Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK PEDAGÓGUSOK RÉSZÉRE. SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK: PEDAGÓGUS SZAKVIZSGA Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében „Pedagógusképzések.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK PEDAGÓGUSOK RÉSZÉRE. SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK: PEDAGÓGUS SZAKVIZSGA Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében „Pedagógusképzések."— Előadás másolata:

1 SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK PEDAGÓGUSOK RÉSZÉRE

2 SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK: PEDAGÓGUS SZAKVIZSGA Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében „Pedagógusképzések (a pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben) támogatására” TÁMOP-3.1.5-09/A/2 Kötelezően oktatott témakörök Választáson alapuló tanulmányterületek

3 PEDAGÓGUS SZAKVIZSGA VÁLASZTÁSON ALAPULÓ TANULMÁNYTERÜLETEI Olvasás- és írásnehézségek preventív és fejlesztő pedagógiája (Vassné dr. Figula Erika figulae@nyf.hu) figulae@nyf.hu Nyelvi kompetencia-fejlesztés angol szakos tanároknak (dr. Szerencsi Katalin szerencs@nyf.hu)angol szerencs@nyf.hu Nyelvi kompetencia-fejlesztés német szakos tanároknak (dr. Kiss Kálmán kisskalm@nyf.hu)németkisskalm@nyf.hu Kompetencia-alapú biológiaoktatás (Göncziné Dr. Szabó Terézia gonczine@nyf.hu)biológiaoktatásgonczine@nyf.hu ÜgyvitelÜgyvitel-módszertani kompetenciák fejlesztése (Bertóthyné dr. Végvári Erzsébet vegvarie@nyf.hu)vegvarie@nyf.hu

4 OLVASÁS- ÉS ÍRÁSNEHÉZSÉGEK PREVENTÍV ÉS FEJLESZTŐ PEDAGÓGIÁJA cél: speciális szakmai és szakmódszertani ismeretek nyújtása az olvasás- és írásnehézséggel küzdő gyerekek felzárkóztatásához szükséges oktatási-nevelési eljárások elsajátítása kínálat: speciális pedagógiai, pszichológiai, logopédiai ismeretek preventív szemlélet kialakítása és fejlesztése mindennapi pedagógiai gyakorlatban alkalmazható módszertani kultúra kifejlesztése

5 NYELVI KOMPETENCIA-FEJLESZTÉS ANGOL SZAKOS TANÁROKNAK cél: korszerű, nemzetközi igényeknek megfelelő oktatás, gyakorlatorientált kompetencia-alapú nyelvi képzés kínálat: interkulturális, nyelvi közvetítés, a különböző nyelvvizsga-rendszerek követelményeinek megismerése, multimédiás technológiák a tanításban v

6 NYELVI KOMPETENCIA-FEJLESZTÉS NÉMET SZAKOS TANÁROKNAK célcsoport: általános és középiskolákban némettanár-szakos diplomával rendelkezők kínálatunk: a germanisztika legújabb eredményei, melyek gyarapítják és elmélyítik a korábbi ismereteket, eredményesen építhetők be a mindennapi tanítási-tanulási gyakorlatba, szövegértési, szövegalkotási, kommunikatív, grammatikai, közvetítési kompetenciák fejlesztése v

7 KOMPETENCIA-ALAPÚ BIOLÓGIAOKTATÁS kínálatunk: a biológia legújabb kutatási eredményei (pl. genetika, molekuláris biológia), integrált, komplex szemlélet kialakítása a biológia interdiszciplináris kapcsolatainak bemutatásával, részvétel az esélyegyenlőség kibontakozásában, a sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésében a biológia tantárgy keretein belül v

8 Ü GYVITEL - MÓDSZERTANI KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE célcsoport: gyors- és gépírás, illetve ügyvitel szakon végzett pedagógusok kínálat: az ügyviteli szakképzésben történt lényeges változások folyamatos és naprakész követése, új ügyviteli tantárgyak és módszerek az irodai munkafolyamatok változásának, megújulásának követése

9 PEDAGÓGUS SZAKVIZSGA VÁLASZTÁSON ALAPULÓ TANULMÁNYTERÜLETEI Iskolai mentor Iskolai mentor (dr. Vallner Judit vallner@gmail.com)vallner@gmail.com Közoktatási minőségügyi szakértő (dr. Márton Sára martons@nyf.hu)minőségügyi szakértő martons@nyf.hu NépzeneNépzene napjaink zenei oktatásában (Juhász Erika ejuhasz@nyf.hu) ejuhasz@nyf.hu A matematika tanításának, tanulásának időszerű kérdései (dr. Szalontai Tibor szalonta@nyf.hu)matematika szalonta@nyf.hu

10 ISKOLAI MENTOR a képzés felkészít: a tanári mesterszak szakmai gyakorlatának vezetésére, az elvégzendő feladatok koordinálására az iskolában alkalmazott gyakornokok tevékenységének segítésére v

11 KÖZOKTATÁSI MINŐSÉGÜGYI SZAKÉRTŐ cél: olyan szakemberek képzése, akik intézményeikben képesek a minőségszemlélet kialakítására, formálására, multiplikátori feladatok ellátására kínálatunk: projektorientált képzés, minőségmendzsmenti, minőségmódszertani ismeretek, mérés és értékelés mikro-, mezo- és makro-szinten v

12 NÉPZENE NAPJAINK ZENEI OKTATÁSÁBAN kínálatunk: a tananyag népzenei vonatkozású részeinek élményszerűbbé tétele, új ötletek, módszertani lehetőségek a zene oktatásában, a zenei közízlés formálásában, a népzene és a műzene kapcsolódási pontjainak hangsúlyozott figyelembe vétele v

13 A MATEMATIKA TANÍTÁSÁNAK, TANULÁSÁNAK IDŐSZERŰ KÉRDÉSEI kínálatunk: a program komplexitása unikum a hazai matematikatanár továbbképzések sorában, újdonságaival a nemzetközi viszonylatban is élenjáró matematika-didaktikai elgondolásokat követi, a differenciálás hatékony módszereivel ismertet meg a matematikatanításban, kollaboratív tanítási gyakorlat

14 PEDAGÓGUS SZAKVIZSGA VÁLASZTÁSON ALAPULÓ TANULMÁNYTERÜLETEI CsaládCsalád- és gyermekvédő (dr. Margitics Ferenc margif@nyf.hu) margif@nyf.hu DiáktanácsadásDiáktanácsadás (Pauwlik Zsuzsa Orsika pauwlik@nyf.hu pauwlik@nyf.hu Az inkluzív pedagógia módszertana (Vassné dr. Figula Erika figulae@nyf.hu)inkluzívfigulae@nyf.hu Anyanyelvi tehetséggondozás (Tóthné dr. Szűcs Éva szucsev@nyf.hu)szucsev@nyf.hu Nyelvi kompetencia-fejlesztés francia szakos tanároknak (Nagyné dr. Schmelczer Erika schmelczer@freemail.hu) schmelczer@freemail.hu

15 PEDAGÓGUS SZAKVIZSGA VÁLASZTÁSON ALAPULÓ TANULMÁNYTERÜLETEI Anyanyelv-pedagógia (Dr. Szabó G. Ferenc szabof@nyf.hu) szabof@nyf.hu A történelemtudomány új eredményei a történelem tanításában (Dr. Reszler Gábor reszlerg@nyf.hu)reszlerg@nyf.hu A helyesírási zavarok kezelése és a helyesírási képességek fejlesztése (Pállné dr. Lakatos Ilona lakatosi@nyf.hu) lakatosi@nyf.hu

16 CSALÁD- ÉS GYERMEKVÉDŐ cél: gyermekvédelmi feladatok ellátására képes szakemberek képzése célcsoport: a hátrányos és veszélyeztetett helyzetű gyerekek és fiatalok problémái iránt érzékenységgel bíró pedagógusok, jártasak a felnőtt-felnőtt kommunikációban v

17 DIÁKTANÁCSADÁS kínálatunk: személyiséglélektani, egészségpszichológiai és mentálhigiénés, speciális fejlődéslélektani, szociálpszichológiai ismeretek nyújtása, melyek a felnőttekkel és gyerekekkel kapcsolatos eredményes tanácsadáshoz szükségesek, gyakorlati készségeket fejlesztő tréningek v

18 AZ INKLUZÍV PEDAGÓGIA MÓDSZERTANA kínálatunk: gyógypedagógiai, gyógypedagógiai pszichológiai, esélyegyenlőségi, a személyiségfejlődés, a viselkedési zavarokkal kapcsolatos ismeretek nyújtása, inkluzív szemléletet kialakító, formáló tréningek v

19 ANYANYELVI TEHETSÉGGONDOZÁS célcsoport: óvodapedagógusok, tanítók, tanárok kínálatunk: a tehetségazonosítás leggyakoribb, az anyanyelvi tehetséggondozás korszerű eljárásai, multimédiás oktatástechnikai eszközök

20 NYELVI KOMPETENCIA-FEJLESZTÉS FRANCIA SZAKOS TANÁROKNAK kínálatunk: modern nyelvoktatás kompetencia fejlesztő technikákkal és ismeretekkel, különböző akkreditált nyelvvizsgarendszerek követelményeinek megismerése, interkulturális értékek közvetítése, multimédiás eszközök használata

21 ANYANYELV-PEDAGÓGIA célcsoport: általános és középiskolában anyanyelvet tanítók kínálatunk: retorikai, elektronikus és irodalmi kommunikáció elméleti és gyakorlati összefüggéseinek föltárása, az érveléstechnika módszertana, a funkcionális grammatikatanítás szemléletének kitágítása interaktív és reflektív tanulás kipróbálása terepgyakorlatok formájában

22 A TÖRTÉNELEMTUDOMÁNY ÚJ EREDMÉNYEI A TÖRTÉNELEM TANÍTÁSÁBAN célcsoport: egyetemi vagy főiskolai szintű történelem szakos tanári diplomával és legalább 3 év pedagógus munkakörben szerzett gyakorlattal rendelkezők kínálatunk: a történeti és politikai pszichológia módszerei, eredményei, a modern közvélemény jellemzői a XIX-XX században politikai elit és a válságkezelés gyakorlata a dualista Magyarországon Trianon társadalompszichológiai következményei

23 A HELYESÍRÁSI ZAVAROK KEZELÉSE ÉS A HELYESÍRÁSI KÉPESSGEK FEJLESZTÉSE célcsoport: a közoktatás bármely szintjén tanító pedagógusok kínálatunk: a legkorszerűbb pszichológiai/pszicholingvisztikai, szociológiai/szociolingvisztikai, kommunikációelméleti szakmetodikai ismeretek szoftveres helyesírási gyakorlatsorok készítése, szövegszerkesztés és helyesírás

24 PEDAGÓGUS SZAKVIZSGA VÁLASZTÁSON ALAPULÓ TANULMÁNYTERÜLETEI TANÍTÓK SZÁMÁRA Anyanyelv műveltségterület (Dr. Koi Balázs koib@nyf.hu)koib@nyf.hu Informatika műveltségterület (Sitkuné Görömbei Cecília sitkune@nyf.hu) sitkune@nyf.hu Természetismeret műveltségterület (Mándy Tihamér mandy@nyf.hu) mandy@nyf.hu

25 ANYANYELV MŰVELTSÉGTERÜLET a képzés célja: a ma igényeinek megfelelő kompetenciaalapú, gyakorlatközpontú anyanyelvi, irodalmi oktatás (az 1-6. évfolyamon) megismerése célcsoport: a műveltségterületi képzés bevezetése előtt szerzett tanítói diplomával rendelkezők más műveltségi területen végzett tanítók kínálat: szakmai megújulás új technikák a tanításban a műveltségterületi tárgyak tartalma v

26 INFORMATIKA MŰVELTSÉGTERÜLET a képzés célja: tanítók felkészítése az informatika műveltségterület tanítására az általános iskola 1-6. évfolyamán kínálat: alapvető operációs rendszerek diigitális kommunikáció Weblapkészítés interaktív tábla használata az oktatásban IKT eszközök használata kooperatív technikákkal v

27 TERMÉSZETISMERET MŰVELTSÉGTERÜLET célcsoport: azok a pedagógusok, akik felvállalják a természetismeret és környezetismeret tantárgy oktatását az általános iskola 1-6. osztályában a képzés tartalma: a 6-12 évesek számára oktatandó természettudományos (fizika, kémia, biológia, földrajz) ismeretek, környezettudat ismeretei és felelős környezeti magatartás alapjai a tárgy módszertani sajátosságai (kísérlet, terepi megfigyelések, térképek és egyéb eszközök használata) v

28 S ZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK PEDAGÓGUSOK RÉSZÉRE EgészségfejlesztőEgészségfejlesztő mentálhigiéné szakirányú továbbképzési szak (Pauwlik Zsuzsa Orsika pauwlik@nyf.hu) pauwlik@nyf.hu Iskolai mentor szakirányú továbbképzési szak (Dr. Szabó Antal szaboa@nyf.hu)mentor szaboa@nyf.hu Kreatív írás (Pállné dr. Lakatos Ilona lakatosi@nyf.hu) lakatosi@nyf.hu Óvodás- és kisiskoláskori idegennyelvi kommunikátor (Dr. Veres Ferenc veresf@nyf.hu)veresf@nyf.hu Társadalomtudományi és gazdasági szakfordító és tolmács (angol, francia, német nyelven) (Dr. Barabás László barabas@nyf.hu)barabas@nyf.hu

29 T ERVEZETT S ZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK PEDAGÓGUSOK RÉSZÉRE A cigány/roma kultúra ismerete; cigány/roma gyerekek iskolai szocializációja (Dr. Jenei Teréz jeneit@nyf.hu)jeneit@nyf.hu A képzés tervezett tartalma: bevezetés a romani nyelv alapjaiba népismeret társadalomismeret inkluzív nevelés pedagógiája önismereti és konfliktuskezelési tréning

30 EGÉSZSÉGFEJLESZTŐ MENTÁLHIGIÉNÉ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK célcsoport: tanítók, gyógypedagógusok, általános- és középiskolai tanárok, szociálpedagógusok, pedagógia szakos nevelőtanárok, hitoktatók hittanárok, kínálatunk: speciális mentálhigiénés, egészségtani, egészségpszichológiai, szociológiai, szociálpolitikai ismeretek v

31 ISKOLAI MENTOR SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK a képzés felkészít: a tanári mesterszak szakmai gyakorlatának vezetésére, az elvégzendő feladatok koordinálására, az iskolában alkalmazott gyakornokok tevékenységének segítésére feltétel: egyetemi szintű tanári végzettség, vagy tanári mesterképzésben szerzett végzettség és szakképzettség v

32 KREATÍV ÍRÁS a képzés célja: az írás- és beszédkészség, a tárgyalási stílus fejlesztése a kommunikáció és az írott média területén kínálatunk: a szövegalkotás lépései, a fogalmazás technikája, posztmodernitás és intertextualitás (interpretációs gyakorlatok) gyakorlati retorika, az újságírás elmélete és gyakorlata v

33 ÓVODÁS- ÉS KISISKOLÁSKORI IDEGENNYELVI KOMMUNIKÁTOR a képzés célja: a 3-8 éves korosztály adottságainak megfelelő jó kommunikációs készség kialakítása nyelvi kreativitás fejlesztése a korosztálynak megfelelő interkulturális ismeretek közvetítése kínálatunk: nyelv- és stílusgyakorlat, idegen nyelvű gyermekirodalom, a játék és a testnevelés szaknyelve, idegen nyelvű zenei irodalom kicsiknek, kreatív irodalmi nevelés idegen nyelven v

34 TÁRSADALOMTUDOMÁNYI ÉS GAZDASÁGI SZAKFORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS (ANGOL, FRANCIA, NÉMET NYELVEN) célcsoport: angol, francia vagy német szakon szerzett egyetemi vagy főiskolai tanári diplomával rendelkezők kínálatunk: nyelv- és stílusgyakorlatok idegen nyelvből írásbeli és szóbeli kommunikációs gyakorlatok általános fordítás technika célnyelvről anyanyelvre / anyanyelvről célnyelvre konszekutív / szinkrontolmácsolás tolmácsolás tárgyalási szituációban és kísérő tolmácsolás v


Letölteni ppt "SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK PEDAGÓGUSOK RÉSZÉRE. SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK: PEDAGÓGUS SZAKVIZSGA Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében „Pedagógusképzések."

Hasonló előadás


Google Hirdetések