Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 KUTATÁSMÓDSZERTAN BAJA, EJF I.évfolyam Dr. Fischerné dr. Dárdai Ágnes

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 KUTATÁSMÓDSZERTAN BAJA, EJF I.évfolyam Dr. Fischerné dr. Dárdai Ágnes"— Előadás másolata:

1 1 KUTATÁSMÓDSZERTAN BAJA, EJF I.évfolyam Dr. Fischerné dr. Dárdai Ágnes dardai@lib.pte.hu

2 2 Főbb témakörök 1.Az emberi megismerés sajátosságai (okt.6.) 2.A megismerési folyamat módszerei (okt.6.) 3.A megismerési folyamat felépítése – Kutatástervezés (nov.10.) 4.A megismerési folyamat felépítése - Mintavétel, megfigyelés, adatfeldolgozás (nov.17.) 5.A források feltárása és kezelése (dec.1.) 6.A szakirodalom feldolgozása (dec.1.) 7.A dolgozat szerkezete és megszövegezése (dec.8.)

3 3 1/1 Az emberi megismerés sajátosságai -Cél: megismerés -Megismerés = tudásszerzés, tanulás -Tudás: tapasztalati tudás + elfogadott tudás (rántott giliszta!) -Tapasztalati valóság + konszenzuális valóság -Honnan tudjuk mi igaz, és mi nem? -Válasz =Tudomány -Episztemológia: a megismerés tudománya -Metodológia: a „kiderítés” tudománya

4 4 1/2 Az emberi megismerés sajátosságai -Ránk hagyományozódott tudás (előny is, hátrány is) -A tekintély szerepe (előny, hátrány) -A hétköznapi megismerés hibái: -Pontatlan megfigyelés (mi van, miért van?, szempontok) -Túláltalánosítás (következtetések levonásának kényszere, nagy minta, ismétlés) -Szelektív észlelés (túláltalánosítás, előítélet, opponencia) -Hozzáköltés (magyarázatok a váratlan eredményekre) -Illogikus okoskodás („a kivétel erősíti a szabályt”?) -Elfogultság (reflexió, opponencia) -Misztifikálás (megmagyarázhatatlan, tehát természetfeletti, misztikus) Tudományos alapelv: potenciálisan minden megismerhető!

5 5 2/1 A megismerési folyamat módszerei Két logikai rendszer A)Dedukció: a gondolkodás a megfigyelés felé halad, azaz sejtéseket, hipotéziseket vezetünk le az elméletből Pl. Minden ember halandó. Szókratész ember. Tehát: Szókratész halandó

6 6 2/2 A megismerési folyamat módszerei B) Indukció a gondolkodás a megfigyelések felől indul, azaz bizonyos megfigyelések általánosítása történik Pl. Szókratész halandó. Az emberek meghalnak. Tehát: Minden ember halandó.

7 7 Indukció és dedukció összekapcsolódása Elméletek Empirikus Hipotézisek Általánosítások Indukció Megfigyelések Dedukció

8 8 Alapfogalmak  Valóság: tapasztalati, tapasztalatunktól függetlenül létező  Objektivitás, szubjektivitás, interszubjektivitás:  Megfigyelés: információk gyűjtése  Tény: igaz állítás, megfigyelt dolog  Törvény: tények egy osztályára vonatkozó egyetemes állítás  Elvek: fontos állítások arról, hogy valami hogyan van  Elmélet: megfigyelt tények és törvények szisztematikus magyarázata  Fogalmak: az elmélet legkisebb építőelemei  Változók: a fogalom empirikus megfelelője  Állítások: igaznak tekintett megállapítások, amelyekre az elmélet épül  Paradigma: séma, modell, amely szemléletünket szervezi és rendezi.

9 9 Feladat:  Megfigyelés (azonnal, szempontok alapján)  Írjunk példát dedukcióra és indukcióra!  Alkossunk deduktív elméletet! - érdekes téma kiválasztása - leltár készítés: mit tudunk már róla? - a téma leszűkítése egy konkrét kutatási területre - témába vágó kulcsfogalmak - a fogalmak (változók) közötti kapcsolatok azonosítása A 3. feladatot írásban: 2005.nov.10.-re!

10 10 3. A megismerési folyamat felépítése  Kutatástervezés  Mintavétel  Megfigyelés  Adatfeldolgozás

11 11 3/1 Kutatástervezés A kutatások általános osztályozása 1.Alapkutatások (új ismeretek gyakorlati cél nélkül) 2.Alkalmazott kutatások (új ismeretek gyakorlati céllal, a tudományos ismeretek alkalmazása) 3.Akciókutatások (a létező gyakorlat kritikája alapján egy új elmélet bemutatása, a felvetett probléma megoldása)

12 12 3/1 Kutatástervezés Kutatói kérdés megfogalmazása (probléma azonosítása, újdonsága, jelentősége, önállóság) Előzmények vizsgálata Hipotézis felállítása (a probléma beazonosítása, szaktudományi kontrollja, tudományos feltártsága, a tartalomjegyzék, mint munkahipotézis) Kutatási módszerek számbavétele A kutatás menetének megtervezése (idő- és költségigény, ütemezés, forrásbázis felmérése, ajánlások beszerzése)

13 13 Feladat:  Idézzen fel egy természeti katasztrófát, amellyel kapcsolatban fogalmazzon meg egy kutatói kérdést/hipotézist!  Vállalkozna-e Ön a következő problémák kutatására? Válaszát indokolja! a) A kábítószerfüggő fiatalok kábítószer fogyasztásának okait kívánja megvizsgálni. b) Magyar szakos tanárként felkérik, hogy segítsen a tanulók matematikai tudásszintjéhez mérőeszközt készíteni. Milyen feltételek mellett vállalná a kutatást?

14 14 3/1 A kutatási téma kiválasztásának elméleti és gyakorlati kérdései  Témavezető kiválasztása (szimpátia, a téma elismert képviselője, szakértője)  Témaválasztás (személyes érdeklődés, célszerűség, hozzáférhetőség, határidők)  A téma határai (minta nagysága, megfigyelések száma, megkívánt terjedelem)  Túl tág téma (előnye, hátránya)  Túl szűk téma (előnye, hátránya)  Vitatott téma (előnye, hátránya)  Példák!!!

15 15 3/2 A kutatási téma kiválasztásának elméleti és gyakorlati kérdései A kutatás tudományosságának feltételei 1.Érvényesség (validitás): a kutatás valóban azt vizsgálja, ami a tárgya 2.Megbízhatóság (reliabilitás): az ismételt vizsgálatok az eredetivel megegyező eredményt adnak 3.Objektivitás (tárgyilagosság): tárgyszerűen

16 16 3/3 A kutatási téma kiválasztásának elméleti és gyakorlati kérdései A kutatás etikai kérdései 1.A kutatásban résztvevők kockázatát minimumra csökkenteni. 2.A kutatásban való részvétel előnyei haladják meg a hátrányokat. 3.A résztvevők biztonsága, jogai (adatvédelem!) 4.Plágium 5.Kutatási adatok meghamisítása 6.Kedvezőtlen eredmények eltitkolása

17 17 4/1 Mintavétel Cél: mintabeli információk alapján a teljes sokaságra teszünk megállapításokat, vonunk le következtetéseket. Teljes körű kutatás: a kutatás mindenkire, (a teljes populációra), illetve minden szituációra kiterjed. Populáció: azon egyedek összessége, akikre vonatkozóan következtetéseket akarunk megfogalmazni.

18 18 4/1 Mintavétel Mintavétel: a populáció egy meghatározott részsokaságának bevonása a kutatásba Minta: A populációnak az a sokasága, amelyre a kutatás kiterjed Példák!!

19 19 4/1 Mintavétel A mintavétel formái: a)Véletlen mintavétel: ha a populáció minden egyede egyforma valószínűséggel kerülhet a mintába. - ezt akkor, ha: a populáció homogén - ezt akkor, ha: az alapsokaságról van nyilvántartásunk Pl. Egy lakótelepen mindenkinek bedobnak egy szórólapot, majd azt vizsgáljuk, hogyan hasznosul a szórólapon lévő információ. Populáció=lakók, homogenitás=mindenkihez

20 20 4/1 Mintavétel b) Rétegzett mintavétel: ha a populáció heterogén rétegképző ismérvek kiválasztása Pl. A tanuló szüleinek iskolai végzettsége és a tanuló továbbtanulása között kapcsolat van. A mintában úgy kell szerepeltetni az egyes réteget reprezentánsait, ahogy a populáció rétegződik. Rétegzett mintából arányos kiválasztás a reprezentatív mintába!

21 21 4/1 Mintavétel c) Csoportos mintavétel: ha nincs teljes nyilvántartásunk, de vannak csoportos listáink. Pl. 6. osztályos tanulók, könyvek, folyóiratok listája, férfiak és nők listája stb. d) Nem véletlen mintavétel: ha a kiválasztásnál tudatos elv dominál. Pl. Azon pedagógusok, akik két idegen nyelven beszélnek.

22 22 Mintavétel Feladat: Milyen mintaválasztás alkalmazna, ha meg akarná vizsgálni: 1.Valamennyi 8. osztályos tudásszintjét 2.A 16 éves élsportolók tanuláshoz való viszonyát 3.Ha esettanulmányt akar készíteni elkényeztetett gyerekek szociális magatartásáról.

23 23 Mintavétel Feladat: Egy iskolában meg akarjuk vizsgálni a tanulók viszonyulását a matematika tantárgyhoz, és ehhez reprezentatív mintát akarunk választani. Melyek lehetnek a rétegképző ismérvek?

24 24 4/2 Megfigyelés 1.Információgyűjtés, statisztikai adatgyűjtés. Elsődleges és másodlagos forrású adatok 2.Primér kutatási technikák: kísérletek, kérdőíves vizsgálatok, információs beszélgetés, személyes interjú, csoportos interjú, terepkutatás

25 25 Kérdőíves vizsgálatok 1.Pontosan behatárolni, mi a vizsgálat tárgya 2.Kérdőív megszerkesztése 3.Kiket, mit vizsgálunk? (Mintavétel!) 4.Kérdőív tesztelés kipróbálás előtt 5.Hogyan mérjük a válaszokat, milyen „mértékegységeket” alkalmazunk? 6.Hogyan elemezzük ki a válaszokat?

26 26 Kérdőíves vizsgálatok Kérdéstípusok:  Zárt (alternatív, több válaszelemű, előnyök-hátrányok)  Nyílt (spontán válasz, saját szókincs,  Félig zárt (egyéb kategória felkínálása)  Értékelési skálák (grafikus, numerikus, deskriptív, skálafokok definiálása)

27 27 Kérdőíves vizsgálatok Skálafokok definiálása ---------------------------------------- Feladat: a tanítási-tanulási folyamat differenciáltságának értékelése Gyenge: Megfelelő: Közepes: Jó: Kiváló:

28 28 Interjúk Szóbeli kikérdezésen alapuló vizsgálati módszer a)Kutatás elején: hipotézis megfogalmazására b)Kutatás közben: az adatgyűjtés eszköze c)Kutatás végén: eredmények összefoglalása, összefüggések magyarázata

29 29 Interjúk Fajtái a)Stukturálatlan: szabad beszélgetés (nehéz a kódolása) b)Dinamikus, non-direktív: irányító kérdések, nem szabad közbekérdezni c)Strukturált: irányított beszélgetés (kódolható, statisztikai feldolgozásra alkalmas

30 30 Adatfeldolgozás  Kvantitatív elemzés  Kvalitatív elemzés

31 31 Írásbeli feladat! Határidő: 2005. december 15. Legyen a hipotézisünk: „A humán alapképzettségű emberek többet olvasnak, mint a természettudományos vagy műszaki végzettségűek.” 1.Milyen információk összegyűjtését tartja szükségesnek a fenti hipotézis vizsgálatához? 2.Milyen vizsgálati módszereket tart alkalmasnak a vizsgálathoz?? A válasz elküldése emailben: dardai@lib.pte.hu dardai@lib.pte.hu A file elmentése: KM_ejf_KissVirag

32 32 6. A források feltárása és kezelése Források: 1.Személyes tapasztalatok és megfigyelések 2.Adatok 3.Könyvtárban, interneten elérhető források

33 33 Könyvtári források Tartalmuk szerint: 1.Elsődleges (eredeti kutatási beszámoló, felmérés) 2.Másodlagos (ezekre épülő összefoglaló monográfiák, tankönyvek 3.Harmadlagos (Az előbbiekről szóló beszámoló, szemle, kivonat, bibliográfia)

34 34 Papíralapú könyvtári források  Könyvek: Monográfiák, kézikönyvek, tanulmánykötetek, enciklopédiák, lexikonok, szótárak, bibliográfiák, biográfiák  Időszaki kiadványok: hírlapok, folyóiratok, évkönyvek, sorozatok, adat-és címtárak, jelentések, közlemények  Egyéb (szürke irodalom): konferenciakiadványok, kutatási jelentések, disszertációk, szakdolgozatok, szabadalmi leírások, szabványok

35 35 Elektronikus források  On-line újságok (pl. www.hvg.hu)www.hvg.hu  On-line referencia források (pl. www.britannica.com, www.szotar.sztaki.hu) www.britannica.comwww.szotar.sztaki.hu  On-line irodalom (pl. www.mek.oszk.hu )  On-line katalogusok (pl. www.mokka.hu, www.odr.hu, www.oszk.hu )www.mokka.hu www.odr.huwww.oszk.hu  Általános keresők (pl. AltaVista, Excite, Google, Hotbot, Infoseek  Magyar könyvtárak honlapjai (pl. www.konyvtar.lap.hu www.konyvtar.lap.hu  Stb.

36 36 7. A szakirodalom feldolgozása Jegyzetelés Jegyzékek készítése A hivatkozás szabályai Bibliográfiai leírás Feladat: a hivatkozás szabályainak bemutatása A: könyvek B: folyóiratcikkek C: könyvfejezetek D: egyéb művek (kéziratok, szakdolgozatok, disszertációk, konferenciaelőadások E: elektronikus források Jegyzetelés: cédulázás, kivonat, vázlat

37 37 8. A dolgozat szerkezete és megszövegezése Makroszerkezet c ímoldal tartalomjegyzék bevezetés kidolgozás összefoglalás hivatkozások jegyzéke (ha nem lábjegyzetben) felhasznált irodalom függelék/melléklet

38 38 8. A dolgozat szerkezete és megszövegezése Mikroszerkezet Felépítés A fejezetek arányai A fő- és alfejezetek tagolásának logikája I. Címsorok II. Bekezdések II. 1. A bekezdés formája, típusai II. 2. A bekezdés tartalma II.2.1. A tételmondat elhelyezkedése a bekezdésben Feladat: tételmondat megtalálása a bekezdésben

39 39 8. A dolgozat szerkezete és megszövegezése Terminológia Érvelés (logikai következetesség, objektivitás a vélemények bemutatásában, összefüggések meglátása, új és koherens következtetések, alternatív magyarázatok, az érvelés induktív és deduktív útja) Stílus tudományos stílus a jó stílus jellemzői: világos és érthető, szabatos és konkrét, egyszerű és tömör A leggyakoribb stilisztikai hibák: helytelen szóhasználat, nyelvhelyességi hibák, mondatszerkezeti hibák, szóismétlés, stílustévesztés

40 40 A dolgozatban kifejtett probléma rövid összegzése A hipotézis igazolása, elvetése Az önálló tudományos eredmény számbavétele A módszerválasztás helyességének igazolása/elvetése A kutatás távlatai, nyitott kérdések A konklúziók megfogalmazása

41 41 Jó tanácsok a témaválasztáshoz  Legyen körülhatárolt a téma  A Téma időbeli határai legyenek egyértelműek.  Érdekes téma, amit még mások nem csináltak (lerágott csont!)  Valódi kérdése, megoldatlan dilemmák  Készítsünk egy feltételes vázlatot  Teszteljük a témát, és a vázlatot  Győződjünk meg, hogy kutatható-e, van-e elegendő forrás, idő, energia stb. hozzá

42 42 Jó tanácsok a forráskereséshez  Konkrét témával keressünk!  A forrásokat tudjuk kezelni (számítógépes adatbázisok, idegen nyelv!)  Túl tág keresés – véletlen bolyongásos módszer  A témába vágó legújabb irodalom megrendelése a könyvtárban  A legújabb cikkek átolvasása  Az irodalomban hivatkozott fontosabb művek átlapozása

43 43 Jó tanácsok a dolgozat megírásához  Helyes cédulázás és jegyzetelés  Jó vázlat elkészítése  A vázlat és a cím összhangba hozása  Jó cím megkeresése  A szöveg megírása a vázlat alapján pontról pontra haladva  Nem plagizálni!!  Pontos hivatkozásokat feltüntetni!

44 44 Jó tanácsok a dolgozat megírásához  A bevezetőben leírni a kutatás előtörténetét, módszereit, nehézségeit, problémáit  A befejezésben leírni a legfontosabb konklúziókat, kitekintést, távlatokat felvillantani  Helyesírást, és stílust ellenőrizni.  Nem az utolsó pillanatra hagyni a megírást!  Irodalomjegyzéket folyamatosan írni!  (Sokat) írni csak akkor tudunk, ha sokat olvastunk, sokat dolgoztunk a témával kapcsolatban!

45 45 Ajánlott irodalom Eco, Umberto: Hogyan írjunk szakdolgozatot? Budapest, Kairosz, 2003. Fercsik Erzsébet: Dolgozatírás felsőfokon. II. kiad. Bp., Krónika Nova, 2003. Kuziak, Michail – Rzepczynski, Slavomir: Tanuljunk meg írni! Bp., Magyar Könyvklub, 2004. Bertáné Németh Ágnes: Az irodalomkutatástól a hivatkozásig. Hallgatói segédlet. Pécs, PTE Könyvtára, 2002. Majoros Pál: Kutatásmódszertan, avagy hogyan írjunk könnyen, gyorsan jó diplomamunkát? Bp., Nemzeti Tankönyvkiadó, 1997.


Letölteni ppt "1 KUTATÁSMÓDSZERTAN BAJA, EJF I.évfolyam Dr. Fischerné dr. Dárdai Ágnes"

Hasonló előadás


Google Hirdetések