Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK PEDAGÓGUSOK RÉSZÉRE

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK PEDAGÓGUSOK RÉSZÉRE"— Előadás másolata:

1 SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK PEDAGÓGUSOK RÉSZÉRE

2 SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK: PEDAGÓGUS SZAKVIZSGA
Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében „Pedagógusképzések (a pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben) támogatására” TÁMOP /A/2 Kötelezően oktatott témakörök Választáson alapuló tanulmányterületek

3 PEDAGÓGUS SZAKVIZSGA VÁLASZTÁSON ALAPULÓ TANULMÁNYTERÜLETEI
Olvasás- és írásnehézségek preventív és fejlesztő pedagógiája (Vassné dr. Figula Erika Nyelvi kompetencia-fejlesztés angol szakos tanároknak (dr. Szerencsi Katalin Nyelvi kompetencia-fejlesztés német szakos tanároknak (dr. Kiss Kálmán Kompetencia-alapú biológiaoktatás (Göncziné Dr. Szabó Terézia Ügyvitel-módszertani kompetenciák fejlesztése (Bertóthyné dr. Végvári Erzsébet

4 OLVASÁS- ÉS ÍRÁSNEHÉZSÉGEK PREVENTÍV ÉS FEJLESZTŐ PEDAGÓGIÁJA
cél: speciális szakmai és szakmódszertani ismeretek nyújtása az olvasás- és írásnehézséggel küzdő gyerekek felzárkóztatásához szükséges oktatási-nevelési eljárások elsajátítása kínálat: speciális pedagógiai, pszichológiai, logopédiai ismeretek preventív szemlélet kialakítása és fejlesztése mindennapi pedagógiai gyakorlatban alkalmazható módszertani kultúra kifejlesztése

5 NYELVI KOMPETENCIA-FEJLESZTÉS ANGOL SZAKOS TANÁROKNAK
cél: korszerű, nemzetközi igényeknek megfelelő oktatás, gyakorlatorientált kompetencia-alapú nyelvi képzés kínálat: interkulturális, nyelvi közvetítés, a különböző nyelvvizsga-rendszerek követelményeinek megismerése, multimédiás technológiák a tanításban v

6 NYELVI KOMPETENCIA-FEJLESZTÉS NÉMET SZAKOS TANÁROKNAK
célcsoport: általános és középiskolákban némettanár-szakos diplomával rendelkezők kínálatunk: a germanisztika legújabb eredményei, melyek gyarapítják és elmélyítik a korábbi ismereteket, eredményesen építhetők be a mindennapi tanítási-tanulási gyakorlatba, szövegértési, szövegalkotási, kommunikatív, grammatikai, közvetítési kompetenciák fejlesztése v

7 KOMPETENCIA-ALAPÚ BIOLÓGIAOKTATÁS
kínálatunk: a biológia legújabb kutatási eredményei (pl. genetika, molekuláris biológia), integrált, komplex szemlélet kialakítása a biológia interdiszciplináris kapcsolatainak bemutatásával, részvétel az esélyegyenlőség kibontakozásában, a sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésében a biológia tantárgy keretein belül v

8 Ügyvitel-módszertani kompetenciák fejlesztése
célcsoport: gyors- és gépírás, illetve ügyvitel szakon végzett pedagógusok kínálat: az ügyviteli szakképzésben történt lényeges változások folyamatos és naprakész követése, új ügyviteli tantárgyak és módszerek az irodai munkafolyamatok változásának, megújulásának követése

9 PEDAGÓGUS SZAKVIZSGA VÁLASZTÁSON ALAPULÓ TANULMÁNYTERÜLETEI
Iskolai mentor (dr. Vallner Judit Közoktatási minőségügyi szakértő (dr. Márton Sára Népzene napjaink zenei oktatásában (Juhász Erika A matematika tanításának, tanulásának időszerű kérdései (dr. Szalontai Tibor

10 az iskolában alkalmazott gyakornokok tevékenységének segítésére
ISKOLAI MENTOR a képzés felkészít: a tanári mesterszak szakmai gyakorlatának vezetésére, az elvégzendő feladatok koordinálására az iskolában alkalmazott gyakornokok tevékenységének segítésére v

11 KÖZOKTATÁSI MINŐSÉGÜGYI SZAKÉRTŐ
cél: olyan szakemberek képzése, akik intézményeikben képesek a minőségszemlélet kialakítására, formálására, multiplikátori feladatok ellátására kínálatunk: projektorientált képzés, minőségmendzsmenti, minőségmódszertani ismeretek, mérés és értékelés mikro-, mezo- és makro-szinten v

12 NÉPZENE NAPJAINK ZENEI OKTATÁSÁBAN
kínálatunk: a tananyag népzenei vonatkozású részeinek élményszerűbbé tétele, új ötletek, módszertani lehetőségek a zene oktatásában, a zenei közízlés formálásában, a népzene és a műzene kapcsolódási pontjainak hangsúlyozott figyelembe vétele v

13 A MATEMATIKA TANÍTÁSÁNAK, TANULÁSÁNAK IDŐSZERŰ KÉRDÉSEI
kínálatunk: a program komplexitása unikum a hazai matematikatanár továbbképzések sorában, újdonságaival a nemzetközi viszonylatban is élenjáró matematika-didaktikai elgondolásokat követi, a differenciálás hatékony módszereivel ismertet meg a matematikatanításban, kollaboratív tanítási gyakorlat

14 PEDAGÓGUS SZAKVIZSGA VÁLASZTÁSON ALAPULÓ TANULMÁNYTERÜLETEI
Család- és gyermekvédő (dr. Margitics Ferenc Diáktanácsadás (Pauwlik Zsuzsa Orsika Az inkluzív pedagógia módszertana (Vassné dr. Figula Erika Anyanyelvi tehetséggondozás (Tóthné dr. Szűcs Éva Nyelvi kompetencia-fejlesztés francia szakos tanároknak (Nagyné dr. Schmelczer Erika

15 PEDAGÓGUS SZAKVIZSGA VÁLASZTÁSON ALAPULÓ TANULMÁNYTERÜLETEI
Anyanyelv-pedagógia (Dr. Szabó G. Ferenc A történelemtudomány új eredményei a történelem tanításában (Dr. Reszler Gábor A helyesírási zavarok kezelése és a helyesírási képességek fejlesztése (Pállné dr. Lakatos Ilona

16 CSALÁD- ÉS GYERMEKVÉDŐ
cél: gyermekvédelmi feladatok ellátására képes szakemberek képzése célcsoport: a hátrányos és veszélyeztetett helyzetű gyerekek és fiatalok problémái iránt érzékenységgel bíró pedagógusok, jártasak a felnőtt-felnőtt kommunikációban v

17 DIÁKTANÁCSADÁS kínálatunk:
személyiséglélektani, egészségpszichológiai és mentálhigiénés, speciális fejlődéslélektani, szociálpszichológiai ismeretek nyújtása, melyek a felnőttekkel és gyerekekkel kapcsolatos eredményes tanácsadáshoz szükségesek, gyakorlati készségeket fejlesztő tréningek v

18 AZ INKLUZÍV PEDAGÓGIA MÓDSZERTANA
kínálatunk: gyógypedagógiai, gyógypedagógiai pszichológiai , esélyegyenlőségi, a személyiségfejlődés, a viselkedési zavarokkal kapcsolatos ismeretek nyújtása, inkluzív szemléletet kialakító, formáló tréningek v

19 ANYANYELVI TEHETSÉGGONDOZÁS
célcsoport: óvodapedagógusok, tanítók, tanárok kínálatunk: a tehetségazonosítás leggyakoribb, az anyanyelvi tehetséggondozás korszerű eljárásai, multimédiás oktatástechnikai eszközök

20 NYELVI KOMPETENCIA-FEJLESZTÉS FRANCIA SZAKOS TANÁROKNAK
kínálatunk: modern nyelvoktatás kompetencia fejlesztő technikákkal és ismeretekkel, különböző akkreditált nyelvvizsgarendszerek követelményeinek megismerése, interkulturális értékek közvetítése, multimédiás eszközök használata

21 ANYANYELV-PEDAGÓGIA célcsoport:
általános és középiskolában anyanyelvet tanítók kínálatunk: retorikai, elektronikus és irodalmi kommunikáció elméleti és gyakorlati összefüggéseinek föltárása, az érveléstechnika módszertana, a funkcionális grammatikatanítás szemléletének kitágítása interaktív és reflektív tanulás kipróbálása terepgyakorlatok formájában

22 A TÖRTÉNELEMTUDOMÁNY ÚJ EREDMÉNYEI A TÖRTÉNELEM TANÍTÁSÁBAN
célcsoport: egyetemi vagy főiskolai szintű történelem szakos tanári diplomával és legalább 3 év pedagógus munkakörben szerzett gyakorlattal rendelkezők kínálatunk: a történeti és politikai pszichológia módszerei, eredményei, a modern közvélemény jellemzői a XIX-XX században politikai elit és a válságkezelés gyakorlata a dualista Magyarországon Trianon társadalompszichológiai következményei

23 A HELYESÍRÁSI ZAVAROK KEZELÉSE ÉS A HELYESÍRÁSI KÉPESSGEK FEJLESZTÉSE
célcsoport: a közoktatás bármely szintjén tanító pedagógusok kínálatunk: a legkorszerűbb pszichológiai/pszicholingvisztikai, szociológiai/szociolingvisztikai, kommunikációelméleti szakmetodikai ismeretek szoftveres helyesírási gyakorlatsorok készítése, szövegszerkesztés és helyesírás

24 PEDAGÓGUS SZAKVIZSGA VÁLASZTÁSON ALAPULÓ TANULMÁNYTERÜLETEI
TANÍTÓK SZÁMÁRA Anyanyelv műveltségterület (Dr. Koi Balázs Informatika műveltségterület (Sitkuné Görömbei Cecília Természetismeret műveltségterület (Mándy Tihamér

25 ANYANYELV MŰVELTSÉGTERÜLET
a képzés célja: a ma igényeinek megfelelő kompetenciaalapú, gyakorlatközpontú anyanyelvi, irodalmi oktatás (az 1-6. évfolyamon) megismerése célcsoport: a műveltségterületi képzés bevezetése előtt szerzett tanítói diplomával rendelkezők más műveltségi területen végzett tanítók kínálat: szakmai megújulás új technikák a tanításban a műveltségterületi tárgyak tartalma v

26 INFORMATIKA MŰVELTSÉGTERÜLET
a képzés célja: tanítók felkészítése az informatika műveltségterület tanítására az általános iskola évfolyamán kínálat: alapvető operációs rendszerek diigitális kommunikáció Weblapkészítés interaktív tábla használata az oktatásban IKT eszközök használata kooperatív technikákkal v

27 TERMÉSZETISMERET MŰVELTSÉGTERÜLET
célcsoport: azok a pedagógusok, akik felvállalják a természetismeret és környezetismeret tantárgy oktatását az általános iskola 1-6. osztályában a képzés tartalma: a 6-12 évesek számára oktatandó természettudományos (fizika, kémia, biológia, földrajz) ismeretek, környezettudat ismeretei és felelős környezeti magatartás alapjai a tárgy módszertani sajátosságai (kísérlet, terepi megfigyelések, térképek és egyéb eszközök használata) v

28 Szakirányú továbbképzések pedagógusok részére
Egészségfejlesztő mentálhigiéné szakirányú továbbképzési szak (Pauwlik Zsuzsa Orsika Iskolai mentor szakirányú továbbképzési szak (Dr. Szabó Antal Kreatív írás (Pállné dr. Lakatos Ilona Óvodás- és kisiskoláskori idegennyelvi kommunikátor (Dr. Veres Ferenc Társadalomtudományi és gazdasági szakfordító és tolmács (angol, francia, német nyelven) (Dr. Barabás László

29 Tervezett Szakirányú továbbképzések pedagógusok részére
A cigány/roma kultúra ismerete; cigány/roma gyerekek iskolai szocializációja (Dr. Jenei Teréz A képzés tervezett tartalma: bevezetés a romani nyelv alapjaiba népismeret társadalomismeret inkluzív nevelés pedagógiája önismereti és konfliktuskezelési tréning

30 EGÉSZSÉGFEJLESZTŐ MENTÁLHIGIÉNÉ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK
célcsoport: tanítók, gyógypedagógusok, általános- és középiskolai tanárok, szociálpedagógusok, pedagógia szakos nevelőtanárok, hitoktatók hittanárok, kínálatunk: speciális mentálhigiénés, egészségtani, egészségpszichológiai, szociológiai, szociálpolitikai ismeretek v

31 ISKOLAI MENTOR SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK
a képzés felkészít: a tanári mesterszak szakmai gyakorlatának vezetésére, az elvégzendő feladatok koordinálására, az iskolában alkalmazott gyakornokok tevékenységének segítésére feltétel: egyetemi szintű tanári végzettség, vagy tanári mesterképzésben szerzett végzettség és szakképzettség v

32 KREATÍV ÍRÁS a képzés célja:
az írás- és beszédkészség, a tárgyalási stílus fejlesztése a kommunikáció és az írott média területén kínálatunk: a szövegalkotás lépései, a fogalmazás technikája, posztmodernitás és intertextualitás (interpretációs gyakorlatok) gyakorlati retorika, az újságírás elmélete és gyakorlata v

33 ÓVODÁS- ÉS KISISKOLÁSKORI IDEGENNYELVI KOMMUNIKÁTOR
a képzés célja: a 3-8 éves korosztály adottságainak megfelelő jó kommunikációs készség kialakítása nyelvi kreativitás fejlesztése a korosztálynak megfelelő interkulturális ismeretek közvetítése kínálatunk: nyelv- és stílusgyakorlat, idegen nyelvű gyermekirodalom, a játék és a testnevelés szaknyelve, idegen nyelvű zenei irodalom kicsiknek, kreatív irodalmi nevelés idegen nyelven v

34 nyelv- és stílusgyakorlatok idegen nyelvből
TÁRSADALOMTUDOMÁNYI ÉS GAZDASÁGI SZAKFORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS (ANGOL, FRANCIA, NÉMET NYELVEN) célcsoport: angol, francia vagy német szakon szerzett egyetemi vagy főiskolai tanári diplomával rendelkezők kínálatunk: nyelv- és stílusgyakorlatok idegen nyelvből írásbeli és szóbeli kommunikációs gyakorlatok általános fordítás technika célnyelvről anyanyelvre / anyanyelvről célnyelvre konszekutív / szinkrontolmácsolás tolmácsolás tárgyalási szituációban és kísérő tolmácsolás v


Letölteni ppt "SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK PEDAGÓGUSOK RÉSZÉRE"

Hasonló előadás


Google Hirdetések