Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Birodalmi hagyomány Indiában

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Birodalmi hagyomány Indiában"— Előadás másolata:

1 Birodalmi hagyomány Indiában
Gáthy Vera

2 Az Indiai Köztársaság - 2001
भारत गणराज्य

3 INDIA TÖRTÉNETE India területe: 3,3 millió km2
1947: kivált Pakisztán nyugati és keleti része, előtte a felosztatlan India majdnem km2-el nagyobb volt. Népesség: 2011-ben: 1,21 milliárd fő. Népszámlálás tíz évenként, legutóbb 2011-ben. Államforma: köztársaság: központi kormány, 28 tagállam és 7 ún. uniós terület.

4 Indiai fogalmak Hindí: Észak-India legelterjedtebb nyelve, szanszkrit alapon a középkorban kialakult népnyelvek és az évszázadok alatt felvett arab-perzsa szóanyag eredménye. Hindu: India legfőbb vallása, nem egységes, számtalan helyi változat. Két fő része: a magas kultúra irányzatai, filozofikus vallás, és: népi, helyi vallásgyakorlás Indiai: az állam polgára, sokféle identitással

5 Indiai fogalmak - II Kommunalizmus: első sorban vallásközösségek egymás közti viszonyát jelenti, általában konfliktusokat, sokszor véres összecsapásokat. Halottak: a hindukat általában máglyán elégetik, a buddhisták, muszlimok és keresztények temetkeznek. Étkezés: a lakosság nagy része vegetáriánus, a hinduk nem esznek marhahúst, a muszlimok nem esznek disznóhúst.

6 Indiai fogalmak III Indira Gandhi: J. Nehru lánya, India harmadik miniszterelnöke, aki felvette férje, Feroz Gandhi nevét. Nem rokona Mahátmá Gandhinak. Nyelv és írások: Két nagy nyelvcsalád (sok egyéb mellett): az északi nyelvek jobbára az indo-európai nyelvcsalád indo-iráni ágához tartoznak; 4 déli nyelv a dravida nyelvcsaládhoz tartozik. Minden írás betűírás, egy ókori írásból alakultak ki. A legelterjedtebb északi írásmód a dévanágarí.

7 India történetének főbb szakaszai
Három és félezer éves történet. A régmúlt sok tekintetben ma is jelen van a társadalomban és a politikai életben. Az indiai szubkontinens egész története során mindig nyitott volt külső hatásokkal szemben, mindig kiterjedt kereskedelmet folytatott nagyon távoli vidékekkel is (pl. római birodalom). A régmúlt rövid áttekintése szükséges.

8 Indusi kultúra A mai Pakisztán és India területén: városi kultúrák, csekély írott emlék, nincs megfejtve. Ezer év virágzó kultúra, kiterjedt kereskedelem, nagy szervezettség és technikai tudás. A hanyatlás okai ismeretlenek. A lakosság elvándorolt északkelet és kelet felé és falvakban élt. Ma: egyes politikai irányzatok azt állítják, hogy ők voltak India őslakosai, a mai emberek tőlük származnak, ezért India hétezer éves múltra tekint vissza. A kutatás nem igazolja.

9 Árja bevándorlás Kr. e és 1000 között észak-nyugatról nomád pásztornép érkezik, lassan telepedik le, évszázadokkal később a Gangesz síkság felé terjeszkedik. Ez a nép hozta magával szent szövegeit, amelyeket kb. Kr. e. 700 körül jegyeztek le. Ezek a védák. A négy véda: Rigvéda – himnuszok gyűjteménye Számavéda – papi áldozati szövegek, énekek Jadzsurvéda (2 része) – mondókák, litániák Atharvavéda (2 része) – varázsmondások, de filozofikus szövegek is. Ma is a vallás alapja. Az ókori vallás: bráhmanizmus.

10 Árja társadalom Ez a népesség alakította ki a kasztrendszert, amely ma is a társadalom egyik meghatározó struktúrája: - elkülönültek a papok, a tudás letéteményesei, elkülönültek az árják a helyben talált népességtől, - később a tevékenységek elkülönülése és a vagyoni differenciálódás következtében elkülönültek a harcosok, a kereskedők, legalul pedig a szolgák. Hamarosan megjelentek az érinthetetlenek is. A kasztok a mai politikai életben is jelentős szerepet játszanak. Egy politikai irányzat szerint vissza kell térni a védákhoz és a kasztrendszerhez India felemelkedése érdekében.

11 Államok – a Maurja birodalom
Maurja birodalom: számos királyság és idegen támadás után (, perzsa hódítás, Nagy Sándor hadjárata) a Kr. e. 6. században felemelkedik a Maurja birodalom, amely Kr. e. 180-ig állt fenn. Jelentősége: először egyesít hatalmas területet, egységes közigazgatás, közbiztonság, virágzó távolsági kereskedelem. Időszakában bontakozik ki két új vallás, a dzsainizmus és a buddhizmus; számos fontos filozófiai iratot és törvénykönyvet lejegyeznek. A legfontosabb császár Asóka, akitől számos szikla- és oszlopfelirat maradt fenn a kormányzási elveiről. Ő terjesztette el a buddhizmust Indián kívül is. A birodalom területi beosztását később nagyrészt fenntartották.

12 Gupta birodalom Kr. u. 319-től emelkedett ki a Gupta birodalom, kisebb volt, mint a Maurja, de nagy területeket egyesített. Ez volt a második birodalom Indiában. Jellegzetessége: nagy kulturális fellendülés, irodalom, filozófia, minden tudományterület. Lassan háttérbe szorul a buddhizmus. Helyében jelentősen megváltozott bráhmanizmus, amely sokat tanult a buddhizmustól és integrálta a népi vallások sok elemét. Ezért a Gupta-kor végétől beszélünk hinduizmusról.

13 Muszlimok Indiában Több fázisban érkeznek, először a Kr. u. 7–8. században kereskedők, akik megtelepednek. 977-től: északon muszlim betörések, rabló hajáratok, majd területfoglalások. 1192: Észak-Indiában muszlim állam létesül, majd Delhiben szultanátus. 1526: Bábar elűzi az utolsó muszlim uralkodókat és ő, valamint utódai megteremtik a mogul birodalmat. Fénykor: Akbar császár uralma (1555–1605). A mogul állam megtartja a helyben talált közigazgatást, de katonai alapon szervezi az államot.

14 A mogul birodalom A birodalom kiterjed a Dekkán fennsíkig, nagy kiterjedésű. Akbar állama türelmes valláspolitikát folytat, kiegyezik a rádzsput törzsekkel, hindukat alkalmaz az igazgatásban, kiváló adóigazgatást épít ki, háttérbe szorítja a muszlim papságot és a régi afgán nemességet, korszerű és nagy hadsereget tart fenn. Virágzik a gazdaság, a kézműipar. Utódai alatt sokáig erős a birodalom, de a 18. sz. végére szétesik. Helyét az indiai politikában lassan átveszik az angolok.

15 Mughal Birodalom II. Akbar ( ) alatt fénykor

16 Kasztrendszer Az indiai társadalom legjelentősebb struktúrája. Eredete az árja bevándorlás idejére nyúlik vissza. A bevándorlók elkülönültek a helyben talált népességtől. Aztán a papok elkülönültek az árjáktól. Végül az árjákon belüli differenciálódással kialakult a négy varna. A Rigvéda egyik himnusza mondja el a négy varna mitikus eredetét. Ez a struktúra Kr.e és Kr. u. a 7. századig szilárdul meg. Varna = szín. A négy varna: bráhmana, ksatrija, vaisja, súdra. Max Weber: a varna státus csoport, de ideáltipikus felosztás.

17 Kasztrendszer – 2 Manu törvényei (keletk. Kr. e. 2. sz. és Kr. u. 2. sz. között): megköti a társadalom tagozódását, kimondja, hogy csak négy varna van és nincs több. De: elmondja, kik a kiközösítettek – ők az érinthetetlenek. (Manu a nőkről, a bíráskodásról, a király feladatairól stb.) Mai hívei: manuvádik, Manu törvényeinek visszaállításáért. A „kaszt” szó eredete: portugál ‘casta’=tiszta. Kr. u. 7–8. sz.: bonyolult rendszer a varnákon belül: dzsáti=születés. Az egyén beleszületik egy dzsátiba, ami egy nagyobb közösségen belüli elkülönülés foglalkozás és rituális tisztaság/tisztátalanság alapján. A kialakulás okai: elszigetelődés, kölcsönös szolgáltatások rendszere. Az egyén csak mint a dzsáti tagja rendelkezik jogokkal és kötelességekkel. Ma mintegy 3000 dzsátiról tudnak.

18 Kasztrendszer – 3 Pária: érinthetetlenek, tamil szóból került át az európai nyelvekbe. A rendszer mindkét változata szigorú hierarchikus rendet jelent. Mégis van mobilitás. A rendszer egyetemes: az érkező muszlimok magukat is kasztokba sorolták, ill. az áttértek is őrizték a hierarchiában elfoglalt helyüket. A kereszténységre (és később a buddhizmusra) áttértek zöme pedig volt érinthetetlen. A rendszer rendkívül rugalmas, alkalmazkodik a körülményekhez, csoportokat (törzsek) integrál.

19 Kasztrendszer – 4 1950: a független India alkotmánya, amely eltörölte a kasztrendszert. Egy háromezer éves társadalmi intézményt jogszabállyal nem lehet eltörölni. Ma a kaszt számos politikai és gazdasági funkciót tölt be. Egy-egy dzsáti a gazdasági megerősödéssel akár döntő politikai szerepet játszhat. Még egy megkülönböztetés a varnák között: a felső három varna tagjai az ún. kétszer születettek, akik tanulmányozhatják a védákat, a negyedik varna tagjai nem. Beavatási szertartás: megkapják a szent fonalat (upanajana).

20 Kasztrendszer – 5 A bráhmana varna: kis létszámú, de a tudás letéteményese (nemcsak vallási!), a tudományokban, a kormányzásban, a jogban és a gazdaság irányításában is élen jár, ma is az értelmiségi elitet alkotja, bizonyos foglalkozásokban (bírák, nagykövetek, egyetemi oktatók) a 40–60% bráhmana. Akbar császár, majd az angolok támaszkodtak a bráhmanák nagy tudására a kormányzásban.

21 Európaiak Indiában Elsőnek a portugálok érkeznek és gyarmatosítanak.
1600 vége: Angliában megalakul a Kelet-India Társaság, amely 100 évig csak kereskedik Indiában, 3 fő központja alakul ki: Bombay, Madrasz, Kalkutta. Megjelennek a franciák, főleg India déli részén. Konfliktus a franciák és az angolok között. Végül az angolok kerekednek felül. Francia területszerzési módszer: segélyszerződések rendszere: beavatkoznak a helyi hatalmak küzdelmeibe. A módszert az angolok átveszik.

22 Angol uralom A mogul birodalom gyengülésével az angolok Bengál tartományban megszerzik az adószedői jogot, ami a közigazgatás átvételét is jelenti. Ezzel a Társaság helyi hatalommá válik. Megtartja a mogulok közigazgatási struktúráját és személyzetét. Csak a 18. sz. második felében változtat a földadóztatás rendszerén (a birtokosoknak tartott adószedőkkel állandó megállapodást köt a földadó mértékéről). Angol kalandorok időszaka, gyors meggazdagodás (nábobok). 1773: változás: az addig önálló három területet a bengáli alá rendelik, élén főkormányzó.

23 A brit uralom kiépülése
Az első főkormányzó átszervezései: adóigazgatóság, a helyi adószedők felváltása angolokkal, angol felsőbíróság. Változás Angliában: 1784-es törvény: Board of Control, az indiai brit birtokot angol állami ellenőrzés alá helyezik. Az igazságszolgáltatás és a közigazgatás szétválasztása Indiában. Szilárd brit állam jön létre. 1740 után: az angol ipari forradalom hatására átalakul az Indiával folytatott kereskedelem: nyersanyagot vesznek, olcsó ipari termékeket adnak el – ezzel tönkreteszik az indiai kézi textilipart.

24 Brit uralom – 2 Terjed az ültetvényes gazdaság angol kézben: gyapot, indigó, cukornád, később juta, tea. Háborúk: újabb területeket csatolnak Brit-Indiához (Delhi, Ágrá). A 18. sz. második felére Anglia a legerősebb hatalom Indiában, ezt mindenki elismeri: szupremácia. 1813: London megfosztja a Társaságot kereskedelmi monopóliumától, már csak Kínára marad meg (teát vesznek, ópiumot adnak el). Komoly iparág: hajóépítés és tengeri hajózás brit kézben.

25 Brit uralom – 3 19. sz. eleje: helyreállítják a mogulkori öntözőcsatornákat és víztározókat a földadó biztosítása érdekében. Iskolahálózat kiépítése. A déli területeken a parasztokkal állapodnak meg 30 évre a földadóban (rájatvárí rendszer). Nem egységesítik az adórendszert országosan. Anglia: vita India modernizálásáról (westernizáció). Ez az irányzat győz. Felállítják a helyi törvényhozó testületet, a bíróságokon bevezetik az angolt, Bentinck főkormányzó betiltja a szatit és a gyermekházasságot.

26 Brit uralom - 4 T. B. Macaulay, az első igazságügyi miniszter intézkedései: 1835: 1. oktatásügyi jegyzőkönyv – az angol nyelv és a természettudományos oktatás bevezetése 2. kodifikáció – a büntető törvénykönyv megszövegezése, amely 1861-ben lépett életbe 3. közigazgatási szolgálat felállítása: 1853: létrejön az Indian Civil Service. Nem egységesítik a közigazgatást, megtartják a régi területi egységeket ben 250 district, a legfontosabb közig. egység, élén a Collector.

27 Brit uralom – 5 Területszerzési háborúk egészen 1849-ig, amikor Pandzsábot is annektálják. 1835: a Társaságnak megtiltják a kereskedést, ettől kezdve 1858-ig csak kormányoz. 19. sz. második fele: jelentős területi átszervezések, kialakulnak a tartományok (a mai tagállamok alapjai) 1853: elkezdődnek a vasútépítések, kiépítik a távíró hálózatot. Egységes pénz- és mértékrendszer. A gyarmatosítás harmadik módszere: az örökös nélkül maradt fejedelemségek elfoglalása. Megfogalmazzák a „paramountcy” jogi kategóriáját.

28 A katonai felkelés és következményei
1857: katonai felkelés a britek ellen („szipoj-lázadás”). Csak 1858-ban sikerül elfojtani. Megbukik a modernizáló irányzat, győz az orientalista irányzat: India változásra képtelen, a fehér ember terhe kormányozni. Véget vetnek a további területszerzésnek. A helyi fejedelmekből szövetségesek lesznek, a korona egyenként szerződést köt velük. További fejlesztés: modern gazdasági törvények, a vámrendszer egységesítése, 1857: 3 állami egyetem létesítése, Londonban létrejön az indiaügyi minisztérium.

29 A katonai felkelés után
A brit vezetés az arisztokrácia kezében a 18. sz. közepe óta. A gyarmat élén: alkirály, mellette végrehajtó és törvényhozó tanács. Tárcaszerű munkamegosztás. A tartományokban hasonló struktúrák. A feladatok megosztása a központ és a tartományok között (ami tovább él a független Indiában is). A brit hatalom megszakítja kapcsolatait a muszlim nemességgel, amelynek a felkelést tulajdonítja. 1877: Viktóriát Londonban India császárává koronázzák. Megszilárdul Brit-India.


Letölteni ppt "Birodalmi hagyomány Indiában"

Hasonló előadás


Google Hirdetések