Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Áfa változások 2013 dr. Csátaljay Zsuzsanna Csátaljay-Consulting Kft.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Áfa változások 2013 dr. Csátaljay Zsuzsanna Csátaljay-Consulting Kft."— Előadás másolata:

1 Áfa változások 2013 dr. Csátaljay Zsuzsanna Csátaljay-Consulting Kft.
Tel:

2 Belföldi összesítő jelentés I.
tól minden Ft vagy afeletti áfa összegű belföldi áthárított adót tartalmazó termékértékesítési, szolgáltatás nyújtási számláról az eladónak, szolgáltatásnyújtónak, továbbá minden ezen összeg szerinti levonható adót tartalmazó, termékbeszerzési vagy szolgáltatás igénybevételi számláról a befogadónak kötelező számlánként összesítő jelentést adni. Tartalma: számlaszám, eladó és vevő adószáma, az ügylet teljesítési időpontja, adóalapja, az áthárított adó összege számlaszintű bontásban A beszerzőnél az értékhatár számításánál össze kell számítani az ugyanazon bevallási időszakban ugyanazon számlakibocsátótól származó, egyenként kisebb összegű áthárított adót tartalmazó számlákat is, és együttes értékhatár túllépés esetén arról is jelenteni kell, de kereskedelmi partnerenként csak az összesített adóösszeget Korrekciós számla esetén a bevallásban való szerepeltetés időszakában kell a jelentésben szerepeltetni az eredeti számla számát, teljesítési időpontját,adó alapját, adó összegét, a korrekciós számlánál a sorszámot, előzmény számla számot, teljesítés időpontját, számla keltét, a különbözet adóalapját és adó összegét. Bevallási időszakonként kell beadni, az áfa bevallás részeként partnerenkénti bontásban . minden 2

3 Belföldi összesítő jelentés II.
Art. 31/B. § szabályozza az áfa bevallás részeként nyújtandó be (eva alany esetében az eva bevallásban), mindig a tárgyidőszaki adómegállapítás keretében elszámolt adóval összefüggően kell elkészíteni, azokról a számlákról, ahol az egyes számlák egyedileg megfelelnek a jogszabályban előírt feltételeknek (áthárított adóösszeg 2 millió forintot eléri), vagy beszerzés esetén akkor is, ha egy partnertől történt beszerzések után levont adó több számlából összevontan éri el a 2 millió forintot, belföldi adóalany partnerrel folytatott, egyenes adózás alá eső ügyletekről kell teljesíteni

4 Adattartalma eladónál, tételes (összevont nincs)
Értékesítői oldal számlánként nyilatkozni köteles - 31/B. § (2) bekezdés alapján: Vevő adószáma (csoportazonosító száma) első 8 számjegyéről Számlában szereplő áfa alapjáról Számlában áthárított adó összegéről (ami a számlában szerepelt) Számla sorszámáról Teljesítés időpontjáról/számla keltéről

5 Adattartalma vevőnél, tételes
Beszerzés esetén számlánként nyilatkozni köteles – 31/B. § (1) bekezdés alapján: Értékesítő adóalany (ideértve az eva alanyt is) adószámának (csoportazonosító számának) első 8 számjegyéről Számlában feltüntetett áfa alapjáról Számlában szereplő áthárított adó összegéről (nem azon összegben, amit levonásba helyezett, hanem ami a számlában szerepelt) Számla sorszámáról Számlában szereplő teljesítési időpontról/kibocsátás keltéről

6 Adattartalma vevőnél, összevont
Beszerzés esetén, ha ugyanabban a bevallási időszakban ugyanazon partner által kibocsátott több számlában áthárított adóra gyakorol összesen 2 milliót elérő vagy meghaladó összegben levonási jogot, nyilatkozik – Art. 31/B. § (3) bekezdés alapján: Értékesítő adószámának (csoportazonosító számának) első 8 számjegyéről Ezen számlákban feltüntetett áthárított adó összegéről (nem azon összegben, amit levonásba helyezett, hanem ami a számlában szerepelt) összevontan, nem számlánként Nyilatkozat szükségességét a levont adó összege alapján vizsgáljuk, de adatként a számlában szereplő adót kell szerepeltetni. Korrekciós kötelezettség az összevont adatra vonatkozóan nincs.

7 Adattartalom számla módosításnál (eladónál/vevőnél) csak tételesnél
Azokról a számlákról kell adatot szerepeltetni, amelyekben az áthárított adó akár a módosítást megelőzően, akár azt követően, vagy előtte és utána is eléri a 2 milliót : Eredeti számla adatairól: vevő/eladó adószámáról, számlában szereplő adó alapjáról, adó összegéről, sorszámáról, teljesítési időpontjáról Korrekció számszaki hatásáról adóalap/adó tekintetében Módosító okirat sorszámáról

8 Adattartalom számla érvénytelenítésnél (eladónál/vevőnél) csak tételesnél
Amennyiben az érvénytelenített számlában (módosított számlában) áthárított adó elérte a 2 milliót nyilatkozni kell : Eredeti számla adatairól: vevő/eladó adószámáról, számlában szereplő adó alapjáról, adó összegéről, sorszámáról, teljesítési időpontjáról Érvénytelenítő okirat sorszámáról (számszaki hatás kimutatása nem kötelező, de ajánlott, opcionális)

9 Adattartalom eva alany esetében, (eladói), csak tételes
Eva alany az eva bevallásában köteles nyilatkozni, csak mint értékesítő, a 31/B. § (2) bekezdés szerinti eredeti adatokról, számlánként, ha az abban áthárított adó elérte a 2 milliót (vevő adószáma, adó alapja áthárított adó összege, számla sorszáma, teljesítés időpontja), korrekció esetén a 31/B. § (4)-(5) bekezdés szerinti adatokról (ld. előbb)

10 Pénzforgalmi elszámolású számla feltüntetése az összesítő jelentésben
Pénzforgalmi elszámolást választó adóalany által kibocsátott számla esetében akár neki, mint eladónak, akár a vevőjének az összesítő jelentésben akkor kell az adott számláról a tételesen nyilatkozni, amikor először az után fizetendő adót kellett megállapítania, illetve a vevő levonási jogot gyakorolt. (Részletekben történő kiegyenlítés miatt nem kell minden rész-fizetésnél/levonásnál ismételten szerepeltetni). Pénzforgalmi elszámolást választó adóalany a beszerzési számlát vevőként csak egyszer köteles a nyilatkozatban szerepeltetni, amikor e számla alapján első alkalommal levonási jogot érvényesít (ha részletekben fizeti meg az ellenértéket).

11

12

13

14

15

16

17

18 Belföldi összesítő jelentéssel kapcsolatos gyakori kérdések
Csoportos helyesbítő számla – teljesítési időpont, kibocsátási időpont, stb. Gyűjtőszámla esetén melyik teljesítési időpont szerepeljen Arányosítás esetén mit kell feltüntetni Hogyan összegezzünk a korrekciós lapon, ha helyesbítő és storno számlákkal is módosítottunk Kötelező-e kitölteni az adóalany nevét és a partner nevét Értékesítő csoportos adóalany, és a csoportba tartozó tagok egyedi számlái nem lépik túl a 2 milliót, csak összevontan, kell-e adatot szerepeltetni Van-e lehetőség az értékhatártól függetlenül minden számlát az analitikából az összesítő jelentésbe feltölteni Kell-e az összesítő jelentést is önellenőrizni Módosítási láncok Előleg számlák és végszámlák kezelése Ki nem küldött hibás, helyesbített számlákat szerepeltetni kell-e

19 Pénzforgalmi áfa elszámolás I.
2o13 január 1-től a Kkv. tv. hatálya alá tartozó kisvállalkozás (vagy amely adóalany annak minősülne, ha a Kkv. alá tartozna) választása esetén pénzforgalmi szemléletben tehet eleget áfa fizetési kötelezettségüknek és gyakorolhatja levonási jogát, feltéve, hogy előző évi tényleges és tárgyévi várható ellenérték nem haladja meg a Ft-ot és belföldön gazdasági céllal letelepedett, és nem áll csőd- vagy felszámolási eljárás alatt és nem alanyi adómentes A számlán a pénzforgalmi adózás tényét rögzíteni kell Az adózási mód választását illetve a változást december 31-ig be kell jelenteni A zárt végű lízing, részletvétellel történő értékesítésre és beszerzésre valamint az adómentes közösségi termékértékesítésre nem alkalmazható a pénzforgalmi adózás. Ha más ügyleteknél az ellenértéket részletekben fizetik meg, az adókötelezettség és a levonási jog is részletekben keletkezik. 19

20 Pénzforgalmi áfa elszámolás II.
-- Nem számít bele az értékhatárba a tárgyi eszköz, immateriális jószág, vagyoni értékű jog, új közlekedési eszköz, építési telek, még használatba nem vett ingatlan, illetve 2 éven belül használatba vett ingatlan értékesítése, a 86. szakasz (1) bekezdés a)-g) pontja szerinti , kiegészítő jellegű adómentes szolgáltatásnyújtás, és 85. szakasz 1. bekezdés szerinti adómentes értékesítés , a kompenzációs feláras mezőgazdasági értékesítés, szolgáltatás Számlakorrekció, érvénytelenítés következményeként keletkező adó eltérést az ellenérték különbözet tényleges pénzügyi rendezésekor illetve visszautalásakor kell elszámolni. - Az ilyen adóalanytól beszerző levonási joga is csak az ellenérték kifizetésekor keletkezik, de az általános szabályok szerint a teljesítés időpontjában áfát kell fizetnie (feltéve, hogy nem tartozik a pénzforgalmi adózás hatálya alá) - A jogállás elvesztése esetén 2 éves visszatérési korlát - - Más különleges eljárással együtt nem alkalmazható 20

21 Pénzforgalmi elszámolás az Áfa tv. 61. §-a szerint
61. § (1) Termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása esetében, ha az ellenérték megtérítése pénzzel, készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel vagy pénzhelyettesítő eszközzel történik, a teljesítésre kötelezett adóalany, aki (amely) a) nyilvántartását az egyszeres könyvvezetés szabályai szerint vezeti, vagy csak a bevételeiről köteles nyilvántartást vezetni, vagy b) nyilvántartási kötelezettségének - a költségvetés alapján gazdálkodó szervek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségéről szóló jogszabály szerint - módosított teljesítési szemléletben tesz eleget, a fizetendő adót legkésőbb az ellenérték megfizetésekor állapíthatja meg. (2) Ha az ellenérték megfizetése részletekben történik, a fizetendő adót a részlet megfizetésekor, legalább a megfizetett részlet erejéig kell megállapítani. (3) Ha az ellenértéket a teljesítéstől számított negyvenötödik napig egészben vagy részben nem fizették meg, az (1) és (2) bekezdéstől eltérően a fizetendő adót az előzőekben említett határidő lejártát követő napon, a meg nem fizetett ellenértékre is meg kell állapítani. Levonási jog ilyen adózónál az általános szabályok szerint keletkezik (nincs kifizetettséghez kötve), kivéve, ha 2013-tól XIII/A. fejezet szerinti pénzforgalmis adóalanytól vásárol. Ez az adózási mód választás bejelentéséhez nem kötött. Ez a szabály hatályban marad 2013-tól!

22 Pénzforgalmi elszámolás Áfa tv. XIII/A. fejezet
Beiktatta a évi CXLVI. törvény, hatályos, bejelentkezni már lehet alá A pénzforgalmi elszámolást azonban első alkalommal a január 1. napjától kezdődő adóelszámolási időszakra lehet alkalmazni és bejelenteni 2012. december 31-éig az adóhatóságnál be kell jelenteni ezt a szándékot

23 Kapcsolódó módosítások
Levonási jog keletkezésének időpontja – 119. § - amikor a fizetendő adót meg kell állapítani – ideértve azt az esetet, amikor a fizetendő adót a 196/B. § (2) a) szerint történik Számla kötelező adattartalma – 169. § új p) pont - pénzforgalmi elszámolás esetén jogszabályi hivatkozás vagy bármely más egyértelmű utalás arra, hogy a XIII/A. Fejezetben meghatározott különös szabályokat alkalmazták.

24 Pénzforgalmi elszámolás választásának feltételei 1.
Áfa tv. XIII/A. fejezet szabályozza Az az adóalany, aki (amely) a) a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Kkv.) rendelkezései szerint a tárgy naptári év első napján kisvállalkozás, vagy annak minősülne, ha a Kkv. hatálya alá tartozna, és b) gazdasági céllal belföldön telepedett le, gazdasági célú letelepedés hiányában pedig lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye van belföldön, továbbá c) nem áll csőd- vagy felszámolási eljárás hatálya alatt, jogosult az e fejezetben meghatározottak szerint pénzforgalmi elszámolást választani, kivéve, ha alanyi adómentességben részesül. Kkv. szerinti kisvállalkozás: az a vállalkozás Melynek összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, Melynek éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg.

25 Pénzforgalmi elszámolás választásának feltételei 2.
További feltételek: az adóalany összes termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása fejében megtérített vagy megtérítendő ellenérték adó nélkül számított és éves szinten göngyölített összege a) sem a tárgy naptári évet megelőző naptári évben ténylegesen, b) sem a tárgy naptári évben ésszerűen várhatóan, illetve ténylegesen nem haladja meg a forintnak megfelelő pénzösszeget.

26 Értékhatárba nem számít bele
A pénzforgalmi elszámolás választására jogosító értékhatárba nem számítandó be: a) az adóalany vállalkozásában aa) tárgyi eszközként használt termék értékesítése, ab) immateriális jószágként használt, egyéb módon hasznosított vagyoni értékű jog végleges átengedése, b) a termék 89. § szerinti, Közösségen belüli adómentes értékesítése, c) a 85. § (1) bekezdése szerinti adómentes termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás, d) a 86. § (1) bekezdés a)-g) pontjai szerinti (pénzügyi jellegű) adómentes, kiegészítő jellegű szolgáltatásnyújtás fejében megtérített vagy megtérítendő ellenérték.

27 Pénzforgalmi elszámolás nem alkalmazható
a termék 10. § a) pontja szerinti értékesítésére (részletvétel//zárt végű lízing típusú ügyletek) 89. §-a szerinti, Közösségen belli adómentes termékértékesítésekre azon termékértékesítésekre, szolgáltatásnyújtásokra, amelyekre az adóalany az Áfa törvény Második részében meghatározott más különös rendelkezéseket alkalmazza (például használt ingóság különbözet szerinti adózás, idegenforgalmi árrésadózás, mezőgazdasági kompenzációs rendszer alkalmazása esetén)

28 Pénzforgalmi elszámolás – fizetendő adó megállapítása
az általa belföldön, a pénzforgalmi elszámolás időszakában teljesített összes termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása után az általa fizetendő adót az adót is tartalmazó ellenérték jóváírásakor, kézhezvételekor állapítja meg Részletfizetés – részlet erejéig, annak kézhezvétele/jóváírásakor Figyelem! Csak akkor, ha a számlán szerepelt a pénzforgalmi adózásra utalás. Amennyiben nem, akkor az általános szabályok szerint!

29 Pénzforgalmi elszámolás levonható adó megállapítása
Termék beszerzéséhez - ide nem értve a termék 10. § a) pontja szerinti értékesítésnek megfelelő beszerzést -, szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódóan rá áthárított adó levonásának jogát a pénzforgalmi elszámolás időszakában legkorábban abban az adómegállapítási időszakban gyakorolja, amelyben az adót is tartalmazó ellenértéket a részére terméket értékesítő, szolgáltatást nyújtó számára megfizeti. Részletfizetéskor - kifizetett részlet erejéig Figyelem! Minden esetben, akkor is, ha nem pénzforgalmi adóalanytól vesz!

30 Pénzforgalmi elszámolás - korrekciók
Áthárított adó csökkenése esetén (a számlán a pénzforgalmi adózásra utalás szerepelt) Értékesítőnél fizetendő adót csökkentő tételként abban az adómegállapítási időszakban kell figyelembe venni, amelyben a jogosultnak (vevőnek) az ellenértéket visszatérítette. Vevőnél fizetendő adót növelő tételként abban az adó adómegállapítási időszakban kell figyelembe venni, amelyben az értékesítő a vevőnek az ellenértéket visszatérítette (levonható adója csökkent).

31 Pénzforgalmi elszámolás - korrekciók
Áthárított adó növekedéssel járó korrekció esetén (a számlán a pénzforgalmi adózásra utalás szerepelt) Értékesítőnél az ellenérték(rész) jóváírásakor, kézhezvételekor kell figyelembe venni Vevőnél ugyanekkor keletkezik a levonási jog (amikor kifizette a különbözetet)

32 Pénzforgalmi elszámolás – jogállás változás esetén
A pénzforgalmi elszámolást választó adóalanynak, ha a teljesítés és a fizetendő adó pénzforgalmi szabályok szerinti megállapítása között a) az Áfa törvényben szabályozott jogállásában olyan változás történik, amelynek eredményeként tőle adófizetés nem lenne követelhető, b) felszámolási, végelszámolási vagy kényszertörlési eljárás alá kerül, c) tevékenységét szünetelteti, vagy d) b) pont szerinti eljárás nélkül jogutód nélkül megszűnik, a fizetendő adót a főszabálytól eltérően - az a) pontban említett esetben a jogállás-változást megelőző napon, a b) pontban említett esetben a tevékenységet lezáró adóbevallásban, a c) és d) pontokban említett esetben az Art. szerinti soron kívül benyújtandó adóbevallásban kell megállapítani. Ha a pénzforgalmi elszámolást választó adóalany a) e törvényben szabályozott jogállásában olyan változás történik, amelynek eredményeként előzetesen felszámított adó levonására nem jogosult, a termék beszerzéséhez, szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódóan rá áthárított adó levonásának jogát – a főszabálytól eltérően - az a) pontban említett esetben a jogállás-változást megelőző napon, a b) pontban említett esetben a tevékenységet lezáró adóbevallásban, a c) és d) pontokban említett esetben az Art. szerinti soron kívül benyújtandó adóbevallásban gyakorolhatja.

33 Pénzforgalmi elszámolás megszűnése
A pénzforgalmi elszámolás megszűnik a) a naptári év utolsó napjával, ha az adóalany a pénzforgalmi elszámolást a tárgy naptári évet követő naptári évre nem kívánja alkalmazni; b) a pénzforgalmi elszámolás választására jogosító értékhatár meghaladásának napját követő nappal, ha a tárgy naptári évben a tényadatok alapján a 125 millió forintos feltétel nem teljesül; c) a naptári év utolsó napjával, ha az adóalany a tárgy naptári évet követő naptári év első napján nem minősül a Kkv értelmében kisvállalkozásnak; d) az eljárás jogerős elrendelését megelőző nappal, ha az adóalany csőd-, felszámolási, végelszámolási vagy kényszertörlési eljárás hatálya alá kerül; e) az adóalany tevékenységének szüneteltetését megelőző nappal.

34 Pénzforgalmi elszámolás megszűnése
Ha a pénzforgalmi elszámolás a bevételi értékhatár túllépése miatt szűnik meg, az adóalany a pénzforgalmi elszámolást nem alkalmazhatja az olyan termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása esetében sem, amelynek ellenértékével meghaladja a pénzforgalmi elszámolás választására jogosító felső értékhatárt. Abban az esetben, ha a pénzforgalmi elszámolás a bevételi értékhatár túllépése miatt szűnik meg, az adóalany a pénzforgalmi elszámolás választásának jogával a megszűnés évét követő második naptári év végéig nem élhet. Az adóalany a jogállás változásos szabályra is figyelemmel a fizetendő adójának pénzforgalmi elszámolás szerinti megállapítását a pénzforgalmi elszámolás megszűnését követően is alkalmazza.

35 Mezőgazdasági termékekre vonatkozó fordított adózás
Az áfa csalások elleni küzdelem részeként április 1-jétől tovább bővül a fordított adózású termékek köre a törvényben felsorolt, vámtarifaszámmal meghatározott húsipari és takarmány termékekkel: élősertés, az egész és hasított félsertés frissen, hűtve vagy fagyasztva, valamint a szintén vámtarifaszámmal meghatározott egyes takarmányként szolgáló termékek értékesítésekor fordított adózással kell számlázni. Ezek a takarmányok a következőek: Gabonafélék vagy hüvelyesek szitálásából, őrléséből keletkező korpa, korpás liszt, és más maradék labdacs alakban, Szójababolaj kivonásakor keletkező olajpogácsa, és más szilárd maradék labdacs alakban, Növényi zsírok vagy olajok kivonásakor keletkező olajpogácsa vagy más szilárd maradék labdacs alakban,(kivéve a 23o5, 23o4 vtsz. számú termékek), Állatok etetésére szolgáló készítmény (a kiskereskedelemben szokásosan kiszerelt kutya-, macska eledel kivételével) Mezőgazdasági termékekre vonatkozó fordított adózás 35

36 Mezőgazdasági termékekre vonatkozó fordított adózás
Csak belföldön adószámmal rendelkezők között, aki nem kompenzációs feláras és nem alanyi mentes, továbbá az eva alanyok között Fordított adós számla: nincs rajta áfa, helyette a vevő áfa fizetésére utalás( 2o13-tól a „fordított adózás” kitétellel), továbbá kötelező a vevő adószáma Kötelező számlánkénti adatszolgáltatás az áfa bevallás részeként (az értékesített termék kg-ban meghatározott mennyiségéről, és ezer forintra kerekített adóalapjáról) partnerenként és vámtarifaszám szerinti bontásban 2012. március 31-ét követő teljesítésekre, kivéve, ha a számla kézhezvétele vagy az ellenérték megfizetése április 1-je előtt történt. Ezen időpont előtt átvett előlegnél csak az annak összegével csökkentett ellenérték fordított áfás A fordított adózású értékesítésre fizetett előleg annak átvételekor nem adózási pont, csak az ügylet végén áfázik fordítottan a maradék ellenértékkel együtt A körülmények fennállásáról nyilatkozat kérhető a partnertől Mezőgazdasági termékekre vonatkozó fordított adózás 36

37 Számlázási változások I.
Változások a számla tartalmi kellékeiben: 2o13-tól a 2.ooo.ooo Ft-os adóösszeget elérő vagy meghaladó számlán szerepeltetni kell a vevő adószámát. pénzforgalmi adózónál erre a tényre történő utalást, fordított adózás, különbözet szerint adózás, önszámlázás tényének jelölésére előre meghatározott szöveg előírása A külföldön teljesített számlánál nem lesz kötelező feltüntetni az „áfa terület hatályán kívüli” kitételt Új típusú, egyszerűsített adattartalmú számla 1oo eurós végösszeget meg nem haladó számláknál (nem kötelező az alkalmazása) nemcsak készpénzfizetés esetén adóvalt növelt ellenérték szerepel rajta minden 37

38 Számlázási változások II.
Változások a közösségi mentes értékesítések és a határon átnyúló szolgáltatások számlázásában: Közösségi mentes értékesítésnél az időszaki elszámolás során le kell zárni a hónapot, nem lehet hosszabb az elszámolási időszak. Közösségi mentes értékesítés előlege nem számlakibocsátási pont Közösségi mentes értékesítésről, határon átnyúló fordított adózású szolgáltatásnyújtásról kiállított gyűjtőszámla nem vonatkozhat egy hónapnál hosszabb időszakra Ugyanezen ügyleteknél a számlakibocsátási határidő a teljesítést követő hónap 15-e Eltérő tagállambeli adóalanyok közötti számlakibocsátásnál meghatározza a törvény, hogy mely tagállam szabályai alkalmazandóak: egyenes adózásnál a teljesítési hely, határon átnyúló fordított adózásnál a szolgáltatásnyújtó gazdasági letelepedettsége Önszámlázásnál szintén a teljesítési hely tagállamának számlázási szabályait kell alkalmazni minden 38

39 Számlázási változások III.
Változás a számlakorrekciós szabályokban A fordított adózású ügyletekre és a közösségi termékbeszerzésre vonatkozó korrekciónál a fizetendő és levonható adókénti szerepeltetés mindig ugyanazon bevallásban történik. Módosulás az elektronikus számlázás szabályaiban Liberálisabb szabályozás,a forma kényszer megszűnése Módosulás az archiválásra vonatkozóan Papíralapú számla is archiválható elektronikusan A számla fogalmának fontos eleme, hogy az előállítástól a megőrzésig az eredet hitelességét, adattartalma sértetlenségét, és olvashatóságát biztosítsa. minden 39

40 Adólevonással kapcsolatos változások
Módosulás a levonási tilalomnál: személygépkocsi fenntartással, üzemeltetéssel kapcsolatos szolgáltatás adójának 5o %-a levonható. A maradék 5o % akkor vonható le (azaz 1oo%-ban levonható az adó), ha bérbeadáshoz kapcsolódóan közvetített szolgáltatásként továbbszámlázzák legalább az 5o %-át személygépkocsi fenntartásához, üzemeltetéséhez kapcsolódó termék áfája akkor vonható le, ha egészben és túlnyomó részben közvetlen anyagként használódik fel - minden 40

41 Egyéb változások I. Üzletág értékesítés egy egységként kezelése és adókötelezettség alóli mentesítése Köztestületek átalakulása nem termékértékesítés, ha az jogutódlásnak tekintendő Közlekedési eszköz nem adóalany részére történő hosszú távú bérbeadása teljesítési helyének módosulása Lejárt követelés biztosításául szolgáló vagyontárgy értékesítésével összefüggő fordított adózásos szabály pontosítása, Az alanyi mentességre jogosító értékhatár 6.ooo.ooo Ft-ra emelése. Azok is alkalmazhatják, akik idén az 5.ooo.ooo forint túllépése miatt elveszítették alanyi mentességüket, de még a 6.ooo.ooo forintos árbevételt nem érték el minden 41

42 Egyéb változások II. Nem adózik tagállamok közötti termékmozgatásként a másik tagállamba szakértői értékelés céljából kivitt, majd visszahozott termék sem Devizás számlánál az EKB árfolyama is használható a forintosításnál Gyermek- és ifjúság védelem keretében közszolgáltató által teljesített termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás adómentes, kivéve a külön térítendő ellenérték fejében teljesített étkeztetést Az adómentes termékimportra vonatkozó rendelkezések pontosítása Egyéb pontosítások (pl. Horvátország csatlakozásával összefüggő átmeneti szabályok) Április 1-től: pénztárgépek adóhatósághoz történő on-line bekötése Akik 2oo8. január 1-jétől választottak adókötelezettséget ingatlan bérbeadásra vagy ingatlan értékesítésre, most 2o13 január 1-jétől térhetnek vissza először a mentességre, feltéve hogy december 31-ig bejelentik az adóhatósághoz az eltérést. Akik év közben választottak, adókötelezettséget, azok csak 2o14. január 1-jétől térhetnek vissza a mentességre. - minden 42

43 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! Csátaljay Zsuzsanna Csátaljay-Consulting Kft.
Telefon:


Letölteni ppt "Áfa változások 2013 dr. Csátaljay Zsuzsanna Csátaljay-Consulting Kft."

Hasonló előadás


Google Hirdetések