondolkodás Bevezetés a neurológiai ismeretekbe Alkalmazott pszicholingvisztika Nyelvi retardáció, nyelvi zavarok

19 Nyelv és társadalom Szociolingvisztika Nyelvpolitika, nyelvi jogok, nyelvtervezés Kétnyelvűség, nyelvi kontaktus Az EU nyelvhasználata Lingvokulturológia Kommunikációelmélet

20 A beszélt és az írott nyelv Bevezetés a számítógépes nyelvészetbe
A nyelvi kód Korpuszlingvisztika A beszélt és az írott nyelv Bevezetés a számítógépes nyelvészetbe

21 A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei
A nyelvi szintek grammatikája Az idegen nyelv elsajátítása Kognitív szemantika Kultúrszemiotika Fordításelmélet és fordítástechnika

22 Norma és közlésmód Társadalmi hátrány – nyelvi hátrány Nyelvi jogok többségben és kisebbségben Cigány/roma kultúra és szocializáció Lexikológia

23 Szakmai nyelvhasználat, szakszókincs
A médianyelv aktuális kérdései Nyelvi tantervek és tananyagok

24 A nyelvi teljesítmény mérése
Szakdolgozati (diplomamunka) szeminárium Alkalmazott nyelvészeti speciális kollégium

25 Szabadon választható ismeretek
(az intézményi egyéb mesterképzési szakok szabadon választható kínálatából) Összesen 10 kredit értékben

26 A képzési idő: négy félév teljes idejű képzésben nappali tagozaton
vagy részidős képzésben levelező tagozaton A záróvizsgára bocsátáshoz szükséges kreditek száma: 120

27 Elhelyezkedési lehetőségek
nyelvi, kommunikációs tanácsadás cégeknek szóvivői tevékenység a politikai szférában igazságügyi nyelvész nevelési tanácsadó titkárságokon önkormányzatok hivatalaiban

28 rendőrségnél bíróságon könyvkiadóknál   újságok szerkesztőségeiben az egészségügyben nyelvi szakreferensként multinacionális cégeknél a médiában stb.

29 Ajánlott szakirodalom a felvételihez
Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete:

30 Alkalmazott nyelvészeti folyóiratok
Modern Nyelvoktatás Alkalmazott Nyelvtudomány Fordítástudomány Magyar Terminológia Modern Filológiai Közlemények

31 KÖNYVEK Papp Ferenc: Alkalmazott nyelvtudomány. Akadémiai Kiadó, Bp Lengyel Zsolt: Nyelvtudományi áttekintés. Veszprém, 2000. Simigné Fenyő Sarolta: Bevezetés az alkalmazott nyelvészetbe. Miskolci Egyetem, BTK, Miskolc, 2003.

32 ALKALMAZOTT NYELVÉSZET
Szeretettel várjuk az ALKALMAZOTT NYELVÉSZET mesterképzési szakra 2010. szeptemberében. Sok sikert kívánunk!


Letölteni ppt "ALKALMAZOTT NYELVÉSZET MESTERKÉPZÉSI SZAK"

Hasonló előadás


Google Hirdetések