Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Adózás rendje 2012 Dr. Orbán Ildikó.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Adózás rendje 2012 Dr. Orbán Ildikó."— Előadás másolata:

1 Adózás rendje 2012 Dr. Orbán Ildikó

2 Képviselet Állandó meghatalmazás megszűnése a bejelentés napjával hatályos De a bejelentés napján még irat átvételére jogosult az állandó meghatalmazott Az irat átvételének megtagadása esetén is beáll a kézbesítési vélelem Célja a visszaélések kizárása Jogtanácsos munkaviszonya alapján képviselheti az őt foglalkoztató szervezetet

3 Bejelentési kötelezettség
Zártkörűen működő részvénytársaság: 50 %-ot meghaladó, vagy Minősített többségű befolyással rendelkező részvényes Név, székhely, adóazonosító szám Kft, Zrt A tag 50 %-ot meghaladó szavazati jogát A tag minősített többségű befolyását

4 Bejelentési kötelezettség
Cégbejegyzésre kötelezett adózó a jegyzett tőke összegét Elektronikus iratok őrzésének helyét Egyéni vállalkozó, önálló tevékenységet végző magánszemély ÖVTJ kódon jelent be tevékenységi kört

5 Bejelentési kötelezettség
Több államban illetősséggel bíró Gt -tényleges üzletvezetés helye Iskolaszövetkezet – iskolaszövetkezeti tag munkaviszonyban foglalkoztatásának kezdő és befejező napját Kölcsönbe vevő - kölcsönzött munkaerő neve, adóazonosító jel, lakcím, kölcsönbeadó neve, adószáma, foglalkoztatás kezdete, vége

6 Bejelentési szabályok
Egészségügyi szolgáltatási járulék kötelezettség bejelentése – végrehajtható okirat, nem kell határozat Kapcsolt vállalkozói jogviszony megszűnése – 15 nap Civil szervezetek egyablakon keresztül -bíróság

7 Bejelentési szabályok
Áfa adózási mód bejelentésének elmulasztása adóhatóság felhívására – kötelezettség teljesítéséig nincs adó-visszaigénylés, adó-visszatérítés, költségvetési támogatás igénylés, túlfizetés visszatérítés Elektronikus bevallásra kötelezett adózónak minden bejelentési és változás-bejelentési kötelezettséget elektronikusan kell teljesíteni

8 APEH-VP törzsadat integráció
A két nyilvántartási rendszer egységesítése 2012. január 9-től ügyfélkapun is elérhető Vámazonosító (VPID) megállapítására ART is kiterjed Vámügyekben fel kell tüntetni Kérelemre vagy hivatalból kiadjuk

9 VPID azonosító Kérhető Adatok adótitoknak minősülnek
adószámmal együtt Adóhivatali bejelentő nyomtatványok kiegészülnek az adatokkal Külön Vámigazgatóságokon egyszerűsített adatlapokon Adatok adótitoknak minősülnek Megtagadása: a bejelentett adatok valótlanok, hiányosak

10 Vámazonosító bejelentése
Magánszemély adóazonosító kiváltásakor nyilatkozik a VPID számáról vagy EORI számáról (közösségi vámazonosító szám) Nem magyar bejelenti úti okmány típusát, számát, kiállítás és lejárat idejét, kiállító hatóság illetőségét, elektronikus elérhetőségét

11 Vámazonosító bejelentése
Nem magánszemély Név, székhely, állandó üzleti vállalkozás címe, elektronikus elérhetőség, pénzforgalmi számlaszám, más tagállami azonosítók VPID és EORI szám Adóhatóság okiratokat kérhet

12 Vámazonosító Egyéni vállalkozó VPID szám az adószám élettartamáig él
Ha adószám megszűnik, a VPID szám is megszűnik Ha újra egyéni vállalkozó, vagy adószámos magánszemély lesz, új adószámot kap

13 Adószám felfüggesztés
Címzett ismeretlen kézbesítés két alkalommal Helyszíni vizsgálat alapján adózó székhelyén nem található Esedékességtől számított 365 napja felszólításra sem teljesített bevallás Esedékességtől számított 365 napja felszólításra sem teljesíti fizetési kötelezettséget Felfüggesztés közlése adóhatóság honlapján 15 nap után kézbesített

14 Adószám törlés Törlés Hirdetményi közlés honlapon – 15 nap
Bejelentett székhely nem valós cím Szervezeti képviselőt adóhatósághoz nem jelentettek be Ellenőrzés alapján szervezeti képviselő nem valós személy Hirdetményi közlés honlapon – 15 nap Törlés iránt megkeresés nyilvántartást vezető szervhez Törvényességi felügyeleti eljárás vagy ismeretlen székhelyű cég megszüntetési iránti eljárás kezdeményezése Belföldi adózónak adószám többé nem állapítható meg

15 Adóregisztrációs eljárás
Cégbírósági bejegyzési kérelem elbírálása Ha az adószám kiadásának megtagadása nem valószínűsíthető, adószám 1 napon belül Ha nem adható ki 1 napon belül 8 napon belül döntés Vizsgálat időszakában technikai adószámon történik a nyilvántartás, bevallás A megadott adószám 1 évig törölhető, ha a kiadásának feltételi nem álltak fenn

16 Vizsgálati szempontok
Más belföldi adózóban vezető tisztségviselő, képviseletre jogosult tag, többségi, vagy 50 %-os szavazati joggal rendelkező tag és Nettó adótartozás 180. napon át folyamatosan 15/30 millió forintot meghaladja, és az adótartozás folyamatos fennállásának 180. napját megelőző 180. napon vagy azt követően fennállt.

17 Vizsgálati szempontok 2
Vezető tisztségviselő és tag 5 éven belül 15/30 millió Ft-ot meghaladó adótartozással jogutód nélkül megszűnt adózóban, és a felszámolás kezdőnapját megelőző 180. napon vagy azt követően jogviszony fennállt 5 éven belül adószámot jogellenes működés miatt törölték, és a jogviszony az adószám törlését kimondó jogerős határozat meghozatalának napján vagy azt követően fennállt. 180 napon keresztül fennálló, 15/30 millió forintot meghaladó adótartozása van

18 Adószám kiadásának megtagadása
8 napon belül kimentési kérelem, ha Tartozás azért áll fenn, mert a vevő, megrendelő részben vagy egészben nem fizetett, és a követelés érvényesítése érdekében elvárhatóan járt el Adózóban tagi jogviszonnyal nem rendelkezett Vezető tisztségviselőként adott helyzetben elvárható módon járt el

19 Utólagos adóregisztrációs vizsgálat
Már létező adózóban változik Vezető tisztségviselő képviseletre jogosult tag 50 %-ot meghaladó mértékű szavazati jog Minősített többségű befolyással rendelkező tag Adóhatóság vizsgálja az adószám megállapításához ok fennáll-e Adózó felszólítása az akadály megszüntetésére Kimentési kérelem adható be

20 Adóregisztrációs igazolás
Kérelemre hatósági igazolás Nem állnak fenn az adószám megállapítás megtagadását kiváltó körülmények Kimentési kérelem előterjeszthető Ügyintézési idő 30 Igazolás 15 napig érvényes Illetéke 50 ezer forint

21 Fokozott adóhatósági felügyelet
Új adózónál vagy már létező adózónál végzett adóregisztrációs eljárást követően Kockázatelemezési eljárás Kérdőív 1 évig fokozott adóhatósági felügyelet kockázatos adózónál

22 Kérdőív tartalma Tevékenység részletes bemutatása
Foglalkoztatottak száma, alkalmazás jellege Tevékenységhez szükséges helyiség adatai, helyiség használatának jogcíme Pénzügyi, finanszírozási források bemutatása

23 Fokozott adóhatósági felügyelet intézkedései
Gyakoribb áfa bevallás Gyakoribb összesítő nyilatkozat Adóbevallás ellenjegyeztetése adótanácsadóval, adószakértővel, vagy okleveles adószakértővel Áfa bevalláshoz papír alapon bizonylatok másolatának benyújtása

24 Munkáltatói adómegállapítás
Adatszolgáltatási kötelezettség Határidő február 12. Munkáltatói adómegállapítást választó magánszemélyekről A magánszemély által benyújtott bevallás nem érvényes Magánszemély igazolhatja, hogy a munkáltatói elszámolás feltételei nem állnak fenn

25 Adó-és járulékbevallás
Adattartalom változik Szociális hozzájárulási adó miatt Magánnyugdíj-pénztári tagság tényét szerepeltetni kell Benyújtási rend: az adóévben először keletkezett bevallási kötelezettség után egész évben kell bevallást beadni

26 Késedelmes szja-bevallás kimentése
Szja-bevallás esedékessége előtt előzetes kimentés Önhibán kívül nem állnak rendelkezésre az iratok Bevallás benyújtásával egyidejűleg igazolási kérelem Igazolási kérelmet el kell fogadni, ha külföldről származó jövedelem is van November 20-ig nem bírságolható

27 Áfa gyakoribb elszámolás
Nem engedélyezhető, ha az adózó a kérelem benyújtását megelőző két évben Adószámát felfüggesztették Adószámát törölték Bevallási, bejelentési, adatszolgáltatási kötelezettséget nem teljesítette Számla-nyugtaadási kötelezettség elmulasztása, be nem jelentett alkalmazott, ellenőrzés akadályozása miatt jogerős bírság Legalább három alkalommal székhelyet változtatott Adóhiány vagy adótartozás miatt szerepelt APEH honlapján 25 millió forintot elérő adótartozás miatt végrehajtási eljárás alatt állt

28 Önellenőrzés, pótló bevallás
Önellenőrzés határidő nélkül nyújtható be Legkésőbb adóhatósági ellenőrzést megelőző napig Pótló bevallás adóhatósági ellenőrzést megelőző napi nyújtható be

29 Bizonytalan adójogi helyzet
Tényállás adójogi megítélése bizonytalan Emiatt bevallásban adó, visszaigénylés bizonytalan Bevallással együtt bejelentés tehető Mentesít az adóbírság, mulasztási bírság alól Nem alkalmazható: áfa Innovációs járulék Szokásos piaci ár megállapítása Adókedvezmény igénybe vétele

30 Bizonytalan adójogi helyzet
Csak határidőben beadott bevallásban Határidő jogvesztő Nyilvánvalóan téves jogértelmezésre nem alkalmazható Adóbevallás napján ügyvéd, adótanácsadó, adószakértő vagy okleveles adószakértő által ellenjegyzett jegyzőkönyv – 3 napon belül be kell nyújtani – jogvesztő

31 Bizonytalan adójogi helyzet
Díjköteles Fizetendő vagy visszaigényelt adó 0,5 %, de legalább 100 ezer forint legfeljebb 5 millió forint Fizetési határidő: bevallás benyújtásának napja – jogvesztő Esetleges adóhiányba beszámít

32 Bizonytalan adójogi helyzet
A bejelentéssel érintett bevallás ellenőrzés alá vonható Jogszerűtlen bejelentést ellenjegyző szakértőnek bírság: a bejelentés díjának 50 százaléka, legalább 200 ezer forint Jogszerűtlenül ellenjegyző honlapra kerül 2012. előtt esedékes bevallás pótlásakor is beadható január 31-ig - kötelező ellenőrzés

33 Bankkártyás fizetés korlátozása
Pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózó nem fizethet NAV ügyfélszolgálaton bankkártyával Kivéve Eljárási illeték Igazgatási szolgáltatási díj Adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatási regisztrációs díj Egyszerűsített foglalkoztatási közteher Végrehajtás alatt letéti számla

34 Végrehajtott összeg elszámolása
Végrehajtott összeget nem a legrégebben nyilvántartott esedékes tartozásra számolják el Elszámolási sorrend: Személyi jövedelemadó, vagy Magánszemélytől levont járulék esedékességük sorrendjében, azonos esedékesség esetén arányosan Egyéb adótartozás esedékesség sorrendjében

35 Ellenőrzés megkezdése
Előzetes értesítés megszűnik Ellenőrzés megkezdése: megbízólevél kézbesítése Kézbesítés mellőzhető, ha bizonylatok megsemmisítése, vagy üzleti tevékenység körülményeinek megváltoztatása várható Új eljárás esetén megbízó levél helyett értesítés

36 Becslési adatbázis Célja az ellenőrzési kiválasztás segítése
Évente frissül Tevékenységi körök szerint, területi bontás, forgalmi, létszám és egyéb adatok Adatgyűjtésre irányuló ellenőrzés adataival is bővítik Nyilvánosan elérhető adatokkal (internet, sajtó) is bővíthető és felhasználható

37 Elektronikus próbavásárlás
Elektronikus vagy megrendelésen alapuló kereskedelem A megrendelt termék kiszállításában közreműködő személy hatósági tanú Ha a futár nem ad át számlát, a termék csomagolása kibontható Jegyzőkönyvet az adózónak kézbesítik

38 Fel nem fedett próbavásárlás
Próbavásárlás egyik esete Csak akkor alkalmazható, ha nincs jogsértés Próbavásárlás végén nem fedi fel magát az ellenőr Az adózó részére jegyzőkönyvet kézbesítenek

39 Mulasztási bírság Nyomdai úton előállított számla, nyugta megőrzésének elmulasztása Hiányzó számlák x 200/500 ezer Valódiság ellenőrzésére irányuló vizsgálat során hiányzó iratok pótlásának elmulasz-tása Számlaérték 10/50 %-a, legfeljebb 1 millió Ft

40 Mulasztási bírság Számlázó programot törvények megsértésével állít elő vagy forgalmaz 200/500 ezer Ft bírság Üzletlezárást helyettesítő Igazolatlan eredetű áru forgalmazása Áru forgalmi értékének 40 %-a, de legalább 200/500 ezer forint

41 Beszámoló közzététele
Adószám felfüggesztés megszűnik Mulasztási bírság kötelezettségre felszólítással 1. alkalom 500 ezer forintig 2. alkalom 1 millió forintig Továbbra sincs teljes teljesítés, adószám törlése, és cég megszűnésének kezdeményezése

42 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "Adózás rendje 2012 Dr. Orbán Ildikó."

Hasonló előadás


Google Hirdetések