Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

9. Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferencia MOHÁCSI Huba Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka IV. évfolyam Témavezető:

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "9. Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferencia MOHÁCSI Huba Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka IV. évfolyam Témavezető:"— Előadás másolata:

1 9. Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferencia MOHÁCSI Huba Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka IV. évfolyam Témavezető: Prof. Dr. GÁBRITY MOLNÁR Irén

2 Együttélési hajlandóság a Duna-menti Vajdaságban

3 A vajdasági multikulturalitás az interetnikus kapcsolatokban nyilvánul meg, amit a különböző nemzetek nyelvi és egyéb kommunikációs és együttélési készségén keresztül mérünk. A dolgozat bemutatja a többnemzetiségű térségben tapasztalt együttélési hajlandóságot.A dolgozat bemutatja a többnemzetiségű térségben tapasztalt együttélési hajlandóságot. Konkrét célom megvizsgálni a magyar egyetemisták álláspontját, toleranciaszintjüket az újonnan betelepültek felé.Konkrét célom megvizsgálni a magyar egyetemisták álláspontját, toleranciaszintjüket az újonnan betelepültek felé. Kutatás célja

4 1.Résztvevő megfigyelés módszere (szociológiai összefüggések) 2.A statisztikák, korábbi kutatási eredmények elemezése 3.Kérdőíves felmérést végeztem a vajdasági magyar egyetemisták körében (2009, 2010). Az adatok statisztikailag nem reprezentatívak az egész Vajdaság területére, azonban kiértékelésük értékes információkat fed fel. Kutatás módszere

5  Az egyes emberek viselkedésére negatív hatással voltak : a szerb állam intézkedései a szerb állam intézkedései a politikai pártok propagandája a politikai pártok propagandája a média. a média.  A helytelen nevelés, a családok szociális pozicionálása, az etnikai incidensek megélése is befolyásolta a lakosság együttélési hajlandóságát. Hipotézisek

6 VAJDASÁG NEMZETISÉGI TÉRSZERKEZETE Kocsis K. MTA

7 A tartomány autochton lakosainak száma folyamatosan csökken. Okok:  Imigráció: 1920-1941: 80-100 ezer szerb család kolonizálása (Mirnics, 2001) Tervezett betelepítések Tito idejében (180.000 boszniai szerb és montenegrói) (Gábrity-Molnár, 2001) Menekült hullámok (1991-1995, 1999 = 250.000)  Emigráció: Vendégmunkások (1965 óta máig folyamatosan) Szerb elitemigráció (90-es években) 1948-1991: 70 000 magyar vándorolt külföldre 90-es években becslések szerint 30 000 magyar vándorolt ki Vajdaságból (Gábrity-Molnár, 2001) Háttérelemzések, előzmények

8 tartomány népességének 13%-a friss jövevény  1991-1996 között érkezett 258 ezer (54% horvátországi, 37,8% boszniai) szerb menekülteknek köszönhetően, a tartomány népességének 13%-a friss jövevény. Érkezésük több községben megbontotta a magyar–szerb egyensúlyt. (Gábrity-Molnár 2010).  A szerb lakosság száma 1991-hez képest 178 ezer fővel 15,6%-kal gyarapodott. A menekültek letelepítése során érintett területek: Szerémség, Dél- és Északnyugat-Bácska, a bánáti Pancsova környéke.  Az etnikai incidensek folyamatosak (2005. januárjában érkezett az Európai Parlament Tényfeltáró Bizottsága, a félezer incidens okán, 2003-04 évben)

9 A menekültek részaránya községenként

10 Az etnikai atrocitások a hivatalos rendőri jelentésekből nehezen bizonyíthatók a fizikai bántalmazások, a magyar és más kisebbségek (horvátok, romák) elleni falfirkák és újságcikkek, nemzeti alapon történő gyalázkodások, magyar nyelvű helységnévtáblák megrongálása, szóbeli fenyegetések… A hatóságok indifferens hozzáállása és eredménytelensége, valamint a kettős mércék alkalmazása nemzetiségi intoleranciára adott okot, valamint félelmet és a jogbiztonság elvesztésének érzését keltik a kisebbségi közösségek tagjaiban.

11 Az atrocitások megjelenése a kisebbségek és a menekültek közös élethelyein

12 Interkulturális kutatások a Tito korszak után A belgrádi Társadalomtudományi Intézet kutatói, a Helsinki Bizottság – Beográd, a tartományi szervek (Tartományi Jogalkotási, Közigazgatási és Kisebbségügyi Titkárság - Újvidék) és egyes kisebbségi tudományos műhelyek (Magyarságkutató Tudományos Társaság Szabadka, Emberi Jogi Központ Szenttamás) több felmérést végeztek az interperszonális viszonyokról és az atrocitásokról.

13  1988-1990 – a politikai események felzavarták a nemzetiségi viszonyok békésnek hitt állapotát (Milošević).  A nemzetiségi tolerancia mellett kulturális differenciálódást észleltek (szociális természetű, ritkábban nacionalista).  A tartomány lakosságának „csak” 10%-a mutatott fel „nacio-kulturális bezártságot”. (Baćević, 1990). Kutatási eredmények

14 Házasodási hajlandóság a magyarok és a szerbek között (Baćević, 1991). MagyarokSzerbek

15 A Délszláv háború idején (1995) a szociológusok:  a szerbeknél fedezték fel a nemzeti identifikálódás feltörését, sőt a magas fokú „xenofobiás jellegű“ bezártságot is. (Golubović–Kuzmanović–Vasović, 1995)  1995-ben a menekültek érkezésével a vajdaságiakban erősödött a nacionalizmus.  A saját etnikai csoportba való bezárkózás a szerb kutatókat akkor nem aggasztotta: „…nem dominál és nem okozhat nemzetiségi összeütközéseket…” (Ilić–Cvejić, 1997)

16 Részleges vagy teljes etnikai bizalmatlanság mások irányában (Ilić – Cvejić, 1997)

17 Például: A nemzeti kisebbségek anyanyelvű oktatásának bővítéséről a megkérdezett szerbek 40%-a negatív választ adott. Mivel a vajdasági nemzetiségi térséget a szerb-magyar viszonyok határozták meg legerőteljesebben, a kutatók szerint e relációban lehetségesek a potenciális és nyílt etnikai konfliktusok. (Ilić– Cvejić, 1997) A politikai váltás (Milošević menesztése, Zoran Đinđić hatalomra jutása 2000-ben) a menekültek és a kisebbségek irányába is hozott némi, de elégtelen szemléletváltást.

18 Friss kutatásaim bemutatása – kérdőívezés (2009, 2010) Minta: 2009-ben 30 magyar egyetemista és 2010. októberében 30 hallgató lekérdezése.  Vajdaság 19 különböző településén laknak,  több generáció óta Vajdaságban élnek és erős regionális tudatot mutatnak (76,6% vajdasági magyar, 20% magyar…).

19 Szubjektív vélemény az egyes csoportok gazdasági státusáról A magyar kisebbség kiegyenlíti a rossz/közepes gazdasági pozícióját a koszovói menekültekével. Legjobban pozícionál szerintük a szerb lakosság.

20 Etnikai incidensek ismerete a magyar egyetemisták körében

21 Az etnikai összetűzések okozói Nevelés hiánya, tudatlanság/tájékozatlanság, menekültek, rossz gazdasági körülmény…

22 Ismersz-e olyan személyt, aki áldozatul esett etnikai alapon elkövetett verekedésnek incidensnek Vajdaságban? Testközelben…

23 Barátkozási szokások

24 Toleranciaszint mérés – elfogadottság arány: Mennyire fogadod el, ha…

25 Multikulturalizmus megélése a magyar egyetemisták körében (2010)

26 Kiút az etnikai összetűzésekből...

27 Kutatási zárógondolatok  A vajdasági magyar egyetemisták erős regionális kötődést mutatnak.  A vajdasági magyarság és a koszovói menekültek gazdasági helyzetét egyformán a legrosszabbnak értékelték.  A hallgatók nagy része csak saját nemzetiségével barátkozik (szociális, kulturális differenciálódás).  Legtöbbnek van etnikai összetűzéshez fűződő személyes tapasztalata (találkoztak az áldozatokkal), mégis Vajdaság sokszínűségét értéknek tartják, melyet ápolni kell.  A megoldást a nevelésben látják.

28 Konklúzió A migrációk eredményeképpen, a magyar-szerb, horvát- szerb népcsere eredményezte a szerbek arányának több mint 10% növekedését a tartományban. Vajdaságban a nemzettel való azonosulás kimutatásának mértéke legkifejezettebb a szerbeknél. A más nemzetek irányába mutató bizalmatlanság szintén a szerbeknél a legerősebb. Míg ők az állami szervekben bíznak, a kisebbségek elégedetlenek a hatóságok működésével. A szerb etnikai térnyerés elsősorban a Belgrád-Újvidék- Szabadka tengely közelében fekvő, kedvező életkörülményeket kínáló, gazdaságilag fejlett kommunák területén feltűnő. A hatóság, pártok és a média eredményesebb fellépése a nemzetiségi intoleranciával szemben a jogbiztonság érzését keltené a kisebbségi közösségek tagjaiban.

29 Felhasznált szakirodalom 1.Baćević, Ljiljana és munkatársai (1990): Neposlušni medij, Novi Sad: RTV Novi Sad 2.Baćević, Ljiljana és munkatársai (1991): Jugoslavija na kriznoj prekretnici, Beograd: Institut društvenih nauka 3.Gábrity Molnár Irén (2001): A jugoszláviai magyarok vándormozgalmának okai és méretei, In: Dr. Gábrity Molnár Irén - Mirnics Zsuzsa (szerk.): Fészekhagyó vajdaságiak, Szabadka: Magyarságkutató Tudományos Társaság. 115-162. 4.Gábrity Molnár Irén (2010): Vajdaság népességének háború okozta attitűdjei, Szociológia Szemle, Budapest (publikálás alatt) 5.Dr. Gábrity Molnár Irén (2006): Szerbia és Vajdaság demográfiai mutatói – migrációk. In: Gábrity Molnár Irén– Ricz András (szerk.): Kistérségek életereje – Délvidéki fejlesztési lehetőségek, Szabadka: Regionális Tudományi Társaság

30 6. Golubović, Z., B. Kuzmanović, M. Vasović (1995): Društveni karakter i društvene promene u svetlu nacionalnih sukoba (Social Character and Social Changes in the Light of National Conflicts), Belgrade: Institut za filozofiju i društvenu teoriju i Institut Filip Višnjić. 7. Ilić, Vladimir; Cvejić, Slobodan (1997): Nacionalizam u Vojvodini, Zrenjanin: Gradska narodna biblioteka Žarko Zrenjanin. 8. Vladimir Ilić (2002): Minorities and Refugees in a Tangle of Nationalistic Radicalization, Helsinki Committee in Serbia Files. www.Helsinki.org.yu/hcs/HCSfiles8complete.htm. www.Helsinki.org.yu/hcs/HCSfiles8complete.htm 9. Dr. Korhecz Tamás, Dr. Gábrity Molnár Irén, Deli Andor (2006): Tolerancia-építők, Szabadka: Magyarságkutató Tudományos Társaság-Pannónia Alap. P. 118. 10. Mirnics Károly (2001): Betelepítések, kitelepítések és vándormozgalmak, In: Gábrityné dr. Molnár Irén–Mirnics Zsuzsa (szerk.): Fészekhagyó Vajdaságiak, Szabadka: Magyarságkutató Tudományos Társaság. 9-75.

31 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "9. Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferencia MOHÁCSI Huba Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka IV. évfolyam Témavezető:"

Hasonló előadás


Google Hirdetések