Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Ingatlan-nyilvántartási jog Jogorvoslatok

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Ingatlan-nyilvántartási jog Jogorvoslatok"— Előadás másolata:

1 Ingatlan-nyilvántartási jog Jogorvoslatok
Előadás 2008. december 6.

2 A jogorvoslatokról általában
A jogorvoslatok csoportosítása: Rendes-rendkívüli Ügyfél kérelmére induló vagy hivatalból lefolytatandó Közigazgatási eljárás vagy bírósági eljárás keretébe tartozó jogorvoslatok Tág értelemben vett jogorvoslatok közé tartozik a törlési és a kiigazítási per is

3 Közigazgatási rendkívüli jogorvoslatok
Földhivatali eljárás keretébe tartozóak – közigazgatási (rendes) jogorvoslatok: Fellebbezés kijavítás, kicserélés, kiegészítés, módosítás, visszavonás ha a feltételek fennállnak Közigazgatási rendkívüli jogorvoslatok Újrafelvételi és méltányossági eljárásnak nincs helye az ingatlan-nyilvántartási eljárásban Inytv. 54.§ (6) bek.: A jogok bejegyzése, tények feljegyzése, illetve ezek törlése iránti eljárás során hozott földhivatali döntés ellen felügyeleti jogkör gyakorlásának nincs helye. Ügyészi intézkedés (csak adatok átvezetéséről hozott határozat ellen!) Bírósági eljárás keretébe tartozó – rendkívüli jogorvoslatok Bírósági jogorvoslati kérelem (közigazgatási per) Törlési és kiigazítási perek (tágabb értelemben vett jogorvoslati forma; Ingatlan-nyilvántartási igény)

4 Határozat helyesbítése saját hatáskörben (visszavonás, módosítás)
Helyesbítés esetei (Ket.): kijavítás, kicserélés, kiegészítés, módosítás, visszavonás Kijavítás, kiegészítés Inytv. 54. § (1) A határozatban, a végzésben, az átvezetésben, feljegyzésben, bejegyzésben történt hibás névírást, szám- vagy számítási hibát, más elírást a földhivatal saját hatáskörében kijavítja. Kiegészíti a földhivatal a határozatát, ha az a bejegyzési kérelem és annak alapjául szolgáló okirat valamely részérõl nem rendelkezett, továbbá ha a bejegyzés, feljegyzés vagy átvezetés az okiratban és a kérelemben foglaltakhoz képest hiányos. Időben korlátlan. Korlát: jóhiszemű harmadik jogszerző személy hozzájárulása

5 Határozat módosítása és visszavonása saját hatáskörben
Csak a törvényben meghatározott esetekben! Fellebbezés esetén Ha a döntés jogszabályt sért, (kötelező eset) Ha nincs ellenérdekű fél, és a fellebbezési kérelemmel egyetért, a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül Bírósági jogorvoslati kérelem esetén az elutasító és a bejegyző határozatot is visszavonhatja ill. módosíthatja, a kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül.

6 Fellebbezés Inytv. 55-57.§§ Feltételei:
Az elsőfokú, ügy érdemében hozott (körzeti) földhivatali határozat ellen, a megyei földhivatalhoz címzett, kézbesítéstől számított 30 napon (illetve 15 napon) belül benyújtott jogorvoslati kérelem, ha nem kézbesítették, legkésőbb a bejegyzéstől számított egy éven kérheti benyújtására jogosult személytől származzon: (Inytv. 55.§ új (4) bekezdése) – akire nézve a beadvány elintézése sérelmes lehet a kérelmező, az eljárást megindító szerv, az adatváltozást bejelentő személy, továbbá azok, akik ellen a bejegyzés jogszerzést, terhelést, változást, törlést eredményez; ha nem azonos az eljárás megindítójával, az akinek a javára valamely jogot, vagy akinek az ingatlanára vonatkozóan valamely tényt feljegyeznek vagy adatváltozást átvezetnek.

7 Fellebbezés elintézése:
Fellebbezésre nem jogosult az, akinek a határozatot tájékoztatásul küldték meg: pl. tulajdonos, a zálogjog átszállása ill. aljelzálog alapításáról; haszonélvező, a tulajdonosváltozásról Fellebbezés visszavonható a másodfokú határozat meghozataláig. Fellebbezés elintézése: Körzeti földhivatal saját hatáskörében: A fellebbezés érkezésétől számított 8 nap alatt Határozatát kijavíthatja, kiegészítheti, módosíthatja és visszavonhatja (Inytv. 54.§ és Ket. (2004. évi CXL.tv.) 103.§)

8 Megyei földhivatal hatáskörében Nem kötött a fellebbezéshez.
Ha a körzeti földhivatal saját hatáskörben nem intézheti el: 8 napon belül a fellebbezést és a mellékleteket felterjeszti a megyei földhivatalhoz és feljegyzi a fellebbezés tényét Megyei földhivatal hatáskörében Nem kötött a fellebbezéshez. Elutasítja a fellebbezést A megtámadott határozatot helybenhagyja, megváltoztatja megsemmisíti és új eljárásra utasítja Másodfokon eljáró megyei földhivatal által hozott végzés ellen fellebbezésnek nincs helye.

9 Bírósági jogorvoslati kérelem
Forrás: Inytv §§; Ket §§; Pp. XX. fejezet Fogalma, feltételei: Jogok, tények bejegyzése, adatok átvezetése tárgyában hozott megyei földhivatali (jogerős) határozat ellen Jogosult: akinek jogát a határozat sérti ügyész Határozat kézbesítésétől számított 30 napon (ill. 15 napon belül) A körzeti földhivatalnál kell benyújtani, 3 napon belül felterjeszti a megyei földhivatalhoz Megyei földhivatal saját hatáskörben a határozatot a kérelem tartalmának megfelelően módosíthatja illetve visszavonhatja. Ha a megyei földhivatal saját hatáskörben nem intézheti el, 8 napon megküldi az illetékes bíróságnak.

10 A bírósági felülvizsgálat feltételei a Ket. szerint:
Jogszabálysértésre hivatkozással jogszabály téves alkalmazása, alkalmazásának elmulasztása, vagy téves értelmezése. A jogszabálysértés mind anyagi, mind eljárási jogszabály megsértésében állhat jogerős határozat ellen Ha a fellebbezés jogát az ügyfelek, vagy egyikük már kimerítették (ill. az kizárt volt)

11 A közigazgatási per sajátosságai (Pp. XX. Fejezet):
Hatáskör és illetékesség megyei bíróság hatásköre (Pp. 23.§ (1) bek. i) pontja) első fokon eljárt közig. szerv székhelye (működési területe) szerint illetékes bíróság Felek: Felperes: aki a felülvizsgálandó közigazgatási határozat alapjául szolgáló eljárásban ügyfél volt vagy az ügyfél jogállása illette meg, vagy akinek jogát vagy jogos érdekét a közigazgatási határozat közvetlenül érinti, ügyész Alperes: a határozatot hozó közig. szerv Az ügyben eljárt körzeti földhivatalnak perbeli képviseletre perbeli meghatalmazást adhat.

12 A bíróság hivatalból bizonyítást kivételesen elrendelhet, ha
A keresetlevélben fel kell tüntetni a sérelmezett határozat számát is , viszontkeresetnek helye nincs A bíróság hivatalból bizonyítást kivételesen elrendelhet, ha a közigazgatási határozat semmisségének észlelése esetén az annak alátámasztására szolgáló bizonyítékok tekintetében, ha a bizonyítás elrendelésének elmaradása kiskorú érdekeit sérti, vagy ha azt törvény kifejezetten megengedi.

13 A bíróság érdemi döntései:
a földhivatal határozatát hatályon kívül helyezi; a földhivatal határozatát hatályon kívül helyezi és a szervet új eljárásra utasítja; a földhivatali határozatot megváltoztathatja (Pp. 339.§ (2) bek. f) pontja); jogszabálysértés hiányában a keresetet elutasítja. A bíróság határozata ellen fellebbezésnek nincs helye, felülvizsgálati kérelem és perújítás lehetséges. A felülvizsgálati kérelem folytán hozott legfelsőbb bírósági határozat hatálya a feleken kívül azokra is kiterjed, akik a felülvizsgálati kérelem benyújtása tényének bejegyzését követően szereztek jogot. (Inytv. 61.§)

14 Törlési és kiigazítási perek
A törlési és kiigazítási igény  ingatlan-nyilvántartási igények: cél a tulajdonjog (és más dologi jogosítványok) oly módon történő védelme, hogy az ingatlan-nyilvántartás tartalmát a valóságos jogi állapottal egyezővé tegyék. Ez jelenthet arra igényt, hogy: aki a törvény erejénél fogva (pl. öröklés) vagy hatósági határozattal (pl. hatósági árverés) tulajdonjogot szerzett, követelje annak ingatlan-nyilvántartási feltüntetését.  bejegyzési igény akinek bejegyzett jogát, érdekét valamely eleve érvénytelen, téves vagy valótlanná vált bejegyzés sérti, kérje a bejegyzés törlését ill. a sérelem megszűntetését, és ezáltal az ingatlan-nyilvántartás tartalma feleljen meg a valóságnak.  törlési, kiigazítási igény

15 Törlési és kiigazítási igény
Bejegyzési igény Törlési és kiigazítási igény Keresettel kérheti a bíróságtól a) a bejegyzés törlését és az eredeti állapot visszaállítását érvénytelenség címén az, akinek nyilvántartott jogát a bejegyzés sérti, továbbá az ügyész, b) a bejegyzés törlését az az érdekelt, aki bizonyítja, hogy a bejegyzett jog elévült, vagy megszűnt, illetőleg a nyilvántartott tény megváltozott, c) a bejegyzés kiigazítását az, aki a téves bejegyzés folytán sérelmet szenvedett. (Inytv. 62. § (1) bek.)

16 Kiigazítási igény Kiigazítási igénnyel az a személy élhet, aki valamely téves bejegyzés folytán sérelmet szenvedett. Feltétele, hogy földhivatali eljárásban a bejegyzés nem törölhető, a sérelem nem orvosolható vagy azokat eredménytelenül kísérelték meg. Kiigazításnak van helye abban az esetben is, ha ingatlan tulajdonosa az ingatlan-nyilvántartási térképen szereplő határvonalat sérelmesnek tartja és a szomszédos ingatlan tulajdonosa igényét nem ismeri el.

17 3. Törlési igény Törlési igény az Inytv. 62. § (1) bekezdés fent idézett a) és b) pontjában foglaltak szerint két alapvető okból állhat fenn: Az érvénytelen okiraton vagy hatósági határozaton alapuló bejegyzés törlését és az eredeti állapot helyreállítását kezdeményezheti az, akinek nyilvántartott jogát a bejegyzés sérti (és az ügyész). Ha a bejegyzett jog megszűnt vagy elévült, illetve a feljegyzett tény megváltozott, az érdekelt követelheti annak törlését. Itt feltétel, hogy a földhivatali eljárásban a bejegyzés nem törölhető, a sérelem nem orvosolható vagy azokat eredménytelenül kísérelték meg.

18 Bejegyzés érvénytelenségén alapuló törlési igény
Az érvénytelen bejegyzés érvénytelen okiraton vagy hatósági határozaton alapul. Ha a földhivatal határozata érvénytelen, akkor bírósági felülvizsgálatnak van helye. Érvénytelen hatósági határozaton alapuló bejegyzés törlését a határozat érvénytelenné nyilvánítására megadott határidőn belül lehet kezdeményezni. Ha az érvénytelen bejegyzés alapjául magánokirat szolgál, akkor a kereset benyújtására szabott határidőket a jognyilatkozat (szerződés) érvénytelenségének megállapítására nyitvaálló határidőkhöz kapcsolja az Inytv. (kiv. nyilvánvalóan érvénytelen okiratok)  érvényes szerzési jogcím hiánya Semmis és megtámadható szerződések Keresetindításra jogosult: akinek nyilvántartott jogát a bejegyzés sérti: pl. széljegyzett vevő esetén a tulajdonos, törölt jogosult, bejegyzett jogosult.

19 Törlési igény és a közhitelesség elve (jóhiszemű jogszerző védelme)
A B C B-vel szemben az érvénytelenség megállapítására nyitvaálló határidőn belül. C-vel szemben: Inytv. 63. § (2 ) bek. alapján: a kézbesítéstől számított hatvan napon belül, ha kézbesítés nem történt, a bejegyzéstől számított 3 éven belül. Az Inytv. 63.§ (2) bek és 5.§ (5) bek. kapcsolata: Érvénytelen okiraton alapuló bejegyzés alapján a jóhiszemű harmadik személy javára bejegyzett jog, illetőleg feljegyzett tény a ranghelyére irányadó időponttól számított három év eltelte után az ingatlan-nyilvántartásból nem törölhető. 80/2006. (XII.20.) AB határozat

20 Különleges eljárások Az ingatlan-nyilvántartás átalakítása
ha a község egész területét, belterületét vagy külterületét érintő olyan eljárást folytatnak le, amely az ingatlanok adatainak megváltoztatásával jár (pl. belterületi-külterületi határ módosítása), és természeténél fogva jelentős számú ingatlanra hat ki. Az ingatlan-nyilvántartás közhitelességének védelme érdekében ezen átalakításhoz az illetékes miniszter engedélye szükséges.

21 A rendezetlen tulajdoni állású ingatlanokkal kapcsolatos eljárás
az ingatlan-nyilvántartás tartalmában a változást rendszerinti földhivatali eljárás keretében nem lehet átvezetni, valamely nyilvántartásbeli hiányosság (megelőző bejegyzés elmaradása) vagy hiba (pl. társasház vagy telekmegosztás téves bejegyzése) miatt. Változás!!!: január 1. előtt benyújtott okirat hiányossága miatt nem volt teljesíthető a bejegyzés. Eredménytelen hiánypótlási felhívást követően a körzeti földhivatal az ügyben keletkezett valamennyi irattal alátámasztott javaslatára a megyei földhivatal rendeli el ezt a különleges lejárást, amit a körzeti földhivatal folytat le.

22 Az elmaradt bejegyzések (tények, jogok) pótlása bejegyzésre alkalmas okirat vagy – a tulajdonjog kivételével – az eljárás során tett elismerő nyilatkozat alapján történhet. A tényleges birtokos tulajdonjogát, és tulajdonosi láncolatban a közbenső jogszerzéseket okirattal igazolni kell. Számítógéppel kezelt tulajdoni lap pótlása Körzeti földhivatal vezetője rendeli el. Ha valamely okból olvashatatlanná vagy használhatatlanná vált. Az elkészített tulajdoni lap tervezetét hirdetményi úton közzéteszik, az érdekeltek 60 napon belül tehetnek észrevételt.


Letölteni ppt "Ingatlan-nyilvántartási jog Jogorvoslatok"

Hasonló előadás


Google Hirdetések