Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

5. A Strukturális Alapok igénybe vételéhez szükséges tervezés- programozás Hogyan jutunk EU-s pénzhez? Előadó: Dr. Kovács Katalin.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "5. A Strukturális Alapok igénybe vételéhez szükséges tervezés- programozás Hogyan jutunk EU-s pénzhez? Előadó: Dr. Kovács Katalin."— Előadás másolata:

1 5. A Strukturális Alapok igénybe vételéhez szükséges tervezés- programozás Hogyan jutunk EU-s pénzhez? Előadó: Dr. Kovács Katalin

2 2 Tartalom: 5.1 Programozás az Európai Unióban A programozási dokumentumok típusai, tartalmuk, felépítésük 5.2 Nemzeti Fejlesztési Terv 5.3 Operatív Programok 5.4 A Strukturális Alapok és Kohéziós Alap Kohéziós Alap hazai intézményrendszere hazai intézményrendszere 5. A Strukturális Alapok igénybe vételéhez szükséges tervezés-programozás

3 3 A programozási dokumentumok rendszere  Átfogó Fejlesztési terv  Nemzeti Fejlesztési Terv  Operatív Programok - ágazatiak - regionális  Program-kiegészítő Dokumentumok  Közösségi Támogatási Keretterv megállapodás az NFT megvalósítására 5.1 Programozás az Európai Unióban

4 4 Az életminőség javítása Az EU átlaghoz viszonyított jövedelmi különbségek mérséklése A gazdasági versenyképesség javítása A humán erőforrások jobb kihasználása Kiegyensúlyo- zottabb regionális fejlődés Gazdasági versenyképesség OP Agrár- és vidékfejlesztési OP Humán erőforrás fejlesztési OPRegionális OP Környezetvé- delem és Infrastruktúra OP Versenyképesebb termelő szektor Növekvő foglalkoztatás és az emberi erőforrások fejlesztése Jobb infrastruktúra, tisztább környezet Erősebb regionális és helyi potenciál Jobb minőségű környezet, fejlett infrastruktúra 5.2 Nemzeti Fejlesztési Terv célrendszere 2004-2006. Hosszú távú cél Általános cél Specifikus célok Prioritások Operatív programok

5 5 Tartalma: Helyzetelemzés Fejlesztési stratégia, célkitűzések, prioritások Operatív programok Pénzügyi terv Partnerség Végrehajtási rendszer, monitoring, értékelés érvényesítése Közösségi politikák érvényesülése 5.2 Nemzeti Fejlesztési Terv

6 6 Az NFT-ben foglalt fejlesztéspolitikai célkitűzések végrehajtását szolgálják. Tartalmuk:  prioritások meghatározása  intézkedések leírása  pénzügyi terv  a végrehajtás rendje Operatív programok fajtái:  Gazdasági Versenyképesség Operatív Program GVOP  Agrár- és Vidékfejlesztés Operatív Program AVOP  Környezetvédelmi és Infrastruktúra Operatív Program KIOP  Humánerőforrás-fejlesztés Operatív Program HEFOP  Regionális Operatív Program ROP 5.3 Operatív Programok

7 5.3 Operatív Programok felépítése

8 8 5.3 Operatív Programok A Strukturális Alapok támogatásának megoszlása Operatív programStrukturális Alapok támogatás (mill.euro) OP-k közötti megoszlás % Kohéziós Alap támogatás (mill.euro) Gazdasági versenyképességi OP 42921,50% Humánerőforrás- fejlesztési OP 562,5828,19% Környezetvédelmi és infrastruktúra OP 327,1716,40%1130,33 Agrár- és vidékfejlesztési OP 317,215,90% Regionális fejlesztési OP 359,4518,01% Összesen:1995,4100,00% 3126,73

9 9 5.3 Operatív Programok A Gazdasági Versenyképesség OP 1.Beruházás- ösztönzés 2.Kis- és középvállalkozá sok fejlesztése 3.Kutatás- fejlesztés, innováció 4.Információs társadalom- és gazdaságfejlesztés 3.1 Alkalmazás- orientált tevékenységek támogatása 3.2 Közfinanszírozású és non-profit kutatóhelyeken kutatás feltételeinek javítása 3.3 Vállalati K+F kapacitások és innovációs képességek erősítése 4.1 E-gazdaság fejlesztése, e- kereskedelem ösztönzése 4.2 Információs (digitális tartalom) iparág fejlesztése 4.3 Az e- közigazgatás fejlesztése 4.4 Szélessávú távközlési infrastruktúra bővítése 2.1 KKV-k műszaki- technológiai hátterének fejlesztése 2.2 Vállalkozói kultúra fejlesztése 2.3 Együttműködés fejlesztése a vállalkozói szektorban 1.1 Ipari és szolgáltatói szektor versenyképes- ségének fejlesztése 1.2 Az üzleti infrastruktúra fejlesztése 1.3 Pro-aktív beruházás- ösztönzési tanácsadás

10 10 Humánerőforrás-fejlesztés OP 5.3 Operatív Programok 1.1 A munkanélküliség megelőzése és kezelése 1.2 A Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése 1.3 A nők munkaerőpiacra való visszatérésének segítése 2.1 Hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének biztosítása az oktatási rendszerben 2.2 A társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésében 2.3 Hátrányos helyzetű emberek, köztük a romák foglalkoztathatóságának javítása 3.1 Az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges készségek és képességek fejlesztése 3.2 A szakképzés tartalmi, módszertani és szerkezeti fejlesztése 3.3 A felsőoktatás szerkezeti és tartalmi fejlesztése 3.4 Munkahelyteremtéshez és a vállalkozói készségek fejlesztéséhez kapcsolódó képzések 3.5 A felnőttképzés rendszerének fejlesztése 1. Aktív munkaerőpiaci politikák támogatása 2. Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem a munkaerőpiacra történő belépés segítségével 3. Egész életen át tartó tanulás támogatása 4.Oktatási, szociális és egészségügyi infrastruktúra fejlesztése 4.1 Az oktatási infrastruktúra fejlesztése 4.2 A társadalmi befogadást támogató szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése 4.3 Egészségügyi infrastruktúra fejlesztése az elmaradott régiókban 4.4 Egészségügyi információtechnológi ai fejlesztés az elmaradott régiókban

11 11 5.3 Operatív Programok Környezetvédelem és Infrastruktúra OP 1. Környezetvédelem2. Közlekedési infrastruktúra 1.1 Vízminőség javítása 1.2 Állati hulladék kezelése 1.3 Az eü-i és építési- bontási hulladékok kezelése 1.4 környezeti kámentesítés, felszín alatti vizek és az ivóvíz bázisok 1.5 Természetvédelem és fenntartható árvízvédelem 1.6 A levegőszennyezés és a zajterhelés mérése 1.7 Energia gazdálkodás környezetbarát fejlesztése 2.1 A főúthálózat műszaki színvonalának emelése 2.2 Útépítés a javuló környezetért

12 12 Agrár- és Vidékfejlesztés OP 5.3 Operatív Programok 1. A versenyképes alapanyag termelés megalapozása a mezőgazdaságban 2. Az élelmiszer- feldolgozás modernizálása 3. Vidéki térségek fejlesztése 1.1 Mezőgazdasági beruházások támogatása 1.3 A halászati ágazat strukturális támogatása 1.4 Fiatal magyar gazdák támogatása 1.5 Szakmai továbbképzés és átképzés támogatása 2.1 Mezőgazdasági temékek feldolgozásának és értékesítésének fejlesztése 3.1 Vidéki jövedelemszerzés lehetőségeinek bővítése 3.2 Mezőgazdasághoz kötődő infrastruktúra fejlesztése 3.4 A falufejlesztés és megújítás, a vidék tárgyi és szellemi örökségének megőrzése 3.5 LEADER+

13 13 5.3 Operatív Programok 1. A turisztikai potenciál erősítése a régiókban (ERFA) 2. Térségi infrastruktúra és települési környezet fejlesztése (ERFA) 3. A régiók humán erőforrásának fejlesztése (ESZA) Regionális OP 1.1 Turisztikai vonzerők fejlesztése 1.2 Turisztikai fogadóképesség javítása 2.1 Hátrányos helyzetű régiók és kistérségek elérhetőségének javítása 2.2 Városi területek rehabilitációja 2.3 Az óvodai és alapfokú oktatási- nevelési intézmények infrastruktúrájának fejlesztése 3.1 Helyi közigazgatás és a civil szervezetek kapacitásépítése 3.2 Helyi foglalkoztatási kezdeményezések támogatása 3.3 Felsőoktatási intézmények és a helyi szereplők együttműködésének elősegítése 3.4 Régió specifikus szakmai képzések támogatása

14 14 Programkiegészítő dokumentum felépítése  Az adott OP intézkedéseinek részletes bemutatása, benne: –A támogatott tevékenységek (pályázatok, központi projektek) leírása –Kiválasztási kritériumok –Támogatás mértéke –Kedvezményezettek köre –Számszerűsített célok –Költségvetés 5.3 Operatív Programok

15 5. 4. A Strukturális Alapok és a Kohéziós Alap hazai intézményrendszere Előadó: Dr. Kovács Katalin

16 16 Irányító Hatóság Közreműködő Szervezetek Végső kedvezményezettek Kifizető Hatóság Monitoring Bizottság 5.4. A Strukturális Alapok hazai intézményrendszere

17 17  Általános felelősség az OP-ok megvalósításáért  Programkiegészítő dokumentumok kidolgozása  Az OP-ok előrehaladásának mérésére szolgáló monitoring információs rendszer kialakítása és működtetése  Éves végrehajtási beszámoló készítése az EU Bizottságnak  Pályázatok feltételrendszerének kidolgozása, döntés a támogatott pályázatokról és a támogatás összegéről Irányító Hatóság 5.4. A Strukturális Alapok hazai intézményrendszere

18 18 Monitoring Bizottság Monitoring Bizottság Az OP legfontosabb egyeztető, stratégiai döntéshozó testülete Megerősíti vagy módosítja a Programkiegészítőt Elfogadja a támogatásokkal (pályázatokkal) kapcsolatos értékelési szempontrendszert Áttekinti és vizsgálja az egyes intézkedések előrehaladását Jóváhagyja az IH éves végrehajtási beszámolóját Jóváhagyja a pénzügyi átcsoportosításokra tett javaslatokat (OP prioritások közötti forrásátcsoportosítás) 5.4. A Strukturális Alapok hazai intézményrendszere

19 19 Közreműködő Szervezetek Az OP-ok napi végrehajtásáért felelősek Az Irányító Hatóságok megbízásából és irányításával látnak el feladatot a végső kedvezményezettekkel fenntartott kapcsolatokban Feladatdelegálás útján feladatai lehetnek:  A pályázatok begyűjtése, tartalmi és formai értékelése,  A megvalósuló projektek monitoringja,  A kedvezményezettől kapott jelentések ellenőrzése,  Számlák továbbítása az IH számára. A végső kedvezményezett a Közreműködő Szervezetekkel kerül közvetlen kapcsolatba. 5.4. A Strukturális Alapok hazai intézményrendszere

20 20 Kifizető Hatóság  Az EU támogatások lehívása, és továbbítása a végső kedvezményezett felé  Fizetési kérelmek pénzügyi ellenőrzése;  A következő évre vonatkozó kifizetési kérelmek előrejelzése az EU Bizottság számára  Részletes számítógépes nyilvántartás vezetése a kifizetésekről 5.4. A Strukturális Alapok hazai intézményrendszere

21 21 Végső kedvezményezettek Kik a végső kedvezményezettek? Alapesetben azok aki a támogatást kapják, vagyis a pályázók. De pl. a vállalkozásoknak nyújtott támogatások esetében a végső kedvezményezett a támogatást nyújtó (pályázatkezelő) intézmény lesz. 5.4. A Strukturális Alapok hazai intézményrendszere

22 22 Végső kedvezményezett Végső kedvezményezett Közreműködő szervezet Közreműködő szervezet Közreműködő szervezet Közreműködő szervezet Közreműködő szervezet HEFOP Irányító Hatóság FMM AVOP Irányító Hatóság FVM ROP Irányító Hatóság MEH MTRFH KIOP Irányító Hatóság GKM GVOP Irányító Hatóság GKM AVOP Monitoring Bizottság GVOP Monitoring Bizottság KIOP Monitoring Bizottság ROP Monitoring Bizottság KTK Monitoring Bizottság KTK Irányító Hatóság MEH NFTH Végső kedvezményezett Végső kedvezményezett Végső Kedvezményezett Végső Kedvezményezett Végső Kedvezményezett Végső Kedvezményezett Végső Kedvezményezett Végső Kedvezményezett HEFOP Monitoring Bizottság 5.4. A Strukturális Alapok hazai intézményrendszere Kifizető Hatóság Pénzügyminisztérium

23 23 OP AVOPROPKIOPHEFOPGVOP 1. Irányító Hatóság FVMMEHGKMFMMGKM 2. Közreműködő Szervezetek Mezőgazdasá gi és Vidékfejleszt ési Hivatal Magyar Államkincstár Váti Kht. Regionális Fejl. Ügynökségek Magyar Állam- kincstár Energia Központ Kht. KvVm Fejlesztési Igazgatóság Magyar Állam- kincstár ESZA Kht. OM Alapkezelő Igazgatóság EUSzCsM Országos Foglalkoztatási Közalapítvány Magyar Államkincstár Foglalkoztatási Hivatal ITDH Kht. OM Alapkezelő Igazgatóság Regionális Fejlesztési Holding Magyar Vállalkozásfej- lesztési Kht. Információs Társadalom Kht. Magyar Államkincstár Magyar Fejlesztési Bank Rt. 3. Kedvezmé- nyezett pályázók 5.4. A Strukturális Alapok hazai intézményrendszere

24 24 5.4. A Kohéziós Alap hazai intézményrendszere


Letölteni ppt "5. A Strukturális Alapok igénybe vételéhez szükséges tervezés- programozás Hogyan jutunk EU-s pénzhez? Előadó: Dr. Kovács Katalin."

Hasonló előadás


Google Hirdetések