Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Könyvtár az óvodában Könyvből könyvtár Konferencia az óvodák könyvtár felelősei számára Fővárosi Pedagógiai Intézet 2007. január 22.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Könyvtár az óvodában Könyvből könyvtár Konferencia az óvodák könyvtár felelősei számára Fővárosi Pedagógiai Intézet 2007. január 22."— Előadás másolata:

1 Könyvtár az óvodában Könyvből könyvtár Konferencia az óvodák könyvtár felelősei számára Fővárosi Pedagógiai Intézet 2007. január 22.

2 Könyvből könyvtár - Fővárosi Pedagógiai Intézet - Konferencia 2 Pályázatok FKFK:  2002 – 100 db  2006 – közel 300 db Továbbképzések:  V. ker. – 2003. febr.- ápr.  XIV. ker. – 2005-2006.  XX. ker. – 2006. Szakirodalom: Alapfokú könyvtárvezetési ismeretek: Szakszerű(bb) könyvtárvezetési ismeretek óvodapedagógusoknak = ÓvodaVezetési Ismeretek, RAABE, 2003. szept. L 3.2 (Gazdálkodás)1-22.p. Előzmények

3 2007. január 22. Könyvből könyvtár - Fővárosi Pedagógiai Intézet - Konferencia 3 Alapdokumentumok, előírások, szabályozók Az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról (és azóta megjelent módosításai);  11/1994. (VI.8.)MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről, valamint módosításai: 1/1998. (VII. 24.) OM- rendelet; 16/1998. (IV. 8.) MKM-rendelet;  16/1998. (IV. 8.) MKM-rendeletben az eszközökre vonatkozóan: csoportonként a gyerekek 30 %-ának megfelelő mennyiségben kell rendelkezni az anyanyelv fejlesztésének eszközeivel, mesekönyvekből 15 félének kell lennie 3-3 pld-ban;  A kulturális miniszter és a pénzügyminiszter 3/1975. KM-PM együttes rendelete a könyvtári állomány ellenőrzéséről (leltározásáról) és az állományból történő törlésről szóló szabályzat kiadásáról;  Az óvoda nevelési programja.

4 2007. január 22. Könyvből könyvtár - Fővárosi Pedagógiai Intézet - Konferencia 4 Az óvodai könyvtár fogalma Az óvodai könyvtár az intézmény pedagógiai tevékenységéhez, azaz az óvodai neveléshez, az Óvodai nevelés országos alapprogramjában meghatározott általános feladatokhoz, a helyi óvodai nevelési program megvalósításához és a 3-7 éves korosztály gyermeknevelésének szakmai igényeihez igazodóan a szükséges dokumentumok rendszeres gyűjtését, feltárását, megőrzését és használatát biztosító szervezeti egység.

5 2007. január 22. Könyvből könyvtár - Fővárosi Pedagógiai Intézet - Konferencia 5 Az óvodai könyvtárral szembeni elvárások  Legalább egy olyan, a használók által könnyen megközelíthető helyiség, amely alkalmas az állomány lehetőség szerinti szabadpolcos, de akár üveges szekrényben való elhelyezésére;  Egy megbízott, könyvtári alapismeretekkel rendelkező óvodapedagógus alkalmazása;  Legalább 500 könyvtári dokumentum megléte;  A csoportszobákban letéti állományrészek biztosítása.

6 2007. január 22. Könyvből könyvtár - Fővárosi Pedagógiai Intézet - Konferencia 6 Korszerű könyvtárkép – szemléletformálás – szaktanácsadás Könyvtárkép az óvodai vezetés, a pedagógiai közösség tudatában – a vezetővel együttműködve kell kialakítani:  Külső megjelenés;  Feltételek;  Info-kommunikációs felszereltség;  Működési mechanizmus;  Pedagógiai szerepvállalás;  Korszerű elgondolások (húzóerő) – hiteles érvek (források).

7 2007. január 22. Könyvből könyvtár - Fővárosi Pedagógiai Intézet - Konferencia 7 A korszerű könyvtár ismérvei  Szervezeti egységként működik;  Gyűjteménye tartalmazza a szükséges információkat, s közvetíti az információs rendszer szolgáltatásait ;  Szolgáltatásaival közreműködik az óvodai program megvalósításában;  Lehetőséget kínál a gyermekek komplex és differenciált fejlesztésére ;  Szerepet tölt be a gyermekek szocializációjában és esélyeket teremt ;

8 2007. január 22. Könyvből könyvtár - Fővárosi Pedagógiai Intézet - Konferencia 8 A könyvtár működtetésével megbízott óvodapedagógus feladatköre  A könyvtár vezetésével, ügyvitelével kapcsolatos feladatok; 1. Megteremti a működéshez szükséges feltételeket, szakszerűen elrendezi a könyvtár állományát; 2. Részt vesz a könyvtár időszakos leltározásában.  Állományalakítás, nyilvántartás, állományvédelem; 1. Tájékozódik a könyvpiacon – kiadói katalógusok, folyóiratok; 2. Folyamatos állománygyarapítás, a választék biztosítása; 3. Nyilvántartások, adminisztráció, selejtezés, stb.

9 2007. január 22. Könyvből könyvtár - Fővárosi Pedagógiai Intézet - Konferencia 9 A könyvtár működtetésével megbízott óvodapedagógus feladatköre (folyt.)  Tájékoztatás, kölcsönzés, olvasáspedagógiai szolgálat; 1. A szakmai igényesség, a partneri elégedettség, a minőségi kritériumoknak megfelelő gyermeknevelés érdekében szakmai információkat szolgáltat; 2. Személyre szólóan ajánl, témafigyelést végez; 3. Az információkkal segíti a vezető munkáját – rendeletek, pályázatok; 4. Olvasott, széles körűen tájékozott, segít a szülőknek könyvajánlással, a gyerekek számára közvetíti a könyvek szeretetét;

10 2007. január 22. Könyvből könyvtár - Fővárosi Pedagógiai Intézet - Konferencia 10 Az óvodai könyvtár szolgáltatásai  A gyűjtemény helyben használata;  Kölcsönzés;  A különböző típusú dokumentumokhoz az eszközök szolgáltatása;  Tájékoztatás;  A letétek gondozása;  Az információs rendszer által kínált szolgáltatások közvetítése;  Kapcsolatteremtés más könyvtárakkal;  Együttműködés az olvasóvá nevelésben;

11 2007. január 22. Könyvből könyvtár - Fővárosi Pedagógiai Intézet - Konferencia 11 A könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata Az óvodai SzMSz része, melléklet formában. Elkészítése a vezető feladata, de önálló szakmaisága miatt igényli az óvodai könyvtárral megbízott óvodapedagógussal együttműködő megszövegezést. Ez a dokumentum az alapja a működésnek, irányításnak, ellenőrzésnek, értékelésnek. Helyi sajátosságokat tartalmazzon, legyen összhangban a helyi óvodai nevelési programmal. Kövesse a jogszabályokban történő változásokat, időről-időre felül kell vizsgálni, módosítani, kiegészíteni szükséges.  (Javasolt irodalom: Dán Krisztina: Az iskolai könyvtár szervezeti és működési szabályzata = Korszerű könyvtár. Alapmű. RAABE, 2005. B 5.1 1-18. p.)

12 2007. január 22. Könyvből könyvtár - Fővárosi Pedagógiai Intézet - Konferencia 12 A könyvtári Szervezeti és Működési Szabályzat szabályozási köre  Tartalmazza a könyvtárra vonatkozó főbb adatokat, a működés célját, feladatait, irányítását, kapcsolatrendszerét meghatározó tudnivalókat;  Rendelkezzen az állomány fejlesztéséről, feldolgozásáról, elhelyezéséről, gondozásáról;  Tartalmazza a könyvtár szolgáltatásait és a használatával kapcsolatos rendelkezéseket;  Javasolt melléklete a Gyűjtőköri szabályzat;  (Javasolt irodalom: Dán Krisztina: Az iskolai könyvtár gyűjtőköri szabályzata. Módszertani útmutató = Így működik az iskolai könyvtár. 2. átdolg. bőv. kiad. Bp., FPI, 1999. /Fővárosi iskolai könyvtári füzetek 4./ 39-57. p.)

13 2007. január 22. Könyvből könyvtár - Fővárosi Pedagógiai Intézet - Konferencia 13 Személyi feltételek Meghatározó a személyi ellátottság minősége – stratégiai kérdés – vezetői felelősség:  Elégséges munkaidő biztosítása;  Továbbképzési lehetőségek (képesítés);  Munkájáról beszámolhasson;  Igénykutatást végezzen, elégedettséget mérjen;  Fejlesztési terveit meg tudja beszélni a nevelőtestülettel;  Alkati adottságok – a jó könyvtáros titka;

14 2007. január 22. Könyvből könyvtár - Fővárosi Pedagógiai Intézet - Konferencia 14 Személyi feltételek (folyt.) Dán Krisztina „A személyi feltételek hiánya, vagy gyenge színvonala nagyobb problémát okoz, mint a tárgyi, eszközi, anyagi ellátottság szűkössége.” (Iskolavezetés. RAABE, 2006. november, K 1.11 1-44.p.)

15 2007. január 22. Könyvből könyvtár - Fővárosi Pedagógiai Intézet - Konferencia 15 Mit vár(hat) a vezető a könyvtárostól – s mit az óvodapedagógus a munkáltatójától A vezető, mint munkáltató elvárásai:  Képesítés megszerzése;  A könyvtári szakmai rend kialakítása és fenntartása;  Munkaköri feladatok ellátása;  A könyvtári állomány védelme és az eszközök megóvása;  Empatikus hozzáállás, a közösség igényeinek ismerete, a szolgáltatások propagálása, pedagógiai felkészültség ;  Jó együttműködési készség a vezetővel, a nevelőtestület tagjaival.

16 2007. január 22. Könyvből könyvtár - Fővárosi Pedagógiai Intézet - Konferencia 16 Mit vár(hat) a vezető a könyvtárostól – s mit az óvodapedagógus a munkáltatójától (folyt.) Az óvodapedagógus, mint munkavállaló elvárásai:  Képesítés megszerzésének biztosítása;  A vezető biztosítsa a könyvtár működéséhez szükséges feltételeket;  Munkaköri feladatok ellátásához megfelelő munkaidő álljon rendelkezésére;  A vezetés biztosítsa a helyi rendelkezések betartatását (pl. SzMSz);  A vezető várja el a nevelőtestülettől a könyvtár szakmai alkalmazását, a fejlesztésben való közreműködést, az aktivitást építse be az értékelési szempontok közé.

17 2007. január 22. Könyvből könyvtár - Fővárosi Pedagógiai Intézet - Konferencia 17 Könyvtár-pedagógia az óvodában Ovi-világ – könyvajánló: Szakmai dokumentumok ajánlása Szülői értekezlet – könyvajánló: Ajándékozási ötletek gyerekeknek, szülőknek Óvodások látogatása az iskolai könyvtárakba - mi a könyvtár – bábozás Iskolások az óvodában Mesedramatizálás, pl. a népmese napján (Javasolt irodalom: H. Tóth István: Olvasni tudást adni = Csengőszó. 2006. 5. sz. 5- 11.p.)

18 2007. január 22. Könyvből könyvtár - Fővárosi Pedagógiai Intézet - Konferencia 18 Olvasóvá nevelés „A gyermekkor évei azok az esztendők, amikor a szív a legérzékenyebb, leghajlékonyabb. Amit oda elültetnek, azt aligha lehet valaha is onnan kipusztítani.” (J.F. Oberlin) Könyves környezet – esztétikus, színes, sokféle; Mesehallgatás – megtanít figyelni, koncentrálni, elindítja a képzeletet, fejben kell követni a történetet, megtanulják a szöveg felépítését, ritmusát, népies kifejezéseit; Képi megjelenítés – esztétikai, érzelmi kifejezés. (Tóth Vendelné: Hogy a gyerekek a szívükkel olvassanak = Tanító. 2007/1. 28-30.p.)

19 2007. január 22. Könyvből könyvtár - Fővárosi Pedagógiai Intézet - Konferencia 19 Pályázatokon való részvétel kritériumai  Helyzetelemzés – az óvodáról, a könyvtári részlegről;  Óvodai nevelési program;  Gyűjtőköri szabályzat;  Állományrészek elemzése;  Állományfejlesztési terv;  Közös tervek, célok, elképzelések tükröződése;  Tudatos könyvtárpedagógiai-nevelési program;  Hatékony, költségkímélő beszerzési terv;  Kiadói árajánlatok;

20 2007. január 22. Könyvből könyvtár - Fővárosi Pedagógiai Intézet - Konferencia 20 Az óvodai könyvtárak értékelési szempontjai Megfelel-e a könyvtár tevékenysége az óvodai nevelési programban leírtaknak; Szolgáltatásai támogatják-e a pedagógiai célokat, az óvodai nevelési programot; A szervezeti és működési rend partnerközpontú-e; Segíti-e a gyerekeket a személyiségfejlesztésben; Segíti-e a gyerekeket a könyvek megszerettetésében, az olvasóvá nevelésben.

21 2007. január 22. Könyvből könyvtár - Fővárosi Pedagógiai Intézet - Konferencia 21 Miben vár(na) segítséget az óvodapedagógus – miben segíthet az óvodai, ill. a könyvtáros szaktanácsadó Intézményvezetői támogatás (szakmai/anyagi); Térségi/helyi óvodai könyvtárakat működtető óvodapedagógusoknak rendszeres konzultáció: Állománybeszerezési tanácsadás, könyvajánlás; Feldolgozással kapcsolatos tanácsadás; Tájékoztatás a korszerű info-kommunikációs lehetőségekről; Továbbképzések, (könyvtár-pedagógiai, módszertani is), programok szervezése; Tájékoztatás pályázati lehetőségekről, segítségnyújtás annak elkészítésben; Tájékoztatás az új törvényekről, rendeletekről (közlöny, CD Jogtár).

22 2007. január 22. Könyvből könyvtár - Fővárosi Pedagógiai Intézet - Konferencia 22 Köszönöm a figyelmet! Kocsis Éva közoktatási és kulturális szakértő e.kocsis@blpszk.hu Pedagógiai Szolgáltató Központ 1051 Budapest, Szent István tér 16. Tel/fax: 331-29-32


Letölteni ppt "Könyvtár az óvodában Könyvből könyvtár Konferencia az óvodák könyvtár felelősei számára Fővárosi Pedagógiai Intézet 2007. január 22."

Hasonló előadás


Google Hirdetések