Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Településfejlesztés 2013/14. tavaszi félév

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Településfejlesztés 2013/14. tavaszi félév"— Előadás másolata:

1 Településfejlesztés 2013/14. tavaszi félév
Urbánné Malomsoki Mónika

2 Tematika Települések Településfejlesztés
Településfejlesztési koncepció, elkészítése Városfejlesztés Településfejlesztés gyakorlati kérdései

3 Egyéni feladat Egy tetszőlegesen kiválasztott település fejlesztési koncepciójának kidolgozása. Kommunikációs program elkészítése Saját adatgyűjtés, kérdőív készítés Saját ötletek, fejlesztési tervek Minden számadatnak szükséges a forrása (kiadvány pontos címe, kiadó, oldalszám; internetes forrás, oldalszám, letöltés dátuma) Formai követelmény: GTK SZMSZ mellékletében szereplő Diplomamunka formai követelményei alapján Kb. 15 oldal terjedelem + mellékletek (térkép, saját fotók) Kontakt személy megadása ( , telefon) Feladat leadási határideje: Küldése: címre

4 Vizsga Vizsgára történő feliratkozás, félévelfogadás feltétele: Elfogadható minőségű beadott feladat elkészítése Vizsga: Írásbeli Tananyag: Településfejlesztési szemelvények felületen megtalálható diasorok

5 Település A társadalmi tér mesterségesen létrehozott, eltérő nagyságú alapegysége, amelyben a legfontosabb és leggyakoribb társadalmi-gazdasági tevékenységek (ún. „társadalmi alapfunkciók”) térben koncentráltan vannak jelen. Társadalmi alapfunkciók: lakhatás, munkavégzés, oktatás-képzésben való részvétel, létfenntartással kapcsolatos tevékenységek, szabadidős tevékenységek, ügyintézési tevékenységek

6 Településszerkezetek Magyarországon! (másik diasor)

7 Települési tervek típusai
Fejlesztési tervek (stratégiai és operatív) a jövőbeli cselekvéseket, azok célját, idejét, módját, szervezeti és finanszírozási hátterét tartalmazzák Rendezési tervek az elsődlegesen a fejlesztés térbeli, fizikai viszonyait határozza meg

8 Tervek időtávlatuk alapján
hosszú távú tervek: 12–20 év közötti időtáv, középtávú tervek: 3–7 évre (célszerűen a 4-5 éves választási ciklushoz igazodóan), rövid távú tervek: 1–2 évre (a költségvetéssel összhangban)

9 Településfejlesztés fogalma
A településfejlesztés a település társadalmi és gazdasági erőforrásainak, környezeti minőségének, műszaki, anyagi és humán ellátásának olyan fejlesztése, amely a fenntartható fejlődés érdekében megteremti a település lakossága számára az életszínvonal növekedésének, az életminőség javulásának egyensúlyi feltételeit.

10 Településpolitika A települések működését és fejlődését alapvetően a településpolitika határozza meg. A településpolitika a település fejlesztésére és működésére vonatkozó önkormányzati stratégiai elképzelések és az azok megvalósítását szolgáló eszközök összessége. A településpolitika két fontos pillére a településfejlesztés és a településüzemeltetés.

11 A településfejlesztés elemei
a település társadalmi viszonyainak, humán infrastruktúrájának, a település gazdaságának, gazdálkodásának, a település természeti és művi környezetének fejlesztése.

12 A településfejlesztési tervezés
a település társadalmi, gazdasági, környezeti és műszaki-fizikai helyzetének elemzésére alapozott, a lakosság, a településpolitikai döntéshozók, a civil szerveződések és érdekképviseletek, valamint több tudományág szakembereinek bevonásával készülő, a település hosszú, közép- és rövid távú fejlődési irányainak meghatározását szolgáló tervezési folyamat, mely során elkészül a település jövőjével kapcsolatos alapvető döntések és akciók rendszere.

13 A településfejlesztési tervezés
az a folyamat, amelynek során egy település meghatározza saját jövőjét, a hozzá vezető utat, kijelöli a feladatokat és a megvalósítást biztosító eszközöket (ide értve a végrehajtásban közreműködőket is).

14 Településfejlesztési koncepció
A településfejlesztési tervezés alapvető dokumentuma a településfejlesztési koncepció. A településfejlesztési koncepció feladata olyan célrendszer kialakítása, amely hosszú távra irányt mutat a település lakosságának és vezetésének a település fejlesztésével kapcsolatos döntések meghozatalában. A településfejlesztési koncepció egyben vezetési eszköz, amellyel a települési önkormányzat irányítani tudja, hogy a fejlesztés során honnan hová akar eljutni. A településfejlesztési koncepció egyidejűleg a települési önkormányzat, mint szervezet feladatainak programja, illetve a szervezetfejlesztés és az ellenőrzés dokumentuma.

15 A településfejlesztési koncepció feladata
meghatározni a település jövőképét, a közösség érdekeinek legjobban megfelelő megoldást adni a legfontosabb társadalmi, gazdasági, műszaki, intézményi és környezeti problémák megoldására, valamint megmutatni az alkalmazkodás lehetőségét a hazai és nemzetközi fejlődési trendekhez.

16 településfejlesztési koncepció készítésében résztvevők
A helyi társadalom legszélesebb rétegei: a különböző civil, gazdasági, üzleti, politikai és valamennyi speciálisan érdekelt csoportok, illetve az egyes állampolgároknak tudniuk kell arról, hogy a terv készül, és biztosítani kell számukra a lehetőséget, hogy bármikor bekapcsolódhassanak a tervezés folyamatába. A döntéshozóként megjelenő önkormányzati testület és a polgármesteri hivatal, amelyek munkájukkal végigkísérik a folyamatot a kezdetektől a terv végrehajtásáig. Célszerű, ha a településfejlesztési koncepciót a helyi polgármesteri hivatal szakemberei készítik a megfelelő külső szakértők alkalmazásával. Az operatív irányító, összehangoló munkát az önkormányzat legjobban felkészült vezető szakembere végezze. A településfejlesztési koncepció készítését elvégezheti a településen élő vagy helyi ismerettel rendelkező tervezők csoportja, amely folyamatos kapcsolatot tart a hivatalos szervek és a társadalom között. A településfejlesztési koncepció folyamatos karbantartást, gondozást, fejlesztést és ellenőrzést igényel, amelyet – a tervezést felügyelő testületi bizottság irányításával – a hivatal végez el, szükség szerint a tervkészítő menedzsment (tervező) csoport bevonásával.

17 A településfejlesztési koncepció munkarészei
Kommunikációs program elkészítése Adat- és információgyűjtés A település társadalmi összetételének és helyzetének vizsgálata A település gazdaságának, a települési önkormányzat gazdálkodásának vizsgálata A település természeti és művi környezetének vizsgálata Nemzetközi, országos, térségi és kistérségi összefüggések áttekintése A fontossági (prioritási) lista felállítása A településfejlesztési célok és eszközök összefoglalása A településfejlesztési koncepció megfogalmazása A koncepció évenkénti felülvizsgálata

18 Kommunikáció A településfejlesztési koncepció kulcsfontosságú része a település lakosságának minél szélesebb körű bevonása a tervezési folyamatba. A társadalom részvételének biztosítása a kommunikáció feladata. Önálló programot kell kidolgozni a kommunikációra, amelynek tartalmaznia kell a kommunikációs folyamat lépéseit, az információátadás módszereit, feltételeit és eszközeit, a kommunikációban résztvevők kijelölését, megjelenésük formáját.

19 Kommunikációs folyamatok a településfejlesztési koncepció kapcsán:
1. A településfejlesztési koncepció tervezésének előkészítése 2. A tervezési folyamat során az információáramlás biztosítása 3. A településfejlesztési koncepció megismertetése és elfogadásának biztosítása

20 Adat és információ gyűjtés
Adatgyűjtés A település társadalma, humán erőforrásai A település gazdasága, gazdálkodása A település természeti és művi környezete Információgyűjtés a helyi társadalom véleménye, a helyi döntéshozók véleménye.

21 A helyi társadalom véleményének beszerzési módszerei
A település külső imázsvizsgálata A település és vonzáskörzetének lakossági csoportos mélyinterjús megkérdezése A település és vonzáskörzetének véleményvezetőivel folytatott mélyinterjús vizsgálat A lakosság részére szervezett fórumon vagy fórumokon Telefonos lakossági interjúk Kérdőíves lakossági lekérdezés Az internet felhasználásával folytatott kommunikációval.

22 Nemzetközi, országos, térségi és kistérségi összefüggések, trendek értékelése
Vizsgálni kell a nemzetközi tapasztalatokat, az aktuális szakirodalmat, az országos, térségi és kistérségi terveket, elképzeléseket, azok hatását és vizsgálni kell a trendeket.

23 A településfejlesztési koncepció munkarészei
Kommunikációs program elkészítése Adat- és információgyűjtés A település társadalmi összetételének és helyzetének vizsgálata A település gazdaságának, a települési önkormányzat gazdálkodásának vizsgálata A település természeti és művi környezetének vizsgálata Nemzetközi, országos, térségi és kistérségi összefüggések áttekintése A fontossági (prioritási) lista felállítása A településfejlesztési célok és eszközök összefoglalása A településfejlesztési koncepció megfogalmazása A koncepció évenkénti felülvizsgálata

24 A településfejlesztési koncepció egyeztetésének és elfogadásának általános szabályai
A koncepciót a polgármester, illetve a főpolgármester egyezteti a partnerségi egyeztetés szerinti érintettekkel a helyi adottságoknak megfelelően, az államigazgatási szervekkel, az érintett területi és települési önkormányzatokkal. Koncepció vagy módosítása véleményezési eljárás lefolytatása nélkül nem fogadható el, kivéve a magasabb szintű jogszabály rendelkezésének változása miatti ellentétes - helyi önkormányzati - előírás hatályon kívül helyezése esetén. A lakossággal, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetekkel, vallási közösségekkel történő véleményeztetés a helyi adottságoknak megfelelően, a feladat jellegének figyelembevételével a partnerségi egyeztetés szabályai szerint történik.


Letölteni ppt "Településfejlesztés 2013/14. tavaszi félév"

Hasonló előadás


Google Hirdetések