Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek SZIE GTK Bsc. képzés 2009.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek SZIE GTK Bsc. képzés 2009."— Előadás másolata:

1 Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek SZIE GTK Bsc. képzés 2009

2 Beruházások fogalma – számviteli megközelítés Bruttó beruházás: a befektetett eszközök állományának gyarapítására fordított pénzösszeg egy adott évben. Nettó beruházás: a befektetett eszközök állományának növekménye a selejtezések és az értékcsökkenési leírás (mint csökkentő tényezők) figyelembe vételével (bruttó beruházás – selejtezés – értékcsökkenés). Befektetett eszközök: immateriális javak, tárgyi eszközök (ingatlanok, gépek, berendezések, tenyészállatok, befejezetlen beruházások, befejezetlen felújítások)‏

3 Alapfogalmak I. Bruttó termelési érték: a gazdaság termelő, szolgáltató tevékenységei, valamint az ezekhez kapcsolódó kiegészítő jellegű tevékenységek által előállított teljesítmények (értékesítési árbevétel, aktivált saját teljesítmények, egyéb bevételek) értéke. Állandó költségek: egy adott tevékenység (ágazat) méretétől független költségtényezők. (Pl. egy 100 férőhelyes tehénistálló éves amortizációja nem változik attól függően, hogy 50 vagy 100 tehenet tartanak-e benne.) Az állandó költségek általában a gazdaság meglevő tartós erőforrásaihoz (föld, épületek, gépek, állandó dolgozók) kapcsolódnak. Számos döntéshez nem szükséges, hogy az állandó költségeket felosszuk az ágazatokra (ez a felosztás a több ágazat által közösen használt, vagy az ágazatokhoz közvetlenül nem kapcsolódó erőforrásoknál nem problémamentes), hanem a gazdaság egészének szintjén egy összegben vehetjük őket számításba.

4 Alapfogalmak II. Változó költségek: egy adott ágazat méretével összefüggésben módosuló költségek (pl. vetőmag, műtrágya, a gépek üzem- és kenőanyag költsége stb.). Ezek– ellentétben az állandó költségekkel – teljesen elmaradnak, ha az ágazati termelést rövidebb, hosszabb időre szüneteltetjük. Fedezeti hozzájárulás (FH): az üzemi termelő, szolgáltató tevékenységek (ágazatok) termelési értéke és a változó költségek közötti különbözet. Tartalmazza tehát az ágazat nyereségét és – a gazdaság egészét tekintve – fedezetet nyújt (az ágazatokra fel nem osztott) állandó költségekre. Az FH kiszámítható az ágazat egységnyi méretére – pl. 1 hektár búza vetésterület, 1 db tehén (éves átlaglétszám) –, illetve az ágazat egészére is (fajlagos FH szorozva az ágazat méretével). Valamennyi ágazat FH-ját összeadva a gazdaság összes fedezeti hozzájárulását kapjuk.

5 Alapfogalmak III. Standard fedezeti hozzájárulás (SFH): elsődlegesen a mezőgazdasági termelőtevékenységek egységnyi méretére (1 hektár, 1 állat) vonatkozóan meghatározott normatív (átlagos időjárási és üzemi feltételekre vonatkoztatott) fedezeti hozzájárulás. A termelőtevékenységek fajlagos SFH-értékét a tevékenységek adott üzemben található méretével megszorozva, majd a szorzatokat összegezve, a gazdaság összes SFH értékét kapjuk. Ez az érték a gazdaságok tartós jövedelemtermelő kapacitását fejezi ki a termelőeszköz-ellátottság, a termelési szerkezet és a termőhelyi adottságok függvényében. Ennélfogva a gazdaság ökonómiai méretének meghatározására is felhasználható. Egy gazdaság bizonyos tevékenységei, tevékenység-csoportjai által előállított SFH-értékeknek az üzemi SFH-ból való részesedési arányával az adott gazdaság termelési iránya (tevékenységének profilja) is jellemezhető. (100/2007. (IX. 21.) FVM rendelet)‏

6 Alapfogalmak IV. Európai méretegység (EUME): a gazdaság összes SFH értékéhez (l. standard fedezeti hozzájárulás) hasonlóan, az ökonómiai üzemméret kifejezésére használatos jellemző az Európai Unióban. Kiszámítása úgy történik, hogy az euróban kifejezett SFH-értéket 1200-zal elosztják. (Az osztószámot központilag határozzák meg; értéke az infláció hatására hosszabb időszak alatt változhat.) 1 EUME tehát egyenlő az üzem összes SFH-jának 1200 eurójával. Nagy>80 000 Közepes>25 000-80 000 Kicsi<=25 000 társas Nagy>7 000 Közepes>2 500-7 000 Kicsi<=2 500 egyéni Méretkategória Üzemméret (1000 Ft SFH)‏ Gazdasági forma

7 Alapfogalmak V. Standard Fedezeti Hozzájárulás (SFH) Standard Termelési Érték (STÉ)  Ágazatok jövedelemtermelő képességét fejezi ki;  Egységnyi területre vagy egy állatra vonatkozik;  Bruttó termelési érték és a közvetlen változó költségek különbsége;  Tartalmazza a támogatásokat is;  3 év átlagadatai;  Jelenlegi tipológia: SFH2004;  Méret: Európai Méretegység.  Ágazatok kibocsátását fejezi ki;  Egységnyi területre vagy egy állatra vonatkozik;  Bruttó termelési érték és a támogatások különbsége;  Egyéb jövedelemtermelő tevékenységeket is figyelembe veszi;  5 év átlagadatai;  EU FADN: 2011-ben vezetik be: SO2008;  Méret: euróban.

8 Alapfogalmak VI. Termelési irány: egy adott üzem vagy üzemcsoport jellemző tevékenységi köre a tevékenység-csoportok SFH-jának részaránya alapján. Jelen kiadványban a termelési irányok az alábbiak szerint különülnek el:  árunövény-termelés (gabonafélék, repce, napraforgó, cukorrépa, burgonya stb.): árunövények SFH-ja ≥ ⅔;  állattenyésztés I. (tömegtakarmány-fogyasztó állatok: tehén, hízómarha, juh, ló stb. tartása): tömegtakarmány-fogyasztó állatok SFH-ja ≥ ⅔;  állattenyésztés II. (abrakfogyasztó állatok: sertés, baromfi stb. tartása): abrakfogyasztó állatok SFH-ja ≥ ⅔;  ültetvényes termelés (szőlő, gyümölcs, komló): ültetvények SFH-ja ≥ ⅔;  zöldségtermesztés: a zöldség- és dísznövénytermesztés, valamint a faiskola SFH-ja ≥ ⅔;  vegyes mezőgazdasági termelés: az előző kategóriákba be nem sorolható esetek.

9 Alapfogalmak VII. Bruttó hozzáadott érték: A gazdaságok által létrehozott kibocsátás (termelési érték) és a termelés során felhasznált termékek, szolgáltatások értékének (folyó termelő felhasználás) különbsége. Folyó termelő felhasználás: Anyagköltségek (pl. vetőmag, műtrágya, takarmány, üzemanyag) + igénybe vett szolgáltatások költségei (pl. gépi bérmunka) + egyéb szolgáltatások költségei (pl. biztosítási díjak) + egyéb ráfordítások (pl. családi gazdaság esetén a család saját fogyasztása, értékvesztés, céltartalék képzése) Nettó hozzáadott érték: Bruttó hozzáadott érték összege az amortizációval csökkentve. Saját tőke: a vállalkozás vagyonának saját forrása, amelyet a vállalkozás alapítói, tulajdonosai bocsátottak – végleges jelleggel – rendelkezésre. (A vagyon fennmaradó részét idegen források finanszírozzák, ezért azt kötelezettségek – törlesztés, kamatfizetés stb. – terhelik.) A saját tőke részét képezi a vállalkozás működése során elért mérleg szerinti eredmény is.

10 Beruházások értékelése során használható mutatók Saját tőke arányos jövedelmezőség Adózás előtti eredmény/ saját tőke Eszköz-arányos jövedelmezőség Adózás előtti eredmény/ eszközök Egy főre jutó bruttó hozzáadott érték Bruttó hozzáadott érték/átlagos statisztikai állományi létszám Eladósodottsági mutató Kötelezettségek/eszközök Likviditási mutató Forgóeszközök/rövidlejáratú kötelezettségek A befektetések fedezettsége (Mérleg szerinti eredmény + értékcsökkenési leírás)/bruttó beruházás Saját tőke aránya Saját tőke/források

11 Az élelmiszergazdaság helye a nemzetgazdaságban ÉvÉv A mezőgazdas á g a) r é szar á nya É lelmiszer, ital, doh á ny á ru Fogyaszt ó i á r- index, előző é v = 100,0 a fog- lalkoz- tat á s- ban b) % a brutt ó hazai term é k (GDP) a brutt ó hozz á - adott é rt é k a beru- h á z á s- ban r é szar á nya k ü lkeres- kedelmi forgalm á - nak egyen- lege), milli á rd Ft a fo- gyasz- t á s- ban d) az ex- port- ban c) termel é s é ben é lelmi- szer ö sszesen foly ó á ron, % 2003 5,53,74,36,126,66,5303,2102,7104,7 2004 5,34,14,84,326,16,0223,1106,5106,8 2005 5,03,64,24,525,15,8181,1102,5103,6 2006 4,93,54,14,225,85,5214,8107,7103,9 2007 4,73,44,03,726,86,3360,5111,5108,0 2008 4,53,74,34,726,56,7376,0110,2106,1 Forrás: Statisztika (KSH)

12 A forgalmazó szervezetek termelőeszköz értékesítése Megnevezés200720082008/2007 % Mezőgazdasági gép (használt nélkül) 100 674113 371112,6 Alkatrész22 45327 815123,9 Műszaki áru9481 214128,1 Műtrágya76 514107 125140,0 Növényvédő szer (alapanyag nélkül) 71 11181 919115,2 Összes termék271 700329 568121,3 Forrás: Statisztika (AKI) (millió Ft)

13 A beruházások teljesítményértéke a mezőgazdaságban folyó áron Forrás: Statisztika (KSH)

14 Beruházások, jövedelem, támogatások Mrd Ft 2008-as árakon Forrás: Tesztüzemi Rendszer (AKI)

15 Nettó beruházás (2001-2008) Forrás: Tesztüzemi Rendszer (AKI)

16 Beruházási támogatások (2001-2008) Forrás: Tesztüzemi Rendszer (AKI)

17 Nettó hozzáadott érték (2001-2008)

18 Forrás: Tesztüzemi Rendszer (AKI) Az egyéni és a társas vállalkozások egy hektárra jutó nettó hozzáadott értékének és bruttó beruházásának változása

19 Halmozott beruházás és beruházási támogatás (2004-2007 évek összege) hektárra és számosállatra vetítve Forrás: FADN (DG AGRI)

20 Forrás: AKI, Vállalkozáselemzési Osztály Az egyéni gazdaságok adózás előtti eredményének változása a feltételezett magasabb éves átlagos forint/euró árfolyam hatására

21 A társas gazdaságok adózás előtti eredményének változása a feltételezett magasabb éves átlagos forint/euró árfolyam hatására Forrás: AKI, Vállalkozáselemzési Osztály


Letölteni ppt "Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek SZIE GTK Bsc. képzés 2009."

Hasonló előadás


Google Hirdetések