Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tanulás és szabadidőszervezés Örömmel tanulni. zAz iskola nem az egyedüli hely, ahol az örömmel végzett tanulást megtapasztalhatja a gyermek, zA tanulás.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tanulás és szabadidőszervezés Örömmel tanulni. zAz iskola nem az egyedüli hely, ahol az örömmel végzett tanulást megtapasztalhatja a gyermek, zA tanulás."— Előadás másolata:

1 Tanulás és szabadidőszervezés Örömmel tanulni

2 zAz iskola nem az egyedüli hely, ahol az örömmel végzett tanulást megtapasztalhatja a gyermek, zA tanulás élethosszig tart, zMegalapozása kisgyermekkorban történik, a későbbi érdeklődés, kedv, késztetettség innét indul (sikerek, kudarcok, megerősítés)

3 A gyerekek szeretnek tanulni zNincs olyan, aki nem szeret utánozni, zA kis gyermek született tanuló, zTudásvágy, és öröm jellemzi őket, zA szülő feladata: hagyja érvényesülni gyermekét, (ne tiltson, ne javítgasson folyamatosan, sokat beszéljen gyermekéhez) zLehetőséget teremtsen: természet, zene, mozgás, színek - a világ megismerése.

4 Ha hagysz - tanulok zMária Montessori: z„ Segíts, hogy magam végezhessem!” zA gyermek ösztönösen azzal foglalkozik, amire a szellemi és testi fejlődéséhez szüksége van. (anyanyelv tanulása, mozgás finomodása, a kéz ügyesedése)

5 A tanulás kiindulópontjai zA beszédkészség és a beszédértés az alapja szinte minden ismeretnek: a tanulásnak is. zA különböző ismeretek a gyermekek tudatában nem külön-külön, hanem egyben jelennek meg. (pl.: term.tud-s ismereteket nap, mint nap fedeznek fel - a logikus gondolkodásnak nem csupán a száraz számokhoz van köze)

6 Az iskolás kori tanulás attól függ, hogy zA gyermek mennyire találta meg helyét és szerepét az új környezetben. zVan-e a gyermeknek stabil viselkedési repertoárja, biztos mintái - példakövetése. zTud-e kapcsolatot tartani, kialakítani a többiekkel. (felnőtt és gyermekek is) zKépes-e kompromisszumot kötni. (pl: várni)

7 Az iskolás kori tanulás attól függ, hogy zTud-e normákhoz, szabályokhoz igazodni. (amit általában a felnőttek állítanak) zEredmény akkor lesz, ha: a gyermeknek sikerélménye lesz és olyan feladatokat kap, amivel megbirkózni képes. Ehhez azonban szükséges a szülői háttér. E nélkül tanulásról (spontán és szervezett) nem beszélhetünk.

8 A házi feladat zSzülő szemszögéből: zretteg és felsóhajt, zbizonytalanok abban: nekik kell-e segíteni (mérték) zbízni akar gyermekében, hogy önálló za segítség megterhelő, időt, energiát vesz el, z Gyermek szemszögéből: z úgy érzi sokat követelnek/várnak el tőle, de z szeretne önálló lenni, egyedül megbirkózni a feladattal z a segítség alatt a szülő gyakran ingerült

9 A házi feladat zSzülő feladata: za megfelelő körülmények biztosítása (hely, légkör, za hatékony módszer megtalálása, segítése (eszközök, tárgyak, példák) z Gyermek feladata: z időbeosztás (szülői mintára) z összpontosított figyelemre törekvés z kedv, érzelmek „feltárása” -

10 Korrepetálás, különóra? Mire ügyeljen a szülő? zMielőtt korrepetálást kezdene a gyermek, vizsgálják meg mi lehet az iskolai problémák oka: z-eddig nem felfedezett látás vagy hallásgyengeség, z-olyan gyerek mellett ül, aki eltereli a figyelmét, z-túl nagy a szabadidő iránti vágyakozása - így stresszeli a feladat

11 A szervezett tanulás színtere: az iskola zA magyar iskolákra egyaránt jellemző a pluralitás és a decentralizáltság is. zAz iskola belső világa nehezen körülírható zAz iskola: a közoktatási rendszer része, funkcionáló szervezeti egység, társas erőtér, a diákok életútjának alapvető befolyásoló színhelye/tere.

12 Mit jelent a társas erőtér? zAz intézmény ethoszát (erkölcsi érték), zA tantervet, helyi nevelési tervet, zA környezet (társadalom) elvárásait, zAz iskola, mint szervezet működését, zA tantestület klímáját, a tanárok-diákok viszonyát, zA tanulók közötti kapcsolatokat.

13 Miként hat a tanár és diák kapcsolat a tanulásra zA tanár és a diák is magában hordozza addigi egyéni élettapasztalatait, személyes problémáit, ambícióit, sikereit és kudarcait. zA világ és társadalomszintű változások befolyásolják a kettejük közötti viszonyt  ez hat a tanulók egymás közötti kapcsolataira is.

14 A diák és a tanár zA diákok és a felnőttvilágot reprezentáló pedagógusok között a szorosan vett tananyagon és az iskola konkrét ügyein kívüli problémákról alig esik szó.  tehát: az iskola, mint a tanulás szervett színhelye nem jelent valódi életvilágot a diákok számára. (ifjúsági kultúra - kulturális szakadék nehezíti a kommunikációt, csökkenti az együttműködést)

15 Helyzetkép zNő a távolság a pedagógusok és a tanulók szociokulturális jellegzetességei között,  ami konfliktusokat gerjeszt,  aminek jelenléte kihat a tanulói kudarcokra. z  Tehát a tanulás gátolt! Ahhoz, hogy eredményt mutathassunk fel a szülői támogatásnak kell jól szervezettnek, stabilnak lenni!

16 Diákjogok érvényesülése zA gyermekek sajátos státusszal rendelkező egyének, akik számára a jogszabályok azért biztosítanak különleges jogokat, mert életkorukból adódóan nem képesek megvédeni magukat a jogsértésekkel szemben. (demokratikus működés, diákönkormányzatok, partnerség)

17 Diákjogok érvényesülése zA tanulók jogai csak abban az esetben tudnak érvényesülni, ha: a pedagógusok, a tanulók, a szülők és a fenntartók közösen dolgozzák ki a konfliktuskezelés technikáit, megteremtik az eljárási módokat és fórumokat a jogok érvényesülésére. (oktatási jogok biztosa: egyéni és hivatali indítványok)

18 Jellemző jogorvoslatkérések zTanórai mulasztás: óráról való késés, felszerelés hiánya zFegyelmi ügyek zTanulók kötelező óraszámai: napi, heti maximumok zA tanulók értékelése, minősítése zKonfliktusok

19 A tanulás alapja a mentálhigiénés állapot - Diákok zJelentősen befolyásolja az iskola és a pedagógusok lelkiállapota (követelmény, terhelés) zA külső szabályzók: felvételi követelmények, szülők elvárásai - hatásai: nem egyedül a tanulókon múlik, mégis kulcsszerepe van: a fáradásban, a helytelen napirendben, a teljesítményzavarokban.

20 A tanulás alapja a mentálhigiénés állapot - Diákok zKitüntetett szerepe van az osztálytársaknak (serdülőkor) za tanulócsoportok tagjai közötti kohézió napjainkban csökken (gyakori osztályváltás, tanórán kívüli együttlét csökkenése, számos iskolai és iskolán kívüli elfoglaltság.

21 A tanulás alapja a mentálhigiénés állapot - Tanárok zÖsszetétel-változás 1992-2002. Között (elnőiesedés, átlagéletkor növekedés, egyéb) zkiégés (oka lehet: erőfeszítések sikere késleltetett, anyagi-erkölcsi elismerés hiánya) zaz értékelés az „egyforma elbánás” elvére épül, nehéz az egyéni különbségeket étékelni

22 A tanulás alapja a mentálhigiénés állapot - Tanárok zA pedagógusok kiábrándultak (célok épp úgy nincsenek, mint saját munka iránti kedv) zA tantestületekre a széthúzás a „saját dologra való koncentrálás” jellemző zkooperációs hajlandóság csökken zteljesítményorientáltság nő zemberi kapcsolatok minőségi romlása jellemző

23 A tanulás alapja a mentálhigiénés állapot - Szülők zNincs nevelési koncepció - ha van is, nem biztos, hogy a szülők között egység van zAz iskolai tananyag változása nehézzé tette a szülői segítséget (szervezés, segítők, esetleg közöny a szégyen és félelem miatt) zrohanó munka, kevés idő a családi életre zbetegségek

24 Szocializáció, tanítás és tanulás zA tanulók érdeklődésüknek és képességeiknek megfelelően tanórán túl különórákon és különféle szabadidős tevékenységeken vesznek részt. zEzen tevékenységek összességében hatnak: személyiségükre, ezen belül: lelki egészségükre, teljesítményeikre.

25 Szocializáció, tanítás és tanulás z„Munkaidejük” jelentős részét a tanítási órákon kívüli tevékenységek alkotják. z1. A tanulók iskolai és iskolán kívüli kötött tevékenységei z2. A szabadidő eltöltése

26 1. A tanulók iskolai és iskolán kívüli kötött tevékenységei

27 zSok a kötött idő (utazás az iskola és az otthon között, tanítási óra, felkészülés, tanítási órán kívüli elfoglaltság) Pl: 8. osztályosok 46%-nál ez heti 45 óra zÉrdekesség: a szakiskolások, akiknek viszonylag sok szabadideje van - legkevésbé aktívak a tanítási órán kívüli tevékenységek terén

28 1. A tanulók iskolai és iskolán kívüli kötött tevékenységei zAz iskolarendszerben való továbbhaladás sikerességét nagyban befolyásolja, hogy a tanulónak a kötelező tanórákon kívül van- e lehetősége: ideje, pénze, kedve, hogy különböző különórákon fejlessze képességeit.  ”árnyékiskola-rendszer” zEgyenlőtlenségek: családok különböző jövedelmi helyzete, kulturális tőkéje, lakóhelye

29 1. A tanulók iskolai és iskolán kívüli kötött tevékenységei

30 zA tanulók elfoglaltságai, tanítási órán kívüli tanulási lehetőségei településenként különbözőek (főváros 13%, falu 31% nagyobb város 28%, kisebb város 21%) zJobb tanulók - szakkörök, gyengébb tanulók - korrepetálások zNagy az elmaradás a személyiségfejlesztő foglalkozásokon való részvételt illetően!

31 1. A tanulók iskolai és iskolán kívüli kötött tevékenységei - célok zEgészséges életmódra nevelés: ysport yegyéni egészségmegőrző technikák ytársas élet yéletmódtervezés ytanácsadás yötletek, új lehetőségek kipróbálása

32 2. A szabadidő eltöltése zNehezen választható szét a két időkeret (munka és szabadidő) zAz ember azt éli át/meg örömszerző tevékenységnek, ami: yfelkelti érdeklődését yjavítja általános mentálhigiénés állapotát yami számára nem túl kötött.

33 2. A szabadidő eltöltése - a kulturális fogyasztás z90 % tévénézés: zmagyarok: napi 235 perc za fiatalok akkor is a tv. Előtt ülnek, ha tanulnak z14 évesek 81%-a napi: 121 perc Tv-t néz z17 évesek 61%-a napi Tv-fogyasztó z 10 % egyéb: olvasás, testedzés, barátokkal való együttlét stb. z a fiatalok nem mondanak le tv miatt egyéb programot (1/3- naponta levegőzik, 1/4- naponta barátjához is megy)

34 2. A szabadidő eltöltése - a fiatalok szervezeti aktivitása zAz egyesülési törvény 1989-es megalkotását követően nagy lendülettel alakultak különböző ytartalmú, yminőségű, ylétszámú szervezetek, egyesületek. A taglétszám 50-60%-a fiatal. (diáksportkörök, tánccsoportok stb.)

35 A tanulás szervezése zIgény - a tanulási folyamat legyen ytanulás- és tanulóközpontú:  ami: xcélirányos xkonstruktív xönszabályzó xtársas xszituatív folyamatok összessége

36 A tanulás szervezése zA folyamat akkor lesz eredményes, ha a tanulás: yegyénre szabott, valamint yminden tanuló számára optimális fejlődést támogató tanulási környezetben zajlik. y(a magyarországi iskolarendszer szelektáláson alapul)

37 A tanulás szervezése - problémák zNövekedett a roma népesség száma az iskolákban zrobbanásszerű volt a középiskolák expanziója (terjeszkedés, kiterjedés) zháttérbe szorult a gyakorlatorientáltság zcsökkent a tanulói motiváltság znőtt a magatartási és tanulmányi problémákkal küzdők aránya

38 A tanulás szervezése - problémák zA tanulók nagy részénél negatív érzések alakultak ki az iskolával és a tanulással, egyes tantárgyakkal szemben za kezelésre az intézmények, a pedagógusok nincsenek felkészülve: ynincs program  nincs tanulásszervezési eljárás, kedv, ötlet, (pedagógiai programok)

39 A tanulás szervezése - megoldások zModern tanulásszervezési módok: yinformatikai eszközök alkalmazása yerdei iskolák ymodul formában való oktatás yprojekt módszer, yepochális (epocha = időszak, korszak) yegyéni tanulási utak


Letölteni ppt "Tanulás és szabadidőszervezés Örömmel tanulni. zAz iskola nem az egyedüli hely, ahol az örömmel végzett tanulást megtapasztalhatja a gyermek, zA tanulás."

Hasonló előadás


Google Hirdetések