Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

KARÁCSONY A MŰVÉSZETBEN 1 Azokban a napokban történt, hogy Augustus császár rendeletet adott ki, hogy az egész földkerekséget írják össze. 2 Ez az első.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "KARÁCSONY A MŰVÉSZETBEN 1 Azokban a napokban történt, hogy Augustus császár rendeletet adott ki, hogy az egész földkerekséget írják össze. 2 Ez az első."— Előadás másolata:

1 KARÁCSONY A MŰVÉSZETBEN 1 Azokban a napokban történt, hogy Augustus császár rendeletet adott ki, hogy az egész földkerekséget írják össze. 2 Ez az első összeírás Quirinius, Szíria helytartója alatt volt. 3 Mindenki elment a maga városába, hogy összeírják. 4 József is fölment Galilea Názáret nevű városából Júdeába, Dávid városába, Betlehembe, mert Dávid házából és nemzetségéből származott, 5 hogy összeírják jegyesével, Máriával együtt, aki áldott állapotban volt. 6 Ott-tartózkodásuk alatt elérkezett a szülés ideje. 7 Mária megszülte elsőszülött fiát, bepólyálta és jászolba fektette, mert nem jutott nekik hely a szálláson. 8 Pásztorok tanyáztak a vidéken kint a szabad ég alatt, és éjnek idején őrizték nyájukat. 9 Egyszerre csak ott állt előttük az Úr angyala, és beragyogta őket az Úr dicsősége. Nagyon megijedtek. 10 De az angyal így szólt hozzájuk: "Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek. 11 Ma megszületett a Megváltó nektek, Krisztus, az Úr, Dávid városában. 12 Ez lesz a jel: Találtok egy jászolba fektetett, bepólyált gyermeket." 13 Hirtelen mennyei seregek sokasága vette körül az angyalt, és dicsőítette az Istent ezekkel a szavakkal: 14 "Dicsőség a magasságban Istennek és békesség a földön a jóakarat embereinek!„ Lk 2,1-14) 1 Azokban a napokban történt, hogy Augustus császár rendeletet adott ki, hogy az egész földkerekséget írják össze. 2 Ez az első összeírás Quirinius, Szíria helytartója alatt volt. 3 Mindenki elment a maga városába, hogy összeírják. 4 József is fölment Galilea Názáret nevű városából Júdeába, Dávid városába, Betlehembe, mert Dávid házából és nemzetségéből származott, 5 hogy összeírják jegyesével, Máriával együtt, aki áldott állapotban volt. 6 Ott-tartózkodásuk alatt elérkezett a szülés ideje. 7 Mária megszülte elsőszülött fiát, bepólyálta és jászolba fektette, mert nem jutott nekik hely a szálláson. 8 Pásztorok tanyáztak a vidéken kint a szabad ég alatt, és éjnek idején őrizték nyájukat. 9 Egyszerre csak ott állt előttük az Úr angyala, és beragyogta őket az Úr dicsősége. Nagyon megijedtek. 10 De az angyal így szólt hozzájuk: "Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek. 11 Ma megszületett a Megváltó nektek, Krisztus, az Úr, Dávid városában. 12 Ez lesz a jel: Találtok egy jászolba fektetett, bepólyált gyermeket." 13 Hirtelen mennyei seregek sokasága vette körül az angyalt, és dicsőítette az Istent ezekkel a szavakkal: 14 "Dicsőség a magasságban Istennek és békesség a földön a jóakarat embereinek!„ Lk 2,1-14) JKR1000 2000

2 Az első Karácsony után 1 Amikor a júdeai Betlehemben Heródes király idejében Jézus megszületett, bölcsek jöttek napkeletről Jeruzsálembe 2 és kérdezősködtek: "Hol van a zsidók újszülött királya? Láttuk csillagát napkeleten s eljöttünk, hogy bemutassuk neki hódolatunkat." 3 Ennek hallatára Heródes király megriadt, s vele egész Jeruzsá- lem. 4 Összehívta tehát a főpapokat és a nép írástudóit, és tudakozódott tőlük, hol kell a Messiásnak születnie. 5 "Júda Betlehemében - válaszolták -, mert így jövendölt a próféta: 6 Te Betlehem, Júda földje, egyáltalán nem vagy oly kicsi Júda nemzetségei közt, hisz belőled származik majd a vezér, aki népemnek, Izraelnek pásztora lesz." 7 Erre Heródes titokban magához hívatta a bölcseket és pontosan megtudakolta tőlük a csillag feltűnésének idejét. 8 Aztán elküldte őket Betlehembe: "Menjetek - mondta -, s szerezzetek pontos értesülést a gyer- mek felől! Ha megtaláljátok, jelentsétek nekem, hogy én is elmenjek és hódoljak neki." 9 Azok meghallgatták a királyt és útra keltek. S lám, a csillag, amelyet nap- keleten láttak, vezette őket, míg végre meg nem állt a hely fölött, ahol a gyer- mek volt. 10 A csillagot megpillantva nagyon megörültek. 11 Bementek a házba, és meglátták a gyermeket anyjával, Máriával. Leborultak és hódoltak neki, majd elővették kincseiket s ajándékot adtak neki: aranyat, tömjént és mirhát. 12 Mivel álmukban utasítást kaptak, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza hazájukba. Mt 2,1-12

3 Hol történt ? – Betlehemben. Betlehem (héber) = „kenyér háza” Jézus szülővárosa Jeruzsálemtől 10 km-re.

4 Hol történt? - Názáretben. Názáret (arám) = „őrködő asszony” Jézus idejében kis falu. Itt nevelkedett a Megváltó.

5 Hol történt? 1. Szíria tartomány A korabeli „egész földkerekséget” jelentő Római Birodalom

6 Hol történt? 2. Jeruzsálem Názáret Betlehem Genezáreti tó Holt tenger Földközi tenger Galilea

7 Melyik évben történt? Időszámítások Általánosan elterjedt: az uralkodó/király uralkodási évét veszi figyelembe. A görögök az olimpiák számát veszik alapul. Róma alapítása szerint: Kr.e 753 (ab Urbe condita = u. c.) A világ teremtése szerint 5500 évet számít Krisztusig. Dionisziosz Exiguus szkíta származású római szerzetes apát 525-ben alkalmazta a Kr. u. szerinti jelölést, de 749 helyett 753. u.c. számítási hibát vétett. Az évszakot/hónapot illetőleg nem volt megegyezés. JKR1000 2000

8 Kit nevez meg tanúnak? 1. Caius Octavianus Caesar Augustus (Kr. e. 63 - Kr. u.14.) Imperator Caesar Augustus. A Római Birodalom császára (uralkodott Kr. e. 27-től) A római történelem egyik legfontosabb alakja. JKR 1000 2000

9 Kit nevez meg tanúnak? 2. Nagy Heródes (Kr. e. 73 - Kr. e. 4.) A Római Birodalom provinciájaként létező Júdea királya. Halála után három fia osztozott királyságán: Archelaus, Heródes Antipas, és Heródes Fülöp negyedes fejedelemként (tetrarcha) uralkodtak. A betlehemi gyermekgyilkosság elrendelője Kr.e 5-ben JKR 1000 2000

10 A csillagászat is tanúskodik A betlehemi csillag, amit a napkeleti bölcsek (görög: Magoi apo anatolon – keleti mágusok) követtek. Johannes Kepler (1571 - 1630) kutatásai szerint a Jupiter (királycsillag) és a Szaturnusz (Izrael csillaga) együttállása idézte elő a nagy fényerejű látványt. Következtetés: „Izraelnek királya született” Ez a jelenség Kr. e. 7-ben három alkalommal történt a Halak csillagképében. Ábrázolása nyolcszögletű: a világegyetemi teljesség száma.

11 Pontosítsuk a dátumot! Dogmatikai háttér Szent Kelemen (250) még január 6-i teofániáról beszél. (Isten megjelenés = a három királyok hódolata, keresztelés a Jordánban, Kánai menyegző) Az ortodox Karácsony időpontja. Az arianizmust elítélő níceai zsinaton (325) Szent Atanáz védte meg Krisztus istenségét. Áthelyezték december 25-re. JKR III. szd1000 2000

12 Pontosítsuk a dátumot! Történelmi háttér December 25-én Mithras, mint a Soli Invictus (Győzhetetlen Nap) kultusza a III. szd végétől. 325-től védeni kellett a Saturnáliák tobzódó ünnepe ellen is. Az ünnep lecserélése 354- ben történt meg. JKR IV. szd1000 2000

13 Az első Madonna ábrázolás Róma, Priscilla katakomba Mária a Gyermekkel (és Bálám próféta). A csillagot is megemlíti: „Csillag támad Jákobból, királyi pálca kél Izraelben” (Szám 24,17) JKRII. szd1000 2000

14 Születés 1. Barlangban, a föld mélyén Róma, Trastevere A feltámadás üres sírjának előképe. Erős bizánci hatás. József félrevonuló öreg ember. JKR VI. szd1000 2000

15 Születés 2. Gyermekágyban Canterbury JKR1000 XII. szd2000 A gyermekágy a Gyermek emberi természetének megerősítése.

16 Poitiers JKR1000 XII. szd2000 Születés 3. Gyermekágyban József kiszorítva a jelenetből. A templommal a háttérben. Ragaszkodik az ószövetségi utaláshoz.

17 Siena JKR1000 XII. szd2000 Sehol nem ábrázolják Máriát állapotosan. Jézus bepólyálva fekszik középen. Barlangistálló a VI. szd-tól A Szűz gyermekágyasként fekszik mellette, Salome asszony aki fürdeti a Gyermeket. Születés 4. Gyermekágyban

18 Filippo Lippi, Spoleto JKR1000 XV. szd2000 Az Egyház épületéhez csatlakozik az ácsolt épület. Születés 5. az Egyházban

19 Fra Angelico, Firenze JKR1000 XV. szd2000 Szent Ferenc a Szent Család közösségében Ökör és szamár: Izajás. Szamár=pogányok és az ökör=zsidók. Vagy a tisztátalan és a tiszta. Földön fektetett Kisded: reneszánsz ábrázolás. „Földre szállt a csendes éjen az Úr.” Mária: Térden állva imádja mint Teremtőjét. Angyalokkal dicsőséggel körülvéve: „Angyaloknak nagyságos asszonya /Úr Jézusnak boldogságos szent anyja” Mezítelen Kisded= A golgotai Krisztus előképe Születés 6. A Szent Család közösségében

20 JKR1000 XV. szd2000 Ácsolt, romos istálló Keresztelő Szent János, az Ószövetség utolsó prófétája. József és Mária ruhája: isteni kegyelem, mennyei dicsőség, emberi természet. Születés 7. az Egyházban

21 Róma JKR1000 XVI. szd 2000 Születés 8. az Egyházban A világ romos épületébe születik meg az Úr. Ezt már csak az Egyház oszlopa tartja. Jézusra figyelnek mindannyian.

22 A jászol megjelenése Szt Jeromos (+ 420.) olyan meghatóan ír a szent jászolról, hogy hamvait a XIII. szd-ban a Szent Jászol bazilikában helyezték el. Az V. szd-ban római bazilikában (Beata Maria ad Praesepe az Ara Coeli-n), ezüstbe foglalt deszkák, mint emlékeztetők. A IX. szd-ban a Santa Maria Maggiore bazilikában lévő kápolnában felállították a jászlat. A IX. szd-ban népi színjátékokban megjelen Assisi Szent Ferenc tette közkedveltté 1223-ban a greccioi erdőből kiindulva. A Tridenti Zsinat utáni lelkiség gyümölcse. Az első jászlat 1601-ben Altöttingben állították fel, mint a betlehem kiemelkedő részét. JKR1000 XVII. szd 2000

23 A jászol Rubens (1577 – 1640) A jászol már nem állatok etetője, hanem szinte oltárépítmény. A kép szerkesztett központjában áll. A barokk mozgalmas elemei mellett az egyetlen statikus tárgy.

24 A bölcsek / mágusok hódolata 1. JKR II. szd 1000 2000 Róma Priscilla katakomba Freskók a bölcsekkel és a csillaggal

25 A bölcsek / mágusok hódolata 2. Perzsa, keleti eredetű „fríg” sapkában, ami mágusokra utal. Róma, Callixtus katakomba JKR IV. szd1000 2000

26 A bölcsek/mágusok hódolata Teodóra császárnő köpenyébe szőve. „Fríg sapkás” tehát keleti mágusok, névvel ellátva. Ravenna JKRVI. szd1000 2000

27 Mágusok

28 Róma, S. Maria Maggiore cca. 430 Canterbury XII. szd

29 A bölcsek / mágusok hódolata Burgundia + 2 + 0 + C + M + B + 1 + 0+ Christus mansionem benedicat! = Krisztus áldja meg a hajlékot! A nevek kezdőbetűinek egyezése csak véletlen egybeesés. JKR1000 XII. szd.2000

30 Királyok hódolata York, Katedrális JKR1000 XII. szd2000 „Világosságodhoz népek jönnek, és királyok a rád ragyogó fényhez … Mindnyájan Sebából jönnek, aranyat és tömjént hoznak, és az Úr dicső tetteit hirdetik”. (Iz 60,6) „Tarsísnak és a szigeteknek királyai hozzanak ajándékot, Sába és Szeba királyai fizessenek adót! Boruljon le előtte minden király, minden nép őt szolgálja!”. (Ps 72.10) A királyok Királya előtt a nemzetek királyaikkal hódolnak.

31 Bölcsek / mágusok / királyok és pásztorok hódolata Canterbury JKR1000 XII. szd2000 Pásztor: a király mint a nép vezetője + próféta + tanító. A Jó Pásztor, fogadja a hódolatot. Igazolja isteni természetét.

32 A (szent) királyok hódolata Személyükben a három földrész és három életkor képviselői jelennek meg. Teve ábrázolása: Izajás – Efa dromedárjai kincsekkel érkeznek. A szenteknek kijáró glóriával, azaz nem a pogányság képviselői. Királyok a király előtt. Giotto JKR1000 XIII. szd.2000

33 Szimbolika a mágusokhoz/királyokhoz Caspar BalthazarMelchior Asia AfricaEurope EastSouthWest SpringSummerAutumn YouthfulMatureOld WhiteGreenRed FaithHopeCharity

34 A születés komplex ábrázolása 1. Ghirlandaio, Firenze JKR1000 1485.2000 Oszlop: Szt Bonaventura (XIII. szd vége) „Amikor a Szűz szülésének ideje elközelgett, felemelkedett és egy oszlophoz támaszkodott.” Jelentése: az Egyház. Születésekor egy oszlop mellett dicsőítik, és egy oszlophoz kötve kínozzák majd. Tisztelet az antik kultúra iránt. A klasszikus romok felett épül fel az új világ, amit Krisztus hozott el. A romok = a pogány istenek.

35 A születés komplex ábrázolása 2. JKR1000 XVI. szd2000 Megjelenik a feszület is. Glória nélküli ábrázolás.

36 Szent Család JKR1000 XVII. szd 2000 Kézműves háncsfigurákRembrandt (1606 – 1669)


Letölteni ppt "KARÁCSONY A MŰVÉSZETBEN 1 Azokban a napokban történt, hogy Augustus császár rendeletet adott ki, hogy az egész földkerekséget írják össze. 2 Ez az első."

Hasonló előadás


Google Hirdetések