Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Oktatás és Társadalom Doktori Iskola, az Európai Szociológiai Társaság oktatásszociológiai hálózata, és a Magyar Szociológiai Társaság Oktatásszociológiai.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Oktatás és Társadalom Doktori Iskola, az Európai Szociológiai Társaság oktatásszociológiai hálózata, és a Magyar Szociológiai Társaság Oktatásszociológiai."— Előadás másolata:

1 Oktatás és Társadalom Doktori Iskola, az Európai Szociológiai Társaság oktatásszociológiai hálózata, és a Magyar Szociológiai Társaság Oktatásszociológiai Szakosztálya „ Egyetemi hallgatók a században " c. konferencia május 23. Pécs, PTE Egyetemi hallgatók intézményes oktatási karrierjeinek családi dokumentumai Géczi János Pécsi Tudományegyetem BTK Tanárképző Intézet, Nevelés- és Művelődéstörténet Tanszék Pannon Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Antropológia és Etika Tanszék

2 A neveléstörténeti kutatások újabb módszertani fejleményei Történeti szociológia kvantitatív módszerei (Peter Burke) Oral history Írott források tartalomelemzése Képi források föltárása: Ikonológia/ikonográfia

3 A kép és a szöveg összevetése a kutatás egyik kiindulópontja. (A vizsgálatban a két jelrendszer együttes használata nyújthat csak biztonságot.) Az elméletek nem különítik ugyanakkor el a kulturális reprezentáció szavait/képeit. A két médiumot igyekeznek azonos szempontok alapján egyenrangúasítani. A kommunikáció vizsgálatához szükséges az értelmező közösségek által használt szimbólumok reprezentációs szerepének és jelentésének ismerete. Ez többnyire több rétegű. Az ikonológia/ikonográfia módszere leginkább a hagyományalapú korszakokat (középkor, reneszánsz, újkor) illetve a nem hagyományalapú korszakok hagyományra inkább figyelő magatartás és gondolkodás- mintázatait (pedagogikum) sikeresebben képes föltárni. A szemiotikai rendszerszerűség az alapja az ikonológiai/ikonográfiai módszer valamennyi legújabb (1980-as évektől megjelent) elméletének.

4 Umberto Eco - a posztszemiotika megjelenése - a strukturalista és a posztstrukturalista örökség meghaladója - a ma leginkább használt elmélet kidolgozója - az ikonológiai értelmezés a szemiotikai elemzés egyik alfaja

5 Az ikonológia/ikonográfia mint a neveléstörténet kutatásában használt módszer Ariès, Ph. (1987) A gyermek és a család az anciem regime korában. In: Gyermek, család, halál. Gondolat, Budapest, Cunnington, Phillis – Buck, Anne (1978) Children’s costume in England. From the Fourteenth to the end of the Nineteenth Century. Adam & Charles Black, London Schorsch, A. (1979) Images of Childhood. An illustrated social history. Mayflower Books, New York Schmitt, H. – Link, J.-W. – Tosch, F. szerk. (1997) Bilder als Quellen der Erziehungsgeschichte. Klinkhardt, Bad Heilbrun Talkenberger, H. (1997) Historische Erkenntniss durch Bilder? Zur Methode und Praxis der Historischen Bildkunde. In: Schmitt, H. – Link, J.- W. – Tosch, F. szerk. (1997)

6

7

8 Az ikonológia módszerét (is) felhasználó neveléstörténeti munkák vizsgálati irányai Hermeneutika, értelmezés, interpretáció A kép/szöveg társadalmi/hatalmi reprezentációs lehetőségei Újabban: Adott értelmezési közösségen belül a kultúra tárgyainak használati módjai Eszmetörténet A kép/szöveg - összehasonlító kultúrtörténete A kép/szöveg áthagyományozó szerepe a tudásátadásban

9

10 A módszer hazai felvetői, elterjesztői Művészettörténet Vayer Lajos Genthon István Gerevich Tibor Társadalomtörténet Klaniczay Gábor Kultúrtörténet Szőnyi György Endre Neveléstörténet ELTE, SzTE, PTE

11 Falus I. szerk. (1996) Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe. Keraban Kiadó, Budapest Kelemen E. (1997) Ezeréves a magyar iskola. Beszámoló az iskolatörténeti évforduló rendezvényeiről, eseményeiről. Új Pedagógiai Szemle március Kéri K. (2001) Bevezetés a neveléstörténeti kutatások módszertanába. Műszaki Könyvkiadó, Budapest Németh A. – Szabolcs É. (2001) A neveléstörténeti kutatások főbb nemzetközi tendenciái, új kutatási módszerei és eredménye. In: Báthory Z. – Falus I. (2001) Péter Katalin szerk. (1996) Gyermek a koraújkori Magyarországon. MTA – TTI, Budapest Szabolcs É. (2005) A neveléstörténet kutatási módszereinek gazdagodása. ELTE Pedagógiai Doktori Program előadás in: modszerek modszerek Géczi J. (2005) Neveléstörténet és ikonográfia. MTA – PÉCS és PTE BTK NI, Pécs, december 2. in. Mikonya Gy. (2006) Pedagógiai életképek az 1945 utáni magyar nevelés történetéből. In Szabolcs É. szerk. Pedagógia és politika a XX. század második felében Magyarországon. Eötvös József Könyvkiadó, Bp. 59 – 113.

12 Peirce A jelentés nem a műben, hanem annak használata során a mű és a befogadó viszonyában képződik. Szőnyi György Endre (2004) Pictura & Scriptura. Hagyományalapú kulturális reprezentációk huszadik századi elméletei. JATEPress, Szeged

13 Neveléstudomány/neveléstörténet ikonológiai/ikonográfiai honlapok:

14 Irodalom Barthes, Roland Elements of Semiology. New York: Hill and Wang; Image-Music-Text. Ford. Stephen Heath. New York: Noonday Press; 1991 [1985]. L’aventure sémiologique. Paris: Seuil; A divat mint rendszer [Système de la mode]. Ford. Mihancsik Zsófia. Budapest: Helikon; Világoskamra: jegyzetek a fotográfiáról [La chambre claire]. Ford. Ferch Magda. Budapest: Európa. Bertozzi, Marco ed Aby Warburg e le metamorfosi degli antichi dèi. Ferrara: Franco Cosimo Panini. Bialostocki, Jan Régi és új a művészettörténetben. Budapest: Corvina (Művészet és elmélet); 1997 [1973]. „Ikonográfia.” In Pál ed. 1997, Eco, Umberto A Theory of Semiotics. Bloomington: Indiana University Press; The Role of the Reader. Explorations in the Semiotics of Texts. Bloomington: Indiana University Press (Advances in Semiotics); Semiotics and the Philosophy of Language. Bloomington: Indiana University Press; The Limits of Interpretation. Bloomington, Ind.: Indiana University Press (Advances in Semiotics); Interpretation and Overinterpretation. Umberto Eco with Richard Rorty, Jonathan Culler, Christine Brooke-Rose. Ed. Stefan Collini. Cambridge & New York: Cambridge University Press; The Search for the Perfect Language. Oxford: Blackwell (The Making of Europe); 1999 [1997]. Kant és a kacsacsőrű emlős. Budapest: Európa.

15 Gombrich, Ernst H „’Icones Symbolicae’: Philosophies of Symbolism and Their Bearing on Art”. In Gombrich 1978, ; 1960 [1956]. Art and Illusion. London: Phaidon; Symbolic Images (Studies on Renaissance Iconology, ). London: Phaidon; „Image and Code: Scope and Limits of Conventionalism in Pictorial Representation.” In Wendy Steiner ed. Image and Code. Ann Arbor: University of Michigan Press, 11-42; „Illúzió és művészet.” In Gombrich, Gregory 1982, ; 1983 [1974]. A művészet története. Budapest: Gondolat; 1985 [1966]. „Aby Warburg emlékezete” [= „In memoriam Aby Warburg”. Jahrbuch der Hamburger Kunstsammlungen 11]. In Gombrich, Reneszánsz tanulmányok. Budapest: Corvina (Művészet és elmélet), ; 1986 [1970]. Aby Warburg: An Intellectual Biography. Chicago: The University of Chicago Press; 1997 [1948]. „’Icones symbolicae’. A szimbolikus kifejezés filozófiái és ezek hatása a művészetre.” In Pál ed. 1997, Gombrich, Ernst H., Didier Eribon [1991, 1998]. Miről szólnak a képek? Budapest: Balassi. Gombrich, Ernst H., R. L. Gregory ed [1973]. Illúzió a természetben és a művészetben. Budapest: Gondolat. Gombrich, Ernst H., Julian Hochberg, Max Black Art, Perception, and Reality. Baltimore: Johns Hopkins University Press.

16 Lotman, Jurij Szöveg – modell – típus. Budapest: Gondolat; Analysis of the Poetic Text. Kiad. D. Barton Johnson. Ann Arbor, Mich.: Ardis; 1977a. The Structure of the Artistic Text. Ford., bev. Ronald Vroon. Ann Arbor, Mich.: University of Michigan Press; 1977b. „Problems in the Typology of Cultures.” In D. P. Lucid ed., Soviet Semiotics. Baltimore: Johns Hopkins University Press; Universe of the Mind: A Semiotic Theory of Culture. Bev. Umberto Eco. Bloomington: Indiana University Press (reprint 2000). Panofsky, Erwin Studies in Iconology. London: Oxford University Press; Renaissance and Renascences in Western Art. New York: Harper & Row (Icon Editions); „Gótikus építészet és skolasztikus gondolkodás.” In Hankiss Elemér ed., Strukturalizmus. Budapest: Európa (Modern Könyvtár), 1:208-25; Az emberi arányok stílustörténete. Budapest: Magvető (Gyorsuló Idő); A jelentés a vizuális művészetekben. Budapest: Gondolat; 1991 [1927]. Perspective as Symbolic Form. Cambridge, Mass.: Zone Books; 1993 [1955]. Meaning in the Visual Arts. London: Penguin; 1998 [1924]. Idea: Adalékok a régebbi művészetelmélet fogalomtörténetéhez. Budapest: Corvina (Egyetemi Könyvtár). Warburg, Aby Gesammelte Schriften. Ed. Fritz Rougemont, Gertrud Bing. Berlin: Teubner; La rinascita del paganesimo antico. Ed. Gertrud Bing. Firenze: La Nouva Italia; Ausgewählte Schriften und Würdigungen. Ed. Dieter Wuttke. Baden-Baden: Valentin Kroener (Saecula Spiritualia 1); Pogány-antik jóslás Luther korából. Budapest: Helikon; Schlangenritual. Ein Reisebericht. Ed. Ulrich Raulff. Berlin: Wagenbach; 1995a. MNHMOSYNH. Aby Warburg válogatott tanulmányai. Budapest: Balassi; 1995b. Images from the Region of the Pueblo Indians of North America. Ed., tr. Michael P. Steinberg. Ithaca, London: Cornell University Press; 1998a. „Images form the Region of the Pueblo Indians of North America”. Tr. Michael P. Steinberg. In Preziosi 1998, ; 1998b. Il rituale del serpente: una relazione di viaggio. Ed. Ulrich Raulff, tr. Gianni Carchia, Flavio Cuniberto. Milano: Adelphi; 1998c. Ausreiten der Ecken. Die Aby Warburg – Fritz Saxl korrespondenz 1910 bis Ed. Dorothea McEwen. Hamburg: Dölling und Galitz Verlag; Collected Writings. The Renewal of Pagan Antiquity: Contributions to the Cultural History of the European Renaissance. Ed., intr. Kurt W. Forester, tr. David Britt. Los Angeles: Getty Research Institute (Texts and Documents).


Letölteni ppt "Oktatás és Társadalom Doktori Iskola, az Európai Szociológiai Társaság oktatásszociológiai hálózata, és a Magyar Szociológiai Társaság Oktatásszociológiai."

Hasonló előadás


Google Hirdetések