Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Fejl ő déslélektan és szocializáció Oktató: Gyimesi Júlia.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Fejl ő déslélektan és szocializáció Oktató: Gyimesi Júlia."— Előadás másolata:

1 Fejl ő déslélektan és szocializáció Oktató: Gyimesi Júlia

2 Fejl ő déslélektan tárgya: testi és pszichológiai változások sorozata, amelyen az emberek életkoruk el ő rehaladtával keresztülmennek (Cole, 1998). Szocializáció: az a folyamat, melyben az egyén elsajátítja mindazon ismereteket, készségeket és beállítódásokat, melyek lehet ő vé teszik, hogy többé-kevésbé hatékony tagja legyen egy csoportnak és a társadalomnak (Brim, 1966).

3 A fejl ő déslélektan központi kérdései Folyamatosság (ember és állat, szakaszok kérdése, kritikus periódusok) A fejl ő dés forrásai – f ő bb megközelítések: 1. biológiai érési, 2. környezeti tanulási, 3. univerzális-konstruktivista, 4. kulturális megközelítés Egyéni különbségek

4 A fejl ő déslélektan módszerei A tudományosság kritériumai: objektivitás, megbízhatóság, érvényesség, megismételhet ő ség, reprezentatív minta Önbeszámolók (interjúk, kérd ő ívek) Természetes megfigyelés Kísérleti módszer Klinikai interjú Kutatási tervek: hosszmetszeti (longitudinális) és keresztmetszeti kutatás

5 További kutatási módszerek Nézéspreferencia vizsgálat Habituáció/diszhatbituáció Ikerkutatások

6 A köt ő dés diszfunkciói A szeretetkapcsolatok hiánya Hospitalizmus (Spitz) Rejtett érzelmi elhanyagolás (Bowlby) Ingerszegény élettér szeretetkapcsolattal? (Danzinger és Frankl) Ferenczi: A nem kívánt gyermek és halálösztöne

7 A méhen belüli fejl ő dés A magzat érzékelési képességei: mozgás, látás, hallás Magzati tanulás Az anyai attit ű dök és a pszichológiai stressz hatása Teratogének: gyógyszerek, dohány, alkohol, drogok, fert ő zések és egyéb körülmények

8 Margaret Mahler (1897- 1985)

9 A szeparációs-individuációs folyamat 2 el ő szakasz: Autisztikus fázis Szimbiotikus fázis Szeparáció-individuáció: Differenciáció és a testkép kialakulása Gyakorlás Újraközeledés Individualitás konszolidációja és az emocionális tárgykonstancia kezedeti

10 Donald W. Winnicott (1896-1971)

11 Winnicott Facilitáló környezet jelent ő sége Annihilációs szorongás – omnipotens fantáziák Self-másik elkülönülés – átmeneti tér, átmeneti tárgy „elég-jó” anya

12 Kognitív változások Piaget – szenzomotoros szakasz – a tárgyállandóság fejl ő dése (nem keresi a tárgyat – arra fordul, ahol elt ű nt – nyúl érte – az eredeti helyén keresi, akkor is, ha a szeme láttára tették egy másik helyre: A nem B hiba – keresi a tágyat tudja, hogy lennie kell valahol) Az emlékezet növekedése Kés ő bb: a játék fejl ő dése (mintha-játékok) Késleltetett utánzás, szimbolikus játék – els ő szavak

13 2 éves kor körül… Éntudat kialakulása A feln ő ttek normáira való fokozódó érzékenység Önfelismerés (tükörben, embernél és állatnál) A szimbólumképzés kezdetei

14 A társas fejl ő dés 3 éves kor után Becker (és Schaefer modellje) – retrospketív viszgálat – érzelmi dimenzió (meleg-hideg), ezt a büntetés módjával kapcsolta össze (hatalmat hangsúlyozó vagy szeretetet hangsúlyozó büntetési módok Hatalmat hangsúlyozó büntetési mód externalizált viselkedésformákhoz vezet – büntetés elkerülése, agresszió Szeretetet hasznosító büntetési eljárások internalizált reakciókhoz vezetnek – b ű ntudat, felel ő sségvállalás, önkritika

15 Folyt. Kontroll dimenzió Engedékenység és korlátozás Szeretet hiánya + engedékenység = nyílt agresszió, antiszocialitás, deviancia Szeretet hiánya + koráltozás = autoagresszió Szeretet + engedékenység = kreativitás, barátságosság, nyitottság Szeretet + korlátozás = megfelel ő szabályozórendszer, de tekintélytisztel ő bbek dependensebbek

16 Baumrind modellje Kompetens, visszahúzódó és éretlen ovisok – szül ő - gyerek interakciók megfigyelése Tekintélyelv ű szül ő – követel ő és szül ő centrikus (visszahúzódó gyerek) Engedékeny szül ő – gyermekközpontú, nem követel rendet vagy felel ő s viselkedést, kerüli a büntetést és a konfliktusokat (éretlen gyermek) Mérvadó szül ő – gyerekközpontú és követel ő is egyben, alkuképes, érvel (kompetens gyermek)

17 A társak szerepe Az életkor el ő rehaladtával a kortársak száma és a társak köre egyre b ő vül. Társak szerepánek megváltzása (barátok) – a háttérben az életkor el ő rehaladásval egyre inkább pszichológiai tényez ő ket említenek Népszer ű ség – sztárok, elszigeteltek, elutasítottak Kik a népszer ű gyerekek: nem, vonzó fizikai megjelenés, nem, rassz, személyiségjellemz ő k Magányos gyerekek – ált. a gyerekek 10%-a, nehezebben kezdeményeznek kapcsolatokat, nem tudnak kapcsolatokat fenntartani és konfliktusokat megoldani.

18 Erkölcsi fejl ő dés Erkölcsi viselkedés és erkölcsi tudat Piaget és Kohlberg Piaget: a morális fejl ő dés 3 szakasza: 4-5. évig: premorálisak– nincs szabálytudat, csak szabályosság – a gyerekek premorálisak 8-10. évig: heteronóm erkölcs, a küls ő szabály szent és sérthetetlen, következményetika Utána: autonóm erkölcs: kölcsönösség, rugalmasság, szándéketika

19 Állati és emberi nyelvhasználat Állati jelrendszerek: a jelhasználat az inger jelenlétéhez kötött, reflexes, rögzített, általában 50- nél kevesebb jel, az “itt és most” véges számú tényei Emberi nyelvhasználat: nagyban ingerfüggetlen, szándékos, végtelen számú üzenet lehetséges, id ő ben, térben, tényszer ű séget tekintve nem korlátozott Az emberi nyelvhasználat egyedülálló – rugalmasság, produktivitás, kifejez ő er ő

20 A nyelvelsajátítás menete 1. preverbális szakasz (1. év) – gügyögés, gagyogás (egyre inkább felismerhet ő ek az anyanyelv hangjai), kommunikáció mintázatai megjelennek, a nylevi megértés megel ő zi a nyelvi produkciót 2. egyszavas kijelentések szakasza – mondatérték ű szavak, amelyek túláltalánosítottak vagy túlságosan diszkrimináltak lehetnek 3. távirati beszéd és szótári robbanás (1,5-2 éves kor) – b ő vülni kezd a szókincs, a gyermek elkezdi kombinálni az aktívan használt szavait, de ragok, toldalékok nélkül 4. fokozatos gazdagodás és bonyolódás

21 A nyelvelsajátítás paradoxonjai “Szegényes bemenet” paradoxona (Chomsky) Tanulhatóság paradoxona Mintázat állandóságának paradoxona Univerzalitás paradoxona

22 A nyelvelsajátítás elméletei Empirista típusú magyarázatok Nativista magyarázatok – Chomsky: autonóm nyelvi modul Kognitív alapú magyarázatok – Piaget: a nyelv elsajátításának folyamata nagyban függ a gondolkodás fejl ő dését ő l, szétválaszthatatlan attól Társas alapú magyarázatok: Vigotszkij – nagyon korai beszédmegnyilvánulásoknak is kommunikatív funkciója van, a nyelv és a gondolkodás viszonya többször átalakul a fejl ő dés során

23 További aspektusok és kérdések Kritikus periódus fogalma A nyelv evolúciója Páros elszigetel ő dés ikreknél (kriptofázia) Nyelvi relativizmus

24 Nyelv és kommunikáció Nyelv kommunikáció nélkül - kommunikáció nyelv nélkül „Társalgási posztulátumok” (Grice) – társalgás rejtett szabályai 1. Mennyiség elve (Ne légy túl rövid/hosszú!) 2. Min ő ség elve (Ne mondj hazugságot!) 3. Relevancia elve (Légy releváns!) 4. Világos fogalmazás elve (Légy világos!)

25 Nemi identitás Sok más társas szerep kialakításában részt vesz Freud – azonosulás Chodorow – az azonosulás kétirányú folyamat Azonosulás megfigyeléssel és utánzással – Bandura (hozzáférhet ő ség, figyelem, emlékezet, mozgásreprodukció, motiváció) Azonosulás kognitív alapon – Sandra Bem : nemi séma

26 Pszichoszexuális fejl ő déselmélet 1. Orális fázis (0-1. év) – táplálkozás 2. Anális fázis (1-3. év) – szobatisztaság 3. Fallikus fázis (3-5. év) – Ödipusz-komplexus 4. Látencia (6-12. év) 5. Genitális fázis (12. évt ő l) – optimális kimenetel: családon kívüli heteroszexuális partner választása

27 Etnikai és faji identitás 4 éves korukra a gyerekek tudatában vannak az etnikai és faji különböz ő ségeknek Transzgenerációs hatások kérdése Küls ő társas környezet hatása Szociálpszichológiai aspektusok

28 Agresszió Instrumentális agresszió és ellenséges agresszió Instrumentális agresszió növekedése 2 éves kor körül Mi okozza? Evolúciós érv – szelekciós er ő, dominanciahierarchia Frusztráció (és katarzis) Az agresszió jutalmazása Utánzás – nem agresszív viselkedés jutalmazása Büntetés?

29 Iskola és teljesítmény Intelligencia – környezet vagy öröklés? Családi hatások Kortárshatások Iskolai légkör (tanulásra helyezett hangsúly, tanári viselkedés, jutalmazás és büntetés, a tanulók környezete) Tanári elvárások és iskolai siker (Rosenthal és Jacobson)

30 Serdül ő kor - biológiai érési megközelítés (Gesell, Freud) - etológiai megközelítés - környezeti tanulási megközelítés - univerzális-konstruktivista megközelítés - kulturális megközelítés

31 Változások A növekedés felgyorsulása Szexuális fejl ő dés A nemi érés fejl ő désre gyakorolt hatása (rítusok, pszichológiai hatások, a korai és kés ő i érés következményei) A társas élet újjászervez ő dése (a pubertás családi kapcsolatokra gyakorolt hatása, új kapcsolat a kortársakkal)

32 A serdül ő gondolkodása Lehet ő ségekr ő l való gondolkodás, el ő re gondolkodás, hipotézisek használata, metagondolkodás, a megszokás korlátait meghaladó gondolkodás Formális gondolkodás (Piaget) Társadalomról való gondolkodás

33 A feln ő ttkor (Erikson nyomán) 1. fiatal feln ő ttkor (20-35) – intimitás vagy izoláció 2. középs ő feln ő ttkor (35-65) – generativitás vagy stagnálás 3. id ő skor (65 év felett) – integritás vagy kétségbeesés

34 Az öregedéssel kapcsolatos kutatások Biológiai változások – 20 éves kor után a biológiai képességek fokozatosan hanyatlani kezdenek (pl.: látás, hallás, izomer ő, stb.) Menopauza – és az ahhoz köt ő d ő pszichológiai reakciók Kognitív változások –kett ő s: kikritályosodott intelligencia és folyékony intelligencia vagy mentális mechanika és pragmatikai jellemz ő k Szociális tényez ő k és pszichológiai változás A szociális tényez ő k hatása a kognitív és biológiai képességekre

35 Öregkori kihívások és fejlemények Integritás Transzperszonális én – énközpontúságtól való elmozdulás Halállal való szembenézés – határhelyzet Veszteségek Ám: az ember ekkor is aktív részese sorsa alakításának

36 „Szegény Konrádomról is be kell még számolnom. Felteheto ̋ en a fogyás (5 kg) és az általános fáradékonyság az oka, hogy a szívem sem egészen jól viselkedik. Lévy doktor, aki nagyon megbízható belgyógyász, nem talált szervi elváltozást, csak a bal szívkamra t ̌ lustaságátT ̌, bo ̋ séges táplálkozást, mozgást, alvást és masszázst írt elo ̋, úgy véli azonban, eltart néhány hétig, amíg felépülök. Jobb lágyékmirigyeim fájdalomra még mindig némileg érzékenyek, amúgy minden elmúlt." (Freud- Ferenczi,339 Fer, I/2. köt. 150. old.)

37 Cowley(1983.19.o.) ezt írja:"Mire betölti nyolcvanadik évét, az öreged ő ember önképe hasonló válságon mehet keresztül, mint serdül ő korában. Lehet, hogy átment már egy válságon, amikor középkorú lett, a klimax idején, akár férfi, akár n ő, de ennek ellenére egész feln ő tt életében magától értet ő d ő nek tekintette önmagát, képességeivel és hiányosságaival egyetemben. Most, amikor a tükörbe néz, megkérdezi:’Ez tényleg én volnék?’ – vagy kerüli a tükröt, mert elkeseríti a látvány, a táskás szem, a ráncok. Új maszkjában új szerepet kell játszania egy olyan darabban, amelyet csak rögtönözni lehet."


Letölteni ppt "Fejl ő déslélektan és szocializáció Oktató: Gyimesi Júlia."

Hasonló előadás


Google Hirdetések