Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Regionális fejlesztési tervek készítésének módszertana

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Regionális fejlesztési tervek készítésének módszertana"— Előadás másolata:

1 Regionális fejlesztési tervek készítésének módszertana
Dr. Kocziszky György és Dr. Bakos István előadásai alapján összeállította Dr. Bakos István

2 Regionális tervezés alapfogalmai

3 Tematika Definíciók, alapfogalmak
2. Tervezési dokumentumok időhorizontja és hierarchiája 3. Tervezés kritériumai 4. Tervezési dokumentumok és kapcsolataik 5. Területfejlesztési tervek készítésének logikai folyamata

4 A területfejlesztés feladata
A térelemek közötti kapcsolatok törvényszerűségeinek feltárása (területi lehetőségek és adottságok megismerése) révén MÓDSZER (elemzési) az életkörülményekben mutatkozó objektív különbségek csökkentése (a társadalmi méltányosság és igazságosság elvének érvényesítése) CÉLKITŰZÉS a társadalmi alapfunkciók gyakorlásához szükséges kedvező feltételek megteremtésével. ERŐFORRÁS

5

6 RÉGIÓTÍPUSOK RÉGIÓ = adott homogenitási szempont szerint lehatárolt földrajzi tér
Homogén gazdaságú területi egység Fejlesztési / válságkezelési régió Tervezési statisztikai régió Közigazgatási régió

7 NUTS rendszer Statisztikai területi egységek nomenklatúrája (Nomenclature des Unités Territoriales Statistique) Az Európai Statisztikai Rendszer (EUROSTAT) számbavételi alapja Az EU támogatásainak regionális célcsoportjait tartalmazza A NUTS rendszer céljai: a területi egységek hierarchikus besorolása, viszonylag objektív összemérhetőség, állandóság, hosszú távú érvényesség, esetleges változások rugalmas kezelése.

8 A területfejlesztés hazai szereplői és a
tervezés kapcsolata

9

10

11 Hazai tervezés időhorizontja
megnevezés hossza rövid távú 2 év középtávú 3 - 6 év hosszú távú év nagy távlatú > 15 év

12 Területfejlesztési tervek struktúrája
terv fejezetek társadalmi folyamatok infrastruktúra gazdasági folyamatok infrastruktúra település- rendszer környezet stabilitási célok növekedési célok fenntarthatósági célok Területfejlesztési tervek struktúrája

13 Adott térség gazdasági teljesítménye
Y = C + I + G + Ex - Im régió regionális fogyasztás (C) felhalmozás (I) export import állami megrendelés (G)

14 Tervezési dokumentumok hierarchiája

15 Regionális fejlesztési tervek készítésének lehetséges modelljei
hierarchia felülről-lefelé (top-down) alulról-felfelé (bottom-up) nemzeti szint regionális szint megyei szint kistérségi / települési szint      

16 Módszertani megalapozottság
Tervezés kritériumai elvárások jogszerűség időben és térben való gondolkodás eredményorientáltság innovatív jelleg mérhetőség, számbavehetőség együttműködés, szakszempontok egyenértékűsége objektivitás, realitás, végrehajthatóság közösségi jelleg konzisztencia fenntarthatóság Módszertani megalapozottság

17 Tervezési dokumentumok és kapcsolataik

18 Regionális fejlesztés logikai folyamata
helyzetvizsgálat és elemzés pozícionálás jövőkép megfogalmazása, célrendszer felállítása Tervezés alternatívák kidolgozása, egyeztetése, hatáselemzése döntés / dokumentálás projektálás kivitelezési tervek kidolgozása engedélyeztetése Megvalósítás megvalósítás irányítása monitorizálás Regionális fejlesztés logikai folyamata

19 A regionális fejlesztés lépéseinek célja, feladatai, módszerei

20 II. Regionális fejlesztés tervezésének folyamata és módszerei

21 HELYZETVIZSGÁLAT – ELEMZÉS – – POZICIONÁLÁS

22 TEMATIKA Helyzetvizsgálat céljai, módszerei és irányai
Helyzetvizsgálat információs forrásai Térség pozícionálásának célja, módszertana

23 Regionális fejlesztési tervek készítésének logikai folyamata
helyzetvizsgálat és elemzés pozícionálás jövőkép megfogalmazása, egyeztetése célrendszer felállítása alternatívák kidolgozása, hatáselemzése döntés / dokumentálás Regionális fejlesztési tervek készítésének logikai folyamata

24 Adottságok elemzésének irányai, céljai, módszerei

25 Adottságok elemzésének irányai, céljai, módszerei

26 Helyzetvizsgálat információs forrásai
primer források egyéi interjúk kérdőívek felmérések, tesztek szekunder források APEH/KSH (T.STAR) adatbázisok területi információs rendszer (TeIR)

27 Primer források

28

29 Kérdőív szerkesztési feladat

30 A veszteségtérkép alkalmazásának folyamatábrája

31

32

33

34

35 Szekunder források

36 A területi információs rendszer (TeIR) adattartalma
Természeti környezet 1.1 Természeti adottságok Domborzati adottságok Földtani adottságok Éghajlati adottságok Vízrajzi adottságok Talaj adottságok Élővilág 1.2 A környezet állapota és védelme Földkéreg, földfelszín Légkör Vizek Élővilág

37 2.2 Gazdasági aktivitás, foglalkoztatottság, munkanélküliség
2. Humánerőforrások 2.1 Demográfia 2.2 Gazdasági aktivitás, foglalkoztatottság, munkanélküliség 2.3 Életminőség, életszínvonal Egészségügy, egészségügyi és szociális ellátás Jövedelmi viszonyok Oktatás Kultúra Lakáskörülmények 3. Gazdaság (gazdasági szervezetek típusa, gazdasági eredménymutatók) 3.1 Ipar 3.2 Mező- és erdőgazdálkodás 3.3 Kereskedelem 3.4 Vendéglátás 3.5 Szolgáltatás 4. Infrastruktúra hálózatok, létesítmények és ellátottsági mutatói 4.1 Közlekedés 4.2 Hírközlés 4.3 Energia 4.4 Vízügy

38 5. A területhasználat térképi vetülete és jellemző adatai
5.1 A természeti környezethez kapcsolódó területfelhasználási elemek 5.2 A humánszféra és a gazdaság területhasználási elemei 5.3 Az infrastruktúra területfelhasználási elemei A területfejlesztés eszköz- és intézményrendszere 6.1 Jogi eszközök EU normák Magyarországi jog- és tervrendszer Tervek nyilvántartása 6.2 Pénzügyi eszközök Beruházási folyamatok Önkormányzati gazdálkodás Nem önkormányzati, központi támogatások Elkülönített pénzalapok (cél- és címzett támogatások) 6.3 Intézmények A központi és területi államigazgatás rendszere Térségi szerződések Kamarák Egyéb civil szervezetek Nemzetközi szervezetek Forrás: 112/1997.8VI.27.) Korm. rendelet

39 Településstatisztikai adatrendszer (T-STAR) Települési adatok
Sor-szám Megnevezés Mérték- egység Objektum Mely időpontra vonatkozik Mikor áll rendelkezésre Megjegyzés 01. Terület hektár megye, település év tárgyévet követő 6 hónap kistérségi szinten előállítható 02. Lakónépesség év vége 03. Népesség kor, nem szerint 04. Népmozgalmi adatok (élveszületés, halálozás, vándorlás) tárgyévet követő 7 hónap 05. Összes foglalkoztatott az iparban megye város évi átlagos állományi létszáma tárgyévet követő 8 hónap 06. Ipartelepek száma az iparban db 07. Az összes tárgyi eszköz bruttó értéke az iparban ezerFt megye, város

40 Kiskereskedelmi hálózati egységek száma db megye, település év vége
Sor-szám Megnevezés Mérték- egység Objektum Mely időpontra vonatkozik Mikor áll rendelkezésre Megjegyzés 08. Kiskereskedelmi hálózati egységek száma db megye, település év vége tárgyévet követő 6 hónap kistérségi szinten előállítható 09. Kereskedelmi szállásférőhelyek száma megye, város július 31. 10. Vendégek száma a kereskedelmi szálláshelyeken év ebből külföldi 11. Vendégéjszakák száma a kereskedelmi szálláshelyeken 12. Lakásállomány megye település 13. Az év folyamán épített lakások száma 14. Közüzemi ivóvízvezeték-hálózatba kapcsolt lakások száma 15. Közcsatorna-hálózatba bekapcsolt lakások

41 Összes gázfogyasztók száma db megye, település év vége
Sor-szám Megnevezés Mérték- egység Objektum Mely időpontra vonatkozik Mikor áll rendelkezésre Megjegyzés 16. Összes gázfogyasztók száma db megye, település év vége tárgyévet követő 6 hónap kistérségi szinten előállítható 17. Közüzemi vízhálózat léte település 18. Zárt közcsatorna-hálózat léte év vége 19. Regisztrált vállalkozások száma 20. Működő vállalkozások száma megye település 21. Távbeszélő fővonalak száma tárgyévet követő 9 hónap 22. Regisztrált munkanélküliek száma megye 23. Szociális jövedelempótló év 24. Munkanélküliek jövedelempótló támogatásban részesítettek évi átlagos száma

42 Térség pozícionálás módszerei
kvantitatív rangsorképzési módszerek parciális mutatók teljesítmény mutatók csoportképzési módszerek skálaelméleti módszerek portfólió módszer potenciál csillag

43 Példa a relatív gazdasági teljesítmény alapján történő térségi
pozícionálásra: az egy főre jutó GDP az EU 15-ök átlagának %-ában, Régió 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Közép-Magyarország 66,3 67,7 70,6 71,8 75,1 77,7 83,5 Közép-Dunántúl 41,4 42,1 45,1 47,2 46,6 48,4 49,3 Nyugat-Dunántúl 46,8 47,8 49,1 52,8 57,1 56,6 55,0 Dél-Dunántúl 37,0 36,3 36,1 36,7 38,6 36,9 39,8 Észak-Magyarország 33,0 31,3 31,2 32,2 31,9 34,6 Észak-Alföld 32,3 32,1 31,5 35,1 Dél-Alföld 37,6 35,4 37,9 Magyarország 45,5 45,6 47,9 49,7 49,8 Forrás: KSH

44 Megyék közötti innovációs rangsor 1.

45 Megyék közötti innovációs rangsor 2.

46 Humán fejlettség mutatója

47 A humán fejlettségi mutató (HDI) a kilencvenes években
Régiók, megyék HDI (90) HDI (96/97) HDI (96/97-90) Közép-Magyarország 0,673 0.693 + 0,020 Budapest 0,899 0,915 + 0,016 Pest 0,448 0,471 + 0,023 Közép-Dunántúl 0,619 0,668 + 0,049 Fejér 0,656 0,709 + 0,053 Komárom-Esztergom 0,517 0.562 + 0,044 Veszprém 0,685 0,733 Dél-Dunántúl 0,688 0,785 + 0,097 Győr-Moson-Sopron 0,818 0,883 + 0,065 Vas 0,652 0,788 + 0,135 Zala 0,593 0,684 + 0,092 0,413 0,369 - 0,044 Baranya 0,452 0,451 - 0,001 Somogy 0,324 0,280 - 0,043 Tolna 0,462 0,376 - 0,086

48 Borsod-Abaúj-Zemplén 0,261 0,169 - 0,092 Heves 0,508 0,524 0,016
Régiók, megyék HDI (90) HDI (96/97) HDI (96/97-90) Észak-Magyarország 0,396 0,304 -0,092 Borsod-Abaúj-Zemplén 0,261 0,169 - 0,092 Heves 0,508 0,524 0,016 Nógrád 0,419 0,218 - 0,201 Észak-Alföld 0,266 0,258 - 0,008 Hajdú-Bihar 0,359 0,406 0,047 Jász-Nagykun-Szolnok 0,411 0,330 - 0,081 Szabolcs-Szatmár-Bereg 0,029 0,039 0,011 Dél-Alföld 0,468 0,491 0,023 Bács-Kiskun 0,295 0,322 0,027 Békés 0,519 0,543 0,024 Csongrád 0,592 0,610 0,018 Magyarország 0,584 0,595 Forrás: MTA Világgazdaságtani Kutatóintézet (1995)

49 Megyetípusok a HDI szintje és változása tükrében a kilencvenes években
HDI 1990-ben HDI változása között romló pozíció javuló pozíció Átlag felett Budapest Békés Csongrád Fejér Győr-Moson-Sopron Heves Komárom-Esztergom Vas Veszprém Zala Átlag alatt Baranya Borsod-Abaúj-Zemplén Jász-Nagykun-Szolnok Nógrád Somogy Tolna Bács-Kiskun Hajdú-Bihar Pest Szabolcs-Szatmár-Bereg

50

51

52 Hazai kistérségek listája fejlődésük szerint (2000)
Forrás: KSH

53 A társadalmi, gazdasági elmaradottság mérésének kistérségi mutatói
(Forrás: 30/1997. (IV.18.) OGY. határozat 1. melléklete) Demográfiai mutatók Népsűrűség, fő/km2, december 31. A vándorlási különbözet évi átlaga, , %-ban Vitalitási index, a 18-39/18-59 éves lakónépesség, %, január 1. 2. Foglalkozási szerkezeti mutatók Mezőgazdasági Ipari Tercier szektor aktív keresőinek aránya %, január 1. 3. A foglalkoztatás változása és a munkanélküliség mutatói Ipari foglalkoztatottak számának változása , % Munkanélküliek aránya, %, december 20. Tartósan (180 napon túl) munkanélküliek aránya, %, december 20. Tartósan (180 napon túl) munkanélküliek aránya, %, december 20. Tartósan (180 napon túl) munkanélküliek aránya, %, december 20.

54 5. Infrastrukturális mutatók
4. Gazdasági mutatók Gazdasági szervezetek 1000 lakosra jutó száma, december 31. (egyéni nélkül) Gazdasági szervezetek (egyéni vállalkozásokkal együtt) területi sűrűsége, db/km2, december 31. A gazdasági szervezetek változásának dinamikája, (egyéni nélkül) A mezőgazdasági egyéni vállalkozások 1000 lakosra jutó száma, december 31. Egy állandó lakosra jutó szja-alapot képező jövedelem, Ft, 1995. Egy állandó lakosra jutó szja, Ft, 1995. 5. Infrastrukturális mutatók 1000 lakosra jutó telefon-főállomások száma, db, december 31. 1000 lakosra jutó személygépkocsik száma, db, december 31. A közüzemi vízhálózatba bekapcsolt lakások aránya, %, december 31. 1 km vízvezeték-hálózatra jutó csatornahálózat hossza, m, december 31. A vezetékes gázt fogyasztó háztartások száma a lakásállomány %-ában, 1995.dec.31. Kiskereskedelmi boltok 1000 lakosra jutó száma, december 31. A kiskereskedelmi szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák 1000 lakosra jutó száma, 1995. 6. Egyéb Az urbanitás/ruralitás indexe (az adott kistérségnek hány %-a él 120 fő/km2-nél nagyobb népsűrűségű településen), december 31. Az egyetemi és főiskolai tanulók aránya a lakónépességből, január 1. A 10 évesnél idősebb népesség által elvégzett átlagos osztály (évfolyam)szám, január 1. Az között épült lakások száma az december 31-i lakásállomány %-ában

55 A társadalmi, gazdasági elmaradottság mérésének településszintű mutatói
(Forrás: KSH, 1997) Népsűrűség, fő/km2, december 31. A 60-x évesek aránya a lakónépességből, december 31., % A vándorlási különbözet, , % A 11-x éves népesség által végzett átlagos osztályszám, január 1.,% A mezőgazdaságban foglalkoztatottak aránya, január 1., % A tercier és a kvaterner szektorban foglalkoztatottak aránya, január 1., % Az ipari foglalkoztatottak számának változása 1000 lakosra, A munkanélküliség aránya A működő gazdasági szervezetek 1000 lakosra jutó száma, december 31., db Az egy hektár szántóterület átlagos aranykorona értéke, 1997 A kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák 1000 lakosra jutó száma, 1996 Az egy állandó lakosra jutó szja alapot képező jövedelem, Ft Az években épített lakások aránya, % A közüzemi vízhálózatba bekapcsolt lakások aránya, december 31., méter A vezetékes gázt fogyasztó háztartások száma a lakásállomány %-ban, dec.31. Az 1000 lakosra jutó személygépkocsi állomány, december 31., db Az 1000 lakosra jutó telefon főállomások száma, december 31., db

56 Elemzési módszerek

57 Elemzési módszerek alkalmazási területei
lehetőség kvantitatív módszerek kvalitatív módszerek leíró statisz-tikai módsze-rek stochasz-tikus kapcso-latok kimuta-tása idő-sorok vizs- gálata csoport- képzési módszer SWOT elemzés kérdőívek / tesztek eltérések / diszparitások mértékének vizsgálata okok vizsgálata gazdasági, foglalkoztatási struktúra változásával összefüggő vizsgálatok területi koncentráció vizsgálata rangsorok képzése

58 Regionális egyenlőtlenségek mérésére alkalmas mutatók

59 Gazdasági teljesítmény diszparitásának mérésére alkalmas mutatók
* 1000

60 Területi diszparitások mérésére alkalmas mutatók

61

62 Kauzális gráf szerkesztési feladat

63 Példa adott térség gazdasági ágazatok szerinti portfóliójára
fejlődőképes informatika ipar stagnál vegyipar cementipar zsugorodók téglaipar élelmiszerfeldolgozó ipar állattenyésztés vegetál kohászat faipar gabona termesztés háziipar

64 Példa innovációs potenciál mérésére

65 Kutatás és fejlesztés ráfordítás Magyarországon a GDP %-ában

66 K + F ráfordítás a GDP %-ában

67 A kutató-fejlesztő helyeken foglalkoztatottak tényleges létszáma
Észak-Alföld Dél-Alföld 9% 10% Észak- Magyarország 4% Összes foglalkoztatott %-osan Közép- Dél-Dunántúl Magyarország 7% 59% Nyugat-Dunántúl 5% Közép-Dunántúl 6% Forrás: KSH, 2000.

68 A kutató-fejlesztő helyek ráfordításai, millió Ft-ban
Észak-Alföld Észak- 8% Magyarország Dél-Alföld 2% 8% Dél-Dunántúl 4% Közép- Nyugat- Magyarország Dunántúl 70% 3% Közép- Dunántúl 5% Forrás: KSH, 2000.

69 Innov. pot. BAZ, Heves, Nógrád megyék ME Európa Gazdaságtana Intézet
Innov. pot. BAZ-megye 2. Vizsgálat módszere 2.1 Innovációs potenciál = Képesség új, vagy újszerű javak (termékek, szolgáltatások), eljárások (technológiák, módszerek) bevezetésére (átvételére). ME Európa Gazdaságtana Intézet

70 Innov. pot. BAZ, Heves, Nógrád megyék ME Európa Gazdaságtana Intézet
Innov. pot. BAZ-megye Innov. pot. BAZ, Heves, Nógrád megyék 2.2 Az innováció hatásmechanizmusa i n p u t o u t p u t eredménymutatók potenciál mutatók potenciál mutatók a) települési szint (NUTS-V.) b) kistérségi szintű (NUTS-IV.) c) megyei szintű (NUTS-III.) a) tudományos művek b) új (újszerű) javak c) új (újszerű) eljárások a) hozzá- adott érték b) image multiplikatív hatás ME Európa Gazdaságtana Intézet

71 Innov. pot. BAZ, Heves, Nógrád megyék ME Európa Gazdaságtana Intézet
Innov. pot. BAZ-megye Innov. pot. BAZ, Heves, Nógrád megyék 2.21 Potenciál mutatók ME Európa Gazdaságtana Intézet

72 Innov. pot. BAZ, Heves, Nógrád megyék ME Európa Gazdaságtana Intézet
Innov. pot. BAZ-megye I1 Humán erőforrás potenciál tényező ssz. megnevezése mérése forrása 1. Lakónépesség KSH 2. Innovációs korhányados 20-60 év közöttiek száma összlakosság 3. Átlagos iskolai végzettség összes elvégzett iskolai osztályok száma 4. Felsőfokú végzettségűek aránya felsőfokú végzettségűek 5. Idegen nyelv ismeret idegen nyelvet beszélők száma 6. Migrációs mutató elmúlt öt évben odavándorolt elmúlt öt évben elvándorolt x 100 x 100 ME Európa Gazdaságtana Intézet

73 Innov. pot. BAZ, Heves, Nógrád megyék ME Európa Gazdaságtana Intézet
Innov. pot. BAZ-megye I2 Humán infrastrukturális ellátottság tényező ssz. megnevezése mérése forrása 1. Iskolai ellátottság összes iskolai termek száma összes tanulói létszám kérdőív 2. Új lakás építési hányados az utóbbi 10 évben épült lakások száma össz-lakásállomány KSH 3. Átlagos lakásnagyság lakások összes szobáinak száma összlakosság 4. Kereskedelmi ellátottság kereskedelmi üzletek száma 5. Egészségügyi ellátottság háziorvosok száma ME Európa Gazdaságtana Intézet

74 Innov. pot. BAZ, Heves, Nógrád megyék
Innov. pot. BAZ-megye I3 Műszaki infrastrukturális ellátottság tényező ssz. megnevezése mérése forrása 1. Vezetékes gázellátottság vezetékes gázzal ellátott lakások száma össz-lakásállomány KSH 2. Szennyvízvezeték ellátottság vezetékes szennyvízelvezetésű lakások sz. 3. Szilárdburkolatú útellátottság szilárd burkolatú utak hossza összes utak hossza kérdőív 4. Személygépkocsi ellátottság személygépkocsik száma összlakosság 5. Távbeszélő ellátottság távbeszélő vonalak száma MATÁV 6. Kábeltelevíziós ellátottság kábeltelevíziós lakások száma

75 I4 Gazdasági potenciál tényező ssz. megnevezése mérése forrása 1.
Innov. pot. BAZ, Heves, Nógrád megyék Innov. pot. BAZ-megye Innov. pot. BAZ, Heves, Nógrád megyék I4 Gazdasági potenciál tényező ssz. megnevezése mérése forrása 1. Vállalkozás sűrűség vállalkozások száma összlakosság KSH 2. Átlagos vállalati nagyság összes helyi vállalkozásban foglalkoztatottak APEH 3. Innovációs képesség I. utóbbi 3 évben bejegyzett lincence, know-how, szabadalom kérdőív 4 Innovációs képesség II. utóbbi 3 évben meghonosított termék, szolgáltatás, eljárás 5. Vállalkozások informatikai felszereltsége vizsgálati szempont minősítés • egyedi gép • hálózat • internet • szoftverek (pontozás 0-25) ME Európa Gazdaságtana Intézet

76 Innov. pot. BAZ, Heves, Nógrád megyék ME Európa Gazdaságtana Intézet
Innov. pot. BAZ-megye I4 Gazdasági potenciál tényező ssz. megnevezése mérése forrása 6. Foglalkoztatottsági mutató összes foglalkoztatott létszám összes munkaképes korú lakosság BAZ Megyei Munkaügyi Központ 7. Fejlesztési stratégia kérdőív vizsgálati szempont minősítés • komplexitás • realitás • módszertani megalapozottság (pontozás 0-25) 8. Jövedelemmutató képződött összes SZJA alap összlakosság APEH ME Európa Gazdaságtana Intézet

77 Innov. pot. BAZ, Heves, Nógrád megyék ME Európa Gazdaságtana Intézet
Innov. pot. BAZ-megye Innov. pot. BAZ, Heves, Nógrád megyék I4 Gazdasági potenciál tényező ssz. megnevezése mérése forrása 9. Település foglalkoztatottsági mutatója összes foglalkoztatott létszám összes munkaképes korú lakosság BAZ Megyei Munkaügyi Központ 10. Vállalkozások saját fejlesztési forrásai APEH adózott eredmény+ amortizáció 11. Vállalkozások hozzáadott értéke Bér + bérjellegű költségek APEH ME Európa Gazdaságtana Intézet

78 Innov. pot. BAZ, Heves, Nógrád megyék
Innov. pot. BAZ-megye I5 Aktivitási potenciál tényező ssz. megnevezése mérése forrása 1. Fejlesztési projektek hatása befejeződött projektek összértéke összlakosság fejlesztési ügynökség 2. Önkormányzati kommunikáció fejlettsége kérdőív vizsgálati szempont minősítés helyi média kiadványok • gyakorisága • terjedelme • minősége (pontozás 0-25) 3. Internet ellátottság helyi internet előfizetők száma internet szolgáltatók 4. Önkormányzati partnerségi kapcsolatok • partnerek száma • kapcsolatok minősége • kapcsolatok komplexitása (pontozás 0-25)

79 2. 3 Potenciál meghatározás módszere
Innov. pot. BAZ, Heves, Nógrád megyék Innov. pot. BAZ-megye 2. 3 Potenciál meghatározás módszere ADATGYŰJTÉS primer szekunder minta: rétegzett • vállalkozások • önkormányzat és intézmény • költségvetési intézmény • civil szervezetek módszer: kérdőív (28 kérdés főcsoport) minta: teljeskörű módszer: • KSH kigyűjtés • APEH kigyűjtés • Munkaügyi Központ • fejlesztési ügynökségek TELEPÜLÉSSOROS POTENCIÁLOK MEGHATÁROZÁSA Módszer: • eltérés vizsgálatok • faktorelemezés • skálázás potenciál térkép fejlesztési programok ME Európa Gazdaságtana Intézet

80 Az erőforrás potenciálok mérésének folyamata 1.
START Adatok beolvasása Adatbázis Súlyszámok kiszámítása Mutatószám értékek kvintilis felosztása Egyedi értékek besorolása a {+2} - {-2} skálán

81 Az erőforrás potenciálok mérésének folyamata 2.
Súlyozás és aggregálás Egyedi értékek ábrázolása: megfigyelt sokaság átlagához országos átlaghoz teljes megfigyelt sokaság kistérségenkénti sokaságok STOP

82 Egyedi értékek ábrázolása a megfigyelt sokaság átlagához képest

83 A teljes megfigyelt sokaság egyedi értékeinek ábrázolása a országos átlaghoz képest

84 Kistérségenkénti sokaság egyedi értékeinek ábrázolása a országos átlaghoz képest
506 507 511

85 Példa három vizsgált kistérség településeinek összesített rangsorára

86 Tiszaújvárosi kistérség innovációs potenciál csillagja
Innov. pot. BAZ, Heves, Nógrád megyék Innov. pot. BAZ-megye Tiszaújvárosi kistérség innovációs potenciál csillagja I 1 80 60 I 2 40 I 5 20 I 3 I 4 ME Európa Gazdaságtana Intézet

87 Potenciál csillag 0-5 skálán

88 PROGNÓZISOK - JÖVŐKÉP - CÉLRENDSZER (Dr
PROGNÓZISOK - JÖVŐKÉP - CÉLRENDSZER (Dr. Kocziszky György előadásai alapján összeállította Dr. Bakos István)

89 TEMATIKA Előrejelzés célja, módszerei
2. Jövőkép megfogalmazásának módszerei 3. Jövőkép célrendszerré formálása

90 Regionális fejlesztési tervek készítésének logikai folyamata
helyzetvizsgálat és elemzés pozícionálás jövőkép megfogalmazása, célrendszer felállítása alternatívák kidolgozása, egyeztetése, hatáselemzése döntés / dokumentálás Regionális fejlesztési tervek készítésének logikai folyamata

91 Jövőkép és a célrendszer kialakítás logikai folyamata
makrogazdasági/nemzetközi prognózisok területi adottságok területi szintű (demográfiai, ágazati, foglalkoztatási, környezeti) prognózisok hosszútávú ágazati koncepciók / programok társadalmi igények területi jövőkép célrendszer Jövőkép és a célrendszer kialakítás logikai folyamata

92 térségben élők várható jövedelmi viszonyai
térség várható demográfiai tendenciái lakossági fogyasztás/beruházás várható költségvetési források várható gazdaságfejlesztési források térség vállalkozásainak várható fogyasztása / beruházása térség várható gazdasági teljesítménye közületi / állami fogyasztás / beruházás Térség várható gazdasági teljesítmény meghatározásának logikai folyamata

93 Adott térség gazdasági teljesítménye
Y = C + I + G + Ex - Im régió regionális fogyasztás (C) felhalmozás (I) export import állami megrendelés (G)

94 Előrejelzési módszerek

95 Előrejelző módszerek jellemzői
megnevezése lényege projektív Az elmúlt időszak tendenciáit vetíti előre és kísérel meg következtetéseket levonni. ökonometriai Numerikus összefüggések felállításával kísérletet tesz a jövőben várható események számszerűsítésére. szcenárió Hipotetikus (kedvező, reális, kedvezőtlen) jövőképeket fogalmaz meg és keresi az ahhoz vezető utat. (CNB) Collective Note Book Szakértők írásos megkérdezésével kísérli meg a változások irányainak feltárását, a várható események és azok időrendi sorrendjének bekövetkezését. komparatív analógiák Hasonló adottságú (helyzetű) térségekben végbement változtatásokból von le következtetéseket. kérdőív A lakosság, ill. a vállalkozások várakozásainak megkérdezésével jelzi előre a várható (rövidtávú) tendenciákat.

96 konjunktúra komponens szezonalitás komponens
Projektív módszer: idősorok alapján történő előrejelzés komp. régió trend komponens konjunktúra komponens szezonalitás komponens maradvány komponens 1t T1t K1t S1t I1t x1t 2t T2t K2t S2t I2t x2t 3t T3t K3t S3t I3t x3t . n Tnt Knt Snt Int xnt ország T.t K.t S.t I.t x.t

97 Idősorok alapján történő előrejelzés
T+K S T+K+S T+K+S+I I

98 Borsod-Abaúj-Zemplén megye – lakónépesség változás tendenciája

99 Borsod-Abaúj-Zemplén megye – lakónépesség változás tendenciája

100 BAZ-megye vándorlási egyenlegének (állandó jelleggel) változási tendenciája

101 Demográfiai előrejelzés ökonometriai módszerei

102 Beruházásgazdaságossági számítások módszerei
Beruházás értékelési módszerek Statikus módszerek Dinamikus módszerek Minimális beruházási költségek módszere Diszkontált megtérülési idő Nettó jelenérték Megtérülési idő Jövedelmezőségi index Számviteli profitráta Belső megtérülési ráta Költségegyenértékes eljárás Beruházásgazdaságossági számítások módszerei

103 Statikus beruházásgazdaságossági módszerek
számítás módja jelölések Minimális beruházási költség B – beruházás összege i – beruházás alternatíva sorszáma Megtérülési idő (n) Bo – beruházás összege CFt – éves hozam

104 Dinamikus beruházás gazdaságossági módszerek alapfogalmai
Időpreferencia időbeli súlyozást jelent, amely a jövőbeli gazdasági eredményeknek, ráfordításoknak eltérő fontosságot tulajdonít. A korábbiakat nagyobb a későbbieket kisebb súllyal veszi figyelembe, így határozza meg jelenértéküket (diszkontráta). Diszkontráta. Az a (piaci) kamatlábból képezett faktor, amellyel a leendő értékeket leszámítolják a jelenre. Ez általában a feláldozott tőkehaszonnal egyenlő.

105 Jelenérték számítás DISZKONTÁLÁS (k=10%)
1 év múlva esedékes pénz jelenértéke 5 év múlva esedékes pénz jelenértéke Általában

106 5 év múlva esedékes 1000 forint ma nem ér többet, mint 620 forint.
A „pénz időértéke” Ez azt jelenti, hogy egy mai pénz többet ér, mint ugyanaz az összeg a jövőben. Pl. 10%-os kamatláb esetén: A pénz időértéke 4 Esedékesség éve 1 2 3 5 1000 Ft értéke ma 1000 900 830 750 680 620 This slide introduces the concept of time value of money. Make sure the audience is familiar with the concept. Explain A dollar held today is worth more than the same dollar held in the future. This is due to three reasons: inflation (very noticeable in Russia), risk, and opportunity cost. The opportunity cost is an amount of money, in addition to the effects of inflation, that could be made by investing the dollar, instead of holding it. Survey the audience “How much would you pay for the right to receive $1000 in a year?” and “How much would you pay for the right to receive 500 million rubles in 1 year?” Write down the results and average them. Compare them. The importance of these questions is that it gets across the point that Dh discount rates and dollar discount rates are different because they contain different risks. 5 év múlva esedékes 1000 forint ma nem ér többet, mint 620 forint.

107 Cash flow Pénzmozgás/pénzforgalom (vagy cash flow) akkor történik, ha a projekt kifizet valamilyen összeget (pénzkiáramlás) vagy befolyik a projekthez valamilyen összeg (pénzbeáramlás). A cash flow (CF) a be- és kiáramló pénzek egyenlege. Nettó jelenérték Egy adott projekt esetében a leendő pénzbeáramlás és pénzkiáramlás jelenértékei közti különbség. Valamennyi éves cash flow tervet induláskor le kell számítolni egy előre meghatározott leszámítolási mutató alkalmazásával

108 CASH FLOW komponensei (nem pénzügyi műveletek)
Pénzbeáramlás Pénzkiáramlás Termékek értékesítéséből származó bevétel Tőkeköltségek (beruházás) Használati díjakból Rendszeres jellegű költségek (működtetés és fenntartás) Adók

109 CASH FLOW komponensei (pénzügyi műveletek)
Pénzbeáramlás Pénzkiáramlás Tőke Részvényeseknek fizetett osztalék Hitelek Adósságszolgálat: kamat plusz törlesztések Támogatások

110 Dinamikus beruházás gazdaságossági módszerek
számítás módja jelölések Befektetés nettó jelenértéke (NPV) Bo – beruházás összege (vagy az átlagos könyv szerinti értéke) n – beruházás élettartama k – kalkulatív kamatláb CFt– adott év nettó hozama Jövedelmezőségi index (PI) GPV – beruházás hozamainak össz. jelenértéke (bruttó jelenérték) Bo – beruházás összege Belső megtérülési ráta (IRR) r – beruházás belső kamatlába krögzített – referencia kamatláb

111 NPV mintapélda - új gép vásárlása
Beszerzünk ma egy gépet ezer forintért. Az új gép a jövő évtől kezdődően öt éven át évi 560 ezer forint nyereséget hoz. Tegyük fel, hogy az elvárt hozam (piaci kamatláb) 10%.

112 A jövedelmezőségi index (PI)
Az „új gép” projektünk esetében: A beruházási javaslat elfogadható, ha a jövedelmezőségi index egynél nem kisebb.

113 Belső megtérülési ráta (IRR Internal Rate of Return)
egy hányados, amely a belső kamatláb és a piaci kamatláb viszonyát fejezi ki. (A belső kamatláb az a leszámítolási mutató (r), amely mellett egy adott költség - haszon mozgás nulla nettó jelenértéket eredményez.)

114 Megoldás iterációs algoritmussal
Az IRR a példában Megoldás iterációs algoritmussal r = 10,8479%

115 Az IRR arány értéke Ha a belső kamatláb nagyobb, mint a rögzített kamatláb értéke; krögzített (vagyis IRR > 1), akkor a projekt elfogadható, egyébként el kell utasítani.

116 Érzékenység vizsgálatok a beruházási példa esetében

117 Érzékenységvizsgálatok
Mi történik akkor, ha a beruházási költség 2%-kal nagyobb?

118 Érzékenységvizsgálatok
Mi történik akkor, ha a beruházási költség 20%-kal nő meg ?

119 Érzékenységvizsgálatok
Mi történik akkor, ha az üzemeltetési költség 5%-kal nagyobb?

120 Érzékenységvizsgálatok
Mi történik akkor, ha az üzemeltetési költség 10%-kal nő meg ?

121 Érzékenységvizsgálatok
Mi történik akkor, ha a tervezettnél 5%-kal kevesebb lesz a bevétel?

122 Érzékenységvizsgálatok
Mi történik akkor, ha az első évben csak 50% lesz a kapacitás-kihasználás?

123 Érzékenységvizsgálatok Összefoglalás
Mit jelent ez magánberuházás esetében? közcélú beruházás esetében?

124 Hozzáadott gazdasági értéken (Economic Value Added) alapuló értékelés logikai folyamata
Tárgyidőszak Prognosztizált évek Maradvány- érték időszaka 0. 1. 2. 3. …….. n. Hozzáadott gazdasági érték Hozzáadott gazdasági érték Hozzáadott gazdasági érték Hozzáadott gazdasági érték Maradvány érték Hozzáadott gazdasági értékek jelenértéke Hozzáadott piaci érték (MVA) Maradvány érték jelenértéke +

125 Bruttó hozzáadott érték árbevételből (alapáron) számítása:
Bruttó kibocsátás (nettó árbevétel – eladott áruk beszerzési értéke – alvállalkozói teljesítmények + exporttámogatások + agrártámogatások – belföldi termékadók + aktivált teljesítmények értéke) – Folyó felhasználás (anyagköltség + igénybe vett anyagjellegű szolgáltatások + nem anyagjellegű szolgáltatások + költségtérítések – természetben elszámolt munkavállalói jövedelem + értékhatár alatti tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása) Bruttó hozzáadott érték (alapáron)

126 Bruttó hozzáadott érték elemeiből számítva:
Bér + bérjellegű kiadások + közteher + amortizáció + adózatlan nyereség Bruttó hozzáadott érték (elemenként)

127 vissza

128 2002 Forrás: VÁTI Kht. vissza


Letölteni ppt "Regionális fejlesztési tervek készítésének módszertana"

Hasonló előadás


Google Hirdetések