Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

KARÁCSONY A MŰVÉSZETBEN

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "KARÁCSONY A MŰVÉSZETBEN"— Előadás másolata:

1 KARÁCSONY A MŰVÉSZETBEN
1Azokban a napokban történt, hogy Augustus császár rendeletet adott ki, hogy az egész földkerekséget írják össze. 2Ez az első összeírás Quirinius, Szíria helytartója alatt volt. 3Mindenki elment a maga városába, hogy összeírják. 4József is fölment Galilea Názáret nevű városából Júdeába, Dávid városába, Betlehembe, mert Dávid házából és nemzetségéből származott, 5hogy összeírják jegyesével, Máriával együtt, aki áldott állapotban volt. 6Ott-tartózkodásuk alatt elérkezett a szülés ideje. 7Mária megszülte elsőszülött fiát, bepólyálta és jászolba fektette, mert nem jutott nekik hely a szálláson.  8Pásztorok tanyáztak a vidéken kint a szabad ég alatt, és éjnek idején őrizték nyájukat. 9Egyszerre csak ott állt előttük az Úr angyala, és beragyogta őket az Úr dicsősége. Nagyon megijedtek. 10De az angyal így szólt hozzájuk: "Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek. 11Ma megszületett a Megváltó nektek, Krisztus, az Úr, Dávid városában. 12Ez lesz a jel: Találtok egy jászolba fektetett, bepólyált gyermeket." 13Hirtelen mennyei seregek sokasága vette körül az angyalt, és dicsőítette az Istent ezekkel a szavakkal: 14"Dicsőség a magasságban Istennek és békesség a földön a jóakarat embereinek!„ Lk 2,1-14) JKR

2 Az első Karácsony után  1Amikor a júdeai Betlehemben Heródes király idejében Jézus megszületett, bölcsek jöttek napkeletről Jeruzsálembe 2és kérdezősködtek: "Hol van a zsidók újszülött királya? Láttuk csillagát napkeleten s eljöttünk, hogy bemutassuk neki hódolatunkat." 3Ennek hallatára Heródes király megriadt, s vele egész Jeruzsá-lem. 4Összehívta tehát a főpapokat és a nép írástudóit, és tudakozódott tőlük, hol kell a Messiásnak születnie. 5"Júda Betlehemében - válaszolták -, mert így jövendölt a próféta: 6Te Betlehem, Júda földje, egyáltalán nem vagy oly kicsi Júda nemzetségei közt, hisz belőled származik majd a vezér, aki népemnek, Izraelnek pásztora lesz." 7Erre Heródes titokban magához hívatta a bölcseket és pontosan megtudakolta tőlük a csillag feltűnésének idejét. 8Aztán elküldte őket Betlehembe: "Menjetek - mondta -, s szerezzetek pontos értesülést a gyer-mek felől! Ha megtaláljátok, jelentsétek nekem, hogy én is elmenjek és hódoljak neki." 9Azok meghallgatták a királyt és útra keltek. S lám, a csillag, amelyet nap-keleten láttak, vezette őket, míg végre meg nem állt a hely fölött, ahol a gyer-mek volt. 10A csillagot megpillantva nagyon megörültek. 11Bementek a házba, és meglátták a gyermeket anyjával, Máriával. Leborultak és hódoltak neki, majd elővették kincseiket s ajándékot adtak neki: aranyat, tömjént és mirhát. 12Mivel álmukban utasítást kaptak, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza hazájukba. Mt 2,1-12

3 Hol történt ? – Betlehemben.
Betlehem (héber) = „kenyér háza” Jézus szülővárosa Jeruzsálemtől 10 km-re.

4 Hol történt? - Názáretben.
Názáret (arám) = „őrködő asszony” Jézus idejében kis falu. Itt nevelkedett a Megváltó.

5 Hol történt? 1. Szíria tartomány A korabeli „egész földkerekséget” jelentő Római Birodalom

6 Hol történt? 2. Názáret Galilea Jeruzsálem Betlehem Földközi tenger
Genezáreti tó Názáret Galilea Jeruzsálem Betlehem Holt tenger

7 Melyik évben történt? Időszámítások
Általánosan elterjedt: az uralkodó/király uralkodási évét veszi figyelembe. A görögök az olimpiák számát veszik alapul. Róma alapítása szerint: Kr.e 753 (ab Urbe condita = u. c.) A világ teremtése szerint 5500 évet számít Krisztusig. Dionisziosz Exiguus szkíta származású római szerzetes apát 525-ben alkalmazta a Kr. u. szerinti jelölést, de 749 helyett 753. u.c. számítási hibát vétett. Az évszakot/hónapot illetőleg nem volt megegyezés. JKR

8 Kit nevez meg tanúnak? 1. Caius Octavianus Caesar Augustus (Kr. e Kr. u.14.) Imperator Caesar Augustus . A Római Birodalom császára (uralkodott Kr. e. 27-től) A római történelem egyik legfontosabb alakja. JKR

9 Kit nevez meg tanúnak? 2. Nagy Heródes (Kr . e. 73 - Kr. e. 4.)
A Római Birodalom provinciájaként létező Júdea királya. Halála után három fia osztozott királyságán: Archelaus, Heródes Antipas, és Heródes Fülöp negyedes fejedelemként (tetrarcha) uralkodtak. A betlehemi gyermekgyilkosság elrendelője Kr.e 5-ben JKR

10 A csillagászat is tanúskodik
A betlehemi csillag, amit a napkeleti bölcsek (görög: Magoi apo anatolon – keleti mágusok) követtek. Johannes Kepler ( ) kutatásai szerint a Jupiter (királycsillag) és a Szaturnusz (Izrael csillaga) együttállása idézte elő a nagy fényerejű látványt. Következtetés: „Izraelnek királya született” Ez a jelenség Kr. e. 7-ben három alkalommal történt a Halak csillagképében. Ábrázolása nyolcszögletű: a világegyetemi teljesség száma.

11 Pontosítsuk a dátumot! Dogmatikai háttér
Szent Kelemen (250) még január 6-i teofániáról beszél. (Isten megjelenés = a három királyok hódolata, keresztelés a Jordánban, Kánai menyegző) Az ortodox Karácsony időpontja. Az arianizmust elítélő níceai zsinaton (325) Szent Atanáz védte meg Krisztus istenségét. Áthelyezték december 25-re. JKR III. szd

12 Pontosítsuk a dátumot! Történelmi háttér
December 25-én Mithras, mint a Soli Invictus (Győzhetetlen Nap) kultusza a III. szd végétől. 325-től védeni kellett a Saturnáliák tobzódó ünnepe ellen is. Az ünnep lecserélése 354-ben történt meg. JKR IV. szd

13 Az első Madonna ábrázolás
Mária a Gyermekkel (és Bálám próféta). A csillagot is megemlíti: „Csillag támad Jákobból, királyi pálca kél Izraelben” (Szám 24,17) Róma, Priscilla katakomba JKR II. szd

14 Születés 1. Barlangban, a föld mélyén
A feltámadás üres sírjának előképe. Erős bizánci hatás. József félrevonuló öreg ember. Róma, Trastevere JKR VI. szd

15 Születés 2. Gyermekágyban
A gyermekágy a Gyermek emberi természetének megerősítése. Canterbury JKR XII. szd 2000

16 Születés 3. Gyermekágyban
József kiszorítva a jelenetből. A templommal a háttérben. Ragaszkodik az ószövetségi utaláshoz. Poitiers JKR XII. szd 2000

17 Születés 4. Gyermekágyban
Sehol nem ábrázolják Máriát állapotosan. Jézus bepólyálva fekszik középen. Barlangistálló a VI. szd-tól A Szűz gyermekágyasként fekszik mellette, Salome asszony aki fürdeti a Gyermeket. Siena JKR XII. szd 2000

18 Filippo Lippi, Spoleto Születés 5. az Egyházban
Az Egyház épületéhez csatlakozik az ácsolt épület. Filippo Lippi, Spoleto JKR XV. szd 2000

19 Születés 6. A Szent Család közösségében
Szent Ferenc a Szent Család közösségében Ökör és szamár: Izajás. Szamár=pogányok és az ökör=zsidók. Vagy a tisztátalan és a tiszta. Földön fektetett Kisded: reneszánsz ábrázolás. „Földre szállt a csendes éjen az Úr.” Mária: Térden állva imádja mint Teremtőjét. Angyalokkal dicsőséggel körülvéve: „Angyaloknak nagyságos asszonya /Úr Jézusnak boldogságos szent anyja” Mezítelen Kisded= A golgotai Krisztus előképe Fra Angelico, Firenze JKR XV. szd 2000

20 Születés 7. az Egyházban Ácsolt, romos istálló
Keresztelő Szent János, az Ószövetség utolsó prófétája. József és Mária ruhája: isteni kegyelem, mennyei dicsőség, emberi természet. JKR XV. szd 2000

21 Róma Születés 8. az Egyházban
A világ romos épületébe születik meg az Úr. Ezt már csak az Egyház oszlopa tartja. Jézusra figyelnek mindannyian. Róma JKR XVI. szd

22 A jászol megjelenése Szt Jeromos (+ 420.) olyan meghatóan ír a szent jászolról, hogy hamvait a XIII. szd-ban a Szent Jászol bazilikában helyezték el. Az V. szd-ban római bazilikában (Beata Maria ad Praesepe az Ara Coeli-n), ezüstbe foglalt deszkák, mint emlékeztetők. A IX. szd-ban a Santa Maria Maggiore bazilikában lévő kápolnában felállították a jászlat. A IX. szd-ban népi színjátékokban megjelen Assisi Szent Ferenc tette közkedveltté 1223-ban a greccioi erdőből kiindulva. A Tridenti Zsinat utáni lelkiség gyümölcse. Az első jászlat 1601-ben Altöttingben állították fel, mint a betlehem kiemelkedő részét. JKR XVII. szd

23 A jászol A jászol már nem állatok etetője, hanem szinte oltárépítmény.
A kép szerkesztett központjában áll. A barokk mozgalmas elemei mellett az egyetlen statikus tárgy. Rubens (1577 – 1640)

24 A bölcsek / mágusok hódolata 1.
Freskók a bölcsekkel és a csillaggal Róma Priscilla katakomba JKR II. szd

25 A bölcsek / mágusok hódolata 2.
Perzsa, keleti eredetű „fríg” sapkában, ami mágusokra utal. Róma, Callixtus katakomba JKR IV. szd

26 A bölcsek/mágusok hódolata
Teodóra császárnő köpenyébe szőve. „Fríg sapkás” tehát keleti mágusok, névvel ellátva. Ravenna JKR VI. szd

27 Mágusok

28 Mágusok Róma, S. Maria Maggiore cca. 430 Canterbury XII. szd

29 A bölcsek / mágusok hódolata
C + M + B Christus mansionem benedicat! = Krisztus áldja meg a hajlékot! A nevek kezdőbetűinek egyezése csak véletlen egybeesés. Burgundia JKR XII. szd

30 York, Katedrális Királyok hódolata
„Világosságodhoz népek jönnek, és királyok a rád ragyogó fényhez … Mindnyájan Sebából jönnek, aranyat és tömjént hoznak, és az Úr dicső tetteit hirdetik”. (Iz 60,6) „Tarsísnak és a szigeteknek királyai hozzanak ajándékot, Sába és Szeba királyai fizessenek adót! Boruljon le előtte minden király, minden nép őt szolgálja!”. (Ps 72.10) A királyok Királya előtt a nemzetek királyaikkal hódolnak. York, Katedrális JKR XII. szd 2000

31 Bölcsek / mágusok / királyok és pásztorok hódolata
Pásztor: a király mint a nép vezetője + próféta + tanító. A Jó Pásztor, fogadja a hódolatot. Igazolja isteni természetét. Canterbury JKR XII. szd 2000

32 A (szent) királyok hódolata
Személyükben a három földrész és három életkor képviselői jelennek meg. Teve ábrázolása: Izajás – Efa dromedárjai kincsekkel érkeznek. A szenteknek kijáró glóriával, azaz nem a pogányság képviselői. Királyok a király előtt. Giotto JKR XIII. szd

33 Szimbolika a mágusokhoz/királyokhoz
Caspar Balthazar Melchior Asia Africa Europe East South West Spring Summer Autumn Youthful Mature Old White Green Red Faith Hope Charity 

34 A születés komplex ábrázolása 1.
Oszlop: Szt Bonaventura (XIII. szd vége) „Amikor a Szűz szülésének ideje elközelgett, felemelkedett és egy oszlophoz támaszkodott.” Jelentése: az Egyház. Születésekor egy oszlop mellett dicsőítik, és egy oszlophoz kötve kínozzák majd. Tisztelet az antik kultúra iránt. A klasszikus romok felett épül fel az új világ, amit Krisztus hozott el. A romok = a pogány istenek. Ghirlandaio, Firenze JKR

35 A születés komplex ábrázolása 2.
Megjelenik a feszület is. Glória nélküli ábrázolás. JKR XVI. szd 2000

36 Szent Család Rembrandt (1606 – 1669) Kézműves háncsfigurák
JKR XVII. szd


Letölteni ppt "KARÁCSONY A MŰVÉSZETBEN"

Hasonló előadás


Google Hirdetések