Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

AKTUÁLIS TANÜGYI KÉRDÉSEK Hunder 2010

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "AKTUÁLIS TANÜGYI KÉRDÉSEK Hunder 2010"— Előadás másolata:

1 AKTUÁLIS TANÜGYI KÉRDÉSEK Hunder 2010

2 2009. évi CIX. Törvény a Magyar Köztársaság 2010
2009. évi CIX. Törvény a Magyar Köztársaság évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról

3 Közoktatási tv. módosítása
24.§ (1) bekezdés Az óvoda felveheti a körzetébe tartozó 2,5 éves gyermeket is. § új (15) bekezdés Ha egyház az önkormányzattól vállal át önkormányzati feladatot, közoktatási megállapodást kell kötni az ök-val, kiegészítő normatívát a (13) bek. alapján kap. Ök. feladat kritériuma: megfelelés a 95/C. § (3)-(5) bekezdésének

4 94.§ (1) f) pont: oktatási miniszter rendeletalkotási joga
tankönyvjegyzékbe kerüléssel kapcsolatos árkorlátok, nem üzletszerű tankönyvforgalmazás, oktatási program (pedagógiai rendszer)jóváhagyásának rendje, az f) pontban felsorolt eljárásokkal összefüggő igazgatási szolgáltatási díj megállapításának, mértékének, befizetésének, felhasználásának szabályozása. 94.§ (1) j) pont: közoktatási szakértői és vizsgaelnöki tevékenység folytatásának feltételeit, szakértői tevékenység bejelentésének, engedély kiadásának, névjegyzékbe felvételének, továbbképzésüknek, mindezzel összefüggő szolgáltatási díj kezelésének kérdései

5 94.§ (3) f) pont: Kormányrendelet szabályozza
94.§ (1) n)-o) pont: pedagógiai szakszolgálat és szakmai szolgáltatás rendje, oktatásügyi közvetítő tevékenység fejlesztésével összefüggő kérdések 94.§ (2) c) pont: a szolgáltatási díjak megállapítását az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben kell végezni 94.§ (3) f) pont: Kormányrendelet szabályozza pedagógus szakvizsga, ped. továbbképzés, ezzel járó juttatások, érettségi tárgyak, ped továbbképzési programok akkreditációja, ezek dotálása, a felhasználás ellenőrzése, szabálytalanságok szankcionálása

6 94.§ (3) j) pont: * TISZK –ben működő nem állami fenntartókat megillető állami hozzájárulások megállapítása, folyósítása, kisebbségi fenntartói, egyházi fenntartói kiegészítő támogatások megállapítása, folyósítása, A módosítás rendezi, azt az eddig nem egyértelmű kérdést, hogy mely esetben vállal át az egyházi jogi személy állami feladatot, és mely esetben vállal át a helyi önkormányzattól feladatot. A módosítás áttekinthetővé teszi az egyházi kiegészítő támogatás megállapításának szabályait is. Mivel a korábban hatályos szabályozás nem szólt arról, hogy milyen eljárás keretében kerül megállapításra az egyházi kiegészítő támogatás összege, ezért a törvényben kimondásra kerül, hogy az oktatási miniszter határozatot hoz, amely ellen megteremtődik a bírósági út igénybe vételének a lehetősége.

7 oktatási miniszterrel kötött közoktatási megállapításból adódó kiegészítő támogatások megállapítása, folyósítása, § (1) b) - c) pont: Növelhető térítési díjak * b) 5 – 10% > 5 – 15% * c) 15 – 30% > 15 – 35% § új (10) – (11) bekezdés. Elemei: * egyházi jogi személy, illetőleg kisebbség által fenntartott intézmények kiegészítő támogatása módjának, elszámolásának rendje módosul * ugyanez az eljárás érvényesül, ha a feladatellátásra kötelezett önkormányzat nem teljesíti kötelezettségét és helyette az OH jelöl ki iskolát, óvodát

8 121.§ (1) 27. pont: Országos feladat ellátása: régi szöveg, szigorítás, hogy valamennyi feladatellátási helyen meg kell lenni az 51% „idegen” található 128.§ új (11) bekezdés: Kötelező eszköz és felszerelési jegyzék teljesítésének határideje: - A kötelező angol nyelvi felkészítést a 2010/2011-es tanév helyett 2012/2013. tanévtől kell biztosítani. Ugyanez igaz a nyelvi előkészítő évfolyamra. - A helyi önkormányzatnak az összes óvodai felvételi igény teljesítéséről szeptember 1-je helyett szeptember 1-jétől kell gondoskodnia. - A közoktatási intézményfenntartó március utolsó munkanapja helyett május 15-ig hozhat intézményátszervezési/megszüntetési döntést.

9 3.számú melléklet II. rész 4. pont: Osztály összevonás
alapfokú művészetoktatásban is lehet összevonás, 3 helyett 4 osztály vonható össze 7.(+új 8.) pont: Az eddigi maximális létszám + 20% további 10% - al átléphető oktatásszervezési indokkal ( arra jogosultak egyetértésével)

10 A szakképzési hozzájárulásról …szóló 2003. évi LXXXVI. Tv. módosítása
Új elemek központi képzőhely, szakképzési feladatot ellátó nonprofit és kiemelkedően közhasznú nonprofit társasán nem fizet hozzájárulást, uniós forrásra fordított társfinanszírozás összege csökkenti a kötelezettséget, alaprészből támogatható a szakképzés fejlesztését segítő uniós program,

11 229/2009. (X. 16. ) Korm. rendelet a 20/1997. (II. 13. ) Korm
229/2009.(X.16.) Korm. rendelet a 20/1997.(II.13.) Korm. rendelet módosításától Új elemek a pedagógus igazolvány igénylésének, kiállításának pontosítása, elveszett, megrongálódott, megsemmisült igazolvány pótlása, KIR közérdekű adatainak OH általi kezelése Jegyző, főjegyző közreműködése a KIR adatainak gyűjtésében, feldolgozásában, 12/C.§ (5) bek. A saját honlapon közzétett adatok tekintetében megszűnik az adatszolgáltatási kötelezettség, 12/D.§ (5) bek. Az alkalmazott foglalkoztatásának megszűnésekor kötelező munkáltatói jelentés-kötelezettség, 12/E.§ (5) bek. A tanulói jogviszony megszűnésének kötelező intézményvezetői bejelentése. (Mint a 12/D.§ (5) bek.)

12 „12/E.§ (4) Ha az intézményvezető azonosító számmal rendelkező tanulóval tanulói jogviszonyt, kollégiumi tagsági viszonyt létesít, a jogviszony létesítését követően öt munkanapon belül köteles a KIR-en keresztül a létesített jogviszonyt bejelenteni. A bejelentésnél az e rendeletben előírtakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az érintett részére nem lehet új azonosítót kiadni. Minden tanulónak, függetlenül attól, hogy hány tanulói jogviszonya van, csak egy azonosítója lehet. (5) A tanulói jogviszony megszűnését az intézményvezető - a megszűnéstől számított öt munkanapon belül - köteles bejelenteni. Az intézményvezető e jelentéssel egyidejűleg alaptevékenységenként, az oktatás munkarendjének formája szerint közli, hogy a tanulói jogviszony milyen jogcím alapján szűnt meg, továbbá, hogy az érintett milyen iskolai végzettséget, szakképesítést szerzett, valamint - iskolai végzettség hiányában - az általános műveltséget megalapozó szakaszban hány évfolyamot végzett el. Amennyiben az érintett nem létesít másik közoktatási intézménnyel újabb tanulói jogviszonyt, az Oktatási Hivatal a közoktatásról szóló törvény 2. számú mellékletében szabályozott határidővel törli a tanuló adatait a nyilvántartásból.”

13 12/H.§ újra szabályozza a HH és HHH tanulók létszámával összefüggő adatszolgáltatási kötelezettséget
Új 7. számú melléklet Nyilatkozat halmozottan hátrányos helyzet megállapításához (jegyző veszi fel, továbbítja a nev.-okt. intézménynek

14 2009. évi CVI. Törvény a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX
2009. évi CVI. Törvény a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény módosításáról Cél: A nem szakrendszerű oktatás kiterjesztése önkéntesen választható, oktatásszervezési megoldás bevezetésével. lehetővé válik, hogy a többcélú intézmények – saját döntésük alapján – az első-hatodik évfolyamon megszervezzék a nem szakrendszerű oktatást. Továbbra is marad az alapfokú nevelés-oktatás bevezető (1–2. évf.) és kezdő (3–4. évf.) szakaszában, továbbá az alapozó szakaszában (5–6. évfolyam) a kötelező és nem kötelező tanórai foglalkozás időkeretének huszonöt-ötven százalékában nem szakrendszerű oktatás, Új lehetőség [8. § (5) bek.]. többcélú intézményben, ahol az általános iskolai feladatok mellett a gimnáziumi, a szakközépiskolai, a szakiskolai feladatok közül bármelyiket ellátják, a bevezető, a kezdő és az alapozó szakaszban nem szakrendszerű oktatás folyhat

15 Pontosított fogalmak: [Kt. 121. § (1) bek. 34. pont].
szakrendszerű oktatás: a kulcskompetenciák fejlesztése, a Nemzeti alaptantervben meghatározott kiemelt, továbbá a műveltségterületekben meghatározott fejlesztési feladatok elsősorban tantárgyi keretek között történő feldolgozásával; nem szakrendszerű oktatás: a kulcskompetenciák megalapozása, megszilárdítása, a tanulók egyéni képességeihez igazodó fejlesztéssel, a tanulók tanulási sajátosságának figyelembevételével, a műveltségterületenként meghatározott fejlesztési feladatok kulcskompetenciák szerint történő feldolgozásával, a tantárgyi szerkezet kialakításának mellőzésével” [Kt § (1) bek. 34. pont].

16 35/2009. (VI.8.) OKM rendelet a 11/1994 – es módosításáról
*Tanulók ügyeivel kapcsolatos ügyintézés határidei módosulnak (KET tv. alapján) *Fegyelmi eljárás szabályai, határidei szintén módosulnak *A hat évfolyamos,speciális matematika tagozatos hét gimn. speciális felvételije *A nem állami nev-okt. intézmények működési engedélyezési kérelme s tartozékai

17 Akkreditációs eljárás pontosítása, Új 18/C és 18/D.§-ok
254/2009.(XI.20.) Korm. rendelet a 100/1997-es módosításáról Akkreditációs eljárás pontosítása, Új 18/C és 18/D.§-ok körzetközponti jegyzők feladatai az érettségi szervezésében, iskolák feladatai a tételek átvételénél. Vizsgáztató intézmény köteles az Adafort figyelni, Új 61/A.§ a évi május-júniusi vizsgaidőszaktól: Emelt szintű vizsga abból a vizsgatárgyból tehető, mely a 237/2006.(XI.27.) Korm. rend. 3. sz. mellékletében szerepel Fogalom pontosítások

18 3/2010. (I.14.)Korm. rendelet a pedagógus továbbképzésről szóló 277/1997.(XII.22.) Kor.rend. módosításáról Továbbképzések szervezése, engedélyezése, OH ellenőrzési feladatai Tanúsítvány kiadása kötelező,tartalma kötött (tevékenység folytatásának lehetősége) Új, 21/A.§ - eddigi 25% helyett 70%-ban teljesíthető a 7 évenkénti továbbképzés önképzéssel, 30 órásnál kevesebb képzésekkel, gyakornok segítésével, - központi támogatásnak minősül a pályázaton nyert pénz (pl. Új Mo. Fejlesztési Támogatás) - ha a pedagógus bizonyíthatóan pénzhiány miatt nem teljesítette a kötelező továbbképzést, a 19.§ (8) bek. jogkövetkezményei nem érvényesíthetők

19 4/2010. (I. 14. ) Korm. rendelet az OH-ról szóló 307/2006. (XII
4/2010.(I.14.) Korm. rendelet az OH-ról szóló 307/2006.(XII.22) Korm. rend. módosításáról Jogállás pontosított megfogalmazása Bővülő hatáskörök - közoktatási szakértői tevékenység ellenőrzése, - nyelvvizsgaközpontok, ped. továbbképzést szervezők ellenőrzése, - felsőoktatási intézmények Szolgáltatási Tv. szerinti ellenőrzése - elsőfokú hatósági döntési jogainak pontosítása, bővítése.

20 1/2010. (I.8.) OKM rendelet a kerettantervekről szóló 17/2004-es kiegészítéséről
Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja 9. évfolyama tantárgyainak és a 9 – 13. évf. önismeret és tanulásmódszertan/kommunikáció tantárgy kerettanterve Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programjának 9. előkészítő évf. kerettanterve

21 38/2009.(XII.29.) OKM rendelet a közoktatási szakértői tevékenység, valamint az érettségi vizsgaelnöki megbízás feltételeiről I. Szakértői tevékenység - Szakértői szakterületek, szakirányok (1.§) - OH névjegyzékben kell szerepelni szakirány megjelölésével (1.§), - Tevékenység bejelentése folyamatos a Szolg. Tv. (2009. évi LXXVI. Tv.) szerint, - Tevékenység OH-nál történő engedélyeztetése mint jelenleg - öt évenként kötelező továbbképzés(a folyamatos jogi továbbképzés kötelező) Vizsgáztatási tevékenység és névjegyzék - OH névjegyzékbe kerülés pályázat alapján (8.§) - öt évenként kötelező továbbképzés(jogi, szakmai)

22 38/2009.(XII.29.) OKM rendelet II. OH mindkét tevékenységnél a Szolg. Tv. alapján eseti és rendszeres ellenőrzést végez Igazgatási szolgáltatási díj - szakértő: minimálbér 40%-a, - vizsgaelnök:minimálbér 15%-a, *Az Országos szakértői, az Országos vizsgáztatási …tevékenységről szóló 31/2004.(XI.13.) OM rendelet számtalan helyen módosul, több rendelkezése hatályát veszti(csak a szakmai vizsgaelnöki névjegyzékre vonatkozó szabályok maradtak)

23 4/2010.(I.19.) OKM rendelet a pedagógiai szakszolgálatokról
A képzési kötelezettségről és a…14/1994.(VI.24.) MKM rendeletet váltja fel augusztus 1. - én Hatálya.: - tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottságra, - országos szakértői és rehabilitációs tevékenységet végző bizottságokra, - gyógypedagógiai tanácsadói, korai fejlesztő és gondozó központokra, - nevelési tanácsadókra, - logopédiai intézetekre, - továbbtan. és pályaválasztási intézetekre, - nevelési- okt. intézményekre, pedagógusokra, szülőkre, OH-ra.stb. - ELTE gyakorló Gyógypedagógiai és Logopédiai Szakszolgálat,Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Szakmai Szolgáltató Intézmény (tovább:SZSZI; 60 ezer?)

24 328/2009.(XII.29.) Korm. rendelet a szakiskolai tanulmányi ösztöndíjról
Gazdaság által igényelt szakmákban, szakiskolai képzésben résztvevők, RFKB döntése alapján régiónként 10 szakma Forrása:Munkaerőpiaci Alap képzési alaprésze Jövedelmi, szociális helyzettől független, tanulmányi eredménytől függő, 2.51 – 5.00 között adható, 10, 15, 20, 25, 30 ezer Ft/hó/fő.

25 Szakiskolai ösztöndíj II.
Pótlék a kompetencia-fejlesztő, 2,51 alattiak felzárkóztatását végző pedagógusoknak - Max. 4 fős csoportok, napló, névsor, tanult témák bejegyzése, - Pedagógusok díjazása:138/1992.(X.8.) Korm. rend. 15.§ (6) a)pont szerinti „felzárkóztatási pótlék” [(15.§ (8) – (9) bek.] - Forrás:Munkaerőpiaci Alap képzési alaprésze

26 Értelmezések az NSZFI honlap alapján I.
Speciális szakiskolai tanulóknak is adható megjelölt szakma rész-szakképesítése esetén, Tanulmányi átlag számítása: félévi, év végi, ellenőrzőbe, bizonyítványba beírt, a továbbhaladásnál figyelembe vett osztályzat számtani átlaga(magatartás, szorgalom nélkül) Ha félévkor van elégtelen(1) osztályzat,de az átlag 2.51, adható ösztöndíj, Modulok, modulrészek, tananyag-egységek, tananyag-elemek osztályzatainak kialakítása:Kt. 70.§ (3) bek >helyi programban Keresztféléves képzést febr. 1.-én indítók az első félévben kimaradnak (15.§ (2) – (3) bek.)

27 Értelmezés II. Egyéb juttatások megléte esetén is jár (pl: tanulószerződést kötött tanuló) Második szakképesítés esetén is jár(nem kizáró ok a tanuló térítési díj fizetése) Korábban kiadott OKJ szerint tanulónak is jár, ha a „konverziós tábla” szerint a régi és az új szakma megfelel egymásnak, ÚTMUTATÓ az ösztöndíj igénybejelentő, elszámoló és adatbejelentő lapjának kitöltéséhez (www.nive.hu),

28 Egyéb jogszabályok 2009. évi LXXVI. Törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának ált szabályairól; Az önkormányzati miniszter 1/2010. (I.19.) ÖM rendelete a bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztéséhez, valamint közösségi buszok beszerzéséhez kapcsolódó, központosított előirányzatból származó támogatás feltételeiről; 2009. évi XCVIII. Törvény a felnőttképzésről szóló évi CI. Törvény módosításáról (új 20/A. § a digitális írástudás megszerzéséről:TÁMOP 3. pályázatban érvényesíteni!)

29 Jogszabályok II. 2009. évi CXXXV. Tv. a szakképzésről szóló évi LXXVI. Tv. módosításáról, 2009. évi CXXX. Tv. a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről, - 52.§ egyházi intézmények kiegészító támogatása, - 75.§ kiemelt munkavégzésért járó kereset kiegészítés: 5250ft/fő/hó - szakkönyv: 4000 Ft - 3. sz. melléklet 15. pont:közoktatási alaphozzájárulások (kieg. szabályok – szigorodás), - 5. sz. melléklet (alapfokú műv. oktatá,integráltan oktató pedagógusok, SNI-seket oktató gyógypedagógusok, of-i. feladatokat ellátó pedagógusok, érettségi, szakmai vizsgák támogatása, - 8. sz. melléklet. Bejárók, autóbuszos utaztatás, tagintézmények, kistelepülési intézmények támogatása.

30 Gyakori vagy érdekes tanügyigazgatási kérdések
Államvizsgát tett, diplomával nem rendelkező érettségiztethet? (Kt. 17.§, Vsz:13.§ (3) bek.) 8 évfolyamos gimn. 7. osztályába járó 16 éves tanulói jogviszonya megszüntethető-e? (Kt. 52.§ (1) bek.) Tankötelezettség annak a tanévnek a végéig tart, melyben 18. életévét betölti a tanuló. De nagykorúvá válásával hogyan változik helyzete? (Ő lesz az ügyfél?; Kt. 11.§ 86) bek.9 Névváltozás miatti bizonyítványcsere, Elavult szoros elszámolású nyomtatványok selejtezése.


Letölteni ppt "AKTUÁLIS TANÜGYI KÉRDÉSEK Hunder 2010"

Hasonló előadás


Google Hirdetések