Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Előadó: Dr. Kökényesi József 1. Az önkormányzatok EU-konform tervezési feladatai.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Előadó: Dr. Kökényesi József 1. Az önkormányzatok EU-konform tervezési feladatai."— Előadás másolata:

1 Előadó: Dr. Kökényesi József 1. Az önkormányzatok EU-konform tervezési feladatai

2 2 Tartalom: 1.1. Az önkormányzatok településfejlesztési dokumentumai Az önkormányzatok településfejlesztési dokumentumai és az OP-ok kapcsolódásai 1.2. Pécs Megyei Jogú Város stratégiai fejlesztési programja

3 3 Fejlesztési típusú tervekRendezési típusú tervek Terü- leti tervek Területfejlesztési koncepciók (országos és regionális szinten) Területfejlesztési programok és tervek: -Átfogó Fejlesztési Terv -Nemzeti Fejlesztési Terv -Kiemelt térség fejlesztési programja -Regionális fejlesztési programok Területrendezési tervek: -Országos Területrendezési Terv -Kiemelt térségek területrendezési tervei -Megyék területrendezési tervei Tele- pülés Településfejlesztési koncepciók, településfejlesztési programok -Stratégiai programok -Operatív programok Településrendezési tervek: -Településszerkezeti terv -Szabályozási terv -Helyi építési szabályzat Építési telkek tervei Fejlesztési projektek Engedélyezési tervek Tender és kiviteli tervek A tervezés dokumentumainak rendszere 1.1. Az önkormányzatok településfejlesztési dokumentumai

4 Országos szintű, többnyire ágazati jellegű fejlesztési terv Regionális Fejlesztési Terv Megyei Fejlesztési Terv Kistérségi Fejlesztési Terv Országos Területfejlesztési Koncepció Regionális Fejlesztési (Operatív) Program Megyei Területfejlesztési Program Ágazati Fejlesztési és Operatív Programok A fejlesztési tervek kapcsolati ábrája Források állami EU helyi magán állami EU helyi magán állami helyi magán Kistérségi (esetleg települési) Fejlesztési Program helyi magán A tervek egymásra való hatása, befolyásolásuk ereje; a kapcsolat a különböző szintek között lehet egyből közvetlen, nem feltételez hierarchiát A tervek megvalósulásának helyei 1.1. Az önkormányzatok településfejlesztési dokumentumai

5 5 NFT 2004-2006 Az életminőség javítása Az EU átlaghoz viszonyított jövedelmi különbségek mérséklése A gazdasági versenyképesség javítása A humán erőforrások jobb kihasználása Kiegyensúlyo- zottabb regionális fejlődés Gazdasági versenyképesség OP Agrár- és vidékfejlesztési OP Humán erőforrás fejlesztési OPRegionális OP Környezetvé- delem és Infrastruktúra OP Versenyképesebb termelő szektor Növekvő foglalkoztatás és az emberi erőforrások fejlesztése Jobb infrastruktúra, tisztább környezet Erősebb regionális és helyi potenciál Jobb minőségű környezet, fejlett infrastruktúra 1.1. Nemzeti Fejlesztési Terv Hosszú távú cél Általános cél Specifikus cél Prioritások

6 6 A fejlesztési típusú tervdokumentumok Miért? Mit? Mikor? Miből? kérdésekre adnak választ.  Gazdasági, társadalmi, szociális, politikai célkitűzéseket tartalmaznak.  Az önkormányzatok határozatilag állapítják meg.  Külső személyek részére jogokat és kötelezettségeket nem keletkeztetnek.  Indikatívak, fejlesztési lehetőségeket kínálnak. 1.1. Az önkormányzatok településfejlesztési dokumentumai

7 7 Rendezési típusú tervdokumentumok tartalma Hol? Hogyan? kérdésekre adnak választ  Térbeli műszaki tervek  Szabályozási munkarészeiket az önkormányzatok rendeletileg állapítják meg.  Jogokat és kötelezettségeket állapítanak meg mindenki számára, aki építési beruházásokat tervez és valósít meg.  Az építési engedélyek alapját képezik 1.1. Az önkormányzatok településfejlesztési dokumentumai

8 8 A fejlesztési típusú települési dokumentumok összefüggései 1.1. Az önkormányzatok településfejlesztési dokumentumai Településfejlesztési koncepció Településfejlesztési program Éves településfejlesztési terv Akcióterv

9 9 Településfejlesztési koncepció  A települési szintű tervezés alapdokumentuma  Olyan célrendszert tartalmaz, amely hosszú távra irányt mutat a fejlesztéssel kapcsolatos döntések meghozatalához  A képviselőtestület határozatban fogadja el 1.1. Az önkormányzatok településfejlesztési dokumentumai

10 10 A településfejlesztési koncepció kidolgozásához szükséges vizsgálatok  Előzmény feltárás  Terület vizsgálat  Humán erőforrások vizsgálata  A gazdaság és vállalkozások vizsgálata  Az önkormányzat gazdasági szerepének vizsgálata  Fejlesztő szervezetek  Környezeti állapot  Veszélyeztetett területek  Védendő értékek  Vonalas infrastruktúra  Vizsgálati összefoglaló 1.1. Az önkormányzatok településfejlesztési dokumentumai

11 11 A településfejlesztési koncepció tartalma  A fejlődés lehetséges forgatókönyveinek bemutatása  A realitásokon alapuló optimális forgatókönyv kiválasztása  A fejlődést befolyásoló külső és belső tényezők  Az optimális fejlődési út választásához szükséges információk  A pozitív jövőkép stratégiája  A kockázatok kivédésének lehetőségei 1.1. Az önkormányzatok településfejlesztési dokumentumai

12 12 A településfejlesztési program készítésének logikája Célhierarchia: „Miért?” Átfogó célok Specifikus célok Operatív célok Beavatkozási területek: „Mit és hogyan?” Program Prioritás Intézkedés 1.1. Az önkormányzatok településfejlesztési dokumentumai

13 13 A településfejlesztési program felépítése  Átfogó fejlesztési cél  Stratégiai célok  A stratégiai célokhoz kapcsolódó prioritások  A prioritásokhoz kapcsolódó intézkedések  Az intézkedésekhez kapcsolódó projektek 1.1. Az önkormányzatok településfejlesztési dokumentumai

14 14 Fogalmi meghatározások Átfogó fejlesztési cél: a település komplex, a társadalmi, gazdasági, infrastrukturális fejlesztések együttesével megcélzott fejlődési iránya Stratégiai célok: a település jövője szempontjából legfontosabb, távlatos fejlesztési irányok Prioritások: a stratégiai célokhoz illeszkedő, fontossági sorrendet is tükröző, konkrét fejlesztési célok Intézkedések: a prioritások megvalósítása érdekében végrehajtandó, komplex, operatív tevékenységek, melyek tartalmazzák a megvalósítás feltételrendszerét is Fejlesztési projekt: egy konkrét cél érdekében, egységes menedzsment irányítása alatt, előre meghatározott időkereten és költségvetésen belül megvalósuló összefüggő tevékenység 1.1. Az önkormányzatok településfejlesztési dokumentumai

15 15 Településfejlesztési akcióterv  Egy meghatározott településrész (szerkezeti egység) komplex rendezéséhez, fejlesztéséhez, működéséhez szükséges projektek koherens, célhierarchiába, időbe, térbe rendezett összessége  Választ ad a:”Pontosan hol, mikor, milyen összefüggésrendszerben, miből?” kérdésre  Eredményes megvalósításának feltétele a projektek pénzügyi forrásainak feltárása, a projektek „illesztése” 1.1. Az önkormányzatok településfejlesztési dokumentumai

16 16 A komplex településfejlesztési akcióterv tartalma 1. 1.1. Az önkormányzatok településfejlesztési dokumentumai I. A településfejlesztési akcióterület meghatározása II. Az akcióterület állapotvizsgálata  A tulajdonviszonyok értékelése  A tulajdonosi szándékok feltérképezése  Piaci helyzetértékelés  Az út-, és közműhálózat értékelése

17 17 A komplex településfejlesztési akcióterv tartalma 2. III. Operatív település- (város) -fejlesztési koncepció  A közszféra (a pályázó) operatív fejlesztési programja –Az akcióterületen belüli út-, és közműhálózat felújításával, ill. fejlesztésével kapcsolatos feladatok –Az akcióterületet feltáró út-, és közműhálózat felújításával, ill. fejlesztésével kapcsolatos feladatok –A zöldterületek fejlesztésével kapcsolatos feladatok  A magánszféra által a közszféra fejlesztései nyomán megvalósítható építési program 1.1. Az önkormányzatok településfejlesztési dokumentumai

18 18 A komplex településfejlesztési akcióterv tartalma 3. IV. Pénzügyi koncepció  A akció megvalósításának átfogó pénzügyi terve –A várható források –A megvalósításhoz szükséges források  Pénzügyi forgatókönyv 1.1. Az önkormányzatok településfejlesztési dokumentumai

19 19 Az EU-csatlakozás után rendelkezésre álló források  Strukturális Alapok  Kohéziós Alap  Közösségi kezdeményezések  Magyar kormányzati támogatások  Magántőke befektetések  Vállalkozói források bevonása - PPP konstrukciók  Társulati (lakossági) források  Önkormányzati saját forrás  Hitel 1.1. Az önkormányzatok településfejlesztési dokumentumai és az Operatív Programok kapcsolódásai

20 20 1.Településfejlesztési koncepció 2.Településfejlesztési program 3.Prioritások és intézkedések meghatározása 4.Településfejlesztési projektek definiálása Milyen út vezet a településfejlesztési tervtől az Operatív Programokig? /1/ 1.1. Az önkormányzatok településfejlesztési dokumentumai és az Operatív Programok kapcsolódásai

21 21 Milyen út vezet a településfejlesztési tervtől az Operatív Programokig? /2/ 5. A projektek Operatív Programokhoz való kapcsolódási lehetőségének vizsgálata:  Feladat: projektvizsgálat az illeszthetőség szempontjából. „Milyen pénzügyi lehetőségek állnak rendelkezésre?”  Válaszadás arra a kérdésre, hogy :”Milyen forrásból célszerű megvalósítani?”  Mérlegelési szempontok : -Hatékonyság, -Időfaktor -Objektív pénzügyi lehetőségek 1.1. Az önkormányzatok településfejlesztési dokumentumai és az Operatív Programok kapcsolódásai

22 22 Milyen út vezet a településfejlesztési tervtől az Operatív Programokig? /3/ 6. Az Operatív Program intézkedéseinek áttekintése 7. A Program-kiegészítő Dokumentum áttekintése 8. A megfelelő pályázati kiírás azonosítása 9. És ha nincs megfelelő pályázat? 10. A projekt módosítás lehetőségeinek vizsgálata 11. Illesztés a pályázati lehetőségekhez 12.Megvalósításra szánt projektek illesztése a rendezési tervhez és a településfejlesztési akciótervekhez 13.Szükség esetén rendezési terv módosítás 1.1. Az önkormányzatok településfejlesztési dokumentumai és az Operatív Programok kapcsolódásai

23 1.2. Pécs Megyei Jogú Város Stratégiai Fejlesztési Programja

24 24 A Stratégiai fejlesztési program átfogó célja  Az európai városhálózat munkamegosztási rendszerébe illeszkedő centrum kialakítása.  Vonzó befektetési lehetőségek biztosítása.  Igényes, fenntartható környezet a lakók, a látogatók és a befektetők számára.

25 25 Stratégiai célok 1.Pécs Dél-Dunántúl innovációs központja 2.Az elérhető város 3.Mediterrán hangulatok városa 4.Az emberközpontú város 5.Dél-Dunántúl korszerű oktatási és kutatási központja 6.Európa kulturális fővárosa cím elnyerése 7.Erős régióközpont

26 26 A stratégiai célokhoz kapcsolódó prioritások 1.Tudásigényes gazdaság erősítése 2.A város közlekedési hálózati kapcsolatrendszerének és elérhetőségének fejlesztése 3.Települési környezet fejlesztése 4.Egészségügy, szociális ellátás, foglalkoztatás, lakásügy

27 27 A stratégiai célokhoz kapcsolódó prioritások 5. Iskolaváros funkció erősítése 6. Értékalapú turizmus fejlesztése 7. Regionális intézmények kialakítása, továbbfejlesztése; korszerű, nyitott városigazgatás

28 28 1. stratégiai cél: Pécs, a Dél-Dunántúl innovációs központja Prioritás:Tudásigényes gazdaság erősítése Intézkedések 1.Gazdaság és egyetem kapcsolatrendszerének erősítése, összehangolása Projektszint: Tudományos-technológiai park létrehozása 2.A helyi gazdasági partnerség programja, új, korszerű ipari munkahelyek létesítésének támogatása Projektszint:Pécsi EXPO-CENTER megvalósítása

29 29 2. Stratégiai cél: Az elérhető város Prioritás: A város közlekedési hálózati rendszerének fejlesztése Intézkedések 1.Pécs-Pogány repülőtér beruházásának befejezése, a működés feltételeinek biztosítása Projektszint: A II. ütem kivitelezése 2. Pécs érdekeinek érvényesítése az országos közútfejlesztési programok alakítása és ütemezése kapcsán Projektszint: M6-os úthoz kapcsolódó városi bekötőutak, elkerülőút

30 30 2. Stratégiai cél: Az elérhető város Prioritás: A város közlekedési hálózati rendszerének fejlesztése 3. Integrált közlekedésfejlesztés a vasútfejlesztés és a városi tömegközlekedés összehangolásával Projektszint: Déli autóbusz-decentrum megépítése 4. Városi úthálózat fejlesztése 5. Kerékpárút-hálózat fejlesztése Projektszint: Kerékpár parkolók létesítése 6. Belváros parkolási lehetőségeinek fejlesztése

31 31 3. Stratégiai cél: Mediterrán hangulatok városa Prioritás:Települési környezet fejlesztése Intézkedések 1.Víz- és csatornahálózat hiányosságainak pótlása Projektszint: ISPA beruházás 2.Levegőminőség javítása Projektszint: Parlagfű visszaszorítása 3.Csapadékvíz elvezetés javítása Projektszint: Partfal, támfal rekonstrukció 4. Vízbázisok védelme 5. Bányászattal, zagyelhelyezéssel kapcsolatos területek komplex rehabilitációja

32 32 3. Stratégiai cél: Mediterrán hangulatok városa Prioritás:Települési környezet fejlesztése 6.Hulladékgazdálkodás EU-konform fejlesztése Projektszint: Mecsek-Dráva projekt 7. Környezetbarát energiahordozók és megújuló energia használatának fejlesztése 8. Városkép fejlesztése 9.Sportolási lehetőségek fejlesztése Projektszint: Sportkollégium 10. Veszélyeztetett városrészek rehabilitációs programjai Projektszint:Pécs keleti városrész rehabilitációja

33 33 4. stratégiai cél: Az emberközpontú város Prioritás: Egészségügy, szociális ellátás, foglalkoztatás, lakásügy Intézkedések 1.Egészségügyi hálózat fejlesztése Projektszint: Lánc utcai rendelő felújítása 2. Foglalkoztatási helyzet javítása 3. Szociális ellátás fejlesztése 4. Esélyegyenlőség megteremtése 5. Lakásgazdálkodás Projektszint: Panelrekonstrukció 6. Egészség évtizedének Johan Béla Nemzeti Programja

34 34 5. stratégiai cél: Oktatási és kutatási központ Prioritás: Iskolaváros funkció erősítése Intézkedések 1.Közoktatási program fejlesztése és működőképességének biztosítása Projektszint:Égertetői ökológiai gyermektábor létrehozása 2. Egyetemfejlesztési program támogatása 3.Infrastruktúrafejlesztés a közoktatásban Projektszint:Pécs-Somogy óvoda felújítás 4. Humánerőforrás fejlesztés

35 35 6. Stratégiai cél: Európa kulturális fővárosa Prioritás: Értékalapú turizmus fejlesztése Intézkedések 1.Műemléki, építészeti értékvédelem 2.Régészeti emlékek védelme és bemutatása 3.A világörökségi helyszín infrastruktúrájának megteremtése Projektszint: Magterület és puffer-zóna örökségvédelmi és turisztikai fejlesztése 4. Kulturális rendezvények 5. Turisztikai infrastruktúra fejlesztése Projektszint: aqua-park

36 36 7. Stratégiai cél: Erős régióközpont Prioritás: Regionális intézmények Intézkedések 1.Informatikai, távközlési és hírközlési mintaváros kialakítása Projektszint: CITYLOG projekt 2. Városkörnyéki együttműködés 3. Város-imázs javítása, a Pécs identitás erősítése Projektszint: elektronikus újság beindítása 4.Városgazdálkodás hatékonyságának növelése Projektszint: Digitális vagyonkataszter 5. A regionális intézményhálózat fejlesztése


Letölteni ppt "Előadó: Dr. Kökényesi József 1. Az önkormányzatok EU-konform tervezési feladatai."

Hasonló előadás


Google Hirdetések