Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Hálózati együttműködés, egy eredményes Nyugat-dunántúli klaszter Dr. Fábián Attila Nyugat-Magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Soproni Regionális.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Hálózati együttműködés, egy eredményes Nyugat-dunántúli klaszter Dr. Fábián Attila Nyugat-Magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Soproni Regionális."— Előadás másolata:

1 Hálózati együttműködés, egy eredményes Nyugat-dunántúli klaszter Dr. Fábián Attila Nyugat-Magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Soproni Regionális Tudományi Műhely MTA-MRTT V. vándorgyűlés Miskolc, 2007. október 25-26.

2 2 Összefügg a nagyságrend és a teljesítőképesség (Globális versenyképesség) A kicsi szép, de gyenge is! Méretgazdaságosság: a hatékonysági kritériumokat kielégítő kritikus tömeg a klaszterekben biztosítható További koncentráció előnyei (pozitív lokális externáliák, agglomerációs előnyök, növekvő méretgazdaságosság) Budapesten kívül ez nemzetközileg még a kalszterekben „látható” és megfelelő politikával talán versenyképessé te- hetőek!

3 3 A nyugat-dunántúli régió versenyképességi SWOT elemzése ERŐSSÉGEK a régió Magyarország egyik legfejlettebb régiója, a régió földrajzi adottságát tekintve is az egyik legkedve- zőbb helyzetben van, képzett munkaerő, (MOST!, JÖVŐ??) jelentős külföldi és hazai beruházás, viszonylag erős közoktatás, növekvő számú felsőoktatá- si intézménnyel, megújuló energia, környezeti adottságok kedvezőek, jövedelmi szint magas (termelt GDP), erős feldolgozóipari koncentráció, klaszteresedési folya- matok egyes ágazatokban.

4 4 A nyugat-dunántúli régió versenyképességi SWOT elemzése GYENGESÉGEK koncentrált munkanélküliség, növekvő regionális eltérések, tengelyproblémák a közlekedési infrastruktúrá- ban, nagy leterheltség (pl. 84,85,86-os utak) alacsony K+F és innovációs tevékenység a KKV-k változatlanul nem kapcsolódnak a mul- tinacionális cégekhez, a fejlett intézmények nem tudnak megfelelően integrálódni

5 5 A nyugat-dunántúli régió versenyképességi SWOT elemzése LEHETŐSÉGEK javuló közlekedési lehetőségek, elérhetőség, turisztikai fejlesztések további klaszterek kialakulása K+F központok fejlődése, egyetemi integráció és fejlődés, környezetileg fenntartható fejlődés biztosítása, határokon átnyúló regionális kapcsolódások ki- aknázása

6 6 A nyugat-dunántúli régió versenyképességi SWOT elemzése VESZÉLYEK magas hozzáadott értékű beruházások eltelepülé- se, és a szellemi tőke külföldre vándorlása a tranzit szerep fennmaradása a fejlettebb szom- szédok mellett A szétaprózódott településszerkezet további bomlá- sa a kereslettel egyre kevésbé képes szintet tartani a munkaerő kínálat minősége és szerkezete, és ennek tartós hatása van a régió vállalatainak nemzetközi versenyképességére

7 7 Versenyképességi problémák A tartós növekedési tényezőknél jelentős az abszolút, illetve relatív lemaradás az országos átlagnál jobb foglalkoztatási ráta mellett is jelentős feszültségek jellemzik a munkaerőpiacot (mun- kaerőhiány, strukturális rések a kereslet és kínálat között, stb.) az alacsony kutatás-fejlesztési kiadások és helyi kapaci- tások, a felsőfokú képzés szerkezeti problémái és néhol alacsony színvonala a növekedés és versenyképesség egyre erőteljesebb korlátai a régióban.

8 8 A 15 éven aluliak aránya (2005)

9 9 A munkanélküliek aránya (2005)

10 10 A fejlesztési fókuszokon belüli regionális prioritások A migráció – a belső migráció erősítése Infrastruktúra és tömegközlekedés fejlesztése, A térségi centrumok fejlesztése a kistelepüléses szerkezet miatt Munkahelyteremtés (különösen KKV), helyi foglalkoztatás és kapcsolódó oktatás integrált regionális kistérségi munkaerőpiaci és szakképzési információs rendszer humán és szociális információs rendszerek kiala- kítása

11 11 A fejlesztési fókuszokon belüli regionális prioritások A szakképzés, élethosszig tartó tanulás segítése szak- képzési programokkal regionális gazdaság, szakképzés, felsőoktatás és felnőtt- képzés koordinálása a gyakorlati oktatás és a gyakornoki foglalkoztatás elő- térbe helyezése Az oktatás, képzés és gazdaság kapcsolatainak erősí- tése regionális együttműködési hálózat a felsőoktatásban szakképző intézmények, a közszféra és a gazdaság szereplőinek együttműködése

12 12 A fejlesztési fókuszokon belüli regionális prioritások Az egyetemi – üzleti – innovációs tudás- központok kialakítása regionális tudásközpontok a meglévő felső- oktatási hálózat mentén térségi innovációs és technológiai közpon- tok hálózatának kiteljesítése regionális innovációs és befektetési alap létrehozása

13 13 Pannon Termál Klaszter Alakuló ülés 2001. június 2-án Bükfürdőn, alapító tagok száma 27, csatlakozók száma 7, A klaszter céljai: piaci helyzet erősítés, új piacok termékfejlesztés támogatás, a humán erőforrás, és a szervezet fejlesztése

14 14 POZSONY PRÁGA BÉCS BERLIN GRAZ MÜNCHEN LJUBLJANA TRIESZT ZÁGRÁB A Pannon Termál Klaszter piaci korridorjai

15 15 A RÉGÓ EGÉSZSÉGTURISZTIKAI ERŐSSÉGEI CÉL: KIHASZNÁLNI  A földrajzi elhelyezkedés, természeti adottságok  Termálvízkincs volumene, minősége  A fürdőhelyek magas száma  Hévízi tó, mint világattrakció  Magas termálvendég létszám  Gyógy- és wellness-szállodai kapacitás és vendéglétszám folyamatos bővülése  Magas a kereskedelmi szálláshelyek férőhely kapacitása  Települési, kistérségi együttműködések  Határon átnyúló együttműködések  Erőteljes turisztikai háttérbázis

16 16 A RÉGIÓ EGÉSZSÉGTURISZTIKAI GYENGESÉGEI CÉL: LEKÜZDENI  A közlekedési infrastruktúra fejletlen  A vonzerők kidolgozatlanok, tematikus kínálat, komplex termé- kek  A szabadidő eltöltés lehetősége hiányos, koordinálatlan  Információs csatornák hiányosak  A települési turisztikai felkészültség hiányos (humán, marketing, stratégia, forrásfelhasználás, stb.)  Regionális, közös hovatartozás szemlélet hiánya  Egységes regionális arculat, imázs hiánya  A közös marketing kialakulatlansága (régió, kistérség, település)  Humán erőforrás részleges hiányosságai  Gyenge együttműködési hajlandóság (magán, állami szféra, stb.)

17 17 Egészség- turizmus AusztriaCsehországRomániaSzlovákiaSzlovénia Ár/érték arány RRREE Gyógyhatás REEEE Szolgáltatási színvonal JERRJ Infrastruktúra JERRJ Programok JERRE Elérhetőség JJRRR Image JJRRE EGÉSZSÉGTURISZTIKAI VERSENYTÁRSAK A NÉMET PIACON HAZAI ÖSSZEHASONLÍTÁSBAN

18 18 Eredmény a mutató számok értékelése alapján Összes látogatók és változásuk 2003-2006 évek között Négy éves időhorizontban a bázis év teljesítményéhez képest, az ügyfelek száma nőtt. Ez a növekedés összességében 118,4%- t jelent. 2003-ban 3.405.210 fő 2006-ban 4.031.736 fő Összes bevétel és változásuk 2003-2006 évek között 2003 évi bevételekhez képest, a kapott információ szerint, 2006-bann 29.6%- al több pénz költöttek el a fürdők látogatói. 2003-ban 5.507.128 eFt 2006-ban 7.138.382 eFt

19 19 A PANTERM SZERVEZETI STRUKTÚRÁJA, IRÁNYÍTÁSA KLASZTER KÖZHASZNÚ EGYESÜLET KLASZTER KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG ELNÖKSÉG (7 tag) FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG (3 tag) KHT MENEDZSMENT KÜLSŐ SZAKÉRTŐK KÜLSŐ MENEDZSMENT PARTNEREK EGÉSZSÉG-TURISZTIKAI VÁLLALKOZÁSOK TÁMOGATÓ, TANÁCSADÓK, INTÉZMÉNYEK TERMÁL- ÉS GYÓGYFÜRDŐK SZÁLLÁSHELYEK, HOTELEK KÓRHÁZAK, SZANATÓRIUMOK KIEGÉSZÍTŐ, BESZÁLLÍTÓ VÁLLALKOZÁSOK GAZDASÁGI, JOGI TANÁCSADÓK INTÉZMÉNYEK ÖNKORMÁNYZATOK PÉNZINTÉZETEK

20 20  az egészségturizmus kínálatának nemzetközi versenyképességgel rendelkező hálózata jött létre  a klaszter többletérték-termelő hálózattá vált  földrajzilag ésszerű határok között működik, de szoros „klaszterszintű” együttműködést alakít ki a szomszédos klaszterekkel is  nagyságrendjében olyan taglétszámmal műkö- dő szervezet, amely átlátható és a napi együtt- működés lehetőségét nyújtja A KLASZTER MŰKÖDÉSÉNEK EREDMÉNYEI

21 21  kialakulnak és működnek a szakmai alcsoportok  az oktatás, a minőségbiztosítás és a szakmai tanácsa- dás is integrált része a hálózatnak  a klaszter része a „szolgáltató gazdasági társaság”, a- mely működésének ráfordításait bevételeiből képes fe- dezni  kölcsönös megállapodás alapján a kompetenciák bizo- nyos része egy helyen összpontosul  a határokon túlnyúló együttműködéssel távolabbi piaco- kon is biztosítható a jelenlét A KLASZTER SZOLGÁLTATÁSAI

22 22 A KLASZTER NEMZETKÖZI KAPCSOLATAI ESW EGYÜTTMŰKÖDÉS BURGENLAND Termálvilág + projektpartnerek PANNÓNIA PANNON TERMÁL KLASZTER SZLOVÉNIA Termálfürdők, hotelek STEIERMARK Termálfürdők, turisztikai irodák ELNÖKSÉG 8 fő PROJEKTMENEDZSMENT 2 fő MARKETINGTANÁCS 8 fő Stratégiai célok megfogalmazása, döntések Döntések megvalósítása, kapcsolatok Tervek, intézkedések előkészítése döntéshez

23 23 Célok:  egy sikeres egészségturizmus deszti- náció felépítése a nemzetközi piacra  új turisztikai termékek fejlesztése, érté- kesítése  marketing a nemzetközi piacon Megvalósítás:  közös márka megalkotása  közös pályázatok  közös szinergiahatások érvényesítése

24 24 A HATÁROK NÉLKÜLI RÉGIÓ SZUPERLATÍVUSZAI

25 25 Image

26 26 „Csak akkor várhatni sikert, ha az anyagi erőhöz, mellyel ren- delkezünk, a szellemi erők szövetségét is megszervezzük.” (gróf. Széchenyi István) Köszönöm a figyelmüket!


Letölteni ppt "Hálózati együttműködés, egy eredményes Nyugat-dunántúli klaszter Dr. Fábián Attila Nyugat-Magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Soproni Regionális."

Hasonló előadás


Google Hirdetések