Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Könyvtár az óvodában Könyvből könyvtár

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Könyvtár az óvodában Könyvből könyvtár"— Előadás másolata:

1 Könyvtár az óvodában Könyvből könyvtár
Konferencia az óvodák könyvtár felelősei számára Fővárosi Pedagógiai Intézet 2007. január 22.

2 Könyvből könyvtár - Fővárosi Pedagógiai Intézet - Konferencia
Előzmények Pályázatok FKFK: 2002 – 100 db 2006 – közel 300 db Továbbképzések: V. ker. – febr.-ápr. XIV. ker. – XX. ker. – 2006. Szakirodalom: Alapfokú könyvtárvezetési ismeretek: Szakszerű(bb) könyvtárvezetési ismeretek óvodapedagógusoknak = ÓvodaVezetési Ismeretek, RAABE, szept. L 3.2 (Gazdálkodás)1-22.p. 2007. január 22. Könyvből könyvtár - Fővárosi Pedagógiai Intézet - Konferencia

3 Alapdokumentumok, előírások, szabályozók
Az évi LXXIX. törvény a közoktatásról (és azóta megjelent módosításai); 11/1994. (VI.8.)MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről, valamint módosításai: 1/1998. (VII. 24.) OM-rendelet; 16/1998. (IV. 8.) MKM-rendelet; 16/1998. (IV. 8.) MKM-rendeletben az eszközökre vonatkozóan: csoportonként a gyerekek 30 %-ának megfelelő mennyiségben kell rendelkezni az anyanyelv fejlesztésének eszközeivel, mesekönyvekből 15 félének kell lennie 3-3 pld-ban; A kulturális miniszter és a pénzügyminiszter 3/1975. KM-PM együttes rendelete a könyvtári állomány ellenőrzéséről (leltározásáról) és az állományból történő törlésről szóló szabályzat kiadásáról; Az óvoda nevelési programja. 2007. január 22. Könyvből könyvtár - Fővárosi Pedagógiai Intézet - Konferencia

4 Az óvodai könyvtár fogalma
Az óvodai könyvtár az intézmény pedagógiai tevékenységéhez, azaz az óvodai neveléshez, az Óvodai nevelés országos alapprogramjában meghatározott általános feladatokhoz, a helyi óvodai nevelési program megvalósításához és a 3-7 éves korosztály gyermeknevelésének szakmai igényeihez igazodóan a szükséges dokumentumok rendszeres gyűjtését, feltárását, megőrzését és használatát biztosító szervezeti egység. 2007. január 22. Könyvből könyvtár - Fővárosi Pedagógiai Intézet - Konferencia

5 Az óvodai könyvtárral szembeni elvárások
Legalább egy olyan, a használók által könnyen megközelíthető helyiség, amely alkalmas az állomány lehetőség szerinti szabadpolcos, de akár üveges szekrényben való elhelyezésére; Egy megbízott, könyvtári alapismeretekkel rendelkező óvodapedagógus alkalmazása; Legalább 500 könyvtári dokumentum megléte; A csoportszobákban letéti állományrészek biztosítása. 2007. január 22. Könyvből könyvtár - Fővárosi Pedagógiai Intézet - Konferencia

6 Korszerű könyvtárkép – szemléletformálás – szaktanácsadás
Könyvtárkép az óvodai vezetés, a pedagógiai közösség tudatában – a vezetővel együttműködve kell kialakítani: Külső megjelenés; Feltételek; Info-kommunikációs felszereltség; Működési mechanizmus; Pedagógiai szerepvállalás; Korszerű elgondolások (húzóerő) – hiteles érvek (források). 2007. január 22. Könyvből könyvtár - Fővárosi Pedagógiai Intézet - Konferencia

7 A korszerű könyvtár ismérvei
Szervezeti egységként működik; Gyűjteménye tartalmazza a szükséges információkat, s közvetíti az információs rendszer szolgáltatásait ; Szolgáltatásaival közreműködik az óvodai program megvalósításában; Lehetőséget kínál a gyermekek komplex és differenciált fejlesztésére; Szerepet tölt be a gyermekek szocializációjában és esélyeket teremt; 2007. január 22. Könyvből könyvtár - Fővárosi Pedagógiai Intézet - Konferencia

8 A könyvtár működtetésével megbízott óvodapedagógus feladatköre
A könyvtár vezetésével, ügyvitelével kapcsolatos feladatok; Megteremti a működéshez szükséges feltételeket, szakszerűen elrendezi a könyvtár állományát; Részt vesz a könyvtár időszakos leltározásában. Állományalakítás, nyilvántartás, állományvédelem; Tájékozódik a könyvpiacon – kiadói katalógusok, folyóiratok; Folyamatos állománygyarapítás, a választék biztosítása; Nyilvántartások, adminisztráció, selejtezés, stb. 2007. január 22. Könyvből könyvtár - Fővárosi Pedagógiai Intézet - Konferencia

9 Könyvből könyvtár - Fővárosi Pedagógiai Intézet - Konferencia
A könyvtár működtetésével megbízott óvodapedagógus feladatköre (folyt.) Tájékoztatás, kölcsönzés, olvasáspedagógiai szolgálat; A szakmai igényesség, a partneri elégedettség, a minőségi kritériumoknak megfelelő gyermeknevelés érdekében szakmai információkat szolgáltat; Személyre szólóan ajánl, témafigyelést végez; Az információkkal segíti a vezető munkáját – rendeletek, pályázatok; Olvasott, széles körűen tájékozott, segít a szülőknek könyvajánlással, a gyerekek számára közvetíti a könyvek szeretetét; 2007. január 22. Könyvből könyvtár - Fővárosi Pedagógiai Intézet - Konferencia

10 Az óvodai könyvtár szolgáltatásai
A gyűjtemény helyben használata; Kölcsönzés; A különböző típusú dokumentumokhoz az eszközök szolgáltatása; Tájékoztatás; A letétek gondozása; Az információs rendszer által kínált szolgáltatások közvetítése; Kapcsolatteremtés más könyvtárakkal; Együttműködés az olvasóvá nevelésben; 2007. január 22. Könyvből könyvtár - Fővárosi Pedagógiai Intézet - Konferencia

11 A könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata
Az óvodai SzMSz része, melléklet formában. Elkészítése a vezető feladata, de önálló szakmaisága miatt igényli az óvodai könyvtárral megbízott óvodapedagógussal együttműködő megszövegezést. Ez a dokumentum az alapja a működésnek, irányításnak, ellenőrzésnek, értékelésnek. Helyi sajátosságokat tartalmazzon, legyen összhangban a helyi óvodai nevelési programmal. Kövesse a jogszabályokban történő változásokat, időről-időre felül kell vizsgálni, módosítani, kiegészíteni szükséges. (Javasolt irodalom: Dán Krisztina: Az iskolai könyvtár szervezeti és működési szabályzata = Korszerű könyvtár. Alapmű. RAABE, B p.) 2007. január 22. Könyvből könyvtár - Fővárosi Pedagógiai Intézet - Konferencia

12 A könyvtári Szervezeti és Működési Szabályzat szabályozási köre
Tartalmazza a könyvtárra vonatkozó főbb adatokat, a működés célját, feladatait, irányítását, kapcsolatrendszerét meghatározó tudnivalókat; Rendelkezzen az állomány fejlesztéséről, feldolgozásáról, elhelyezéséről, gondozásáról; Tartalmazza a könyvtár szolgáltatásait és a használatával kapcsolatos rendelkezéseket; Javasolt melléklete a Gyűjtőköri szabályzat; (Javasolt irodalom: Dán Krisztina: Az iskolai könyvtár gyűjtőköri szabályzata. Módszertani útmutató = Így működik az iskolai könyvtár. 2. átdolg. bőv. kiad. Bp., FPI, /Fővárosi iskolai könyvtári füzetek 4./ p.) 2007. január 22. Könyvből könyvtár - Fővárosi Pedagógiai Intézet - Konferencia

13 Könyvből könyvtár - Fővárosi Pedagógiai Intézet - Konferencia
Személyi feltételek Meghatározó a személyi ellátottság minősége – stratégiai kérdés – vezetői felelősség: Elégséges munkaidő biztosítása; Továbbképzési lehetőségek (képesítés); Munkájáról beszámolhasson; Igénykutatást végezzen, elégedettséget mérjen; Fejlesztési terveit meg tudja beszélni a nevelőtestülettel; Alkati adottságok – a jó könyvtáros titka; 2007. január 22. Könyvből könyvtár - Fővárosi Pedagógiai Intézet - Konferencia

14 Személyi feltételek (folyt.)
Dán Krisztina „A személyi feltételek hiánya, vagy gyenge színvonala nagyobb problémát okoz, mint a tárgyi, eszközi, anyagi ellátottság szűkössége.” (Iskolavezetés. RAABE, november, K p.) 2007. január 22. Könyvből könyvtár - Fővárosi Pedagógiai Intézet - Konferencia

15 Könyvből könyvtár - Fővárosi Pedagógiai Intézet - Konferencia
Mit vár(hat) a vezető a könyvtárostól – s mit az óvodapedagógus a munkáltatójától A vezető, mint munkáltató elvárásai: Képesítés megszerzése; A könyvtári szakmai rend kialakítása és fenntartása; Munkaköri feladatok ellátása; A könyvtári állomány védelme és az eszközök megóvása; Empatikus hozzáállás, a közösség igényeinek ismerete, a szolgáltatások propagálása, pedagógiai felkészültség ; Jó együttműködési készség a vezetővel, a nevelőtestület tagjaival. 2007. január 22. Könyvből könyvtár - Fővárosi Pedagógiai Intézet - Konferencia

16 Könyvből könyvtár - Fővárosi Pedagógiai Intézet - Konferencia
Mit vár(hat) a vezető a könyvtárostól – s mit az óvodapedagógus a munkáltatójától (folyt.) Az óvodapedagógus, mint munkavállaló elvárásai: Képesítés megszerzésének biztosítása; A vezető biztosítsa a könyvtár működéséhez szükséges feltételeket; Munkaköri feladatok ellátásához megfelelő munkaidő álljon rendelkezésére; A vezetés biztosítsa a helyi rendelkezések betartatását (pl. SzMSz); A vezető várja el a nevelőtestülettől a könyvtár szakmai alkalmazását, a fejlesztésben való közreműködést, az aktivitást építse be az értékelési szempontok közé. 2007. január 22. Könyvből könyvtár - Fővárosi Pedagógiai Intézet - Konferencia

17 Könyvtár-pedagógia az óvodában
Ovi-világ – könyvajánló: Szakmai dokumentumok ajánlása Szülői értekezlet – könyvajánló: Ajándékozási ötletek gyerekeknek, szülőknek Óvodások látogatása az iskolai könyvtárakba - mi a könyvtár – bábozás Iskolások az óvodában Mesedramatizálás, pl. a népmese napján (Javasolt irodalom: H. Tóth István: Olvasni tudást adni = Csengőszó sz p.) 2007. január 22. Könyvből könyvtár - Fővárosi Pedagógiai Intézet - Konferencia

18 Könyvből könyvtár - Fővárosi Pedagógiai Intézet - Konferencia
Olvasóvá nevelés „A gyermekkor évei azok az esztendők, amikor a szív a legérzékenyebb, leghajlékonyabb. Amit oda elültetnek, azt aligha lehet valaha is onnan kipusztítani.” (J.F. Oberlin) Könyves környezet – esztétikus, színes, sokféle; Mesehallgatás – megtanít figyelni, koncentrálni, elindítja a képzeletet, fejben kell követni a történetet, megtanulják a szöveg felépítését, ritmusát, népies kifejezéseit; Képi megjelenítés – esztétikai, érzelmi kifejezés. (Tóth Vendelné: Hogy a gyerekek a szívükkel olvassanak = Tanító. 2007/ p.) 2007. január 22. Könyvből könyvtár - Fővárosi Pedagógiai Intézet - Konferencia

19 Pályázatokon való részvétel kritériumai
Helyzetelemzés – az óvodáról, a könyvtári részlegről; Óvodai nevelési program; Gyűjtőköri szabályzat; Állományrészek elemzése; Állományfejlesztési terv; Közös tervek, célok, elképzelések tükröződése; Tudatos könyvtárpedagógiai-nevelési program; Hatékony, költségkímélő beszerzési terv; Kiadói árajánlatok; 2007. január 22. Könyvből könyvtár - Fővárosi Pedagógiai Intézet - Konferencia

20 Az óvodai könyvtárak értékelési szempontjai
Megfelel-e a könyvtár tevékenysége az óvodai nevelési programban leírtaknak; Szolgáltatásai támogatják-e a pedagógiai célokat, az óvodai nevelési programot; A szervezeti és működési rend partnerközpontú-e; Segíti-e a gyerekeket a személyiségfejlesztésben; Segíti-e a gyerekeket a könyvek megszerettetésében, az olvasóvá nevelésben. 2007. január 22. Könyvből könyvtár - Fővárosi Pedagógiai Intézet - Konferencia

21 Könyvből könyvtár - Fővárosi Pedagógiai Intézet - Konferencia
Miben vár(na) segítséget az óvodapedagógus – miben segíthet az óvodai, ill. a könyvtáros szaktanácsadó Intézményvezetői támogatás (szakmai/anyagi); Térségi/helyi óvodai könyvtárakat működtető óvodapedagógusoknak rendszeres konzultáció: Állománybeszerezési tanácsadás, könyvajánlás; Feldolgozással kapcsolatos tanácsadás; Tájékoztatás a korszerű info-kommunikációs lehetőségekről; Továbbképzések, (könyvtár-pedagógiai, módszertani is), programok szervezése; Tájékoztatás pályázati lehetőségekről, segítségnyújtás annak elkészítésben; Tájékoztatás az új törvényekről, rendeletekről (közlöny, CD Jogtár). 2007. január 22. Könyvből könyvtár - Fővárosi Pedagógiai Intézet - Konferencia

22 Köszönöm a figyelmet! Kocsis Éva közoktatási és kulturális szakértő
Pedagógiai Szolgáltató Központ 1051 Budapest, Szent István tér 16. Tel/fax: 2007. január 22. Könyvből könyvtár - Fővárosi Pedagógiai Intézet - Konferencia


Letölteni ppt "Könyvtár az óvodában Könyvből könyvtár"

Hasonló előadás


Google Hirdetések