Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Freyler Anett November 10.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Freyler Anett November 10."— Előadás másolata:

1 Freyler Anett 2009. November 10.
Szociálpszichológia Freyler Anett 2009. November 10.

2 Szociálpszichológia Az egyén és a társadalom kapcsolatát ragadja meg
Társas lény Fontos szerepe a társaknak

3 Társas kapcsolatok 1 éves már reakciót mutat 1 év után interakció
óvodás: felnőtt + kortárs kapcsolatok 6-10 éves: főként kortársak 13-15 éves: főként kortársak befolyása

4 Barátságok Piaget kognitív fejlődési szakaszai alapján:
Műveletek előtti szakasz (3-6 év) 2-5 év: esetleges kapcsolatok 4-8 év: egocentrikus barátság Konkrét műveleti szakasz (6-12 év) 7-12 év: kölcsönösség, de érdekvezérelt Formális műveleti szakasz (12 év felett) 9-15 év: intimitás, kölcsönösség 12 év felett: stabil, + külső kapcsolatok is

5 Csoport Szerveződési formák: Személyre ható jelentőség szerint:
Elsődleges Másodlagos Szervezés típusa alapján Formális Informális Csoporttagság eredete alapján Szerzett Veleszületett Méret alapján Kiscsoport Nagycsoport Tömeg

6 Minimális csoporthelyzet
Mikor beszélhetünk (saját) csoportról? Csoportok észlelése (percepciós különbségek, homogenitás) Saját csoport pozitívabbnak észlelése

7 Csoportfejlődés fázisai
Alakulás (forming) Viharzás (storming) Normaképzés (norming) Működés (performing) Megszűnés (ending)

8 Sherif & Sherif - Kísérlet
Gyerektábor (Robbers Cave)

9 Szociometria Moreno Csoporton belüli kapcsolatok
Szociogram rokonszenvi kapcsolatok választása alapján

10 Festinger: Társas összehasonlítás elmélet
Összemérjük magunkat a többiekkel Teljesítmény és vélemények területén Bizonytalan helyzetekben Hozzánk hasonlókkal Cél: + önértékelés

11 Versengés és/vagy kooperáció
Versengés külső csoporttal Visszatérés Sherifék Gyerektábor kísérletéhez: Versengés Kibékíteni, de hogyan? Pl. meggyőzés, értékek, + tulajdonságok ! Fölérendelt célok

12 Szerep Emberek között létesülő formális viszonyok; lehetővé teszik az emberek számára, hogy egyéniségük sérelme nélkül bekacsolódjanak az intézmények, szervezetek, rendezett együttélési minták rendszerébe Sajátos reagálási mód Pozíció: hely, amit az egyén a szociális rendszerben elfoglal. Rendszerszemlélet

13 Szerep, mint interakciós forma
Szerepviselkedés-rendszer Mead: gyerekeknél: Szerepjáték Szabályjáték A szerepviselkedés az egyén sajátja, + a társadalomba beilleszkedés módja.

14 Szerepelvárások Dahrendorf: Kann elvárások (megteheti)
Soll elvárások (meg kéne tennie) Muss elvárások (kötelező)

15 Szerepkészlet, szerepkomplexum
Merton: státushoz szerepek kapcsolódnak Különböző státusok szerepkészletei Növekedő szerepkomplexum

16 Szereptípusok Miként jut szerephez az egyén?
Strukturális funkcionalista Veleszületett Szerzett Egyén élete szempontjából Pervazív Rokonsági, családi Foglalkozási Szituációs Magánéleti Szociológia Formális informális

17 Szerepkonfliktus Szerepek ütközése Kahn és mtsai:
Személy- szerep konfliktus Szerepek közti konfliktusok Szerepen belüli konfliktus + Goffmann: diszkrepáns szerep: személy nem azonos azon szerep betöltőjével, aminek látszik

18 Szerepkonfliktus elviselése
Figyelem megosztása Ideológiakovácsolás Kompromisszumképzés Kábítás Menekülés

19 Személyiség és szerep Személyiség: azonosságtudat, egyszeriség, és megismételhetetlenség Azonosulás a szereppel Inkognitó (szerep távolítása) Goffmann: szerep: tipikus reagálás helyzetekre - Dinamikus szerepkép

20 Szerepteljesítés Közös perspektíva feltételezése
Szerepviszonylat kapcsolatból rekonstruálható Nem nyíltan kifejezett is fontos Feltételezik egymás megértését Szabályok láncolata

21 Szerepelmélet Emberek teremtik, másik határt szab
Zimbardo: Stanfordi börtönkísérlet

22 Élet színház Pszichodráma? Szociodráma?

23 Csoport, csoportképződés
Cooley: Elsődleges csoport Másodlagos csoport Csoportlélektan 30-as évek (csoportszerkezet, funkció, csoporthatások, működések)

24 Csoportkutatás „Human relations” irányzat Szociometria Csoportdinamika
(termelékenység problémája, egyén mint láncszem) Szociometria (Moreno, Rögtönzések Színháza, Leánynevelő intézet szökései) Csoportdinamika (Lewin, más minőség, nem részek összege, terápiás + önismereti csoport)

25 Csoportlélektan tárgya
Merton: feltétele: tartós társadalmi interakció Meghatározások kulcsfogalmai: csoporttagság (egymás személyének individuális percepciója és interakciója, tagok szükséglet-kielégítésének eszköze, közös cél, szervezet, egymástól kölcsönös függés, kommunikációs aspektus)

26 Társak hatása Triplett: versenybiciklisek, horgászorsó
Allport: egyszerű és bonyolult feladatok „Társas serkentés” „Társas gátlás” Zajonc-féle magyarázat

27 Lazsálás és járókelők közömbössége
Társak együttműködés- kisebb erőfeszítés, nem ellenőrizhető-> „Társas lazsálás” Másik személy megsegítése? Járókelők, nyilvános helyen szükséghelyzetben -> minél nagyobb a segítségre képes nézők csoportja, annál kisebb valószínűsége „felelősség megoszlik”

28 Példa: Kitty Genovese eset
(+ Latané, Darley kísérlet) Tesztkitöltés: füst a légkondiból kísérlet

29 Szemtanúhatás? Nem egyértelműen megítélhető a helyzet
Mit csinálnak a többiek? (csoportos ignorancia) Információs társas befolyás Segítő modell szerepe -> javítja

30 Konformitás Alkalmazkodás, csoport konvencióinak elfogadása (normák)
Sherif kísérlet (fénypont becslése) Asch kísérlete (vonalak becslése) Crutchfield kísérlete (állítások, egyetért-e)

31 Konformitás mindenkiben működik
Másokhoz hasonlítás szükséglete Milgram: bámuló tömeg (filmben lift) Csoportkísérlet: 2 deviáns

32 Társas fertőzés LeBon- csoportbefolyásolás Pl. tömeges gyilkosságok
Egyéniségvesztés (dezindividuáció) Tényezők: csoport mérete + anonimitás

33 Jonestown öngyilkosság- Jim Jones

34 Miféle emberek képesek erre?
Pl. World Trade center, Jim Jones szekta öngyilkosság. Nem csak személyiség Társas befolyás (normák, szerepmodellek) Szituáció szerepe Alapvető attribúciós hiba

35 Alapvető attribúciós hiba
Attribúció: oktulajdonítás. Emberek viselkedésére adott magyarázat, különböző cselekedetek okának azonosítása. Alapvető attribúciós hiba: mások esetében a karakter befolyását túl nagyra, a helyzetet pedig alábecsüljük.

36 Engedelmesség Azt hisszük szabadon döntünk
Tekintélystruktúra pl. rendőrség, tűzoltóság Milgram: engedelmesség vizsgálata

37 Engedelmességet befolyásolja:
Nem éreznek felelősséget Felügyelet + példák Másik teremben a tanuló Kísérletvezető közelsége Tekintélynek engedelmeskedés erős befolyás! Pl. Nürnbergi per

38 Arendt: „ Bizonyos körülmények között a leghétköznapibb tisztességes ember is bűnözővé válhat”.
Előre nem látszik a kimenetel: k.sz belemegy. Adott szó megszegése? Engedelmesség csökken, ha kísérletvezető nincs jelen, közelebb az áldozat, mások „lázadása”

39 Vezetés Engedelmesség: elfogadjuk az illető személy tekintélyét
Jó vezető? Főkét helyzettől függ Csoport választja 3 féle vezetési stílus: Demokratikus Autokratikus Laissez faire (engedékeny)

40 Miből eredhet a vezetők szociális hatalma?
Kényszerítő hatalom Jutalmazó hatalom Szakértői hatalom Törvényes hatalom Vonatkoztatási hatalom Fiedler: személyiségtulajdonságok + szituációs tényezők Vezetés 2 funkciója: Elégedettség biztosítása Hatékony munkavégzés biztosítása

41 Internalizáció Befolyásolás: attitűdünket is módosítani akarják.
„láb az ajtórésben” technika Attitűdváltozáshoz az egyik út a viselkedés változtatásán keresztül vezet

42 Kognitív disszonancia elmélet
Attitűddel ellentétes viselkedés-> feszültség Ellentmondásmentes világképre törekvés Disszonancia attitűdváltozást hoz létre Igazoljuk a viselkedésünket Disszonancia csökkentése: pl. dohányzás Unalmas feladat 20$ vagy 1$ Többi alternatíva leértékelése választási lehetőség esetén + Önészlelés elmélete: emberek attitűdjeikre cselekvés alapján következtetnek

43 Referenciacsoport Csoport amihez tartozunk Amivel azonosulunk
Átvett látásmód, internalizáció Több referenciacsoport Azonosulás: követjük a normákat, beépülnek személyiségünkbe Gyakran hasonló attitűd a választás alapja

44 Csoportközi interakciók
Intézményes normák: implicit és explicit szabályok Hatnak a különböző szerepeket betöltő emberekre Zimbardo: drámai változás, eggyé válás a szereppel Helyzet fontos befolyásoló ereje! Random besorolás, személyiségvonás nem magyarázza!

45 Kollektív döntéshozatal
Gyakran másokkal együtt kell dönteni Hogyan? Csoportpolarizáció: csoport szélsőségesebb irányban dönt, mint az egyén Információs befolyás Normatív befolyás

46 Csoportgondolkodás Hibás döntések a történelemben
Csoportkonszenzus -> saját ellenérzés elnyomása Pl. Kennedy Disznó öböl vereség Hibák: Nincsenek összegyűjtött érvek Visszatartják az ellenérveket Ellenzőkkel szemben nyomás Döntés ésszerűségének utólagos magyarázata Csoport sérthetetlenségének illúziója Alternatív döntések mérlegelésének hiánya

47 Szociális attitűd Nélkülözhetetlen kelléke a modern szociálpszichológiának (Allport) Szellemi látásmód, mentális reprezentáció, értékítélet (társadalmilag konstruált dologra) +: szereti, kedveli, stb. -: gyűlöli, nem szereti, elutasítja stb. Tartomány, kontinuum -> intenzitás Szerkezete Attitűdtárgyra vonatkozó nézetek ismeretek Affektív, érzelmi elemek Viselkedéses elemek

48 Előítélet Speciális attitűd Bármely társadalmi jelenségre
Lehet csoportközi Társadalmi összehasonlításból fakad Kognitív összetevő: sztereotípia Affektív összetevő: előítélet Cselekvéses összetevő: diszkrimináció

49 Jane Elliott- Kék és barna szeműek
Kísérlet az osztályban

50 Előítélet kialakulása:
Személyes tapasztalatok Másoktól átvett Szociális kategorizáció Kultúra része Történelmi elméletek Valós konfliktus Pszichodinamikai elmélet Adorno: tekintélyelvű személyiség. Kisebbséggel szemben előítéletet táplál. Személyiség egésze részt vesz az előítéletes attitűd kialakításában.


Letölteni ppt "Freyler Anett November 10."

Hasonló előadás


Google Hirdetések