Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kupán, 2006 Az Európai Unió himnusza (adapted from Beethoven's 9th Symphony ) Jelmondat: Egység a sokféleségben.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kupán, 2006 Az Európai Unió himnusza (adapted from Beethoven's 9th Symphony ) Jelmondat: Egység a sokféleségben."— Előadás másolata:

1 Kupán, 2006 Az Európai Unió himnusza (adapted from Beethoven's 9th Symphony ) Jelmondat: Egység a sokféleségben

2 Kupán, 2006 1967Európai Közösség MONTÁNUNIO + EGK + EURATOM = EK intézményi és döntéshozatali egyesítés –1968vámunió vámoktól és mennyiségi korlátozásoktól mentes kereskedelem

3 Kupán, 2006 A vidék jellemzői, meghatározása Gyenge gazdasági szerkezet Elvándorlás Átlagosnál nagyobb munkanélküliség Az országos átlaghoz viszonyítva alacsonyabb jövedelem Mezőgazdaság eltartó képességének csökkenése Öregedő agrárnépesség

4 Kupán, 2006 A vidékfejlesztési politika céljai birtokszerkezet javítása új tehnológiák elterjedése, minőség javítása erdőgazdaságok fejlesztése tevékenységek diverzifikálása szociális szerkezet megtartása biodiverzitás fenntartása életkörülmények javítása egyenlő esélyek

5 Kupán, 2006 Forrás: www.fvm.hu

6 Kupán, 2006 A vidékfejlesztési politika kialakulásának lépései Élelmiszerellátás -fő funkció Ártámogatások- nem megfelelő eredmények Regionális problémák megoldatlansága Strukturális alapok reformja Az “agrárpreferencia” helyébe a “vidékpreferencia” került 1996- Cork-i konferencia Integrált megközelítés Agenda 2000 CAP- CARPE

7 Kupán, 2006 Az EU közös agrárpolitikájának fő célkitűzései A mezőgazdaság termelékenységének növelése A vidéki lakosság megfelelő élet- színvonala A piacok stabilizálása Az ellátás biztonsága Megfelelő színvonalú fogyasztói árak EK szerződés 39. cikkely (1957)

8 Kupán, 2006 A szabályozás fő területei Közös piacpolitika Struktúrapolitika Az agrárjogi terület közösségi harmonizációja

9 Kupán, 2006 Az EU agrár-környezetvédelmi politikájának kialakulása CAP következményeia környezeti állapot romlása CARPE agrár-környezetvédelmi programok

10 Kupán, 2006 A KAP eredményei: Jelentős termelés- növekedés biztonságos élelmiszerellátás Magas fogyasztói árak termelői jövedelmek növekedése, stabilizálása Piac-stabilizáció Romló környezeti állapot Túltermelés költséges intervenció Növekvő támogatás-igény További túltermelés az alacsonyabb hatékonyság konzerválása Versenyképesség-csökke- nés a világpiacon piactorzító hatás Fogyasztói jövedelem-el- terelés élelmiszer-kiadások növekvő hányada Támogatások jó része nem a termelőkhöz került (felvá- sárlók, hitelezők) növekvő jövedelem-különbségek (a gazda- gabb termelőknek kedvez)

11 Kupán, 2006 A Cork-i Nyilatkozat

12 Kupán, 2006 Az Európai Unió agrártámogatási rendszerének változása Közös Agrárpolitika (Common Agricultural Policy) Európai Közös Agrár és Vidékfejlesztési Politika (Common Agricultural and Rural Policy for Europa)

13 Kupán, 2006

14 Területi szemlélet – az 1970-es évek közepén új elem jelent meg a Közös Agrárpolitikában, a Hátrányos Térségek Irányelve Hátrányos körülmények között termelő gazdaságok (pl. lejtős területen, rossz időjárási viszonyok, gyenge talaj) külön támogatása A hátrányos helyzetű vidéki térségekben élők elvándorlásának megállítása A támogatást a termelő üzemek kapták, nem a vidéki gazdaság más szereplői

15 Kupán, 2006 Az 1980-as években a területi szemléletet bővült Az integrált fejlesztési programok, melyek a Közös Agrárpolitika (CAP) és a Strukturális Alapok regionális (ERFA) és szociális (ESZA) forrásait is felhasználták, Skócia, Franciaország és Belgium egyes részein indultak el Ezt követték a Görögországban, Olaszországban indult Integrált Mediterrán Programok 1988-ban a mezőgazdasági fejlesztési elemeket is beemelték a régiók fejlesztési támogatási programjaiba Hatékonyabban támogatták a vidékfejlesztést, és a vidékfejlesztésbe integráltan, változatosabbá tették a családi gazdaságok termelését

16 Kupán, 2006 A vidékpolitika hangsúlya eltolódott a „több olcsó élelmiszert” jelszótól az emberek, a gazdaság és a vidéki környezet szélesebben értelmezett jóléte felé A vidéki területek gazdaságának megerősítésére és diverzifikálására helyeződik a fő hangsúly A hagyományos, kizárólag élelmiszertermeléssel foglalkozó „farmer típusú” gazdaság tevékenysége már kevésbé meghatározó Az agrártermeléssel foglalkozó vállalkozók szerepköre változóban van Az élelmiszerellátás mellett kialakuló új szerepkörök: –más ágazatban is hatékony gazdasági tevékenységet folytatni képes vállalkozók, –a helyi, térségi rekreációs és szabadidős tevékenységek szolgáltatói –a természetes és kulturális örökség őrei és fenntartói

17 Kupán, 2006 Az Agenda 2000 széles körben foglalkozik az Unió bővítésével és az EU pénzügyi alapjainak újrafelosztásával Az élelmiszertermelést, -feldolgozást és –exportot támogató alapok fokozatos csökkentése A Közös Agrárpolitikán (CAP) belül egy „második pillér” megalkotása a vidékfejlesztés támogatásához A Vidékfejlesztési Rendelet mely alapján az EU tagállamok kidolgozzák és végrehajtják a saját vidékfejlesztési programjaikat A LEADER+ Kezdeményezés, melynek célja a helyi partnerségek előmozdítása A SAPARD program (Special Accesion Program for Agriculture and Rural Development) – Az előcsatlakozás szakaszában lévő államok speciális mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási programja)

18 Kupán, 2006 2007-től az Európai Bizottság az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap létrehozását javasolja, amely kifejezetten a vidékfejlesztésre irányul A termelők milliói fognak egyre inkább támaszkodni az élelmiszertermelésen kívüli forrásokból származó jövedelmekre A meglevő és új vállalkozások –a termelők által előállított nyersanyagokat, alapanyagokat hasznosítják, –jövedelmet termelnek a gazdaságok és az erdők környezetorientált, de ökonómiai racionalitással is bíró működtetéséből, használatából A jövőbeni versenyképes mezőgazdaság, a változatos rurális gazdasági élet részét fogja képezni A termelők és az általuk foglalkoztatottak száma csökken, életbevágó, hogy munkahelyek létesüljenek –a feldolgozóiparban, –a high-tech iparágakban, –a kézművesiparban, –a szolgáltatásokban, –a turizmusban és –a kapcsolódó ágazatokban.

19 Kupán, 2006 Előzmények (2) 1973 ─ bővítés (Nagy-Britannia, Írország, Dánia) 1975 ─ Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERDF/ERFA) 1981 ─ bővítés (Görögország) 1986 ─ bővítés ( Spanyolország, Portugália) 1987 ─ Egységes Európai Okmány a Római Szerződés kiegészítése közösségi politikák + regionális politika gazdasági és szociális kohézió

20 Kupán, 2006 Előzmények (3) 1988 ─ a regionális politika reformja Európai Szociális Alap (ESF, ESZA) az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap (EAGGF, EMOGA) és az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERDF/ERFA)) (majd 1993 = Halászati Pénzügyi Alap- Halászato Orientációs Pénzügyi Eszközök) koordinációja = STRUKTURÁLIS ALAPOK 1992 ─ Maastrichti Szerződés ─ EU fenntartható, kiegyenlített és hosszútávú gazdasági és szociális fejlődés gazdasági és szociális kohézió 1993 ─ Kohéziós Alap

21 Kupán, 2006 A regionális politika alapelvei Szubszidiaritás és decentralizáció Partnerség (célkitűzések sorozata) Koncentráció és addicionalitás (A kevésbé fejlett országok esetében a hozzájárulás mértéke minimum 20%-ot tesz ki. )

22 Kupán, 2006 Területfejlesztési célok a Maastrichti szerződésben az egyes, eltérő adottságú régiók fejlettségbeli színvonala közötti különbségek csökkentése, a hátrányos helyzetben levő, valamint vidéki térségek megsegítése, a transzeurópai hálózatok /TEN/ kiépítése és fejlesztése (közlekedés, energia és távközlés), a környezet minőségének megőrzése és javítása, a természeti erőforrások racionális és körültekintő felhasználása, a nemzeti és regionális sokszínűség megóvása, a minőségi oktatás és képzés fejlesztése.

23 Kupán, 2006 A Bizottság dokumentuma rávilágít, hogy a legégetőbb problémák a dominánsan rurális régiókban találhatók 27.9%30.4%29.9% Iparban foglalkoztatottak 70.2%63.1%56.7% Szolgáltatásokban foglalkoztatottak 2.0%6.6%13.1% Mezőgazdaságban foglalkoztatottak 8.1%10.7%11.1% Munkanélküliségi mutató 124.786.871 Egy főre jutó GDP (EU-25=100) városi régiókrurális régiók DominánsanSzignifikánsanDominánsan

24 Kupán, 2006 Területfejlesztés-vidékfejlesztés nagylépték- kislépték felülről lefele- alulról felfele infrastruktúra, nagy volumenű beruházások- helyi adottságok hasznosítása közvetett módon érvényesül társadadalmi hatása- közvetlen módon, már rövidtávon belül is állami szerepvállalás döntő-kezdeményező, támogató állami szerep döntően állami pénzekből- döntően helyi vagy decentralizált forrásokból központi döntés-partnerség ( megvalósítás feltételei)

25 Kupán, 2006 A multifunkcionális mezőgazdaság Negatív externáliák megjelenése Új tevékenységi körök, szereplők megjelenése Környezetkímélő, fenntartható mezőgazadasági termelés (mélyítés) Kultúra, hagyományok ápolása (szélesítés) Helyi innovációs képességek Civil társadalom fejlesztése Non-food termelési funkciók (bioalkohol, rost-, színezékanyagok, energianövények) újrakeretezés (reframe)

26 Kupán, 2006 Pozitív externáliák Élelmiszer (éhezés, minőség, biztonság, önellátás) Vidék (életképes, munkalehetőség, migráció megszűnése, turizmus fellendülése) Környezet (biológiai diverzitás, szép kilátás, talajvédelem, természetes élőhelyek megóvása, tájkép megőrzése, invazív gyomok visszaszorulása, természeti örökség megóvása, épített környezet védelme) Társadalom (kulturális örökség megőrzése, hagyományőrzés, vidék-város egyensúlya, egészséges társadalom)

27 Kupán, 2006 A komplex térség- és vidékfejlesztés céljai A tartalmas élet és értelmes munka lehetőségeinek megteremtése Infrastruktúra fejlesztése Népességeltartó és megtartó képesség fejlesztése Vidéki térségek vonzóvá tétele Ökológiai értékek felmérése, megőrzése Fenntartható mezőgazdaság fejlesztése Helyi innovációs képességek támogatása a közösségek, civil társadalom fejlesztése

28 Kupán, 2006 Sikeres és sikertelen térségek Kondenzációs mag, helyi kezdeményezés Kicsi falu, egyetlen út, elöregedett lakosság Immunizálódás az innovációval szemben Versenyképesség tényezői ( természeti adottságok, technika, tőke, munka) Kreativitás, innovációs, integrációs készség, információkezelés, időgazdálkodási képesség Együttműködési készség!!!!

29 Kupán, 2006 Tévhitek Elsősorban hagyománymegőrzés “hungarikumok” Falusi turzimus

30 Kupán, 2006 Strukturális és kohéziós alapok: Európai Szociális Alap ESF (ESZA) 1958 Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap EAGGF (EMOGA) 1962 Európai Regionális Fejlesztési Alap ERDF (ERFA) 1975 Halászati Orientáció Pénzügyi Eszköze FIFG (HOPE) 1993 Kohéziós Alap(KA) 1993

31 Kupán, 2006 Strukturális és kohéziós alapok és céljaik: ESF/ESZAa foglalkoztatottság elősegítése, a munkaerő-mobilitás kezelése (átképzés, a hagyományos iparágak hanyatlása miatt előállt munkanélküliség kezelése) EAGGF/EMOGAa mezőgazdaság modernizációja (Orientációs fejezete az EAGGF költségvetésének mintegy 15%-át teszi ki, a többit (a Garancia fejezet) például a Közös Agrárpolitika (CAP) keretében adott árgaranciák támogatására fordítják. ERDF/ERFAa regionális egyenlőtlenségek kezelése FIFG/HOPEösszefogja az EU valamennyi erőforrását a halászat területén. Kohéziós Alapa legszegényebb országok (Írország, Spanyolország, Portugália, Görögország, újonnan csatlakozott o.) felzárkóztatása

32 Kupán, 2006 A Strukturális Alapok támogatási célterületei (2000-2006) 1. cél (Objectiv 1): A fejlődésben lemaradt régiók és egyéb területek fejlesztési és strukturális kiegyenlítési támogatása –régiók — GDP/fő < 0,75 GDP –tagországok peremterületei –alacsony népsűrűségű területek 2. cél (Objectiv 2): A strukturális nehézségekkel küzdő, a régiónál kisebb területi egységek támogatása –ipar és szolgáltatások fejlesztése 3. cél (Objectiv 3): A munkaerő „piacképességének” és a foglalkoztatási viszonyoknak a javítása oktatási, képzési és foglalkoztatási politikák modernizációja Közösségi kezdeményezésű programok. Budai-Sántha A.: Agrárpolitika – vidékpolitika. Dialóg Campus Kiadó, Budapest- Pécs, 2001. 343 – 408.

33 Kupán, 2006 A Strukturális Alapok támogatási célterületei (2000-2006) Közösségi kezdeményezésű programok. –INTERREG a határokon átnyúló, nemzetek és régiók közötti együttműködésen alapuló programok támogatása –EQUAL nemzetek közötti együttműködés a munkaerőpiacon tapasztalható diszkrimináció és megkülönböztetés csökkentésére –URBAN a városfejlesztés támogatása –LEADER + a vidékfejlesztés támogatása Budai-Sántha A.: Agrárpolitika – vidékpolitika. Dialóg Campus Kiadó, Budapest- Pécs, 2001. 343 – 408.

34 Kupán, 2006 EU Szakpolitikák Rendeletek Források Strukturális Politika Közös Agrárpolitika Strukturális Alapok (Phare, SAPARD) ERFA ESZA EMOGA Orientációs Alap HOPE Kohéziós Alap (ISPA) EMOGA Garancia Alap Nemzeti Fejlesztési Terv NVT

35 Kupán, 2006

36 Nemzeti Fejlesztési Terv Mezőgazdasági üzemek beruházásai Akvakultúra és halászat fejlesztése Fiatal gazdák támogatása Szakképzés Mezőgazdasági termékek feldolgozása Vidéki jövedelemszerzési lehetőségek fejlesztése Mezőgazdasághoz kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése Falumegújítás LEADER+ Technikai Segítségnyújtás

37 Kupán, 2006 Nemzeti Vidékfejlesztési Terv Agrár-környezetgazdálkodás Kedvezőtlen adottságú területek támogatása EU környezetvédelmi, állat-jólléti követelményeinek való megfelelés biztosítása Mezőgazdasági területek erdősítése Félig önellátó gazdaságok támogatása Termelői csoportok támogatása Korai nyugdíjazás Technikai segítségnyújtás

38 Kupán, 2006 A Közösségi Támogatási Keret célrendszere Jobb környezet KTK 2004- 2006 Konvergencia az EU gazdasági és társadalmi fejlettségi szintjéhez Specifiku s Célok Prioritások Operat ív Progra m A gazdasági versenyképess ég javítása A humán erőforráso k jobb ki- használása Jobb környezet Kiegyen- súlyozottabb regionális fejlődés Versenyké- pesebb termelőszekto r Növekvő foglal- koztatás és az emberi erőforrások fejlesztése Jobb infrastruktúr a, tisztább környezet Erősebb regionális és helyi potenciál Technikai Segítség- nyújtás Gazdasági versenyképe sség OP Környezetvé -delmi és Infrastruktú ra OP Humán erőforrás fejlesztési OP Agrár és vidékfejlesz -tési OP Regionális OP

39 Kupán, 2006 Románia várható részesedése a Strukturális alapokból( millió euró)

40 Kupán, 2006 6 Priorităţi Naţionale de Dezvoltare pentru PND 2007-2013 Creşterea competitivităţii economice şi dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de transport Protejarea şi îmbunătăţirea calităţii mediului Dezvoltarea resurselor umane, creşterea gradului de ocupare şi combaterea excluziunii sociale Dezvoltarea economiei rurale şi creşterea productivităţii în sectorul agricol Sprijinirea dezvoltarii echilibrate a tuturor regiunilor ţării

41 Kupán, 2006 Intézményi felépítés COORDONATOR - Ministerul Finanţelor Publice Ministerul Finanţelor PubliceAsistenţă Tehnică Ministerul Integrării EuropeneDezvoltarea Regională Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei Dezvoltarea Resurselor Umane Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor Infrastructură de Mediu Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului Infrastructură de Transport Ministerul Economiei şi ComerţuluiCreşterea Competitivităţii Economice AUTORITATE DE MANAGEMENTPROGRAM OPERAŢIONAL

42 Kupán, 2006 PND Creşterea Competitivităţii Economice Infrastructură de Transport Infrastructură de Mediu Dezvoltare a Resurselor Umane Dezvoltare a Regională Dezvoltare rurala AM Min. Economiei si Comertului AM Min. Transporturi lor AM Min. Mediului AM Min. Muncii AM Min. Integrarii Europene AM Min. Agriculturii MFP - AMCSC Programe Institutii centrale Organisme intermediare ANIMMC MEdC MCTI MEC – directia Energie Agentiile regionale de protectia mediului Cele 8 ADR-uri ANOFM Inspectorate scolare judetene Agentia SAPARD Asistenta tehnica MFP AMCSC Programul pt. pescuit AM Ag.Nat. pt Pescuit CN pt Administrarea Fondului Piscicol

43 Kupán, 2006 –NUTS I: "makrorégió", területe átlagosan 68.000 km 2, népessége átlagosan 4,2 millió. –NUTS II: a strukturális alapok programozásának alapszintje, területe átlagosan 23.000 km 2, népessége átlagosan: 1,8 millió. –NUTS III: "mikrórégió", területe átlagosan 5.400 km 2, népessége átlagosan 410 ezer. –NUTS IV: kistérségek –NUTS V: helyi önkormányzatok NUTS (Nomenclature Unifié Territorial Statistique)

44 Kupán, 2006 Mérethatárok LevelMinimum populationMaximum population NUTS 13 million7 million NUTS 2800 0003 million NUTS 3150 000800 000 http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/lvb/g24218.htm

45 Kupán, 2006 Románia fejlesztési régiói

46 Kupán, 2006 Kohéziós Alap környezetvédelmi és közlekedési projektek. Fő célja a gazdasági és társadalmi kohézió megteremtésén túl elsősorban a gazdasági és pénzügyi unióra történő felkészülés. Az Alapra azok az országok jogosultak, amelyekben az egy főre jutó GDP a közösségi átlag 90%-a alatt marad. A Strukturális Alapokkal ellentétben, a Kohéziós Alap régiók helyett tagállamoknak nyújt támogatást. Jelenleg az Alap fogadására Spanyolország, Görögország és Portugália és Írország jogosultak. A támogatásnál előnyt élveznek a nagy méretű, 10 millió euro költséget meghaladó projektek, 80-85%-os segélyezési arány-nyal.

47 Kupán, 2006 EU átlag = 100 HVG, 2001. 7. szám (2001. február 17.) Az EU országok és –tagjelöltek, valamint a leggazdagabb és a legszegényebb régiók fejlettsége

48 Kupán, 2006 Ökológiai gazdálkodás területének európai fejlődése (átállási területekkel együtt) (Lampkin 1997) Forrás: Varga Géza, GAIA Alapítvány Ausztriában a mezőgazdasági területek 90 %-a részt vesz az agrár- környezetvédelmi programban

49 Kupán, 2006 Az integrált vidékfejlesztési gyakorlatról A Discussion Paper of the European Rural Exchange, May, 2002 Integrált vidékfejlesztés Gazdaságfejlesztési akciók Környezetvédelmi és agrár- környezetvédelmi akciók Közösségfejlesztési és társadalmi integrációs akciók A mezőgazdaság diverzifikációja, új eljárások a mezőgazdasági, halászati és erdészeti gyakorlatban Az integráció mértéke Külső hatások (EU, nemzeti) Helyi, térségi hatá- sok, lehetőségek

50 Kupán, 2006 LEADER Liasion Entre Actions pour le Development de l'Economie Rurale Közösségi kezdeményezés a vidék gazdasági fejlesztése érdekében

51 Kupán, 2006 Globális célok –Új eljárások és technológiák termékek és szolgáltatások versenyképességének fokozása –Új eljárások és technológiák használata, a vidéki termékek és szolgáltatások versenyképességének fokozása vidéki életkörülmények –A vidéki életkörülmények javítása hozzáadott értékének kisméretű termelő egységek piacra jutásikollektív akciók –A vidéki termékek hozzáadott értékének növelése, különös tekintettel a kisméretű termelő egységek termékeinek piacra jutási esélyeit kollektív akciók révén javító intézkedésekre –A természeti és kulturális értékek –A természeti és kulturális értékek optimális hasznosítása

52 Kupán, 2006 Specifikus célok  gazdasági tevékenységek diverzifikációja  helyi termékek kifejlesztése és versenyképességének javítása,  új vagy magasabb színvonalú szolgáltatások kialakítása, fejlesztése, amelyek igazodnak a helyi lakosság igényeihez,  megfelelő módszerek és lehetőségek biztosítása, a helyi szintű közösségi részvétel és szervezettség javítására a vidék fejlesztése érdekében  a helyi szereplők fejlesztésekben történő részvételének ösztönzése az alulról jövő kezdeményezések kialakítása és megvalósítása érdekében

53 Kupán, 2006 Az EAFRD Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap támogatásait három fő célra, illetve „tengelyre” (Axes) kívánják összpontosítani A mezőgazdasági szektor versenyképességének növelése a szerkezetátalakítás támogatásán keresztül A környezettudatos gazdálkodás javítása a földterület- kezelés támogatásán keresztül Az életminőség javítása a vidéki területeken és a gazdasági tevékenységek diverzifikálásának támogatása

54 Kupán, 2006 A finanszírozás, az ellenőrzés és a vidékfejlesztés négy tengelye közti kapcsolat Agrártermelők és az erdészet versenyképessé ge (1. tengely) Környezetvéde lem és a termőföld (2. tengely) Tevékenységek diverzifikálása és életminőség vidéken (3. tengely) Közös finanszírozási, programozási, monitoring és ellenőrzési jogszabályok Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) LEADER tengely (4. tengely) Közös Agrár és Vidékfejlesztési Politika (CARPE) 2007-2013

55 Kupán, 2006 A vidékfejlesztési programok kialakítását régiókhoz és a régión belüli funkcionális kistérségek speciális szükségleteihez kell szabni A rurális területek szükségletei különböznek az egyes régiókban: –Az agglomerációban a vidéki népesség számára vonzó lehet a gazdálkodás feladása, másrészt nehezen tudnak otthont teremteni a betelepülők a megemelkedett ingatlanárak miatt –A marginális vagy hegyvidéki régiók folyamatosan veszítenek népességükből –Egyes régiók civil társadalma tevékeny a régi tradíciók fenntartása, a politikai kultúráltság vagy az iskolázottság miatt –Más régiók civil társadalma gyenge a központi kormányzat, a közönyösség, a függőségek és más okok miatt: ezért itt gyenge a vidéki társadalom kezdeményezőkészsége

56 Kupán, 2006 A vidéki közösségek együttesen teljes értékűek, nem marginálisak vagy járulékosak az európai élet főáramához viszonyítva Magas életminőséget nyújtó környezet; Tér és létesítmények a változatos rekreációs és turizmus-jellegű szolgáltatásokhoz; Élelmiszertermelés és más nyersanyagok előállítása és feldolgozása, beleértve a megújuló energiaforrásokat és e nyersanyagok bázisának hosszú távú biztosítását; Számtalan vállalkozás működtetése, köztük high-tech cégek, kézművesipar, gyártó és hozzáadott értéket termelő cégek, környezetvédelmi termékek és szolgáltatások nyújtása; A környezet kezelése és megóvása; A hagyományok megőrzése és újra felfedése

57 Kupán, 2006 A LEADER + intézkedés összetevői 1. Tevékenység: Ismeretek és készségek elsajátítása. 2. Tevékenység: Kísérleti, integrált vidékfejlesztési stratégiák megvalósítása pályáztatás útján. 3. Tevékenység: Térségek egymás közötti és nemzetközi együttműködésének támogatása. Az együttműködés lényege közös projektek megvalósítása. 4. Tevékenység: Kommunikációs hálózatépítés európai, nemzeti és regionális szinten. A nemzeti koordinációs egység létrehozása.

58 Kupán, 2006 Stabilirea diagnosticului spaţiului rural Analiza spaţiului rural Analiza SWOT a spaţiului rural Suprafaţa medie redusă a exploataţiei agricole (1,7 ha) Ponderea mare a populaţiei vârstnice ocupate în agricultură (53,3%) Servicii slab dezvoltate Dependenţa populaţiei rurale de activitatea agricolă PUNCTE SLABE Programul SAPARD Nişa produselor ecologice Orientarea accentuată a PAC asupra dezvoltării rurale OPOR- TUNITATI Bogăţia si diversita- tea reliefului si a peisaju- lui Tradiţii PUNCTE TARI

59 Kupán, 2006 Prioritások 2. dezvoltarea economică durabilă a fermelor şi a exploataţiilor forestiere 1. îmbunătăţirea calităţii vieţii in zonele rurale şi încurajarea diversificării activităţilor economice 3. creşterea competitivităţii agriculturii şi silviculturii şi adaptarea ofertei la cerinţele pieţei 4. promovarea iniţiativelor locale prin încurajarea acţiunilor de tip “LEADER” 5. asigurarea pescuitului durabil şi dezvoltarea acvaculturii

60 Kupán, 2006 diversificarea economiei rurale îmbunătăţirea calităţii vieţii în mediul rural  diversificarea activităţilor non-agricole  sprijinul pentru crearea si dezvoltarea micro-î ntreprinderilor  î ncurajarea activităţilor turistice  protejarea, ameliorarea si managementul cadrului natural– “ renovarea satelor ”  dezvoltarea serviciilor de bază pentru populaţie  renovarea şi dezvoltarea satelor, conservarea patrimoniului rural alte măsuri  pregătire profesională  îmbunătăţirea competenţelor de management şi implementare a strategiilor locale de dezvoltare

61 Kupán, 2006 utilizarea durabilă a terenurilor agricole Se acordă sprijin pentru:  fermierii din zonele montane cu handicap natural  fermierii din zonele cu handicap natural, altele decât zonele montane  Programul NATURA 2000  agro-mediu si bunăstarea animalelor  investiţii neproductive

62 Kupán, 2006 îmbunătăţirea potenţialului uman restructurarea potentialului fizic agricol si forestier  instruire profesionala si acţiuni de informare  instalarea tinerilor fermieri in mediul rural  pensionarea anticipata a fermierilor  utilizarea de către fermieri a serviciilor de consultanţă  crearea serviciilor de management al fermei modernizarea exploataţiilor agricole; îmbunătăţirea valorii economice a pădurilor; creşterea valorii adăugate a producţiei agricole; îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii; refacerea potenţialului producţiei agricole;

63 Kupán, 2006 îmbunătăţirea calităţii producţiei şi produselor agricole  sprijinirea fermierilor pentru adaptarea la standardele UE  sprijinirea fermierilor care participa la schemele decalitate a alimentelor  sprijinirea grupurilor de producători  sprijinirea fermelor de semi-subzistenţă  sprijinirea înfiinţării grupurilor de producători m ă suri tranzitorii pentru noile state membre

64 Kupán, 2006 Promovarea iniţiativelor locale “Leader ”  Implementarea strategiilor de dezvoltare locala  Implementarea proiectelor de cooperare  Stimularea grupurilor de acţiune locala de a dobândi cunoştinţe şi de a se implica în acţiunile din teritoriu


Letölteni ppt "Kupán, 2006 Az Európai Unió himnusza (adapted from Beethoven's 9th Symphony ) Jelmondat: Egység a sokféleségben."

Hasonló előadás


Google Hirdetések