Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 Kompetencia alapú teljesítményértékelés. 2 A munkakörnek megfelelés modellje A munkakört betöltő egyén sajátosságai A munkakör betöltéséhez rendelkezésre.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 Kompetencia alapú teljesítményértékelés. 2 A munkakörnek megfelelés modellje A munkakört betöltő egyén sajátosságai A munkakör betöltéséhez rendelkezésre."— Előadás másolata:

1 1 Kompetencia alapú teljesítményértékelés

2 2 A munkakörnek megfelelés modellje A munkakört betöltő egyén sajátosságai A munkakör betöltéséhez rendelkezésre álló egyéni sajátosságok A munkakör követelményeinek és a munkavállaló képességeinek összehasonlítása A munkakör követelményei A munkakörtartalom kiemelt jellemzői A munkakör sajátosságai

3 3 Teljesítmény AlkalmasságMotiváltság Lehetőség (akarja)(hagyjuk) Kiválasztás Képzés (tudja) Személyiség Ösztönzési rendszer Szervezeti kultúra Szervezeti struktúra

4 4 Teljesítmény = hatékony cselekvés Munkaköri követelmények Mit kell tenni Szervezeti kultúra Hogyan kell tenni Személyiség jellemzők Mit képes megtenni Mit várhatunk tőle Miért így teszi

5 5 Ok-okozati viszony személyiségviselkedésteljesítmény szándékcselekvéseredmény motiváció személyiség vonások én fogalom / énkép ismeretek készségek

6 6 A teljesítményt befolyásoló munkaköri követelménytényezők végzettség (általános, speciális) általános intelligencia, személyes képességek személyi tulajdonságok kompetenciákgyakorlati tudás, tapasztalat munkaköri követelmények

7 7 A kompetencia fogalma Egy személy alapvető, meghatározó jellemzői, melyek okozati kapcsolatban állnak az adott munkakör ellátásához szükséges kritériumszintnek megfelelő hatékony és/vagy kiváló teljesítménnyel. (A kompetencia egy adott munkakörben megkülönbözteti a „sztárokat” a közepesektől.) A pszich feladatok ellátásához, szükséges tudás, készségek, képességek, valamint az alkalmazást segítő viselkedéselemek és a hatékonysági motiváció együttese.

8 8 Ismeret, tudás Szociális szerepek vagy „értékek” Én-kép Személyiségvonások Motivációk A kompetencia összetevői Képességek, készségek jól láthatók és taníthatók nehezebben beazonosíthatók, de fejleszthetők

9 9 A kompetencia típusai 1. Generikus kompetenciák Speciális vagy funkcionális kompetenciák Kulcskompetenciák Alapkompetenciák

10 10 Alapkompetenciák Azokat a jellemzőket foglalják magukba, amelyek gyakran előfordulnak, amelyeket általánosan alkalmazunk. Ezek megteremtik az alapot ahhoz, hogy a kulcskompetenciák, a generikus és a funkcionális kompetenciák kialakíthatók legyenek (ilyenek pl.: az írás, az olvasás, a számolás, a szövegértés). Kulcskompetenciák Nem egyetlen szakma tartozékai, hanem valamennyié. Az Európai Unió az alábbi kulcskompetenciák meglétét, illetve folyamatos fejlesztését preferálja: anyanyelven való kommunikáció; idegen nyelven való kommunikáció; matematikai készségek; alapkészségek a tudományban és a technológiában; informatikai készségek; - tanulás tanulása; interperszonális és állampolgári készségek; vállalkozói készségek; kulturális tudatosság (általános műveltség).

11 11 Generikus kompetenciák Egy szervezet valamennyi munkakörére, vagy egy-egy munkakör családjára vonatkozó viselkedés-együttes. A munka világában legfontosabbnak tartott kompetenciák a következők: egy munkafolyamat racionális megszervezése, az idővel, az energiával és az anyaggal való takarékosság; a problémaérzékenység és problémamegoldás, az alternatív megoldási lehetőségek összehasonlítása; a lényeglátás, a döntésképesség; az együttműködés, a kommunikációs készség; az innováció és a kreativitás. Speciális vagy funkcionális kompetenciák Az egyes munkakörök sikeres ellátásához szükséges viselkedés-repertoár, a kimagasló teljesítményt szolgáló szakmai tudást foglalják magukba.

12 12 A kompetencia típusai 2. (a teljesítmény szempontjából) 2/a. Küszöb kompetenciák azok a jellemzők, melyekkel mindenkinek rendelkeznie kell, hogy az adott munkakört el tudja látni, de ezek nem különítik el a kiválókat az átlagosaktól 2/b. Teljesítmény kompetenciák ez a faktor különíti el a kiválókat az átlagosaktól 2. Az egyéni teljesítményértékeléséhez használandó kompetenciák a munka- és magatartás minőségét kifejező kompetenciák 1. A munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák pl. iskolai végzettség, fizikai, pszichés, egészségi pályaalkalmasság

13 13 1.Értelmi kompetencia (kognitív képességek, illetve intelligenciahányados /IQ/) Ismeret, tudás, információ, fogalom és elmélet stb. birtoklása az érintett szakterületről, munkakörről. 2. Gyakorlati kompetencia A szakértelem és a tapasztalat kombinációja, megfelelővé tesz egy adott állás betöltésére. Valamilyen tevékenységre, teljesítményre való testi – lelki adottság (képesség), illetve tanult gyakorlat (készség) 3. Érzelmi kompetencia Érzelmi intelligencián alapuló tanult képesség, amely kiemelkedő munkateljesítményt eredményez. (Az előző két kompetenciára épülő, de vezető szerepet játszó a munkában való sikeresség, a kiemelkedő teljesítmény szempontjából!) A kiválóság területei, kompetenciái

14 14 Személyes kompetenciaSzociális kompetencia I. ÉntudatosságIV. Empátia 1. érzelmi tudatosság13. mások megértése 2. pontos önértékelés14. mások fejlesztése 3. önbizalom15. kliensközpontúság II. Önszabályozás16. a sokszínűség értékelése 4. önkontroll17. politikai tudatosság 5. megbízhatóságV. Társas készségek 6. lelkiismeretesség18. befolyásolás 7. alkalmazkodás19. kommunikáció 8. innováció20. konfliktuskezelés III. Motiváció21. vezetés (tervezés, szervezés, döntés, ellenőrzés) 9. teljesítménymotiváció22. a változás katlizálása 10. elkötelezettség23. kapcsolatépítés 11. kezdeményezőkészség24. együttműködés 12. optimizmus25. csapatszellem (csapatépítés) Érzelmi intelligencián alapuló kompetencia szerkezete

15 15 Személyes kompetenciaSzociális kompetencia I. ÉntudatosságIV. Empátia 1. érzelmi tudatosság13. mások megértése 2. pontos önértékelés14. mások fejlesztése 3. önbizalom15. kliensközpontúság II. Önszabályozás16. a sokszínűség értékelése 4. önkontroll17. politikai tudatosság 5. megbízhatóságV. Társas készségek 6. lelkiismeretesség18. befolyásolás 7. alkalmazkodás19. kommunikáció 8. innováció20. konfliktuskezelés III. Motiváció21. vezetés (tervezés, szervezés, döntés, ellenőrzés) 9. teljesítménymotiváció22. a változás katlizálása 10. elkötelezettség23. kapcsolatépítés 11. kezdeményezőkészség24. együttműködés 12. optimizmus25. csapatszellem (csapatépítés) A kiválóság megítélésének kritériuma

16 16 A kiválóságot biztosító érzelmi kompetencia készlet a felsővezetők körében Teljesítmény- motiváció befolyásolás kapcsolatok építése, ápolása alkalmazkodás mások megértése mások fejlesztése önbizalom globális gondolkodás kezdeményező- készség politikai tudatosság csapatszellem, együttműködés vezetés Pszich. iránti aspiráció

17 17 egyénieskedéscsapatmunka „munkaverseny”együttműködés a másik lenézéseegyenrangúság a befelé forduláskommunikáció a passzív tudása készségek (know-how) a befejezett tudásfolyamatos tanulás a változatlanságváltozatosság a beletörődéskezdeményezés (vállalkozás) helyett A kompetenciák átértékelődése

18 18 Kulcskérdés a teljesítménycélok személyre szóló meghatározása kormányzati célokKormányzat miniszter a tárca kiemelt céljai a hivatali szerv vezetője munkaköri leírás egyeztetett egyéni teljesítmény célok egyéni teljesítmény értékelés a hivatali egység alábontott céljai mithogyan

19 19 1. Felkészültség: szakmai ismeretek, vezetői ismeretek, idegennyelvtudás és a számítástechnikai ismeretek alkalmazásának szintje 2. Terhelhetőség: fizikális képességek; pszichés terhelhetőség; a munkakörülményekhez való alkalmazkodás képessége A közigazgatásban alkalmazható kompetencia osztályok és kompetenciák a teljesítményértékelés során I. 3. Kapcsolattartás: szóbeli kommunikáció /ÉK./ (beszédkészség, beszédértés, meghallgatási képesség, prezentációs készség); írásbeli kommunikáció /ÉK./ (szövegértés, fogalmazási készség); szervezeten kívüli kapcsolattartás, ill. a vezetővel, irányítóval való kapcsolattartás képessége /ÉK/; együttműködési készség /ÉK/; konfliktuskezelés /ÉK/

20 20 A közigazgatásban alkalmazható kompetencia osztályok és kompetenciák a teljesítményértékelés során II. 4. Felelősség: felelősségtudat; egyéni megjelenés; szabálytudat, fegyelmezettség; szervezet iránti lojalitás /ÉK/ 5. Feladat és problémamegoldás: információkezelés és feldolgozás szintje; testületismeret, hely- és személyismeret alkalmazásának szintje; problémára való nyitottság, kreatív problémamegoldás /ÉK/; teljesítmény-orientáltság /ÉK/

21 21 6. Személyi tulajdonságok: önállóság; határozottság, magabiztosság /ÉK/; rugalmasság; motiváció /ÉK/; megbízhatóság /ÉK/, etikus magatartás; kezdeményezőkészség /ÉK/; igényesség; empátiás készség /ÉK/; realitásérzék 7. Vezetői és irányítói magatartás: tervezőkészség /ÉK/; szervezőkészség /ÉK/; követelménytámasztás /ÉK/; döntési készség /ÉK/; kapcsolattartás és bánásmód a munkatársakkal /ÉK/; vezetői szerep elfogadtatása /ÉK/; munkatársak fejlesztése /ÉK/; a szervezet menedzselése/ÉK/ A közigazgatásban alkalmazható kompetencia osztályok és kompetenciák a teljesítményértékelés során III.

22 22 Kompetencia lista (térkép) I. Kompetenciák pl. felelősségtudat; egyéni megjelenés; szabálytudat, fegyelmezettség; szervezet iránti lojalitás Kompetencia osztályok: ezekbe általában több kompetencia sorolható pl. felelősség A munkakör elemzés alapján határozható meg az, hogy az adott szervezetre vonatkozóan mely kompetencia osztályok, ill. kompetenciák alkossák a szervezet kompetencia listáját (térképét)

23 23 Szintén a munkakör elemzés alapján határozható meg az, hogy melyik munkakörnél melyik kompetencia osztályokat, ill. kompetenciákat kell alkalmazni és a teljesítményértékelés során az értékelést elvégezni (a dolgozói önértékelést, illetve a vezetői értékelést) A kompetencia osztályok és az oda tartozó kompetenciák mindegyikét definiálni kell! Az egyes kompetenciákat a jellemző viselkedésjegyeknek megfelelően - azok meghatározása alapján – általában 3 – 7 fokozatú skála kialakításával kompetencia szintekre kell osztani, mely felhasználásával egységesen lehet mérni a munkatárs teljesítményét. Kompetencia lista (térkép) II. Munkakörönként és kompetenciánként meg kell határozni az előírt követelmény szintet és ha lehet a kiváló teljesítmény szintet is.

24 24 A kompetenciák dimenziói 1. A cselekvés intenzitása vagy teljessége (a személy hogyan valósította meg szándékát) 2. A hatás mértéke / nagysága (akikre vagy amire a személy hatást gyakorol) 3. Komplexitás (pl. több dolog, adat, koncepció, ok komplex számbavétele) 4. Az erőfeszítés, az időráfordítás mértéke 5. Különleges dimenziók (pl. a kezdeményezőkészségnek van egy idődimenziója is: mennyire lát/tervez előre a személy)

25 25 A kompetenciák értékelésének szabályai munkakör ügyintéző osztályvezető értékelt kompetencia pl. a felelősség ABCDE ABCDE küszöb szintértékelt teljesítmény alulteljesítmegfelelőfelülteljesí t a teljesítés szintje küszöb szintértékelt teljesítmény

26 26 Kom- pe- tencia osz- tály Kompe- tencia MeghatározásKompetencia skála Nagymér- tékben fejlesz- tendő Kismérték- ben fejlesztendő erősség 12345678910 Kom- muni- káció 1. Meggyőző erő A tárgyalások és megbeszélések során képes kialakítani, formálni mások véleményét. ……….. 2. Kapcso- latterem-tés Könnyedén és határozottan teremt kapcsolatot másokkal. ……. n. …..n. ……. Zárt kompetenciaskála

27 27 Szakmaspecifikus kompetenciák összetevői és szintjei Kompe- tenciák Kompetencia szintek 1. szint2. sz. 3. sz. 4. sz. 5. sz. 6. sz. 7. sz. 8. szint Kognitív kompetenciák Tények, fogalmak, eljárások és összefüg- gések ismerete Az alapszintű általános tudás felidézése. A szaktudás alkalmazása olyan új és összetett fogalmak kritikus elemzésére és szintetizálására, melyek egy adott terület külső határát érintik. n. …… n. …………. Egy munkahelyi kompetenciakészlet

28 28 A kompetencia alapú, fejlesztésközpontú teljesítményértékelés közege társadalmi, gazdasági, piaci környezet kormányzati ágazati szervezeti célok a munkavállaló kompetencia profilja elvárt kompetenciaszint egyénre szabott teljesítmény, munka-és magatartási követelmények HOGYAN a kompetencia eltérés függvényében (teljesítményarányos bérezés, fejlesztés, karriertervezés, egyéb személyzeti döntések) munkakörhöz kötődő feladatok - állandó, kiemelt és -többletfeladatok MIT a munkakörre szabott teljesítmény- követelmények


Letölteni ppt "1 Kompetencia alapú teljesítményértékelés. 2 A munkakörnek megfelelés modellje A munkakört betöltő egyén sajátosságai A munkakör betöltéséhez rendelkezésre."

Hasonló előadás


Google Hirdetések