Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kompetenciafejlesztés, programfejlesztés

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kompetenciafejlesztés, programfejlesztés"— Előadás másolata:

1 A PROGRAM FENNTARTHATÓSÁGA a TÁMOP pályázati konstrukcióinak a keretei között

2 Kompetenciafejlesztés, programfejlesztés
Kihívások a pedagógusok előtt a tanuló tanulási képességének fejlesztése a tanuló önálló tevékenységére alkalmas tanulási környezet kialakítása a tanulói motiváció fejlesztése - fenntartása az „iskolába kívülről behozott” előzetes tudás rendszeres felhasználása együttnevelés kultúrája és módszertana mást és másképpen kell tanítani Kompetenciafejlesztés, programfejlesztés

3 ELŐZMÉNYEK Oktatás és képzés 2010 munkaprogram
Európai Tanács 2000, Lisszabon Nyitott tanulási környezet, aktív állampolgárság, társadalmi inklúzió (G munkacsoport) HEFOP 2.1. Kulcskompetenciák (B munkacsoport) HEFOP 3.1. Az Európai Parlament és a Tanács ajánlása az élethosszig tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról (2005) Túlméretezett program! hat kompetenciaterület (+ NAT műveltségterületek) 12 évfolyam 39 programcsomag A, B, C típusú csomagok három év alatt (2005 – 2008)

4 Kulcskompetenciák és programcsomagok
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS AJÁNLÁSA 2005 suliNova programfejlesztés (programcsomagok) Anyanyelven folytatott kommunikáció Idegen nyelveken folytatott kommunikáció Matematikai kompetencia és alapvető kompetenciák a természet- és műszaki tudományok terén Digitális kompetencia A tanulás (meg)tanulása Interperszonális, interkulturális, szociális és állampolgári kompetencia Vállalkozói kompetencia Kulturális kifejezőkészség Szövegértés - szövegalkotás Idegen nyelv (GB, F, D, H) Matematika, gondolkodás IKT (Educatio Kht) Szociális, életviteli, környezeti Életpálya-építés Óvodai nevelés

5 HEFOP 3.1

6 2007 – 2013 ÚMFT Társadalmi Megújulás Operatív Program TÁMOP - 3. 1
2007 – 2013 ÚMFT Társadalmi Megújulás Operatív Program TÁMOP , 3.1.6, Pályázati konstrukciók

7

8 TÁMOP 3: Minőségi oktatás és hozzáférés mindenkinek
időszakban ~ 255 Mrd Ft keret Kétéves teljes keret: ~ 100 Mrd Ft ~3500 intézmény; pedagógus 4 intézkedés – 18 konstrukció (4 kiemelt projekt + 14 pályázat)

9 ÚMFT közoktatás-fejlesztés szakmai koncepciója
OKM Eltérő oktatási igény EGYMI, SNI, tehetség 3.1.6 3.4.1 3.4.2 3.4.3, 3.4.4 EDUCATIO, OFI Pedagógus továbbképzés 3.1.5 Központi program 3.1.1 Központi program 3.1.8 Regionális hálózat 3.2.2 Akkredi táció Pályázat 3.1.2 X Pályázat 3.1.4 Intézmény, Pedagógus, Gyermek, tanuló szakértő minősítés ref isk szolgáltatói kosár (tartalom)

10 TÁMOP 3. prioritás forrásai 2007 - 2008
Sorszám Konstrukciók Támogatási Összeg (Mrd, M) 3.1 A kompetencia alapú oktatás elterjedésének támogatása 53 170 3.1.1. 21. századi közoktatás 10,58 Mrd 3.1.2. Új Tartalomfejlesztések a közoktatásban 13,5 Mrd 3.1.4. Kompetenciaalapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben Konvergencia: 16,1 Mrd ; KMR: 1,47 Mrd 3.1.5. Pedagógusképzések (a pedegógiai kultúra korszerüsítése, pedagógusok új szerepben) 5,95 Mrd 3.1.6 Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (EGYMI) Konvergencia: 1360 M ; KMR: 60 M 3.1.8 Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban 3,40 Mrd 3.1.9 Diagnosztikus mérések fejlesztése 750 M 3.2 A közotatási rendszer hatékonyságának javítása, újszerű megoldások és együttműködések kialakítása 8 820 3.2.1 Új tanulási formák és rendszerek 4,62 Mrd 3.2.2. Területi együttműködések, társulások, hálózati tanulás Konvergencia: 3,6 Mrd ; KMR: 600 M 3.4 Az eltérő oktatási igényű csoportok oktatásának és a sajátos nevelési igényű tanulók integrációjának támogatása, az interkulturális oktatás 2 251 3.4.1 Nemzetiségi és migráns tanulók nevelésének és oktatásának segítése 350 M 3.4.2 Sajátos nevelési igényű tanulók integrációja 976 M 3.4.3 Iskolai tehetséggondozás 175 M 3.4.4 Országos Tehetségsegítő hálózat létrehozása - Magyar Géniusz Integrált Tehetségsegítő Program 64 241

11 A TÁMOP közoktatási prioritásának intézkedései
A kompetenciaalapú oktatás elterjedésének támogatása A közoktatási rendszer hatékonyságának javítása, újszerű megoldások és együttműködések kialakítása A halmozottan hátrányos helyzetű és a roma tanulók szegregációjának csökkentése, esélyegyenlőségük megteremtése a közoktatásban Az eltérő oktatási igényű csoportok oktatásának és a sajátos nevelési igényű tanulók integrációjának támogatása, az interkulturális oktatás

12 A fejlesztés filozófiája:
A HEFOP-fejlesztések folytatása, de tapasztalatok alapján változtatások: A fejlesztés történjen ott, ahol arra szükség van (aktív fejlesztési tevékenység), ehhez kell megteremteni a támogató környezetet Központi fejlesztés helyett központilag irányított fejlesztés Minden támogatást megadni az intézmények saját fejlesztési tevékenységéhez Biztosítani a konstrukciók egységes, koherens rendszerét, egymásra épülését Biztosítani a végrehajthatóság feltételrendszerét

13 A kiemelt projekt: TÁMOP 3.1.1 – 21. sz.-i közoktatás
Központi hálózati koordináció (regionális hálózatkoordinációs központok felkészítése) Referenciaiskolák felkészítése Tartalmi fejlesztések támogatása Módszertani fejlesztések, illetve a továbbképzési rendszer támogatása SNI – együttnevelési programok koordinációja Kedvezményezett: Educatio Kht., OFI Az országos szakmai nyomon követő rendszer működtetése, a fejlesztési folyamat minőség-biztosítása

14 TÁMOP Az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények által nyújtott szolgáltatások fejlesztése a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása érdekében Célok Eredményes integráció, inklúzió: befogadó iskola Részleges integráció, közös életterek, kapcsolat a többségi gyerekekkel Szakmailag megfelelő, magas szintű ellátás a szegregált nevelésben részesülő gyermekeknek A gyógypedagógiai tudás és a befogadó pedagógia együttes jelenléte az oktatásban Feladatok A jelenlegi gyakorlat – nem egységesen megfelelő ellátás az integrációban - és az ebből következő feladatok: Szakmai szolgáltatások kapacitás- bővítése Pedagógiai szakszolgálati és pedagógiai-szakmai szolgáltatói tevékenységek fejlesztése, minőségi továbbfejlesztése Együttműködés tanulása, gyakorlása Intézményhálózat kialakulása, a régiós hálózathoz való csatlakozás Kistérségi szintig terjedő szakmai segítségnyújtás –hosszabb távon, a fejlesztési időszak végére Modellértékű intézményekké váljanak – befektetés, mintává válás

15 TÁMOP 3.1.6 Feladatok A jelenlegi gyakorlat – nem egységesen megfelelő ellátás az integrációban - és az ebből következő feladatok: Szakmai szolgáltatások kapacitás- bővítése Pedagógiai szakszolgálati és pedagógiai-szakmai szolgáltatói tevékenységek fejlesztése, minőségi továbbfejlesztése Együttműködés tanulása, gyakorlása Intézményhálózat kialakulása, a régiós hálózathoz való csatlakozás Kistérségi szintig terjedő szakmai segítségnyújtás –hosszabb távon, a fejlesztési időszak végére Modellértékű intézményekké váljanak – befektetés, mintává válás

16 Területi együttműködések, társulások, hálózati tanulás
TÁMOP 3.2.2 Területi együttműködések, társulások, hálózati tanulás Cél: A kompetencia alapú oktatás országos szintű elterjesztésének segítése regionális hálózatkoordinációs központok létrehozásával Feladatok: Projektiroda létrehozása és működtetése Regionális referencia-intézmény hálózat létrehozása Folyamatos együttműködés a TÁMOP konstrukció, „21.századi közoktatás” kiemelt projekt megvalósító szervezetével Regionális közoktatási intézményhálózat építése Intézmények szakmai támogatása Fejlesztés koordináció A fejlesztési folyamat nyomon követése, a hálózat működésének minőségbiztosítása

17 TÁMOP 3.2.2 Regionális hálózatkoordinációs központok
A régió fejlesztési igényeinek feltérképezése és nyomon követése Referenciaiskolák gondozása A horizontális együttműködések „motorja” A szolgáltatói kapacitások biztosítása együttműködések kialakításával Az intézmények fejlesztési tevékenységének szakmai támogatása, segítése Kapcsolattartás és együttműködés a TÁMOP kiemelt projekt kedvezményezettjével A régió közoktatás-fejlesztési folyamatainak szakmai koordinációja

18 TÁMOP - 3.2.2 intézményi keretrendszer

19 A referencia-intézmények:
Korábbi sikeres, lezárt fejlesztés eredményeként jó gyakorlattal, HEFOP tapasztalattal rendelkező óvodák, iskolák, kollégiumok Akik megmutatják és megtanítják a többi iskolának, amiben ők jók. 10-15 referenciatípus A referenciahelynek minősítésen kell átmenni, ehhez felkészítést kapnak a regionális szolgáltatótól, illetve az Educatio-tól (a minősítésben a központi szervek mellett a regionális hálózatkoordinációs központok is részt vesznek) Bevétellel járó szolgáltatást nyújthatnak az intézményi pályázaton nyertes intézmények felé, amelyek ehhez forrást nyernek a TÁMOP ben

20 Tartalom Pályázók köre:
nevelés-oktatás; többcélú, maximum 5 feladatellátási hely (kivétel KSZT jav.) Tanulásszervezés: 1 tanulócsoport – szövegértés 1 tanulócsoport – matematika 1 tanulócsoport: választott, kulcskompetencia tantárgy tömbösített: 5-15% , 52.§ (3) / műveltségterület: tantárgy nélkül /2010

21 Módszertan Legalább hetet meghaladó projekt/tanév - 1 témahét 1 moduláris oktatási program pl. egészséges életmód, érzelmi-erkölcsi nevelés, stb Tanórák 25 % IKT támogatás-érintett pedagógusok

22 Továbbképzések kötelező
Vezetői: menedzsment 2X30 óra Pedagógus: tanulásszervezés: 2x30 óra választott 30 óra módszertan kompetencia 30 óra IKT 30 óra HH és SNI képzések

23 Tanácsadás Tanácsadás Folyamat tanácsadó (FT) Kompetencia (KT)
IKT-IKT mentor (IKTM) (Esélyegyenlőségi IPR módszertani mentor) Eszköz: tanulói tanári

24 Hátrányos helyzetű és SNI
Tartalom Integrációs program Lemorzsolódás - egyéni tanulási utak HH 40% célzott program Képzések: HH 40% - tantestületi IPR-30 óra, tantestületi módszertan-30 óra SNI - együttnevelési tréning-60 óra Tanácsadói: HH, 40% - esélyegyenlőségi FT (EFT) IPR módszertani mentor

25 Innováció Tartalom Intézmények közötti szakmai együttműködés (referencia) tanóra látogatás, szakmai konzultáció, tapasztalatcsere Önálló intézményi innováció Pedagógiai dokumentumok módosítása PP – IKT összehangolása Projektindító nap Nyilvánosság

26 Nem kötelező tevékenységek tervezése
Képzési programok tervezése (akkreditált) Helyettesítési díj Tanácsadói szolgáltatás igénybevétele Ped.innováció támogatása (FT) (tanórák, PP, tanmenet, stb.) Ped. többletmunka (honorárium) Együttműködés a helyi ….. (könyvtár, stb.) Mérés-értékelés képzés 1-2 fő / kompetenciamérés Digitális tananyag Taneszköz/eszközjegyzék lap top/kompetencia -IKT

27 A projekt feltételei Helyzetelemzés Feladatellátási helyenként
esélyegyenlőségi terv – intézkedési terv! (mellékletek) 40 % HH – esélyegyenlőségi szakértő EDUCATIO Feladatellátási helyenként Komplex intézményi helyzetelemzés IKT helyzetelemzés Szakmai projekt terv Komplex szaktanácsadó – EDUCATIO Vélemény, szakértői nyilatkozat

28 Költségvetés 70% szakmai - képzések segédanyagok (szakmai) % helyettesítési díj 12% menedzsment (adminisztráció is),szakmai vezető 3% kommunikáció 4% általános költség 1% tartalék 10% nyomtató, lap-top, kisértékű tárgyi eszköz Előleg: max. 25% (szerződéskötéstől 3 hó)

29 Szolgáltatói kosár 1. feladatellátási helyenként
Vezetői 1. menedzsment – változás – projekt óra 1-2 fő 80 ezer Vezetői 2. – projektpedagógia – tantárgy tömbösített 30 óra 1-2 fő 80 ezer Módszertani (tanulásszervezés) 1 kötelező - 30 óra résztvevő pedagógusok - min fő 80 ezer

30 Szolgáltató kosár 2. Módszertani 2 választott: Kooperatív
Tanórai differenciálás Hat. Tanuló megismerési techn. Osztályozás nélküli értékelés Tevékenységközpontú pedagógus Prof. tanulói kommunikáció Drámapedagógia Óvoda-iskola átmenet Tanulásmódszertan képzés résztvevő 6-10 fő 80 ezer

31 Kompetencia fő 80 ezer IKT alapozó (választható) fő ezer IPR tantestületi 30 fő ezer IPR módszertani (1-9) típus tantestületi fő ezer (kivéve bevontak) SNI fő ezer Mérés-értékelés fő ezer Egyéb

32 Részelemek Adatlap Feladatterv sablon/szolgáltatói kosár
Költségvetés ( millió Ft) Helyei nyilvánosság, Szülői Szervezet /véleményezés! Szülők felkészítése tanulócsoport, pedagógus bevonása 2 nyomtatott (1 eredeti-1 másolat) 2 elektronikus CD

33 Pályázati struktúra Benyújtandó elemek: Adatlap
Esélyegyenlőségi helyzetelemzés és intézkedési terv – tanácsadó Komplex int. Helyzetelemzés, nyilatkozat – KHT (XVI.) IKT helyzetelemzés Költségvetés V.VI. (indoklás), szakma8i legalább 70% (segédletek is) Szakmai feladatterv sablon IX. Fenntartó együttműködési megállapodás VIII. nyilvánosság Közzétételi kérelem

34 Mit nyújtanak a pályázatok programunk fenntarthatóságához?
alkalmazásképes tudást motivált tanulókat egyéni tanulási utak kialakulását együttműködést és csapatmunkát gazdagodó módszertani kultúrát változatos tanulásszervezést befogadó iskolát versenyképesség növekedését esélyteremtést


Letölteni ppt "Kompetenciafejlesztés, programfejlesztés"

Hasonló előadás


Google Hirdetések