Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kompetencia/(hozzáértés)  Cselekv ő képes tudás. Azon ismeretek, készségek, képességek, magatartási, viselkedési jegyek összessége, amely által a személy.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kompetencia/(hozzáértés)  Cselekv ő képes tudás. Azon ismeretek, készségek, képességek, magatartási, viselkedési jegyek összessége, amely által a személy."— Előadás másolata:

1 Kompetencia/(hozzáértés)  Cselekv ő képes tudás. Azon ismeretek, készségek, képességek, magatartási, viselkedési jegyek összessége, amely által a személy képes lesz meghatározott feladat eredményes végzésére. ZAz a tudás, amely egy adott munkatevékenység végzéséhez, vagy munkakör betöltéséhez szükséges.

2 Kompetencia-elv ű képzés célja Az ismeretek, készségek és beállítódások együtteseinek olyan szint ű megszerzése, amellyel az adott tevékenység azonnal, további begyakorlási id ő nélkül, a megadott követelményeket kielégítve ellátható, illetve betölthet ő.

3 Kompetencia-elv ű képzés kritériumai  Tudás-elemeket közvetlenül az elvégzend ő munkafeladatból kiindulva, annak célirányos elemzése alapján határozza meg  A képzést rendszerelv ű en, modulokból tervezi, építi fel

4 Kompetencia-alapú képzés el ő nyei ZA képzés hatékonyabb, mivel a tanítás- tanulási folyamatot az adott munkakör alapján tervezik  A képzés gazdaságosabb, mivel a célirányos képzés gyakran rövidebb, hiszen csak olyan id ő tartamú, amely a megfelel ő kompetenciák kialakításához szükséges  A képzés résztvev ő inek nagyobb az érdekeltsége, mivel a képzési modulok tartalma és „kimeneti” követelményei nyilvánosak  A programok képesek alkalmazkodni a résztvev ő haladási üteméhez

5 Munka világában legfontosabbnak tartott kompetenciák  Egy munkafolyamat racionális megszervezése, az id ő vel, az energiával és az anyaggal való takarékosság  A problémaérzékenység és problémamegoldás, az alternatív megoldási lehet ő ségek összehasonlítása ZA lényeglátás, a döntésképesség  Az együttm ű ködés, a kommunikációs készség ZAz innováció és a kreativitás

6 Alapkompetenciák Azok a személyiség jellemz ő k, amelyek gyakran el ő fordulnak, amelyeket általánosan alkalmazunk. Megteremtik az alapot ahhoz, hogy a kulcskompetenciák, a generikus és a funkcionális kompetenciák kialakíthatóak legyenek.

7 Kulcskompetenciák (EU által preferált) ZAnyanyelven való kommunikáció ZIdegen nyelven való kommunikáció ZMatematikai készségek ZAlapkészségek a tudományban és a technológiában ZInformatikai készségek ZA tanulás tanulása ZInterperszonális és állampolgári készségek ZVállalkozói készségek  Kulturális tudatosság (általános m ű veltség)

8 Generikus kompetencia Egy szervezet valamennyi munkakörére, vagy egy-egy munkakör családjára vonatkozó viselkedés-együttes.

9 Speciális vagy funkcionális kompetencia Az egyes munkakörök sikeres ellátásához szükséges viselkedés-repertoár, a kimagasló teljesítményt szolgáló szakmai tudást foglalja magába.

10 Pályaorientáció szerepe

11 Pályaváltás feltételei  A pályakorrekció iránya és tartalma az érdekl ő désnek, a meglév ő tudásnak, az egyéni képességeknek megfelel ő en legyen megválasztva.  Elegend ő információ álljon rendelkezésre a választandó pályáról, az ennek gyakorlását lehet ő vé tev ő konkrét szakképesítés, illetve szakképzettség tartalmáról, valamint a szükséges képzettség megszerzését biztosító iskolai vagy iskolarendszeren kívüli képzésr ő l.

12 Pályaorientáció Az a folyamat, amelynek segítségével az egyén, legyen az fiatal, vagy feln ő tt, saját igényeit figyelembe véve, meg tudja határozni azt a foglalkozási kört, illetve szakmát, amelyet hivatásként vagy az életpálya egy részén gyakorolni kíván.

13 Pályakorrekció alanyai  Munkanélküliséggel veszélyeztetett feln ő tt  Munkanélküli feln ő tt  Nem piacképes szakmával rendelkez ő feln ő tt ZAdott szakma gyakorlásában nem eléggé motivált munkavállaló  Az a feln ő tt, aki a korábban tanult szakmában nem kíván elhelyezkedni

14 Az eredményes pályaorientáció tényez ő i I  Érdekl ő dés: a személyiség érzelemmel telített tartalmi megnyilvánulása, amely egyéni értékkel emeli ki a környezetb ő l azt a dolgot, személyt vagy tárgyat, amely felé fordul. Az érdekl ő dést befolyásolja a kíváncsiság, az elképzelések, a célok és az értékek.

15 Az eredményes pályaorientáció tényez ő i II Z Célok: azok a vágyak, ambíciók, elképzelések, ötletek, szándékok, tervek, illetve elérni kívánt eredmények, amelyek értelmet adnak az életnek, és irányt szabnak a cselekedeteknek.  Érték : azok a pozitív meggy ő z ő dések, amelyek alapján helyesen irányíthatjuk az életünket.

16 Az eredményes pályaorientáció tényez ő i III  Érdek: ha az érdekl ő dés kielégítése haszonnal jár, akkor válik tartóssá vagyis érdekké.  Képesség : valamely cselekvésre, teljesítményre való alkalmasság mértéke. Min ő ségét, fejlettségének fokát részben az emberrel veleszületett adottságok, hajlamok, részben a tudatos fejlesztés, részben a környezeti hatások együtt határozzák meg.

17 Álláskeresési technikák  A keresett munkahelyre vonatkozó információk összegy ű jtésének módja ZA munkahely-kiválasztás szempontjainak megtanulása és gyakorlása ZAz állás-elnyerés technikájának ismerete és gyakorlása, úgymint  Önéletrajzírás  Pályázat-készítés  Személyes tárgyalás

18 Tréning jellemz ő i I  A tréningen nem feltétlenül a tudásátadás a cél, hanem az, hogy a résztvev ő k meglév ő ismereteit felszínre hozzák, készségszinten fejlesszék, illetve segítsék az a folyamatot, hogy önmagukkal kapcsolatban új felismerésekhez jussanak.

19 Tréning jellemz ő i II  Olyan alapvet ő en készségfejlesztésre irányuló, csoportos fejleszt ő módszer, amely során a résztvev ő k személyes tapasztalatokat szereznek, a tapasztalati tanulás révén új ismeretekhez jutnak önmagukról, másokról, különböz ő helyzetekhez való viszonyulásaikról.

20 Tréning jellemz ő i III  A tréning célközönsége olyan emberekb ő l áll, akik a már meglév ő és a munkájuk során használt készségeik, kompetenciáik magasabb szintre emelését célozzák meg

21 A tréner viselkedésének jellemz ő i ZHitelesség  A résztvev ő k feltétel nélküli pozitív elfogadása  A résztvev ő k és a csoport iránt tanúsított figyelem, empátia ZHit a részvétel sikerességében

22 A tréner  A tréning vezet ő je ZA gyakorlatok, folyamatok irányítója, moderátora  Felel ő s azért, hogy észrevegye azt, hogy a résztvev ő k egyéni és a csoportos megnyilvánulásait mi mozgatja  Nemcsak a személy- és csoportviselkedés, -m ű ködés ismer ő je, irányítója, hanem az adott szaktudásban is mester

23 A trénernek az alábbi ismeretekkel, kompetenciákkal kell rendelkeznie IsmeretKompetencia - Pszichológia - Szociális kompetencia (kooperativitás, érzelmi intelligencia) - Módszertan - A tréning tárgyára vonatkozó tudás, képzettség - Kommunikáció - Oktatás-, képzéstervezés - Oktatás-, képzésfejlesztés

24 Szerepjáték jellemz ő i ZBizonyos élethelyzeteket szimulál játékos formában ZCsökkenti a gátlásokat  Er ő s bevonódást, koncentrációt eredményez  Tervezett célja és fejl ő dést el ő idéz ő feldolgozása van  Biztosítja, hogy a résztvev ő k spontán módon viselkedjenek, és a mindennapok során beléjük rögzült magatartásmintáikat kövessék

25 Szerepjátékot követ ő en a csoport: Zelemzi a történteket Zmegbeszéli a tanulságokat  a lesz ű rt tapasztalatokat általánosítja a hasonló jelleg ű élethelyzetekre

26 Tréning el ő nyei  Újszer ű tanulási közeg  A tréning módszer a feln ő ttképzés egyik leghatékonyabb módja – intenzív, dinamikus ZMotiváltságok feltételez és/vagy fejleszt  A résztvev ő k teljes pszichikumára hat, ezért mély, könnyen el ő hívható tudást ad  A résztvev ő k védett közösségben megismerik saját er ő s és gyenge pontjaikat  A résztvev ő k új készségeket tanulnak, amelyeket komoly tét nélkül gyakorolhatnak


Letölteni ppt "Kompetencia/(hozzáértés)  Cselekv ő képes tudás. Azon ismeretek, készségek, képességek, magatartási, viselkedési jegyek összessége, amely által a személy."

Hasonló előadás


Google Hirdetések