Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Dr. Olajos István egyetemi adjunktus 1 A vízgazdálkodás, vízvédelem, földvédelem Olajos István Copyright 1996-2001 © Dale Carnegie & Associates, Inc.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Dr. Olajos István egyetemi adjunktus 1 A vízgazdálkodás, vízvédelem, földvédelem Olajos István Copyright 1996-2001 © Dale Carnegie & Associates, Inc."— Előadás másolata:

1 Dr. Olajos István egyetemi adjunktus 1 A vízgazdálkodás, vízvédelem, földvédelem Olajos István Copyright 1996-2001 © Dale Carnegie & Associates, Inc.

2 Dr. Olajos István egyetemi adjunktus 2 A vízgazdálkodás felépítése Vízgazdálkodás- agráriumot nagy mértékben érintő önálló terület önálló törvény Vízvédelem- a vízgazdálkodáshoz szorosan kapcsolható – a környezetjog része- 2. félév- csak a kapcsolódó részek

3 Dr. Olajos István egyetemi adjunktus 3 A Vízgazdálkodásról szóló törvény A törvény felépítése –Vizekkel és vízi létesítményekkel kapcsolatos feladatok –A tulajdonra és működtetésére vonatkozó tevékenység –A víziközművekre v. tev. –Vízkészletgazdálkodás –Ár- és belvízvédelem –Vizgazdálkodási társulatok

4 Dr. Olajos István egyetemi adjunktus 4 Vizekkel és vízi létesítményekkel kapcsolatos feladatok Állam Kormány -koncepció, vízkészlet gazdálkodás, költségvetés, Miniszter -vízi munkák szabályozása, vízügyi igazgatás, koncessziós üzemeltetés Önkormányzat Közüzemek működtetése, fürdésre alkalmas partszakasz kijelölése, vízbázis védelem, árvízvédelem Területi Vízgazdálkodási Tanács Területi vízgazdálkodási feladatok, koncepciók véleményezése

5 Dr. Olajos István egyetemi adjunktus 5 A tulajdonra és a működtetésére vonatkozó rendelkezése Állami: –felszín alatti vizek, fontosabb tavak, folyók, csatornák, szigetek+ államhatárt alkotó és metsző folyók Önkormányzat: –törzsvagyon- helyi jelentőségű, önkormányzatnak átadott, belterületet metsző vizek Magántulajdon: –ingatlanon belül eredő és ott torkolló vízforrás, saját célú vízi létesítmény, parti növedék, csapadékvíz

6 Dr. Olajos István egyetemi adjunktus 6 Vízi közművekkel végzett tevékenység Tevékenységek: vízellátás, szennyvízelvezetés, -elhelyezés és -tisztítás, csapadékvíz-elvezetés. Az ivóvízellátás és a szennyvízelvezetés szolgáltatására szerződéskötési kötelezettség terheli. Díjfizetési kötelezettség elmaradása kikapcsolás- kiv. létfenntartási,ivó, közegészségügyi cél

7 Dr. Olajos István egyetemi adjunktus 7 Vizek hasznosítása a) a természetes vizek hasznosíthatósági feltételeinek rendszeres ellenôrzése b) a vízszennyezések megakadályozása c) a vizek védelmét, illetve szabályozását szolgáló vízilétesítmények létesítése és működtetése d) a vízhasználatot akadályozó vízminőségi károk megelőzése, csökkentése, illetve elhárításával, e) a vizek medrének és a vízilétesítmények vízvédelmi célú karbantartása, f) a vizek, azok jellemzőinek megfigyelése, állapotának értékelésével, g) az emberi beavatkozások, a felszíni és felszín alatti vizek állapotára gyakorolt hatások elemzése, h) a vízhasználatok gazdasági elemzése, i) a vízkészletek ésszerű használatára ösztönző jogi és közgazdasági eszközrendszer kialakítása

8 Dr. Olajos István egyetemi adjunktus 8 Árvíz és belvízvédelem vízügyi igazgatási szervek védműépítés, műszaki irányítás, szakmai irányítás, önkormányzat helyi védművek, lakosság mentési feladatainak, mentésének megszervezése vízgazdálkodási társulatok csatornák tisztán tartása, kotrása KVM vészhelyzetben kormánybiztos, szükségállapot- kormánybizottság

9 Dr. Olajos István egyetemi adjunktus 9 Tulajdoni korlátozások Jogosultja a vízügyi hatóság, kötelezettje a telek tulajdonosa. vízvezetési szolgalmi jog Az ingatlan tulajdonosa (használója) köteles tûrni, hogy aközcélú vízi létesítményt az ingatlanán elhelyezzék és üzemeltessék, vízi munkákat elvégezzék, feltéve, ingatlan rendeltetésszerû használatát nem zárja ki vízhasználati szolgalmi jog – A vízügyi igazgatási szervezet területi szerve engedélyezi vízi létesítményhez történő csatlakozást, ha a létesítmény rendeltetésének + a csatlakozó céljának megfelel, illetve arra alkalmassá tehető Telki szolgalmi jogok – A parti ingatlan tulajdonos köteles tûrni, igénybevételt -feladataik ellátásához szükséges mértékben ingatlanhoz fűződő érdekek figyelembevételével –az ingatlanon keresztül a víz partjára bejárjanak; Közérdekű használati jogok a mederből a vízgazdálkodási feladataik végrehajtása során kiemelt, valamint a vízgazdálkodási feladataik elvégzéséhez szükséges anyagokat az ingatlanon keresztül szállítsák, vagy azokat, illetve a munkák elvégzéséhez szükséges eszközöket, átmeneti jellegû létesítményeket az ingatlanon elhelyezzék; - a vízrajzi észleléshez, a hajóút kitûzéséhez, valamint az egyéb szakfeladatok ellátásához szükséges jeleket, létesítményeket az ingatlanon elhelyezzék és karbantartsák.

10 Dr. Olajos István egyetemi adjunktus 10 Vízgazdálkodási Társulat Vizi Társulat kényszertagság, tagjai a földtulajdonosok, akinek csatorna van a földjük végében- feladatai: kármentesítés, öntözés biztosítása, csapadékvíz elvezetése, csatornák tisztítása- feladatainak finanszírozása- a tagok befizetéseiből, pályázati keretből Vízi közmű társulat önkormányzati feladatok -ellátása- lehet Gt, vagy közhasznú társaság formájában, alapító az illetékes önkormányzat- ezen felül lehet Koncessziós társaság- helyi vízügyi feladatok ellátására- koncessziós szerződés alapján-előre meghatározott díj ellenében, a vízellátás, a csatornázási feladatok, a csatornadíjat a társaság szablya meg-

11 Dr. Olajos István egyetemi adjunktus 11 A vízvédelem EU-s rendszere Vízügyi keretirányelv 60/2000 Tanácsi ir -elegendő ivóvíz, gazdasági igények, vízi környezetvédelem, árvíz és aszálykárok -Vízminőségi és imissziós normák -Ivó- és fürdővizekre -Egyes kibocsátókra vonatkozó előírások -Mezőgazdaságban- nitrát irányelv, növényvédőszer irányelv, települési szennyvízkezelés -Kapcsolódó szabályozási területek -Vizes élőhelyek term véd., szennyvíziszap- hulladékgazdálkodás

12 Dr. Olajos István egyetemi adjunktus 12 A magyar vízvédelem jogi rendszere Környezetvédelmi törvény: -Vízvédelem terjedelme ( felszíni, alatti, vizek víztartó képződmények, -Minimális követelmények: vízhozam- csak az életközösségre -figyelemmel, víz, mint tájelem fennmaradjon, - Fokozott védelem- ivóvíz, gyógyvíz, természetvédelmi, rekreációs - vízkészlet, a kitermelt víz hasznosításáról való gondoskodás, - határérték szabályok Vízgazdálkodási törvény -Vízkészlet gazdálkodás, vízbázis védelem - vízjogi engedélyezés, takarékosság -Vízkielégítési sorrend árszabályozás, bírságok -2005 gazdasági eszközök a vízrajzi tevékenység körében -Állami tervezésben- támogatáspolitika, árpoiltika, vízgyűjtő gazdálkodási terv -Hatósági árak – a körny. védelem költségeire is kiterjednek- használó fizet -Felszíni vizek minőségvédelme -Felszín alatti vizek minőségvédelme -Vízgyűjtő gazdálkodás szabályairól -Speciális vízvédelmi előírások -Föld és víz együttes védelme

13 Dr. Olajos István egyetemi adjunktus 13 A vízgyűjtő gazdálkodás szabályai 221/2004. (VII. 21.) sz. kormányrendelet Alapja a vízügyi keretirányelv –Vízgyűjtő gazdálkodás + környezetvédelem KTV Igazgatóság 17 körzetre- alapja a Duna vízgyűjtő területe –Terv jellegű- jelenlegi, és jövőbeli állapot leírása, – elérésének eszközei »Jellemzők, célkitűzések, eszközök –Normatív jellegű- igénybevételi határérték, védőövezet »Gazdasági elemzések » a vízgyűjtő gazdálkodás költségeinek meghatározása »Áthárítása a használóra »A tervezési folyamat nyilvános »Komplex terv csak 2009-től »Árpolitika 2010 - től

14 Dr. Olajos István egyetemi adjunktus 14 A felszíni vizek védelme 220/2004( VII.21) rendelet –Hatálya –Vízszennyezést okoz, szennyvizet kibocsát, – felszíni víz, közmű ipari csatorna, szennyvíztisztító –Általános szabályok –Határértékek, ahol nem lehet- ”BAT” –Engedélyköteles: kibocsátó létesítmény bővítése, fejlesztése, működés megkezdése –Vizek jó ökológia állapot referenciaértékek –Összehangolt környezeti tervezés –Kibocsátások megszüntetése I. lista, csökkentés II. lista –Tervezésnél –érdekeltek bevonása –Határértékek Kibocsátási –Technológiai-” BAT a szennyvíztisztításban és a kibocs. –Területi- ha több hatása miatt általános határérték nem hat meg, ekkor egyedi engedélyben koncentráció és küszöbérték meghatározása »Ez lehet szigorúbb és enyhébb is Szennyezettségi ( az öntisztulási szint túllépése)

15 Dr. Olajos István egyetemi adjunktus 15 A felszíni vizek védelme 2. Engedélyezés –Közvetett kibocsátás esetén Mellékelni kell- – meglévő eng, a befogadó nyilatkozatát, – a kibocsátó anyagait és mennyiségét Kiadható- –határértéket betartja, a határérték nem változik – szennyvízcsökkentési terv vagy beruházás Ellenőrzés önellenőrzés- terv- ha nem tartja be- vízvédelmi bírság Objektívebb kötelezttségek, jobban ellenőrizhető Bírságok Vízszennyezési- C-D mellékletben( I. lista) felsorolt anyag – kibocsátása Vízvédelmi- önellenőrzési terv be nem tartása Csatorna- közvetett kibocsátás esetén határérték túllépés Mértéke – a szennyezést jelzi, és közreműködik- alap –Nem jelzi, de közreműködik- 2x –Jelzi, de nem működik közre-3X –Nem jelzi, és nem működik közre- 5X

16 Dr. Olajos István egyetemi adjunktus 16 Felszín alatti vizek védelme Cél: Jó állapot fenntartása Szennyezés csökkentése Hasznosítható készletek fenntartható használata Földtani közeg kármentesítése –Eszközök: Felszín alatti víztestek kijelölése, Állapotának felmérése, Vízgyűjtő gazdálkodási terv A települési környezetgazdálkodási tervvel összhang Eszközei a környezeti kockázat eseteire is vonatkoznak –Mennyiségi védelem Tilos- felszíni víz pótlása, felszín eltávolítása, bányászat, mely 10m-re a karsztvizet megközelíti Engedélyezhető: vízdúsítás, kitermelt felszín alatti víz visszajuttatása –Minőségi védelem Tilos I.sz mell- szerinti anyag felszín alatti víz, bányatóba, mélyinjektálással történő szennyvízkihelyezés Engedélyezhető kis mértékű szennyezés kutatási és vízvédelmi célból, kivont szénhidrogén helyébe történő mélyinjektálás, bányászati vizek visszatermelése, gázok besajtolása

17 Dr. Olajos István egyetemi adjunktus 17 Speciális vízvédelmi előírások Agrár-környezetvédelem Szennvíziszapok mg. felhasználása –Csak tisztítás után használható –A termőképesség és a vízháztartás növelésére –Tilos- réten legelőn,biogazdálkodásban –Szőlő és gyümölcsös esetén- míg nem fordul termőre Nitrátszennyezés –Tilos a tárgya vízbe vezetése –Talaj- 170kg /év /ha télen 0 –Hígtrágya-talajtani szakvélemény Növényvédelem –Tilos növényvédőszer tárolása Balaton Velencei tó partján 1 km szélés sávban, víznyerőhelyeken

18 Dr. Olajos István egyetemi adjunktus 18 A FÖLD MENNYISÉGI ÉS MINŐSÉGI VÉDELME Földvédelem –1995.LII, Ktv, - nem csak termőföld, hanem az ásványok is – 1994.évi LV-V-VI.fej Tft –csak termőföld + más célra hasznosított területek –Mennyiségi földvédelem Földhasznosítás Művelési ág megváltoztatás Más célú hasznosítás –Minőségi védelem

19 Dr. Olajos István egyetemi adjunktus 19 Földvédelem A föld hasznosítása: Főszabály: művelési ágának megfelelően Kivétel: olyan mértékű ápolás, melyben a termőföld minőségi osztálya a művelés hatására nem csökken Alkivétel: a kivétel nem alkalmazható a szőlő – és gyümölcsös művelési ágnál További hasznosítási mód: Ideiglenes hasznosítás Mellékhasznosítás Újrahasznosítás

20 Dr. Olajos István egyetemi adjunktus 20 Más célú hasznosítás Főszabály- hasznosítási kötelezettség Kivétel: kivételes más célra is lehet hasznosítani –A más célú hasznosítás lehet: Művelési ág megváltoztatása ( csak bejelentés kiv- szőlő és gyümölcsös, term. véd. ter.) Művelésből történő kivonás –Kivonás- csak a gyengébb minőségű földekre szőlő-és gyümölcsös csak helyhez kötött beruházások esetén Ellenértéke- földvédelmi járulék –Mentes: természetvédelem, árvízvédelem, csatornázás, 400 m2 alatt, lakásépítés –+ 50%- szőlő, gyümölcsös, öntözött terület –-50%- mezőgazdaság, haltenyésztés

21 Dr. Olajos István egyetemi adjunktus 21 A más célú hasznosítás eljárása Kérelem a földhivatalhoz ( ingatlan adatai, helyhez kötött- több változat, ideje 5 év alatt, v, felett) Ideiglenes – rekultivációs terv, Járulék kiszabása- Munkáltatok megkezdése Megszűnés bejelentése a földhivatalnak Ellenőrzés Tervtől való eltérés (mentesítés a rekultiváció alól- FVj-3 X) Földvédelmi bírság (jogellenesség+ felróhatóság) ismételten is, kedvezmények nem adhatók

22 Dr. Olajos István egyetemi adjunktus 22 Talajvédelem A föld minőségi védelme A talaj fogalma Talajvédelmi kötelezettségek Állam- talajminőség nyilvántartás, információs rendszer, talajvédelmi koncepció, igazgatási feladatok- Növény- és Talajvédelmi Szolgálat Földhasználó- megfelelő földhasznosítás, termesztés. talajvédelem, technológia összehangolása, humuszréteg megőrzése-más célú hasznosítás esetén kitermelés, és visszapótlás, tápanyagkímélő gazdálkodás) Meghatározott feladatokat errodált, szikes, és savanyú talajokon Kötelezettségek súlyos, és felróható megszegése: talajvédelmi bírság- Mértéke a 1 ha –ra lebontva búza intervencós ára X 850-2400


Letölteni ppt "Dr. Olajos István egyetemi adjunktus 1 A vízgazdálkodás, vízvédelem, földvédelem Olajos István Copyright 1996-2001 © Dale Carnegie & Associates, Inc."

Hasonló előadás


Google Hirdetések